Moldavsko

Rozcestník informací o Moldavsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

V roce 2020 prošlo Moldavsko nejtěžší recesí za posledních dvacet let, tento rok byl ve znamení dvou velkých krizí, pandemie covidu-19 a sucha, které ještě prohloubilo negativní dopady pandemie. Zemědělský sektor zaznamenal ve srovnání s rokem 2019 pokles o 27,1%. Důsledkem pandemie a sucha byl celkový pokles HDP v roce 2020 o 7 %. Pozitivní růst v roce 2020 prokázal pouze sektor stavebnictví.

Pod výrazným tlakem zůstávají veřejné finance, přičemž se rozpočtový schodek pohybuje ve výši až 7 % HDP. V roce 2021 se předpokládá relativně vysoký ekonomický růst, a to za předpokladu příznivého zemědělského roku, oživení domácí spotřeby a vnějšího obchodu. Hlavními ekonomickými riziky v roce 2021 zůstávají vývoj epidemiologické situace, pokračující politická nestabilita a nedokončená reforma soudnictví.

Vládní opatření na zmírnění dopadů restrikcí a podporu ekonomiky byla slabá a nedostatečná, pouze necelých 6 % podniků uvádí, že dostaly nebo očekávají vládní podporu. Výše vládní podpory v roce 2020 se odhaduje přibližně na 1 % HDP, tato podpora by se měla v roce 2021 navýšit. Vláda přijala opatření zaměřená na podporu sektorů nejvíce zasažených pandemií a suchem.

V balíčku opatření je například změna režimu DPH v zemědělství, podpora vytváření pracovních míst, zvýšení platů zdravotnického personálu, atd. Vzhledem k rostoucím potřebám financování spojených s rostoucí zátěží mezd a sociálních transferů zůstává pro Moldavsko zásadní přístup k externímu financování, které ve výši stovek mil. EUR poskytují EU, Světová banka, EIB a EBRD a další instituce.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Dopravní průmysl a infrastruktura

Plánován je rozvoj, diverzifikace a konsolidace dopravního systému a infrastruktury, výdaje mají být financovány ze státního rozpočtu a přilákáním zahraničních investic. Probíhá rozsáhlý národní program rehabilitace silnic s podporou mezinárodních finančních institucí, zejména EIB a EBRD. Připravovány jsou projekty zaměřené na restrukturalizaci moldavských železnic, a to v situaci, kdy jsou Moldavské státní železnice ve vážných problémech, součástí nové koncepce je jejich přeměna na akciovou společnost.

V oblasti inteligentních dopravních systémů zahájila Státní správa silnic implementaci některých technologií inteligentního dopravního systému do své silniční sítě, příležitosti budou následovat na celostátní silniční síti, v Kišiněvě a v dalších městech. V Kišiněvě již byla vyhlášena výběrová řízení na pilotní studii možnosti zavedení systému řízení parkování a rozvoje schémat pro organizaci dopravy.

Energetický průmysl

Moldavsko se za účelem zvýšení energetické účinnosti a bezpečnosti snaží přilákat investory. Cílem je podpořit provádění společných investičních projektů na zajištění zdrojů energie a zemního plynu. Zvláštní pozornost bude věnována investicím do zařízení na výrobu tepla, elektřiny a kogeneračních jednotek a na zajištění přenosových a distribučních sítí elektřiny. Zájem roste i o inovativní a alternativní energetické projekty a obnovitelné zdroje energie. Díky realizaci pilotních projektů se zvyšuje poptávka po zvýšení energetické efektivity budov.

Pokračuje i dlouhodobý zájem o plynové kotle na vytápění, o technologie na využití biomasy a o zařízení na zpracování bioplynu, zejména z odpadů produkovaných na farmách v živočišné výrobě. V poslední době roste i zájem o energetické využití odpadů z vinařství.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Stále aktuální je naplňování Strategie zásobování vodou a hygieny na období 2011–2028, která definuje nutnost změn politického, institucionálního a právního rámce a kritický stav technické infrastruktury, tzn. neuspokojivý technický stav systému čističek odpadních vod, kanalizace a rozvodů vody. Dochází ke zvyšování objemu investic do staveb vodovodů a kanalizací.

Příležitost pro české firmy je v přetrvávajících potřebách zlepšení dodávek vody a systémů čističek odpadních vod. Pokračuje příprava realizace projektu „Solid Waste Moldova“. Smlouva o půjčce mezi EIB a Ministerstvem financí Moldavska byla podepsána již v roce 2019, v roce 2020 byla zahájena aktualizace studií proveditelnosti a očekává se vyhlašování tendrů na řešení situace v oblasti pevných odpadů.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Sektor zaujímá v hospodářství stále velmi důležité místo, a to jak z hlediska podílu na tvorbě HDP, tak z hlediska podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva působícího v sektoru, které činí 32,3 %. V oblasti rostlinné výroby je zapotřebí rozvoj irigační infrastruktury, rozšíření rozlohy skleníků a rozvoj posklizňové infrastruktury. Zařízení a technologie jsou vyžadovány pro skladování, zpracování, balení a přepravu čerstvých produktů.

Roste poptávka po ekologických produktech a ekologickém zemědělství. Mezi další příležitosti patří služby v oblasti kvality a bezpečnosti výrobků ve vinařství (vybavení, výsadba vinic a rozšíření do cestovního ruchu). V oblasti živočišné výroby je velká potřeba investic s cílem dosáhnout standardů vyplývajících z DCFTA a získat tak souhlas s vývozem živočišné produkce do zemí EU.

Velvyslanectví ČR v Kišiněvě
e-mail: chisinau@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/chisinau
• Teritorium: Evropa | Moldavsko | Zahraničí