Malajsie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Malajsii
Menara Tan & Tan, Suite 10.01
207 Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 2723 7373
Fax: +60 3 2723 7337
E-mail: delegation-malaysia@eeas.europa.eu
Webové stránky Delegace EU v Malajsii

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

mil.EUR Dovoz Vývoz Bilance  Obrat
2016 17 391 11 658 – 5 733 29 049
2017 19 831 12 780 – 7 051 32 611
2018 20 826 12 701 – 8 124 33 527
2019 23 596 12 976 – 10 620 36 572

Zdroj: Eurostat

 

V roce 2010 byla započata jednání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Malajsií. Tato jednání od roku 2013 nedoznala výraznějších pokroků a čeká se na další řádné kolo jednání. Situaci navíc komplikuje přijaté nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci doplňující směrnici (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která dle malajsijské vlády diskriminuje palmový olej používaný v biopalivech.

Text Dohody o partnerství (PCA) byl finalizován a odsouhlasen vedoucími vyjednávacích týmů v dubnu 2016. Datum podepsání dohody zatím není známo.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Malajsie není klasickou rozvojovou zemí. Spolupráce s EU v této oblasti má tedy spíše charakter technické pomoci a spolupráce v některých vybraných sektorech.

V oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí spolupracuje EU s Malajsií v oblasti obnovitelných energií, zelených technologií a udržitelného lesnictví. Byl také ustanoven každoroční policy dialogue k zeleným technologiím a klimatickým změnám s Ministerstvem energetiky, technologií, vědy, klimatických změn a životního prostředí.  EU také podporuje rozvoj malajsijského národního plánu k udržitelné spotřebě a výrobě ve spolupráci s místní Ekonomickou plánovací kanceláří. EU také podporuje místní producenty biomasy a tradičních řemesel (batika). V neposlední řadě spolupracuje při ochraně rašelinišť.

V oblasti ekonomického rozvoje spolupracuje EU s místními hospodářskými komorami, zejména s Obchodní komorou EU-Malajsie (EUMCCI) za účelem podpory vzájemného obchodu a investic. Dále spolupracuje s příslušnými ministerstvy a agenturami pro podporu politik v oblasti hospodářské soutěže, zdravotnictví, investic a mezinárodního obchodu. Programy asistence EU se zaměřují na služby v oblasti logistiky, ICT, finančních služeb a „zelených služeb“.

V oblasti lidských práv, azylové a migrační politiky EU podporuje posílení občanské společnosti v demokratickém dialogu za účelem posílení lidských práv a demokratických reforem. Dále se zaměřuje na práva dětí přistěhovalců, zrušení trestu smrti či práva původního obyvatelstva. Finanční podpora pro tuto oblast je čerpána z Evropského instrumentu pro demokracii a lidská práva (EIDHR), technicky je tato oblast realizována také prostřednictvím pravidelného dialogu s Malajsijskou komisí pro lidská práva (SUHAKAM) a Malajsijskou advokátní komorou. V oblasti migrace poskytuje EU technickou podporu ve formě výcviku a školení v oblasti pohraničního managementu a best practices. EU také finančně podporuje školství pro děti migrantů, např. tzv. Humana Learning Centres na Sabahu, poskytující základní vzdělání až 12.000 dětem migrantů a osob bez státní příslušnosti.

K prioritám EU v oblasti lidských práv v Malajsii patří zejména zrušení trestu smrti, podpora ratifikace hlavních lidskoprávních úmluv, podpora a propagace práv žen, dětí a původního obyvatelstva, a v neposlední řadě podpora a propagace svobody vyznání.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni 15.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem