Metody snižování rizika při rozhodování vrcholového managementu

V této části se budeme věnovat nástrojům na podporu vrcholového řízení, které snižují riziko zejména v oblasti strategického řízení v podmínkách neurčitosti a nejistoty.Typický problém vrcholového řízení lze popsat následujícími vlastnostmi:

  • problém není algoritmizovatelný,
  • problém je nový, neopakovatelný, je jedinečný, obvykle jestrategického charakteru,
  • existuje větší počet faktorů, ovlivňujících řešení (nelze je většinou číselně vyjádřit),
  • některé z faktorů nejsou vůbec známy nebo jsou mezi nimi složité vazby,
  • změny některých prvků okolí firmy, kde probíhá řešení problému, jsou náhodné (například změny v sociálním okolí, změny v technologii),
  • není známo rutinní řešení,
  • neexistují analytické metody nalezení optimálního řešení,
  • existuje větší počet kritérií pro hodnocení řešení, z nichž některá jsou kvalitativní povahy,
  • interpretace informací potřebných pro rozhodnutí je obtížná,
  • člověk je obvykle aktivním prvkem systému (vytváří a přetváří systém svou cílevědomou činností).

Máme tedy snižovat riziko při řešení špatně strukturovaného problému, kdy chybné rozhodnutí na vrcholové úrovni (například chybně zvolená podnikatelská či obchodní strategie firmy) může znamenat obrovské ztráty, které mohou firmu přivést až ke krachu. Zde je nutné snižovat riziko chybného rozhodnutí na nejnižší možnou úroveň (současně však musíme též brát v úvahu i velikost investičních nákladů vložených do procesu rozhodování). Uvedené aplikace jsou z hlediska zachování firemní strategie v budoucnu kritické (například programové systémy finanční analýzy, marketingový IS atd.) – podle McFarlanova modelu aplikačního portfolia tyto programové prostředky v podniku patří do tzv. strategických aplikací. Programové prostředky pro řešení aplikací, které jsou z hlediska dosažení úspěchu firmy v budoucnu důležité, se nazývají potenciální (turnaround, high potential) aplikace – patří sem například expertní systémy (pro podporu rozhodování v oblasti uvěrové politiky bank), prognostické systémy, CAD/CAM systémy, neuronové sítě pro podporu nákupu a prodeje akcií, genetické algoritmy, použité v oblasti investičního rozhodování, atp.

Z hlediska tvorby firemní strategie patří mezi nejdůležitější aplikace potenciální aplikace. Často může chybný či nesprávný postup managementu firmě přinést potenciální ztráty, které v budoucnu vyústí až v bankrot firmy – zde musíme snížit kritické riziko (například změnou strategie firmy).

Úspěšné či neúspěšné řešení problému z oblasti potenciálních aplikací výrazně zvyšuje či snižuje pravděpodobnost úspěšného přístupu managementu firem při definování strategie a tím výrazně ovlivní budoucí vývoj firmy. V budoucnu lze proto očekávat podstatně vyšší využití nástrojů, založených na fuzzy logice, na expertních systémech, na aplikaci neuronových sítí, na využití generických algoritmů, na kvalitativním modelování a na využití intuitivních a heuristických metod.

Převzato z knihy Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích vydané nakladatelstvím Grada v roce 2013

Doporučujeme