Metody snižování rizika při rozhodování vrcholového managementuExpertní systémy

Expertní systémy (dále také jen ES), popřípadě též konzultační systémy, jsou počítačové programy pro řešení složitých úloh, jejichž řešení je schopen provádět pouze specialista (expert) v daném oboru. Tyto programy umožňují řešit odborné problémy, které často vyžadují velmi úzce specializované znalosti. Úlohy obvykle nejsou algoritmizovatelné, a tudíž nelze při jejich řešení aplikovat klasické programové prostředky. ES jsou založeny na myšlence převzetí znalostí od experta a jejich uložení do paměti tak, aby je mohl využívat program s podobným výsledkem, jakého by dosáhl „živý“ expert.

Cílem ES je:

  • řešit složitý problém,
  • poskytovat odborné vysvětlení postupu řešení a získaných závěrů.

Odborná úroveň automatizovaného řešení musí být zcela srovnatelná s úrovní dosahovanou vysoce kvalifikovaným odborníkem. Činnost člověka-experta má často podobu dialogu s klientem. Expert klade otázky a klient poskytuje data o řešeném případu. Tato data využívá expert pro upřesňování svých představ o řešení případu a nalezení nové vhodné otázky. Znalosti, které expert používá, jsou často neurčité – jsou to obvykle zkušenosti experta z řešení obdobných případů. Data,která klient expertovi poskytuje, také obsahují neurčitost, která je způsobena různými vlivy (subjektivní názory klienta, malá informovanost). Heuristikami budeme rozumět exaktně nedokázané znalosti, které expert získal dlouholetou praxí a o nichž pouze ví, že mu při řešení podobných úloh často pomáhají, nemůže však vždy zaručit nalezení správného řešení. Ukazuje se, že právě rozsah a kvalita speciálních „soukromých“ heuristických znalostí odlišuje experta od průměrného pracovníka v dané problémové oblasti. Několik konkrétních heuristik z nejrůznějších oblastí života:

  • Těžce na cvičišti, lehce na bojišti (ruský vojvůdce Suvorov).
  • Projekt, jehož úvodní a přípravná fáze je doprovázena problémy a potížemi, obvykle dopadne dobře a bez závad (heuristika manažera projektu).
  • Největší problémy při a po operaci jsou s pacienty, kteří jsou profesí zdravotníky (heuristika lékaře).
  • Dám přednost zkoušce u profesora či docenta před zkouškou u mladého asistenta (heuristika posluchače vysoké školy).
  • Je-li v létě úplněk, máme velkou naději, že nalezneme houby (heuristika zkušeného houbaře).
  • Postižený klient kampeličky je spíše starší člověk se základním vzděláním, který investoval všechny své úspory do kampeličky. Postižený klient Private Investors je vysokoškolsky vzdělaný mladší člověk, který do této firmy investoval pouze část svých úspor (heuristika pracovníka garančního fondu).

ES jsou založeny na myšlence převzetí znalostí od experta a jejich vhodné reprezentaci tak, aby je mohl program využívat obdobným způsobem jako expert, zejména však s podobným výsledkem. Rozhodujícím zdrojem kvality expertizy jsou znalosti, které má systém při řešení k dispozici.

Architektura ES vychází ze základní struktury, která je vždy tvořena bází znalostí (fuzzy modelem) a inferenčním (řídícím) mechanismem. Další rysy jeho architektury pak závisejí na jeho určení: buď se jedná o ES pro řešení úloh diagnostického, nebo plánovacího typu. Základním úkolem diagnostických ES je stanovit, která z hypotéz o chování sledovaného systému nejlépe koresponduje s reálnými daty, jež jsou vztaženy ke konkrétní situaci. Řešení problému probíhá formou postupného oceňování a přeceňování dílčích hypotéz v rámci modelu řešeného problému, jenž je stanoven expertem.

Převzato z knihy Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích vydané nakladatelstvím Grada v roce 2013