Moldavsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě (Moldavsko)

Podkapitoly:

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obrat obchodní výměny mezi ČR a Moldavskou republikou za posledních 5 let v mil. CZK

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

1.217.6

1.154.7

1.186.3

1.542.2

1.744,4

2.524,0

Dovoz

838.0

859.5

843.9

822.0

1.209,4

1.539,0

Obrat

2.055.6

2.014.2

2.030.2

2.364.2

2.953,8

4.063,1

Bilance

379.6

295.2

342.4

720.2

535,0

985,0

Zdroj: ČSÚ ČR

Obrat vzájemné obchodní výměny za rok 2019 dosáhl 4.063,1 mil. CZK, což ve srovnání s rokem 2018 představuje nárůst o 37,6%, vývoz dosáhl hodnoty 2.524,02 mil. CZK, což představuje meziroční nárůst o 44,7%, dovoz z MD vzrostl o 27,3% na 1.539,04 mil. CZK. Bilance obchodní výměny ve výši 985 mil. CZK zůstává pozitivní ve prospěch ČR. Z pohledu ČR zaujala MD 61. místo u vývozu a 72. místo u dovozu.  Tento trend je dán jednak uvolněním obchodního režimu v návaznosti AA/DCFTA mezi EU a MD a nutnou orientací moldavských společností na trhy EU kvůli horšímu přístupu na trh Ruské federace a celkovým poklesem obchodu se skupinou zemí SNS.

Moldavsko se podle objemu obchodní výměny neřadí mezi přední obchodní partnery České republiky. Přestože je exportní nabídka Moldavské republiky poměrně omezená a její dovozní potenciál relativně nízký, objem vzájemné obchodní výměny se stále zvyšuje. Česká republika se podle hodnoty objemu obchodu v roce 2019 umístila na 10. místě (5. místo v zemích EU) mezi hlavními obchodními partnery Moldavské republiky s podílem 2,33%. Z pohledu ČR zaujala MD 63. místo u vývozu a 70. místo u dovozu.  

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu v r. 2019

Kód a název zboží

Stat. hodnota CZK (tis.)

%

85 – Přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

882 785

34,97%

87 – Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla

587 543

23,28%

84 – Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

239 972

9,51%

39 – Plasty a výrobky z nich

198 234

7,85%

73 – Výrobky ze železa nebo oceli

100 862

4,00%

90 – Přístroje optické, foto, kinem., lékařské, chirurg. apod.

70 296

2,78%

48 – Papír, karton, lepenka a výroby

65 820

2,61%

70 – Sklo a výrobky skleněné

35 645

1,41%

94 – Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

31 669

1,25%

40 – Kaučuk a výrobky z něj

23 174

0,92%

Zdroj: ČSÚ

Hlavní položky českého dovozu v r. 2019

Kód a název zboží

Stat. hodnota CZK (tis.)

%

85 – Přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

806 996

52,43%

22 – Nápoje, tekutiny lihové, ocet

257 622

16,74%

94 – Nábytek, lůžkoviny, svítidla, stavby montované

124 745

8,10%

39 – Plasty a výrobky z nich

47 686

3,10%

12 – Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma 

46 423

3,02%

52 – Bavlna

41 904

2,72%

72 – Železo a ocel

37 013

2,40%

62 – Oděvy, doplňky oděvní jiné než pletené

33 880

2,20%

20 – Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů

28 997

1,88%

73 – Výrobky ze železa nebo oceli

19 785

1,29%

Zdroj: ČSÚ

Komoditní struktura vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Moldavskou republikou se v posledních letech výrazným způsobem nemění a lze předpokládat, že bude velmi podobná i v nadcházejících letech.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ nemá k dispozici statistiku vzájemné výměny v oblasti služeb mezi ČR a Moldavskou republikou.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V roce 2019 proběhla první významná investice České republiky v Moldavsku. Česká investiční skupina EMMA Capital Group, prostřednictvím britského investičního fondu Duet, získala většinový podíl v elektrárenské distribuční společnosti GasNatual Fenosa, která následně změnila svůj název na Premier Energy. Další významná česká investice byl nákup moldavské televize, kdy finanční skupina PPF Petra Kellnera koupila v balíčku středoevropských televizí  také moldavskou televizi PRO TV.

Na území Moldavské republiky působí 51 společností s českým kapitálem, podle hodnoty investovaného kapitálu se Česká republika řadí na 38. místo mezi hlavní investory Moldavské republiky.

ZÚ nemá spolehlivé informace o fungování česko-moldavských joint ventures.  V minulosti bylo z moldavské strany nabízeno společné podnikání v některých oblastech jako například v zemědělském sektoru a v navazujícím zpracovatelském průmyslu, informačních a komunikačních technologiích, ve stavebnictví a infrastruktuře.

Podle dostupných informací, žádný český podnikatelský subjekt v současné době nevyužívá výhod, které poskytuje některá ze svobodných ekonomických zón v Moldavské republice.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchod mezi oběma zeměmi měl svůj smluvní základ v dohodě o obchodně-ekonomické spolupráci (která ovšem byla z důvodů nekompatibility s legislativou EU se souhlasem obou stran zrušena). Nadále však platí další dohody o zamezení dvojího zdanění a o podpoře a ochraně investic z roku 1999, letecká dohoda a další. Během návštěvy ministra zahraničních věcí a evropské integrace A. Stratana v říjnu 2004 v Praze byl podepsán Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku. Teprve v květnu 2011 ratifikoval moldavský parlament Protokol ke smlouvě o podpoře a ochraně investic mezi ČR a MD, který na žádost ČR zavádí několik změn a uvádí tuto smlouvu do souladu se závazky ČR v rámci EU. Poslední smluvní dokument, dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci, byl uzavřen v roce 2014.

Přehled platných smluv je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (https://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html).

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Moldavská republika je od roku 2006 významnou cílovou zemí z hlediska české zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS). Moldavsko bylo v  souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2014-2017 prioritní zemí a tento status si zachovalo i v souladu s Programem dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky s Moldavskem 2018 – 2023 (https://www.mzv.cz/file/2795745/program_Moldavsko_2018_EN.pdf). 

Program dvoustranné rozvojové spolupráce s Moldavskem  definuje 4 prioritní sektory:  

  • udržitelné nakládání s přírodními zdroji (voda a sanitace),
  • inkluzivní sociální rozvoj,
  • řádná demokratická správa věcí veřejných,
  • zemědělství a rozvoj venkova.

Na rozvojové projekty realizované v Moldavsku je každoročně alokováno přibližně  90 mil. CZK. Velké bilaterální projekty v prioritních sektorech jsou financovány prostřednictvím České rozvojové agentury (www.czechaid.cz), jedná se většinou o několikaleté projekty. Další projekty s rozpočtem do 0,5 mil. CZK a s dobou trvání do jednoho roku financuje přímo Ministerstvo zahraničních věcí, jedná se o malé lokální projekty.

Moldavsko je pro ČR také jednou z 10 prioritních zemí v rámci tzv. transformační spolupráce, která se zaměřuje především na zvyšování kapacit nevládních organizací, školení představitelů místních správ a samospráv a budování občanské společnosti. V rámci transformační spolupráce ČR jsou realizovány také projekty na podporu nezávislých médií a Východního partnerství.

Moldavsko je významným příjemcem zahraniční rozvojové pomoci od dalších donorů. Nejvýznamnějšími donory jsou v tomto smyslu EU, některé členské země EU (SRN, Rakousko, Švédsko atd.), Švýcarsko, USA (USAID), Turecko a mezinárodní organizace (Světová banka, OSN – UNDP a další agencie).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kišiněvě (Moldavsko) ke dni 15.5. 2020.

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem