Lotyšsko

MZV: Mapa globálních oborových příležitostí

Velvyslanectví ČR v Rize

e-mail: Commerce_Riga@mzv.cz 

www.mzv.cz/riga

Lotyšsko je malou ekonomikou, do značné míry závislou na fungující obchodní výměně. Přestože po dvouletém zpomalení kvůli pandemii covid-19 vstoupilo Lotyšsko do roku 2022 s téměř vyčerpanými zdroji na podporu své ekonomiky, experti mu předpovídali rychlé zotavení. Koncem února však začal válečný konflikt na Ukrajině, což Lotyšsko zasáhlo hned v několika rovinách. Na jeho ekonomiku začaly dopadat důsledky protiruských sankcí, a tak se výhled růstu HDP pro rok 2022 musel revidovat směrem dolů z původně předpokládaných 4,6 % na hodnoty pod 2 %. Rok 2022 byl nakonec uzavřen těsně nad dvěma procenty růstu HDP. Velký podíl však měla paradoxně soukromá spotřeba obyvatel. Lotyšsko se totiž ve druhé polovině roku potýkalo s extrémně vysokou inflací (přes půl roku se hodnoty držely nad 20 %, což bylo nejvíce v eurozóně). Přestože je i v roce 2023 nutno řešit vysoké ceny energií a potravin, závěrem roku 2023 by se podle ekonomů Lotyšské národní banky měla situace stabilizovat a v roce 2024 Lotyšsko počítá opět s postupným oživením ekonomiky a přijatelnější mírou inflace do 4,5 %. Nezaměstnanost by se měla pohybovat do 7,5 %. Jedním z klíčových sektorů pro fungování lotyšské ekonomiky je oblast zemědělství a na něj navázaný potravinářský průmysl, a dále dřevozpracující průmysl. Lotyšsko vzhledem k dlouhodobému vývoji politické a bezpečnostní situace schválilo postupné navyšování rozpočtu na obranu do roku 2025 až na 2,5 % HDP, resp. do roku 2027 až na 3 % HDP. V současné době jsou v plánu investice do obnovy energetické rozvodné sítě, rozvoje dopravní infrastruktury, stavebních projektů i zdravotnictví a sociální oblasti a školství.

Ukazatel 2021 2022 2023 2024 2025
Růst HDP (%) 3,8 2,2 0,3 1,2 2,1
Veřejný dluh (% HDP) 43,7 43,0 43,8 43,9 43,3
Míra inflace (%) 3,2 17,2 9,2 4,5 3,6
Populace (mil.) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8
Nezaměstnanost (%) 7,6 7,0 7,4 7,2 7,0
HDP/obyv. (USD, PPP) 25 147,8 27 560,0 28 860,0 29 850,0 31 200,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) -1,7 -2,1 -0,6 -0,3 -0,4
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -3,3 -3,5 -3,4 -2,6 -3,1
Průmyslová produkce (% změna) 6,5 1,4 1,2 3,3 3,2
Exportní riziko OECD
Predikce EIU Zdroj: EIU, OECD, IMD, Latvijas Banka

Zdroj: EIU, IMF

Zdroj: EIU

Top 5 import dle zemí (%)
Litva 17,2
Německo 10,5
Polsko 9,6
Rusko 9,1
Estonsko 8,9
Zdroj: EIU
Top 5 import dle zboží (mld. USD)
Celkem 23,0
Předměty obchodu zvláštní 1,0
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 0,9
Letadla a zařízení související, lodě kosmické, rakety 0,8
Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu 0,8
Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 0,7
Zdroj: EIU

Dopravní infrastruktura

Vláda na rok 2023 vyčlenila na obnovu infrastruktury 740 mil. EUR, což je více než v roce předchozím (720 mil. EUR) a počítá se s dalšími financemi z příspěvků z fondů EU, včetně projektů podporovaných v rámci Národního plánu obnovy (NPO). Železniční síť by měla být páteří veřejné dopravy a vzhledem k tomu, že pochází ještě ze sovětských dob, je co do vybavení a techniky často nevyhovující a je nutné se zaměřit na její obnovu. Největším projektem vedle národní sítě je Rail Baltica, tedy výstavba vysokorychlostní železnice a návazné infrastruktury. Revitalizace bude čekat i přístavy, kde by se mohly objevit velmi zajímavé příležitosti pro české firmy, které se zabývají logistickými řešeními.

V roce 2023 by měl být dokončen největší projekt silniční dopravy, a to výstavba obchvatu města Ķekava (začal v roce 2021). Toto město leží na hlavní trase z Rigy na jih, na lotyšsko-litevské hranici. S projektem souvisí i plán na modernizaci silničního obchvatu hlavního města Rigy tak, aby byla zajištěna plynulá tranzitní doprava směrem na sever do Estonska. Lotyšsko také v roce 2023 počítá s mírně zpožděnou dodávkou (kvůli válce na Ukrajině) nových elektrických příměstských vlaků, s čímž souvisí i plány na pokračující modernizaci nástupišť a posílení některých příměstských tratí. To bude znamenat příležitosti pro firmy, které dodávají signalizační systémy, nebo se zabývají modernizací stávajících tratí a infrastruktury. Vzhledem k tomu, že se díky nasazení nových vlaků očekává nárůst počtu uživatelů veřejné dopravy, je v plánu i spuštění společného systému prodeje jízdenek na vlakovou a autobusovou dopravu. Zde by se mohly uplatnit IT firmy nabízející mobilní aplikace nebo zabezpečení platebních procesů.

Kromě toho čeká Lotyšsko v roce 2023 ještě mimo jiné legislativní dokončení reformy správy námořních přístavů. Jejím cílem je přeměna největších nákladních přístavů Riga a Ventspils na kapitálové společnosti a návrat přístavů na mapu důležitých uzlů  kontejnerové přepravy v Evropě. K tomu by mělo vést vypsání tendrů za účelem revitalizace a modernizace přístavů. Tyto zakázky by mohly být zajímavé pro české firmy zabývající se logistickými řešeními a podobně.

V rámci zvýšení ekologičnosti dopravy chce Ministerstvo dopravy pokračovat ve vývoji a zavádění infrastruktury mikromobility. V roce 2023 tedy plánuje zefektivnit síť cyklostezek i pěších tras.

ICT, elektronika, kyberbezpečnost

S nástupem digitalizace lze očekávat nárůst poptávky po moderních přístrojích i elektrotechnických součástkách. Očekává se zvýšená poptávka po softwarových a mobilních aplikacích, které budou usnadňovat komunikační procesy. Projekty v rámci Národního plánu obnovy (NPO) počítají s investicemi do digitalizace ve výši 21 %. V praxi to bude znamenat například pokračující digitalizaci veřejné správy (129 mil. EUR) nebo podporu digitální transformace malých a středních podniků a související inovace (125 mil. EUR), zejména v těch, které působí v oblasti energetiky, což by mělo vést ke zvýšení energetické bezpečnosti země.

Digitální výzvy pro Lotyšsko zahrnují zlepšení základních digitálních dovedností, zvýšení zavádění digitálních řešení ze strany podniků a také zmírnění nedostatku specialistů na informační a komunikační technologie, což má v současnosti dopad na dostupnost pracovní síly, konkurenceschopnost, odolnost, využívání vládních elektronických služeb a podobně.

Lotyšský NPO podporuje digitální tranzici díky investicím do digitalizace veřejné správy a veřejných služeb (129 mil. EUR) a digitální transformaci malých a středních podniků a související inovace ve výši 125 mil. EUR. Plán zahrnuje opatření na zavedení vysokorychlostního širokopásmového připojení, které by mělo pomoci dále zlepšit digitální infrastrukturu (12,5 mil. EUR) a reformy ve prospěch digitálního zvyšování kvalifikace, jako je zlepšení základních a pokročilých digitálních dovedností občanů, podniků a veřejné správy (95 mil. EUR).

Jedním z příkladů pravděpodobných projektů bude tzv. počítačová knihovna. Investice bude spočívat v nákupu vybavení (informační a komunikační technologie) pro všeobecné vzdělávací instituce s cílem překonat digitální propast pro sociálně zranitelné studenty a obecně i všechny stupně vzdělávacích institucí. Cílem projektu je zajistit lepší přístup k učebnímu obsahu a umožnit hladký průběh procesu dálkového učení pro žáky a učitele vytvořením „počítačových knihoven“ ve školách. To například umožní žákům a učitelům, kteří potřebují počítač k učení a výuce, zapůjčit si jej na dobu studia. Veškeré vybavení by mělo být naprogramováno uživatelsky přívětivými aplikacemi a programy, které budou jako nezbytné součásti výběrových řízení poptány u budoucích dodavatelů.

Energetika

Země intenzivně pracuje na projektu obnovy elektrické přenosové soustavy a její synchronizaci s kontinentální Evropou, tedy odpojení od dosavadního systému BRELL a zvýšení kapacity elektrické sítě a bezpečnosti dodávek energie. Do roku 2025 se plánují dvě velké investice do rekonstrukce stávajícího elektrického vedení. V návaznosti na projekt synchronizace plánuje Lotyšsko do roku 2030 postupně revitalizovat celou svou energetickou síť s cílem zajistit stabilitu přenosové soustavy a nepřerušovanou dodávku energie koncovým uživatelům. V roce 2022 byly zahájeny první projekty na zvýšení energetické účinnosti, které by měly být dále rozšířeny v roce 2023. Země taktéž intenzivně hledá možnosti využití obnovitelných zdrojů (jako je vítr a slunce). 

V roce 2022 došlo „díky“ válce na Ukrajině ke zrychlení realizace projektu, zapojení významné části modernizovaného úseku lotyšské energetické sítě a zařazení do lotyšské přenosové soustavy. Jedná se o důležitou součást procesu vedoucího ke zvýšení kapacity elektrické sítě a bezpečnosti dodávek energie v pobaltském regionu. Finálním cílem je nejpozději do roku 2025 – ale snaha je i o dřívější termín – synchronizovat přenosové sítě pobaltských států s kontinentální Evropou a odpojit se od zastaralého systému BRELL (Rusko, Bělorusko, Pobaltí).

V roce 2023 a 2024 Lotyšsko plánuje investice do rekonstrukce dalších dvou stávajících elektrických vedení (Valmiera-Tartu a Valmiera-Tsirgulin) a do pořízení a instalace tří synchronních kompenzátorů. Celkově se bude jednat o dvě investice ve výši 76 mil. EUR a 99,5 mil. EUR, z nichž každá bude čerpat 75 % spolufinancování z EU.

V návaznosti na projekt synchronizace plánuje společnost AST, lotyšský provozovatel elektrické přenosové soustavy, až do roku 2030 revitalizovat lotyšskou energetickou síť s cílem zajistit stabilitu přenosové soustavy a nepřerušovanou dodávku energie koncovým uživatelům v požadovaném objemu. V roce 2023 by mohlo dojít k vypsání tendrů v tomto významném energetickém projektu v Pobaltí. 

Dalšími projekty, které by mohly být zajímavé pro české firmy, by mohly být projekty související se zvyšováním energetické účinnosti. V roce 2022 byly vypsány první tendry na řešení energetické účinnosti obytných budov. V roce 2023 vláda plánuje investovat do zvyšování energetické účinnosti veřejných budov. Toto nabídne řadu příležitostí českým subjektům, které se v této oblasti pohybují.

V roce 2022 se Lotyšsko začalo zaměřovat na rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie. Prvním velkým projektem bylo vládní posvěcení projektu společnosti Latvenergo a Státních lesů na výstavbu zatím největší větrné farmy v zemi. V roce 2023 by se měly realizovat další návrhy na stavbu větrných parků v různých lokacích ve vnitrozemí a také by se mělo postoupit v plánech na stavbu off-shore farem, které jsou připravovány ve spolupráci se sousedním Estonskem. Vzhledem k tomu, že se jedná o novinku v lotyšském energetickém sektoru, jedná se o velké příležitosti pro české firmy, které s realizací obnovitelných zdrojů elektrické energie již mají solidní zkušenosti. Ve východním regionu Lotyšska, v Latgalsku, se v roce 2023 začne realizovat projekt solárních panelů o výkonu 400 megawatt, což je srovnatelný výkon s rižskou vodní elektrárnou.

Obranný a bezpečnostní sektor

Lotyšsko jako členská země NATO přijala roku 2018 závazek vyčlenit 2 % HDP na obranu a v následujících letech plánuje své příspěvky ještě zvýšit: 2,7% HDP do roku 2025 a 3 % do roku 2027. Vzhledem ke své geografické poloze, posledním událostem v regionu i závazkům v rámci NATO, bude obrana i nadále klíčová pro fungování státu. Lotyšsko v nejbližší době, kromě dalších projektů, plánuje přezbrojení své armády a stamilionové investice do systémů protivzdušné obrany.

České firmy již v minulosti uspěly ve výběrových řízeních na dodávky pro jak lotyšské ozbrojené síly, tak pro NATO, a lze předpokládat, že by na ně mohly navázat další. Bezpečnost je kvůli vývoji v regionu prioritou číslo jedna a Ministerstvo obrany dostalo v rozpočtu na rok 2023 největší balík nadstavbových finančních prostředků. Počítá se s investicemi do systémů protivzdušné obrany a dále do nákupu hasičské techniky či rozvoje infrastruktury podél východní hranice s Ruskem a Běloruskem.

Lotyšsko mívá specifické nároky na vojenskou, případně hasičskou či záchrannou techniku vzhledem k terénu svého území, které se z velké části rozkládá na měkkém písečném podloží. V Lotyšsku se navíc nachází velké plochy lesů, které jsou v letních měsících i přes severské přímořské klima náchylné na lesní požáry. Charakteristické pro tuto pobaltskou zemi jsou i méně dostupné odlehlé vesnice, ke kterým nezřídka vedou jen prašné cesty.

V Lotyšsku působí již bezmála šest let jednotky Armády ČR v rámci alianční předsunuté přítomnosti (eFP NATO). Jednotky Armády ČR tedy přímo používají českou výzbroj na území Lotyšska a tím mohou partnerům ukázat nejnovější trendy a vybavení.

V neposlední řadě Lotyšsko čelí v současné době i hybridním či kybernetickým útokům. V této oblasti má Česká republika co nabídnout a mnohé české firmy si zde budují silné renomé. Vzhledem ke geopolitickému vývoji situace v regionu bude zcela jistě i nadále sílit poptávka po řešení v oblasti electronic warfare či odhalování fake news.

Zdravotnictví a farmacie

Posílení zdravotnictví je jednou z priorit vládního návrhu rozpočtu na rok 2023. Investice poplynou do posílení celé zdravotnické infrastruktury, dále do obnovy nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Počítá se i s modernizací vybavení a vláda se chce taktéž věnovat doposud poněkud opomíjenému tématu investic do výzkumu a inovací, které mají za cíl zlepšit kvalitu života občanů Lotyšska. Některé projekty by se měly týkat i ekologických opatření (nakládání s odpadem, zvyšování energetické účinnosti budov a podobně)

Farmaceutický průmysl má v Lotyšsku velký potenciál růstu, přestože zde působí řada mezinárodních, ale i lotyšských firem, které ovládají většinu trhu. Existuje stále poptávka po speciálních zdravotnických prostředcích a ve velkých státních nemocnicích i soukromých zdravotnických zařízeních je poptávka po novém vybavení, například speciálních lůžkách a podobně.

Lotyšská vláda stanovila sektor zdravotnictví jako jednu ze svých pěti prioritních oblastí v roce 2023. Největšími investicemi bude obnova nemocnic i menších zdravotnických zařízení, která budou poptávat nejen stavební úpravy, ale zejména vybavení – a to jak zdravotnické, tak IT techniku. Důležitou investicí budou platy zdravotníků a jejich další vzdělávání. I zde by se mohly otevřít příležitosti pro české subjekty, které nabízejí například softwarová řešení specializovaných e-learningů, případně i služeb. Vláda se chce věnovat též oblasti rozvoje a inovací v některých konkrétních oblastech. Podle Ministerstva zdravotnictví se chce soustředit zejména na posílení výzkumu v oblasti onkologie, rozšíření diagnostických možností, zlepšení dostupnosti a kvality péče, ale i poskytování specializované stravy a vývoj nových léků.

Mnohá zdravotnická zařízení nebyla až do koronavirové krize i desítky let modernizována, takže se počítá s investicemi do modernějšího zázemí, které bude v souladu se současnými ekologickými trendy např. nakládání s odpady, zvyšování energetické účinnosti a podobně. V mnoha případech půjde o komplexní přestavbu velkých nemocnic, na které vláda plánuje čerpat prostředky z fondů EU. Tyto plány mají dlouhodobý charakter, ale koronavirová krize uspíšila jejich přípravu a snad i realizaci. Lotyšsko se bude v dlouhodobějším horizontu muset zaměřit též na obnovu zdravotnické infrastruktury a dosažitelnosti lékařské péče ve všech regionech, která utrpěla nejen kvůli koronavirové situaci, ale také kvůli dlouhodobému úbytku obyvatel země.

Železniční sektor

Sektor železnic je v Lotyšsku potenciálně velmi perspektivní zejména díky „projektu století“ Rail Baltica. Ministerstvo dopravy také plánuje obnovu některých částí železniční infrastruktury, na což budou postupně vyhlášené tendry v dílčích projektech. V roce 2022 měl být zahájen zahájen projekt ekologizace dopravy, jehož cílem by mělo být snížení dopravní emise v oblasti Rigy a jejího okolí, nicméně kvůli vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině tento projekt na realizaci stále čeká. 

V oblasti železniční dopravy byla v minulých letech nejdůležitější modernizace příměstské trati v severní části širší Rigy, která byla revitalizována a připravena na stavbu druhé koleje, což by mělo v dohledné době umožnit intenzivnější vlakovou dopravu v této oblasti. Pokračují práce i na mezinárodním projektu vysokorychlostní železnice Rail Baltica, který loni vstoupil do realizační fáze. V loňském roce začala v rámci projektu stavba železniční infrastruktury k propojení hlavního nádraží v Rize a tamního mezinárodního letiště. Probíhá taktéž projektování hlavní trasy železnice o délce 200 kilometrů a sedmnácti regionálních stanic. V rámci „Rail Baltica main line construction in Latvia“ práce zahrnují přípravu terénu, výstavbu náspů, železničních mostů, silnic, nadjezdů a kolejí a přeložení sítí. Další tendry, díky nimž se jistě otevřou i příležitosti pro české subjekty působící v sektoru železniční dopravy, jsou očekávány v roce 2023.

Lotyšsko také v roce 2023 počítá s dodávkou nových elektrických příměstských vlaků, s čímž souvisí i plány na pokračující modernizaci nástupišť a posílení některých příměstských tratí. To bude znamenat příležitosti pro firmy, které dodávají signalizační systémy nebo se zabývají modernizací stávajících tratí a infrastruktury. Vzhledem k tomu, že se díky nasazení nových vlaků očekává nárůst počtu uživatelů veřejné dopravy, je v plánu i spuštění společného systému prodeje jízdenek na vlakovou a autobusovou dopravu. Zde by se mohly uplatnit IT firmy nabízející mobilní aplikace nebo zabezpečení platebních procesů.

Lotyšsko stále počítá s realizací projektů vyjmenovaných v Národním plánu obnovy (NPO), které podporují ekologický přechod investicemi do modernizace dopravy a dopravní infrastruktury v metropolitní oblasti Rigy (až 295 mil.  EUR). Projekty obnovy budou zaměřeny na snížení emisí skleníkových plynů (GHG) souvisejících se sektorem dopravy a budou realizovány v metropolitní oblasti Rigy, kde sídlí asi 65 % lotyšského obyvatelstva. Jejich konkrétním cílem bude konsolidace a racionalizace současného roztříštěného dopravního systému vytvořením multimodální sítě veřejné dopravy a pobídky k využívání veřejné dopravy zlepšením dopravní infrastruktury, včetně železnic, tramvají, elektrobusů a cyklostezek.

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Lotyšská vláda si pro rok 2023 stanovila pět prioritních oblastí, kterým by se chtěla věnovat a kterým tedy přidělila zvláštní finanční prostředky v rámci rozpočtu na rok 2023. Všechny tyto oblasti (bezpečnost, energetika, zdravotnictví, vzdělávání, konkurenceschopnost) jsou postaveny na aktuálních požadavcích a potřebách, ale zároveň se ve všech počítá i s novými technologiemi, přístupy a rozvojem. Vše by tedy mělo být podloženo inovačními přístupy, výzkumy a hledáním nových možností – aktuálním příkladem jsou obnovitelné zdroje energie, zvyšování energetické účinnosti či zdravotnický výzkum.

Hlavními oblastmi, které by mohly být zajímavé pro české firmy, by mohly být projekty související se zvyšováním energetické účinnosti. V roce 2022 byly vypsány první tendry na řešení energetické účinnosti obytných budov. V roce 2023 vláda plánuje investovat do zvyšování energetické účinnosti veřejných budov. Toto nabídne řadu příležitostí českým subjektům, které se v této oblasti pohybují.

V roce 2022 se Lotyšsko začalo zaměřovat na rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie. Prvním velkým projektem bylo vládní posvěcení projektu společnosti Latvenergo a Státních lesů na výstavbu zatím největší větrné farmy v zemi. V roce 2023 by se měly realizovat další návrhy na stavbu větrných parků v různých lokacích ve vnitrozemí a také by se mělo postoupit v plánech na stavbu off-shore farem, které jsou připravovány ve spolupráci se sousedním Estonskem. Vzhledem k tomu, že se jedná o novinku v lotyšském energetickém sektoru, jedná se o velké příležitosti pro české firmy, které s obnovitelnými zdroji elektrické energie již mají solidní zkušenosti. Ve východním regionu Lotyšska, v Latgalsku, se v roce 2023 začne realizovat projekt solárních panelů o výkonu 400 megawatt, což je srovnatelný výkon s rižskou vodní elektrárnou.

V oblasti zdravotnictví se vláda chce věnovat též oblasti rozvoje a inovací v některých konkrétních oblastech. Podle Ministerstva zdravotnictví se chce soustředit zejména na posílení výzkumu v oblasti onkologie, rozšíření diagnostických možností, zlepšení dostupnosti a kvality péče, ale i poskytování specializované stravy a vývoj nových léků. Velmi žádaná je expertíza v oblasti bio-medicíny, výzkumu v oblasti farmacie a poptávka je i po chytrých materiálech využitelných ve zdravotnictví. Jedná se o materiály pro implantáty, bio materiály, kompozity a polymery.

• Teritorium: Evropa | Lotyšsko | Zahraničí

Doporučujeme