Maďarsko

MZV: Mapa globálních oborových příležitostí

Velvyslanectví ČR v Budapešti

e-mail: budapest@embassy.mzv.cz 

www.mzv.cz/budapest

Maďarsko jak v počtu obyvatel, tak i ve velikosti své ekonomiky patří podobně jako Česká republika mezi středně velké členské země Evropské unie. Není sice přímým sousedem, nicméně geograficky je Maďarsko velmi blízkou zemí, kdy pro firmy zejména z jihovýchodní části České republiky lze realizovat obchodní jednání v Maďarsku i během jediného dne. Maďarská ekonomika v roce 2022 zaznamenala růst HDP o 4,6 % (v roce 2021 se jednalo o 7,1 %) během roku 2022 však výrazně vzrostla míra inflace, nezaměstnanost se pohybuje okolo 4 %. Další vývoj ekonomiky bude záviset mj. i na výsledku jednání ohledně evropských fondů. Maďarsko patří mezi exportně orientované ekonomiky, velký důraz je kladen na příliv zahraničních investic, které vláda podporuje systémem investičních pobídek. Ve struktuře maďarské ekonomiky, hraje velmi důležitou roli automobilový sektor, kdy v zemi působí několik mezinárodních automobilových výrobců, kolem kterých se rozvíjí navazující dodavatelský řetězec, včetně např. dynamicky se rozvíjejícího sektoru výroby lithiových baterií. Důležitá role automobilového sektoru v maďarské ekonomice zároveň ale znamená i závislost vývoje maďarského hospodářství na vývoji globálního automobilového trhu. Relativně novým fenoménem maďarské ekonomiky je pak rozvoj obranného průmyslu související s komplexní modernizací maďarské armády v rámci programu Zrínyi 2026, kdy v zemi postupně vznikají závody na výrobu zbraní.

Ukazatel 2021 2022 2023 2024 2025
Růst HDP (%) 7,1 4,6 0,5 3,5 3,3
Veřejný dluh (% HDP) 77,0 70,8 67,0 66,2 64,7
Míra inflace (%) 5,1 14,6 17,6 3,6 3,2
Populace (mil.) 9,7 10,0 10,2 10,0 9,9
Nezaměstnanost (%) 4,0 3,6 4,4 4,3 4,0
HDP/obyv. (USD, PPP) 36 563,8 39 710,0 40 630,0 43 480,0 46 350,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) -7,2 -11,7 -9,2 -7,5 -6,2
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -5,3 -13,1 -9,0 -7,1 -7,6
Průmyslová produkce (% změna) 9,6 5,7 -3,0 3,5 3,2
Exportní riziko OECD
Predikce EIU Zdroj: EIU, OECD, IMD

Zdroj: EIU, IMF

Zdroj: EIU

Top 5 import dle zemí (%)
Německo 23,7
Čína 7,1
Rakousko 6,1
Slovakia 5,9
Polsko 5,7
Zdroj: EIU
Top 5 import dle zboží (mld. USD)
Celkem 139,1
Díly a příslušenství vozidel motorových 6,6
Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly 5,2
Díly ap. ke strojům kancel. a automat. zpracování dat 5,1
Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. 4,7
Přístroje elektrické j. n. (baterie, žárovky ap.) 4,1
Zdroj: EIU

Energetika

Státní energetická společnost MVM připravuje výstavbu tří nových paroplynových jednotek. Zároveň by mělo dojít k prodloužení doby provozu současných čtyř jaderných bloků na elektrárně Paks. Vláda deklaruje i pokračování projektu výstavby dvou nových jaderných bloků. V reakci na vysoký nárůst produkce z fotovoltaických panelů se přistupuje k modernizaci elektroenergetické sítě. V Maďarsku vznikají i první projekty v oblasti výroby vodíku a velký rozvoj lze očekávat v oblasti geotermální energie.

Státní energetická společnost MVM připravuje výstavbu tří nových paroplynových bloků o celkovém výkonu až 1650 MW. Jeden blok o výkonu až 650 MW by měl být postaven v prostorách staré hnědouhelné elektrárny v Mátře a dva bloky o výkonu až 500 MW by měly být postaveny v již odstavené elektrárně v Tiszaújvárosi. Dle odhadů by výstavba dotyčných paroplynových bloků mohla trvat cca 3-3,5 roku. 

Čtyři jaderné bloky VVER-440 elektrárny Paks, připojené k elektrické síti v letech 1982-1987, měly být odstaveny v průběhu let 2032-2037, nicméně maďarský parlament schválil další prodloužení jejich životnosti, což v případě realizace projektu může znamenat příležitost pro české energetické firmy. Co se týče projektu výstavby dalších bloků jaderné elektrárny, maďarská vláda deklaruje, že projekt bude pokračovat i přes současnou mezinárodní situaci.

Maďarsko přijalo v roce 2020 zákon se závazkem dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality, přičemž prostředkem jak tohoto kroku dosáhnout je mj. doplnit nové jaderné zdroje silnými solárními kapacitami. Produkce solárních kapacit v posledních letech dramaticky rostla, kdy jen v roce 2022 bylo nainstalováno 1100 MW nové kapacity. Další rozvoj však byl ze strany státu dočasně omezen s tím, že je potřeba posílit kapacity elektroenergetické sítě. Vláda v tomto směru vypsala i finanční podporu pro technologie skladování elektřiny. Rovněž dochází k realizaci prvních vodíkových projektů a začíná se rozvíjet segment geotermální energetiky, ve které má Maďarsko díky geologickým specifikům Panonské pánve značný potenciál. Geotermální energie se již nyní používá mj. pro vytápění domácností ve městech Szeged a Győr.

Obranný a bezpečnostní sektor

V Maďarsku probíhá ambiciózní program modernizace armády, kdy jsou postupně modernizovány jednotlivé složky maďarských ozbrojených sil. Spolu s tím dochází i k výstavbě nových zbrojovek, což přináší příležitost pro strojírenské a metalurgické firmy z oblasti obranného průmyslu.

V rámci programu Zrínyi 2026 by mělo dojít ke kompletní modernizaci maďarské armády. Maďarsko tak v posledních letech podepisuje významné akvizice, které se dotýkají téměř všech složek maďarských ozbrojených sil. 

V posledních letech došlo např. k oznámení akvizice nových tanků, samohybných houfnic, bojových vozidel pěchoty, obrněných vozů, armádních vrtulníků, armádních letadel, radarů, protivzdušného raketového systému apod., přičemž lze očekávat, že další akvizice budou následovat.

Klíčovou součástí programu Zrínyi 2026 je však i výstavba nových výrobních závodů s cílem, aby maďarská strana mohla zbraně (resp. munici) vyrábět přímo na svém území. Největším projektem je v tomto směru výstavba závodu na výrobu bojových vozidel pěchoty, který maďarský stát staví společně s německou firmou Rheinmetall v západomaďarském Zalaegerszegu. 

Dopravní infrastruktura

Dochází k modernizaci vozového parku, poptávány jsou například nové ekologické autobusy, modernizace se ale týká i flotily trolejbusů a tramvají. Zvyšuje se využití digitálních technologií v dopravním segmentu. Probíhá modernizace železniční infrastruktury, plánuje se i modernizace letišť.

V Maďarsku se počítá s obnovou vozového parku veřejné dopravy. Maďarská vláda v souvislosti se závazkem dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 vyhlásila tzv. program zelený autobus, v jehož rámci mohou maďarská města s počtem obyvatel nad 25 000 kupovat pouze autobusy na elektrický, resp. nízkoemisní pohon, přičemž bude možné získat na tyto nákupy státní podporu. Do budoucna je ve hře i možnost využití  vodíkových autobusů, prozatím se však jednalo pouze o testovací provoz v okolí Budapešti.

Modernizace se však týká dalších segmentů maďarské veřejné dopravy, jako např. oblasti tramvajové a trolejbusové dopravy ve velkých maďarských městech či výhledově historické linky budapešťského metra. V městské dopravě se začínají uplatňovat i digitální řešení např. pro analýzu dopravních toků, zlepšení bezpečnosti chodců či elektronické nákupy jízdenek.

V oblasti dopravní infrastruktury jde zejména o projekty železniční dopravy, neboť Maďarsko usiluje o celkovou modernizaci železniční infrastruktury, přičemž modernizace tratí se již postupně realizuje. Spolu s tím se rozšiřuje i síť tramvajové dopravy a existují plány na modernizaci hojně využívané sítě budapešťské příměstské dráhy HÉV. Zároveň se rozšiřuje infrastruktura pro cyklistiku.

Plánována je rovněž modernizace několika maďarských letišť, jako např. balatonského letiště u lázeňského města Hévíz.

ICT, elektronika, kyberbezpečnost

Digitální technologie se postupně rozšiřují do mnoha oblastí, ať už státní či komunální správy či zdravotnictví. Příležitosti pro využití chytrých technologií jsou však například i v energetice (řízení sítí). Vývoj spojený s pandemií koronaviru ukázal i velké možnosti v sektoru online prodeje.

Digitální řešení začínají kromě státní správy využívat i maďarské municipality.  Některá velká města mají ambiciózní plány, např. města Budapešť, Miskolc a Pécs byla vybrána Evropskou komisí mezi 100 evropských měst, která dostanou evropské prostředky na to, aby se do roku 2030 stala klimaticky neutrálními a chytrými městy. Velká města začínají využívat digitální technologie např. pro analýzu dopravy, vytíženost parkování či větší bezpečnost. Příležitosti se však nacházejí i v menších obcích, jež využívají digitální řešení např. pro komunikaci se svými občany.

Digitální technologie pronikají čím dál více i do dalších sektorů, jako je např. zdravotnictví, kde byla spuštěna národní digitální zdravotnická infrastruktura, která navzájem propojuje zdravotnická zařízení, lékárny a pacienty. Vznikají i různé digitální inovace např. s využitím umělé inteligence, ve kterých je tahounem zejm. Semmelweisova univerzita v Budapešti. 

Nedávné navýšení výroby elektřiny z fotovoltaických panelů s sebou přináší i vyšší požadavky na zajištění stability elektrické sítě, což otevírá příležitosti pro české firmy využívají digitální technologie pro analýzu a řízení energetických toků. 

Probíhající pandemie rovněž vedla k výraznému rozvoji online prodeje zboží, což s sebou přináší příležitosti i pro české firmy z oblasti e-commerce.

Zemědělství a potravinářství

Příležitosti leží zejména v segmentu zpracovaných potravin. Kromě tradičních českých vývozních komodit, jako je české pivo, jde například také o potraviny zaměřené na vyšší přidanou hodnotu. Nové příležitosti se otevírají i v oblasti online prodeje a v oblasti potravinářských technologií pro nově budované zpracovatelské závody.

Maďarsko je sice tradiční zemědělský stát se silným potravinářským sektorem, nicméně existují i možnosti pro český export. Nad rámec tradičního vývozu, jako je např. české pivo, jde zejména o zpracované potraviny a speciální produkty s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou potraviny zaměřené na zdravou výživu, biopotraviny apod. 

Vzhledem k široké konkurenci v oblasti potravinářství platí, že při sestavování exportního portfolia je dobré si předem zmapovat lokální konkurenci a rovněž vzít v potaz maďarské daňové zatížení pro jednotlivé druhy potravin.

Vývoj spojený s pandemií ukázal i velké příležitosti v sektoru online prodeje. Pro české vývozce potravinářských produktů se tak otevírají nové distribuční kanály nad rámec tradičních kamenných prodejen.

V Maďarsku v současné době dochází k rozvoji zpracovatelského a balícího průmyslu, což s sebou přináší i příležitosti pro české firmy nabízející moderní potravinářské technologie.

Automobilový sektor

V Maďarsku jsou výrobní závody firem Audi, Mercedes a Suzuki a zároveň se buduje závod na výrobu elektromobilů firmy BMW. Spolu s tím vzniká v Maďarsku široký dodavatelský řetězec výroby lithiových baterií. Postupně se rozšiřuje i výroba autobusů, včetně autobusů s elektrickým pohonem.

Automobilový sektor tvoří do značné míry páteř maďarského průmyslu. Kromě velkých závodů na výrobu automobilů firem Audi, Mercedes a Suzuki, existuje v Maďarsku i celá řada firem dodávajících automobilové součásti i díly. 

Maďarský automobilový průmysl se zároveň v poslední době značně posouvá směrem k elektromobilitě. V Debrecenu se buduje velký závod na výrobu elektrických aut firmy BMW a výroba elektrických aut by měla být zahájena i ve výrobním závodu firmy Mercedes v Kecskemétu. Spolu s tím vznikají v Maďarsku velké závody na výrobu lithiových baterií. Podobně jako v případě automobilového průmyslu vzniká kolem těchto velkých výrobních závodů i velmi široký dodavatelský řetězec bateriových dílů a součástí, jako jsou např. bateriové separátory, bateriové katody či bateriové elektrolyty.

Na rozdíl od elektrických aut, jejichž výroba se teprve připravuje, jsou již nyní v Maďarsku v provozu dva výrobní závody na výrobu elektrických autobusů, přičemž třetí výrobce by je měl následovat.

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Pilířem maďarského VVI sektoru je síť státních výzkumných ústavů a univerzit. V Maďarsku existují i velké mezinárodní infrastruktury jako např. laserové centrum ELI či centrum molekulární biologie. Nedávno byl spuštěn i nový superpočítač. Existuje spolupráce univerzit a soukromého sektoru, která je patrně největší v oblasti automobilového průmyslu, Maďarsko se snaží výstavbou testovacího polygonu podpořit mj. rozvoj technologií autonomního řízení. V návaznosti na spolupráci s Rheinmetallem chce vláda vybudovat i sektor obranného R&D.

Páteří maďarského VVI sektoru jsou vědecké ústavy sdružené v tzv. Výzkumné síti Eötvöse Loránda a maďarské univerzity. Ty jsou situovány zejm. v Budapešti a hlavních regionálních centrech. Na rozdíl od ČR je v Maďarsku samostatná lékařská vysoká škola – Semmelweisova univerzita. Celkové výdaje na VVI v roce 2021 činily 1,65 % HDP.


 

V Maďarsku se nachází druhý pilíř výzkumné infrastruktury evropského laserového projektu Extreme Light Infrastructure (první je v ČR). Jedná se o ELI-ALPS se zaměřením na výzkum v oblasti ultrakrátkých laserových pulsů v řádech attosekund. V sousedství ELI-ALPS bylo nově postaveno i Maďarské centrum excelence molekulární medicíny, které bylo vybudováno mj. ve spolupráci s Evropskou laboratoří molekulární biologie a které se zaměřuje na molekulární poruchy, jež jsou příčinou chronických nemocí a předčasného úmrtí. Dalším velkým mezinárodním projektem v oblasti life-sciences je i Centrum pro výzkum molekulárních otisků prstů, kde ve spolupráci s Ústavem Maxe Plancka pro kvantovou optiku v Mnichově a LMU univerzitou v Mnichově probíhá výzkum molekulární analýzy krevní plazmy pomocí ultrakrátkých laserových paprsků. Při univerzitě v Debrecenu byl nedávno spuštěn superpočítač o výkonu pěti petaflopů.


 

Co se týče firemního výzkumu, aktivní jsou v oblasti R&D zejm. firmy z automobilového průmyslu, které spolupracují i s maďarskými univerzitami. 

Vláda se snaží technologický rozvoj moderních automobilových technologií podpořit i výstavbou testovací polygonu tzv. ZalaZONE v Zalaegerszegu, kde mohou zástupci soukromých společností a maďarských univerzit vyvíjet a testovat různé technologie. V druhé části polygonu je pak ve výstavbě společný podnik maďarského státu a německé firmy Rheinmetall na výrobu bojových vozidel pěchoty Lynx, přičemž se počítá s tím, že v areálu bude probíhat i testování a vývoj různých obranných/duálních technologií. Jako třetí pilíř polygonu ZalaZONE má pak vzniknout testovací centrum pro technologie bezpilotních letadel.


 

Z maďarských aktérů je v oblasti výzkumu aktivní např. firma Gedeon Richter, jenž má největší farmaceutický výzkum ve střední a východní Evropě a která mj. vyvinula globálně používané antipsychotikum na léčbu schizofrenie s názvem Kariprazin. Firma MOL realizuje projekty v oblasti pokročilých biopaliv a státní energetická firma MVM ve spolupráci s univerzitami provádí na svých podzemních zásobnících zemního plynu praktické testování technologie přimíchávání vodíku do zemního plynu v plynárenské infrastruktuře. 

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí

Doporučujeme