Moldavsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě (Moldavsko)

Podkapitoly:

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obrat obchodní výměny mezi ČR a Moldavskou republikou za posledních 5 let v mil. CZK

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

1.217.6

1.154.7

1.186.3

1.542.2

1.744,4

Dovoz

838.0

859.5

843.9

822.0

1.209,4

Obrat

2.055.6

2.014.2

2.030.2

2.364.2

2.953,8

Bilance

379.6

295.2

342.4

720.2

535,0

Zdroj: ČSÚ ČR

 

Obrat vzájemné obchodní výměny za rok 2018 dosáhl 2.953,8 mil. CZK, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 24,9%, vývoz dosáhl hodnoty 1.744,4 mil. CZK a růst o 13,1%, dovoz z MD vzrostl o 47,1% na 1.209,4 mil. CZK. Bilance obchodní výměny ve výši 535,0 mil. CZK zůstává pozitivní ve prospěch ČR. Tento trend je dán jednak uvolněním obchodního režimu v návaznosti AA/DCFTA mezi EU a MD a nutnou orientací moldavských společností na trhy EU kvůli hořšímu přístupu na trh Ruské federace a celkovým poklesem obchodu se skupinou zemí SNS.  

Moldavsko se podle objemu obchodní výměny neřadí mezi přední obchodní partnery České republiky. Přestože je exportní nabídka Moldavské republiky poměrně omezená a její dovozní potenciál relativně nízký, objem vzájemné obchodní výměny se stále zvyšuje. Z pohledu moldavské statistiky zaujímá ČR 14. místo z hlediska moldavského exportu a 13. místo z hlediska moldavského dovozu. Podíl ČR na celkovém exportu země v roce 2018 činil 1,58% a na importu 1,51%. Z pohledu ČR zaujala MD 67. místo u vývozu a 71. místo u dovozu.  

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu v r. 2018

Kód a název zboží

Stat. hodnota CZK (mil.)

%

87 – Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla

445,1

25,5%

85 – Přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

382,3

21,9%

84 – Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

256,8

14,7%

39 – Plasty a výrobky z nich

154,9

8,9%

73 – Výrobky ze železa nebo oceli

70,2

4,0%

48 – Papír, karton, lepenka a výroby

54,3

3,1%

90 – Přístroje optické, foto, kinem., lékařské, chirurg. apod.

35,1

2,0%

70 – Sklo a výrobky skleněné

27,8

1,6%

30 – Výrobky farmaceutické

25,5

1,5%

59 – Textilie impregnované, natřené, povlečené apod.

22,1

1,3%

Zdroj ČSÚ

Hlavní položky českého dovozu v r. 2018

Kód a název zboží

Stat. hodnota CZK (mil.)

%

85 – Přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

456,7

37,7%

22 – Nápoje, tekutiny lihové, ocet

292,8

24,2%

94 – Nábytek, lůžkoviny, svítidla, stavby montované

82,3

6,8%

72 – Železo a ocel

75,5

6,2%

39 – Plasty a výrobky z nich

56,6

4,7%

62 – Oděvy, doplňky oděvní jiné než pletené

45,4

3,7%

52 – Bavlna

35,7

3,0%

61 – Oděvy, doplňky oděvní, pletené, háčkované

28,0

2,3%

20 – Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů

27,8

2,2%

04 – Mléko, vejce, med, výroby jedlé živočišného původu

20,6

1,7%

Zdroj ČSÚ

Komoditní struktura vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Moldavskou republikou se v posledních letech výrazným způsobem nemění a lze předpokládat, že bude velmi podobná i v nadcházejících letech.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ nemá k dispozici statistiku vzájemné výměny v oblasti služeb mezi ČR a Moldavskou republikou.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Moldavsku nejsou významnější české investice, zájem potenciálních českých investorů je minimální, což se týká i moldavských volných ekonomických zón. Vzhledem k vnitropolitickému vývoji v posledních letech a ne zcela jisté prognóze do budoucnosti nelze předpokládat, že by se situace v nejbližším období změnila.

 

ZÚ nemá spolehlivé informace o fungování česko-moldavských joint ventures.  V minulosti bylo z moldavské strany nabízeno společné podnikání v některých oblastech jako například v zemědělském sektoru a v navazujícím zpracovatelském průmyslu, informačních a komunikačních technologiích, ve stavebenictví a infrastruktuře.

 

Podle dostupných informací, žádný český podnikatelský subjekt v současné době nevyužívá výhod, které poskytuje některá ze svobodných ekonomických zón v Moldavské republice. ZÚ v současné době neregistruje žádnou významnější investici v zemi.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchod mezi oběma zeměmi měl svůj smluvní základ v dohodě o obchodně-ekonomické spolupráci (která ovšem byla z důvodů nekompatibility s legislativou EU se souhlasem obou stran zrušena). Nadále však platí další dohody o zamezení dvojího zdanění a o podpoře a ochraně investic z roku 1999, letecká dohoda a další. Během návštěvy ministra zahraničních věcí a evropské integrace A. Stratana v říjnu 2004 v Praze byl podepsán Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku. Teprve v květnu 2011 ratifikoval moldavský parlament Protokol ke smlouvě o podpoře a ochraně investic mezi ČR a MD, který na žádost ČR zavádí několik změn a uvádí tuto smlouvu do souladu se závazky ČR v rámci EU. Poslední smluvní dokument, dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci, byl uzavřen v roce 2014.

 

Přehled platných smluv je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – https://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Moldavská republika je od roku 2006 významnou cílovou zemí z hlediska české zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS). Moldavsko bylo v  souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2014-2017 prioritní zemí a tento status si zachovalo i v souladu s Programem dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky 2018 – 2023. 

 

Program dvoustranné rozvojové spolupráce s Moldavskem definuje 4 prioritní sektory:  

– udržitelné nakládání s přírodními zdroji (voda a sanitace),

– inkluzivní sociální rozvoj,

– řádná demokratická správa věcí veřejných,

– zemědělství a rozvoj venkova.

 

Na rozvojové projekty realizované v Moldavsku je každoročně alokováno cca 80 – 90 mil. CZK. Projekty rozvojové spolupráce probíhají nejčastěji ve tříletém cyklu s výjimkou tzv. malých lokálních projektů, jejichž cyklus je roční.

 

Moldavsko je pro ČR také jednou z 10 prioritních zemí v rámci tzv. transformační spolupráce, která se zaměřuje především na zvyšování kapacit nevládních organizací, školení představitelů místních správ a samospráv a budování občanské společnosti. V rámci transformační spolupráce ČR jsou realizovány také projekty projekty na podporu nezávislých médií a Východního partnerství.  

 

Moldavsko je významným příjemcem zahraniční rozvojové pomoci od dalších donorů. Nejvýznamnějšími donory jsou v tomto smyslu EU, některé členské země EU (SRN, Rakousko, Švédsko atd.), Švýcarsko, USA (USAID), Turecko a mezinárodní organizace (Světová banka, OSN – UNDP a další agencie). Informace o realizovaných projektech české ZRS lze získat na stránkách České rozvojové agentury – www.czechaid.cz.

 

Pro studenty z Moldavské republiky je každoročně vyhrazen určitý počet vládních stipendií pro studium v ČR, pro akademický rok 2018 – 2019 to bylo celkem 9 stipendií, pro akademický rok 2019 – 2020 byla stanovena kvóta 12 stipendií. Jedná se o bakalářské, magisterské a doktorandské studijní programy v českém a anglickém jazyce.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kišiněvě (Moldavsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem