Maďarsko

Rozcestník informací o Maďarsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Maďarsko mělo před nástupem pandemie vysoký růst HDP a rok 2020 zahájilo s vidinou pokračování tohoto pozitivního trendu. Během pandemie však došlo k výraznému utlumení některých sektorů maďarské ekonomiky jako např. pohostinství, turistiky či kultury, a maďarské HDP tak pokleslo o 5,1 %. Nicméně po odeznění pandemie se předpokládá návrat k hospodářskému růstu, který by se dle předpokladů měl pohybovat okolo 4,0 %.

Vzhledem ke struktuře maďarské ekonomiky, ve které hraje velmi důležitou roli automobilový sektor, však bude budoucí vývoj maďarského hospodářství do značné míry záviset i na externích faktorech, mj. právě na vývoji globálního automobilového trhu. Doposud se však zdá, že příliv zahraničních investic v oblasti automobilového průmyslu pandemie nezastavila. Novým fenoménem maďarské ekonomiky je pak obnova obranného průmyslu související s komplexní modernizací maďarské armády v rámci programu Zrínyi 2026.

Vláda se během pandemie snažila maďarské ekonomice pomoci mj. snížením daňové zátěže a odvodů, moratoriem na splátky již uzavřených půjček a zastropováním úroků na půjčky nové, poskytnutím výhodných úvěrů a garancí či nevratnou hotovostní podporou. Důraz byl kladen i na podporu výstavby nových a rekonstrukci starých bytů.

Podnikům zasaženým pandemií byla poskytována podpora (v závislosti na sektorech) např. ve formě kompenzace části ušlého zisku, příspěvku na mzdy či odpuštění nájmu v případě, že nemovitost byla v plném nebo většinovém vlastnictví státu či municipality. Cílem bylo, aby objem pomoci dosáhl až 20 % HDP.

Vláda kladla velký důraz na udržení zaměstnanosti a snažila se finančními pobídkami podpořit investice do nových pracovních míst. Díky vládní podpoře byla v zemi během pandemie zahájena např. výroba různých zdravotnických prostředků a farmaceutik. Po odeznění pandemie chce vláda výrazně finančně podpořit maďarské vědecko-výzkumné kapacity, stejně jako oblasti zelené ekonomiky, digitalizace a oběhového hospodářství. Zároveň s tím by měl být finančně podpořen i rozvoj maďarského venkova.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Dopravní průmysl a infrastruktura

V rámci Maďarska se počítá s obnovou parku veřejné dopravy, včetně například nejstarší linky budapešťského metra. Velkou proměnou by měla projít zejména oblast autobusové dopravy, neboť od 1. ledna 2022 budou moci maďarská města s počtem obyvatel nad 25 000 kupovat ze státních prostředků pouze autobusy na elektrický pohon.

Města postupně vypracovávají strategie či již realizují investice v oblasti tzv. smart cities, které se zaměřují jak na IT služby (např. chytrý systém prodeje a kontroly jízdenek na MHD či systém chytrého parkování), tak i na dodávky komponent, jako jsou například chytré MHD zastávky či chytré přechody.

Spolu s tím se plánuje i realizace velkých infrastrukturních projektů, jako je vysokorychlostní železnice „Budapešť–Bělehrad“, modernizace balatonského letiště či modernizace železničního překladiště z širokorozchodné trati na trať klasického rozchodu ve městě Záhony na maďarsko-ukrajinské hranici.

Energetický průmysl

Maďarsko rozhodlo o výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny Paks (tzv. projekt Paks II). Výstavbu obou bloků po 1 200 MW bude na základě maďarsko-ruské mezistátní dohody realizovat ruský Rosatom. Plánované investice jsou ve výši 12,5 mld. EUR. Poptávána by měla být celá řada jaderných i nejaderných komponent a služeb. České firmy se podílely na výstavbě i na následné modernizaci již existujících bloků (tzv. Paks I).

Zároveň s tím by mělo dojít k transformaci hnědouhelné elektrárny v Mátře, v jejímž rámci by měl být hnědouhelný zdroj do roku 2025 nahrazen plynovou turbínou s kombinovaným cyklem o výkonu 500 megawatt a blokem na spalování RDF biomasy o výkonu 31 megawatt. Spolu s tím by mělo dojít k vybudování fotovoltaického solárního parku o výkonu 200 megawatt.

Maďarsko také přijalo zákon se závazkem dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality, což přináší příležitosti pro různé environmentální technologie. Rozvoj je i v sektoru petrochemie, kdy firma MOL přistoupila k velké modernizaci svých rafinérských zařízení. Maďarsko plánuje rovněž posílení své plynovodní sítě.

Obranný průmysl

V Maďarsku probíhá ambiciózní program modernizace armády s názvem „Zrínyi 2026“, v jehož rámci maďarské ozbrojené síly intenzivně nakupují. Maďarský zbrojní program tak představuje příležitost i pro české firmy v obranném průmyslu, přičemž některé z nich již v Maďarsku uspěly.

Pandemie se zatím na zbrojních výdajích neprojevuje, návrh rozpočtu pro rok 2021 naopak počítá s navýšením výdajů na obranu. Řada akvizic je spojena s lokalizací výroby přímo na maďarském území, přičemž se plánuje výstavba nových zbrojních závodů. To představuje příležitosti i pro české firmy z oblasti přesného strojírenství.

Stavební průmysl

Stejně jako v dopravním sektoru, tak i ve stavebnictví se postupně prosazuje koncept chytrých měst, kdy se realizují projekty např. na chytré městské osvětlení či chytré lavičky. Snížení daňové sazby novostaveb, podpory pro rodiny s dětmi k pořízení vlastního bydlení a letos vyhlášený program na podporu rekonstrukcí bytů a domů až v hodnotě cca 10 tisíc EUR rovněž stimuluje sektor rezidenčního bydlení, kde jsou příležitosti v dodávkách služeb a komponent jak pro exteriéry, tak i pro interiéry (například dodávky koupelnového vybavení, kuchyní apod.).

Rovněž je nutné zmínit, že jak v metropoli Budapešti, tak i v celém Maďarsku je velké množství historických budov, které nyní procházejí procesem renovace. V roce 2023 se bude v Maďarsku konat mistrovství světa v atletice, což s sebou přináší i příležitosti v oblasti modernizace sportovní infrastruktury. Město Veszprém pak bude ve stejném roce Evropskou metropolí kultury, což zase přináší příležitosti v oblasti modernizace kulturního zázemí.

Zdravotnictví a farmaceutický průmysl

Maďarská vláda plánovala modernizaci maďarských nemocničních zařízení již před koronavirovou pandemií a nedávná krize učinila téma modernizace zdravotnictví ještě více aktuálním. Od roku 2017 zde běží např. program tzv. Zdravá Budapešť, v jejímž rámci je na modernizaci zdravotnických zařízení v Budapešti a jeho okolí alokována částka v hodnotě 700 mld. HUF (cca 2 mld. EUR).

V reakci na pandemii podpořila vláda výstavbu domácího zdravotnického průmyslu, díky němuž Maďarsko dosáhlo v tomto segmentu určité míry soběstačnosti. Příležitosti jsou však i nadále ve výše uvedené oblasti modernizace zdravotnických zařízení, a to včetně např. výrobků tzv. chytrého zdravotnictví.

Velvyslanectví ČR v Budapešti
e-mail: budapest@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/budapest

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí