Mexiko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Automobilový průmysl
Mexiko je 7. největším výrobcem a 4. největším exportérem automobilů na světě. Většina produkce (75 %) míří do USA. Na mexickém trhu jsou zastoupeny všechny hlavní světové značky. České firmy, především výrobci náhradních dílů, se dostávají se svými produkty do Mexika nejčastěji prostřednictvím nadnárodních společností. To může negativně ovlivnit nová obchodní dohoda mezi Mexikem, USA a Kanadou (USMCA), která pro bezcelní pohyb nových automobilů zvyšuje nutný podíl součástí severoamerického původu z 62,5 % na 75 %. Automobilová asociace si je vědomá klíčové role tohoto oboru v mexické ekonomice a vyzývá k posílení dodavatelských řetězců a zapojení nových firem. Konkrétní položky jsou výrobky chemického průmyslu (např. mazadla, rozpouštědla apod.), výrobky průmyslu plastů a gumárenského průmysl u (těsnění, technická pryž, klínové řemeny, pogumované textilie, pneumatiky atd.).
Civilní letecký průmysl
Mexiko patří k předním světovým producentům v leteckém průmyslu a rychle míří mezi 10 největších leteckých výrobců na světě. Tento dynamicky se rozvíjející obor může být velkou příležitostí pro české firmy. Mexiko výrazně zlepšilo své výrobní kapacity a od výroby malých dílů a součástek se dostává k vývoji a výrobě konstrukcí, pokročilých leteckých dílů a technologií. Za posledních 9 let vykázal tento segment růst o 152 % a vývozy leteckého průmyslu každoročně rostou o zhruba 11 %. S rostoucí produkcí roste i poptávka v rámci výrobních řetězců, ve kterém stále chybí dodavatelé. Konkrétní položky jsou náhradní díly, výrobky chemického průmyslu, výrobky průmyslu plastů, mechanické stroje, měřicí zařízení atd.
Energetický průmysl
Posílení energetické nezávislosti je jednou z priorit nové mexické vlády.. Dlouhodobým cílem je zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů, a to jak lepším využitím geografických podmínek Mexika, tak nových energetických technologií. Odhaduje se, že trh se zařízením pro výrobu energie v období 2019–2020 v Mexiku vzroste o 1,75 %. Zájem je zejména o dodavatele, kteří nabízejí moderní energetické výrobky a technologická řešení. Konkrétní položky jsou zařízení na výrobu elektřiny eolické, sluneční, vodní, z biomasy a díly k nim jako měřicí přístroje, čerpadla, kotle, generátory, nádrže atd.
Důlní, těžební a ropný průmysl
Sektor se díky strukturálním reformám v roce 2014 otevřel po 80 letech státního monopolu zahraničnímu kapitálu a do země vstoupili všichni velcí producenti ropy a významní hráči v dalších oblastech těžby nerostných surovin. Nová vláda chce zastavit klesající trend v těžbě ropy rozsáhlými investicemi do modernizace stávající infrastruktury (včetně 6 stávajících rafinérií) a stavby nové rafinerie ve státě Tabasco. Nové investice míří také do skladovacích zařízení a ropovodů, jejichž kapacita je nedostatečná. Konkrétní položky – těžební zařízení, mechanické stroje, čerpadla, generátory, zdvihací zařízení, výrobky z kovů, měřicí přístroje atd.
Chemický průmysl
Rostoucí mexická ekonomika vyžaduje široké spektrum chemických produktů s uplatněním v řadě sektorů. Konkrétní položky jsou chemikálie pro ropný, potravinářský, automobilový, těžební průmysl, země¬dělství, ekologické zpracování odpadu, čištění a odsolování vody atd.
Obranný průmysl
Dlouhodobě se zhoršující bezpečnostní situace nutí mexickou vládu investovat více nejen do vyzbrojování bezpeč¬nostních složek a armády, ale také do ochrany vládních představitelů, a to jak na federální, tak státní a místní úrovni. Vláda chce zvýšit efektivitu boje proti kriminalitě i restrukturalizací bezpečnostních složek – vyzbrojení nově vzniklé Národní gardy slibuje nové příležitosti i pro české výrobce. Investice jdou také do oblasti kontroly migrace a ochrany hranic. Kromě tradičních položek je možné nabídnout i další produkty jako jsou ochranné vesty, bezpečnostní elektronické systémy, sledovací zařízení, maskovací systémy, výbušniny, pyrotechnické prostředky, mobilní buňky, tréninková a simulační zařízení, bezpečnostní bariéry atd.
Stavební průmysl
Mexiko si uvědomuje, že nedostatečná a špatná infrastruktura brání ekonomickému růstu. Rozvoj silniční a železniční sítě je proto jednou z hlavních oblastí, kam v nadcházejících letech směřují vládní investice. Aktuálně se v hlavním městě také řeší výstavba nového mezinárodního letiště. Dalším tahounem stavebního průmyslu je rostoucí poptávka na bytovém trhu, způsobená trvalým nárůstem obyvatel a jeho stěhováním do měst. Stále také probíhají rekonstrukční projekty po zemětřesení v září 2017 a rozvoj měst v marginalizovaných komunitách.
Strojírenský průmysl
Rozvoji mexického průmyslu nestačí domácí produkce strojů, jsou požadovány také stroje s větší specia¬lizací. Konkrétní položky – stroje na zpracování kovů (např. obrábění, tváření, lití atd.), stroje na výrobu a zpracování plastů, stroje pro potravinářský průmysl (konzervování, zpracování masa, balení atd.)
Vodohospodářský a odpadní průmysl
Investice se v této oblasti zaměřují především na projekty vyhledávání zdrojů pitné vody, jejího uchovávání a distribuce, ochrany proti povodním, revize a obnovy ohrožených přehrad a 5 tis. km pobřeží, odsolování mořské vody, zlepšení infrastruktury pro sběr, separaci, recyklaci a využití odpadu. Konkrétní položky – zařízení na uchovávání a čištění vody, odsolování vody, generátory, čerpadla, měřicí zařízení, mechanické stroje, chemické produkty (např. aktivní činidla, mazadla apod.), nádrže, nádoby a další výrobky z kovů, zařízení pro sběr, separaci, recyklaci a využití odpadu atd.
Zemědělský a potravinářský průmysl
Obor patří mezi nejdůležitější a nejrychleji rostoucí sektory mexické ekonomiky a významně se podílí na mexických vývozech. Kvůli zvyšující se poptávce po mexických produktech existuje snaha zlepšovat a modernizovat zemědělskou výrobu a zpracování. V této oblasti by se mohly najít příležitosti pro české technologie. Konkrétní položky – zemědělská technika, stroje (konzervování, zpracování masa, balení atd.), chladící zařízení. Stejně tak by mohly být zajímavé české zkušenosti se zalesňováním a zpracováním dřeva.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

ENERGY México
Termín: 28. – 30. ledna 2020
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: energetika
Web: https://www.energymexico.mx/

Magna Expo Mueblera Industrial
Termín: 19. – 22. února 2020
Místo konání: Expo Guadalajara
Zaměření: zpracování dřeva a výroba nábytku
Web: https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/

Expo ANTAD & Alimentaria Mexico
Termín: 30. března – 1. dubna 2020
Místo konání: Expo Guadalajara
Zaměření: potravinářský průmysl
Web: https://expoantad.com.mx/home/

Expo Seguridad Mexico
Termín: 21. – 23. dubna 2020
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: průmyslová bezpečnost
Web: https://www.exposeguridadmexico.com/

Expo Farma 2020

Termín: 22. – 24. dubna 2020
Místo konání: Word Trade Center CDMX (Ciudad de México)
Zaměření: farmaceutický průmysl
Web: https://expofarma.org.mx/

Expo Eléctrica Internacional
Termín: 1. – 3. června 2020
Místo konání: Centro Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: elektrotechnický průmysl
Web: https://expoelectrica.com.mx/Es/

Expo Med 2020
Termín: 9. – 11. června 2020
Místo konání: Centro Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: lékařství, farmaceutický průmysl
Web: https://expomed.com.mx/

Green Expo
Termín: 8. – 10. září 2020
Místo konání: Centro Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: obnovitelné zdroje energie
Web: https://www.thegreenexpo.com.mx/es

FoodTech Summit&Expo
Termín: 30. září – 1. října 2020
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: potravinářský průmysl
Web: http://foodtechnologysummit.com/info-general/

EXPO CIHAC
Termín: 13. – 15. října 2020
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: stavebnický průmysl
Web: https://expocihac.com/

FAMEX
Termín: 21. – 24. dubna 2021
Místo konání: Aeropuerto Intercontinental de Querétaro
Zaměření: letectví a obranný průmysl
Web: https://www.f-airmexico.com.mx/

Intertraffic México
Termín: 9. – 11. listopadu 2021
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: řešení dopravy
Web: https://www.intertraffic.com/es/mexico/

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 12. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem