Mongolsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru (Mongolsko)

Mapa globálních oborových příležitostí je určena českým podnikatelům, kterým poskytuje jednoduchý přehled vývozních příležitostí na zahraničních trzích a je dostupná v papírové, flash disk i v online verzi.

Exportní trhy se mohou velmi rychle měnit. Mapa je každoročně aktualizována, umožňuje tak firmám flexibilně reagovat na změny a poptávku na zahraničních trzích. Exportní příležitosti mohou české firmy v knize vyhledávat pomocí teritoriálního nebo sektorového klíče, případně pomocí HS kódů.

Karty jednotlivých zemí obsahují

  • údaje o stavu ekonomiky
  • aktuálně platné obchodní dohody mezi státem a EU
  • přehled top 10 položek obchodní výměny s ČR
  • příležitosti pro české exportéry včetně komentáře k jednotlivým sektorům i exportní položky dle HS kódů
  • příležitosti v rozvojové spolupráci
  • exportní financování

Každá karta země obsahuje dvouleté výhledy odhadovaného makroekonomického vývoje. V části, ve které jsou představovány jednotlivé sektorové příležitosti, se dočtete o možnosti dodávek, o konkrétních plánovaných investicích nebo třeba změnách v chování spotřebitelů v zemi. V sektorové verzi pak naleznete exportní příležitosti seřazené dle významných oborů české ekonomiky.

Příležitosti uvedené v Mapě oborových příležitostí jsou vytipovávány na základě statistických dat, která jsou následně upravena a doplněna ekonomickými diplomaty našich zastupitelských úřadů a proexportních agentur. Kromě doplnění knihy o příležitosti v oblasti rozvojové spolupráce najdete v knize i informace o exportním financování. Mapa globálních oborových příležitostí je k dispozici v elektronické verzi ve formátu pdf a v sektorovém vydání MOP (PDF, 11 MB).

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Investice do zatím netěžených přírodních zdrojů

Netěžené přírodní zdroje mají velký investiční potenciál. V souvislosti s obchodní válkou USA s Čínou se hovoří především o z globálního hlediska významných zásobách tzv. prvků, resp. kovů vzácných zemin (dle posledních průzkumů až 17 % celosvětových zásob). Uplatnit se bude možné i v geologickém průzkumu, dodávkách zařízení a technologií pro těžební průmysl, dodávkách těžké dopravní techniky. Vláda mapuje nová těžařská naleziště a  uvažuje o zakládání průmyslových/residenčních/obchodních center v těchto lokalitách. Zakládání nových dolů,  legalizace individuální těžby zlata přináší mj. požadavky na výstavbu čistíren odpadních vod a infrastruktury. 

Investiční projekty na rozvoj měst, silnic

EBRD kofinancuje 137 mil. USD rozšíření kapacity 202 km dlouhé silnice do Darchanu, hlavním investorem je ADB, čínského dodavatele vzhledem ke zpožděným termínům nahradilo  Ministerstvo dopravy. Mongolská vláda podepsala s EBRD dohodu na realizaci projektu modernizace topného systému v Ulánbátaru. Ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. města, regionálního rozvojového fondu a rozvojového financování jsou financovány projekty ve veřejných službách, sociální projekty i projekty na ochranu životního prostředí,  především snížení emisí. Za účelem snížení emisí bylo v hl. městě zavedeno povinné využívání koksovatelného uhlí k vytápění.  

Investice do turismu

Jsou hodnoceny jako jedny z nejzajímavějších. V Mongolsku chybí a je třeba vystavit turistická centra, přistávací letištní plochy, ubytovací kapacity, sportovní zařízení, koupaliště, zábavní parky, atp. Pro zajímavost lze uvést, že list New York Times zařadil Mongolsko na přední místa v doporučených destinacích pro rok 2020.

Investice do e-commerce

55 procentní podíl mladé generace do 30 let na celkové mongolské populaci přímo souvisí s rostoucím zájmem o nové trendy, světové novinky a západní životní styl. E-commerce se v Mongolsku rychle rozšiřuje, v budoucnu jistě osloví nejednoho investora. Nákupy online umožní masový pohyb zboží. Narážejí zatím na problém s dopravou, resp. na nedostatečnou kapacitu silniční sítě v hlavním městě, a na stále ne zcela saturovaný trh. V současné situaci by příležitost mohli využít dodavatelé elektrických kol pro alternativní dopravu zboží k zákazníkům.

Automobilový průmysl

Mongolové mají kladný vztah k české automobilové produkci, zajímají se o dodávky osobních vozů v řádu 20–30 kusů ročně, autobusů pro Ulánbátar, motocyklů nižší kubatury, nákladních vozů pro vojenské účely a pro potřeby v důlním sektoru, elektrokol. Z evropských vozů jsou na trhu BMW, Volkswagen, Porsche, Mercedes Benz a Land Rover. Mongolové projevují zájem i o automatické mycí linky vozů. V roce 2020 dovozy automobilů poprvé překročily v hodnotovém vyjádření hranici 1 mld. USD.

Civilní letecký průmysl

V zemi je jedno mezinárodní letiště v hlavním městě Ulánbátaru, 22 regionálních letišť a aerodromů v provinciích. Před zahájením je provoz nového mezinárodního letiště cca 50 km od Ulánbátaru s přepravní kapacitou 3 miliony pasažérů ročně. V leteckém průmyslu by se české firmy mohly uplatnit při dodávkách mobilních, modulárních letišť a moderních letištních systémů pro regionální letiště a při dodávkách přistávacích letištních ploch a menších letounů. Současná regionální letiště jsou zastaralá, nevyhovují požadavkům na spojení mezi hlavním městem, vzdálenými regiony a těžebními oblastmi. V regionech se navíc počítá se zakládáním nových průmyslových center. Země není dostatečně propojena silniční a železniční sítí. V Mongolsku není řešena ani záchranná nebo požární letecká služba, chybí vrtulníky a heliporty. Rozvíjet se začíná také segment malého civilního letectví s cílem komerční dopravy i amatérského létání. Očekává se významný růst poptávky po získání pilotních licencí, malých letounech a příslušných servisních službách, a to i pro geologický sektor včetně geologického mapování. Česká republika poskytla Mongolsku pomoc s rozvojem civilního letectví a s optimalizací infrastruktury a údržby na novém mezinárodním letišti, díky níž se české firmy mohou v tomto segmentu lépe zviditelnit. V návaznosti na uzavřenou dohodu o leteckých službách mezi ČR a Mongolskem se jedná o zřízení přímého leteckého spojení mezi Prahou a Ulánbátarem, operátorem by se měly stát mongolské Eznis Airways.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Těžba surovin je pro ekonomiku klíčová, je hlavním zdrojem příjmu země, podílí se 25 % na HDP a 80 % na celkovém exportu. Ve střednědobé perspektivě je proto cílem zvýšit přidanou hodnotu v sektoru dalším zpracováním vytěžených surovin a zaměřit se i na zatím netěžené zdroje. Příležitosti pro český export skýtají nejen megaprojekty Oyu Tolgoi a Tavan Tolgoi, ale i projekty menší. Vládní projekt GOLD-2 usiluje o pravidelný nárůst těžby zlata o 2–3 t ročně. Ve snaze zvýšit efektivitu těžby zavádí společnost Erdenet Mining Corporation–GOK vertikální způsob přepravy. V celém odvětví dochází k modernizaci postupů těžby a zpracování nerostných surovin, k automatizaci a zavádění moderních řídicích systémů v dolech, při přepravě a kontrole surovin. Sektor poptává i těžkou dopravní a nákladní techniku. Významnou zahraniční investicí je indická miliardová investice do stavby první mongolské ropné rafinerie v Jižní Dornogovi, na kterou je nahlíženo jako na konec závislosti na ruské ropě. Rafinerie bude od r. 2022 schopna zpracovat 1,5 mil. tun surové ropy ročně, vyprodukuje 30 tisíc barelů denně, měla by pokrýt celonárodní poptávku po PHM (benzín, nafta), leteckém benzínu a LPG. Příležitosti mohou využít firmy dodávající stavební materiály, čistírny vod, stojany LPG. Spolu se stavbou rafinérie bude postavena i nová 20 km železnice a silnice, která rafinerii propojí s energetickými zdroji a městem Sainshand. V souvislosti s otevřením plynovodu Síla Sibiře vyjádřilo Mongolsko zájem o využití mongolského území pro transfer plynu ze západních ruských nalezišť do severní Číny a pro dodávky plynu do Mongolska.

Elektrotechnika

V Mongolsku roste poptávka po široké škále elektrotechnických výrobků s využitím pro vytápění obytných a kancelářských prostor, k měření spotřeby elektrické energie domácností i velkoodběratelů, zajištění vzduchotechniky, klimatizace apod. Rozvíjí se i segment zabezpečovacích zařízení, roste poptávka po transformátorech pro oblast výroby a distribuce elektrické energie. Mongolské firmy poptávají elektrické zařízení, součástky a materiál, elektrokola.

Energetický průmysl

Naprostá většina elektrické a tepelné energie v zemi se vyrábí v tepelných elektrárnách. V malé míře jsou využívány vodní, větrné či solární zdroje.  I přes obrovské zásoby uhlí vláda podporuje investice do solárních, větrných a vodních elektráren.   Celkový instalovaný výkon elektráren v Mongolsku je 1 309,5 MW (září 2019), z něhož lze v důsledku zastarávání  tepelných elektráren reálně využít jen cca 900 MW. Poptávka přesahuje výrobní možnosti země o 30 %. S očekávaným růstem těžebního průmyslu je třeba významně navýšit produkci elektrické energie. Odhad poptávky v roce 2030 činí 2300 MW. Proto jsou připravovány projekty k zajištění energetické soběstačnosti Mongolska. Plánuje se výstavba 700 MW tepelné elektrárny v Baganuuru, 300 MW elektrárny v provincii Tuv, 315 MW vodní elektrárny v Khutag-Undur, provincii Bulgan, 450 MW tepelné elektrárny v Oyu Tolgoi a gigantické 5,2 GWh uhelné elektrárny v pánvi Shivee Ovoo. Byla podepsána dohoda o výstavbě 300 MW tepelné elektrárny v uhelné pánvi Tavan Tolgoi. Kromě dominantní výroby elektrické energie z mongolského hnědého uhlí se bude rozvíjet i výroba z obnovitelných zdrojů. Zprovozněn byl větrný park 55 MW Sainshand Wind Farm, 50 MW větrný park Tsetsii Wind Farm v Jižní Gobi. V 7/2019 byla spuštěna 15 MW solární elektrárna poblíž nového mezinárodního letiště. Oblíbená je vize zapojení Mongolska (exportem energie ze solárních elektráren v gobijských oblastech Mongolska do ČLR) do tzv. východoasijského gridu. Díky 300 slunečným dnům v roce a intenzitě slunečního záření 4,3–4,7 kWh/m2/den má země výrobní potenciál až 11 GW z tohoto zdroje. Severní a západní regiony země mohou vyprodukovat až 6,2 GW elektrické energie z vodních zdrojů. Vládní dokument Státní energetická politika z roku 2015 stanovil energetickou politiku země do roku 2030. Zaměřuje se na tři klíčové priority, a to bezpečnost, účinnost a ochranu životního prostředí. V říjnu 2018 vláda schválila střednědobý energetický program Mongolska (2018-2023) stanovující jako strategickou prioritu zajištění udržitelných dodávek energie a energetické bezpečnosti.  Čeští dodavatelé by mj. mohli nabídnout technologie na využití odpadního tepla pro stavbu elektrárny v Tavan Tolgoi, zauhlování a automatizaci řízení tepelné elektrárny v Darchanu.

Obranný průmysl

V kontextu případné účasti českých vojáků na mezinárodním cvičení Khaan Quest a potřeb mongolských ozbrojených sil lze jako perspektivní pro český obranný průmysl uvést export ručních zbraní, obranné techniky a materiálu pro pozemní i leteckou divizi, vybavení pro balistickou ochranu, dodávky nafukovacích stanů, padáků, atp. Rovněž lze nabídnout údržbu a modernizaci používané obranné techniky, včetně sovětské.

Stavební průmysl

S cílem zlepšit životní podmínky obyvatelstva a stav infrastruktury vyhlásila mongolská vláda v rámci SDG´s Mongolia 2030 strategický plán, jenž zahrnuje změnu systému osídlení a decentralizaci obyvatel, vytvoření nových průmyslových, obchodních a residenčních center, satelitních měst, přestěhování chudého obyvatelstva z jurtovišť. Celkově je snaha budovat tzv. green centra napojená na zdroje obnovitelné energie. Další rozvoj urbanistiky se musí opírat o databáze s topografickými mapami, s podzemními a pozemními inženýrskými sítěmi, s geologickými a environmentálními daty. Nezbytná je katastrální databáze. Při těchto projektech by mohly asistovat české firmy.

Investiční projekty hlavního města jsou směřovány do budování oblastních center v Bayankhoshuu, Denjiin a Dambadarjaa. Zajímavým projektem je vybudování industriálně technologického parku v Nalaikhu s 1 500 novými pracovními místy. Dokončena je nová dálnice do Nalaikhu (spojuje rovněž nové mezinárodní letiště). V Ulánbátaru se připravuje 8 projektů na zajištění dostupného ubytování, rekonstrukci a infrastrukturu jurtovišť, výstavbu bytů k pronájmu a efektivnějšího vyhřívání u současných domů. V neposlední řadě je třeba zmínit nezbytné investice do stavby silnic, zajištění bezpečnosti v okolí škol a budování parkovišť. Uplatnění českých firem by mohlo být při dodávkách stavebního materiálu, zařízení, či při samotné realizaci staveb. V návaznosti na realizované rozvojové projekty lze uplatnit i naši znalost s energeticky úspornými stavbami, zateplováním fasád, používáním izolačních materiálů a úsporných topných systémů.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Nové zdroje pitné vody, jejich ochrana a příslušná infrastruktura pro rychle rostoucí Ulánbátar jako i pro řadu míst v provinciích jsou důležitou prioritou vlády i regionálních správ. Jurtoviště na okraji hlavního města, kde žijí statisíce obyvatel, nejsou připojena na centrální vodovodní a kanalizační systém. Americká Millenium Challenge Corporation v rámci kompaktního programu na snížení chudoby a zajištění růstu vytipovala pro Ulánbátar dva hlavní vodohospodářské projekty, na něž vyčlenila 350 mil. USD. V rámci projektů budou vystaveny zásobárny vody, které zajistí zdroj pitné vody pro Ulánbátar i v obdobích sucha, kdy vysychá řeka Tuul,  dojde k navýšení počtu studničních celků (wellfields), zavede se recyklace vody pro zásobování elektráren (č. 3 a 4) tak, aby používaly místo pitné vodu užitkovou, recyklovanou.

Hlavní město potřebuje další čističky vod. Téměř neřešené je odpadové hospodářství (sběr, svoz, třídění a následná utilizace). Týká se tuhých komunálních odpadů, ale i nebezpečných odpadů (např. generovaných těžebním průmyslem). Příležitostmi mohou být nejen velké, centrální projekty, ale i investice z řad soukromých malých a středních průmyslových podniků, které nebudou nadále napojeny pouze na centrální čističky, ale nově budou mít vlastní menší čističky. Do Mongolska lze dodávat i mobilní protipovodňové zábrany.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Převážná většina místních zdravotnických zařízení je nedostatečně vybavena zdravotnickou technikou, a to téměř na všech úrovních péče. V Mongolsku se rozvoj zdravotnictví podporuje zejména z dárcovských zdrojů, japonská vláda spolu s JICA realizovala v r. 2019 výstavbu Mongolsko-japonské fakultní nemocnice, vláda ČR odsouhlasila darování použité zdravotnické techniky mongolským nemocnicím. V Mongolsku je prostor k realizaci velkých investičních zdravotnických celků, tj. staveb či rekonstrukcí nemocnic spolu s dodávkami zdravotnického materiálu a zařízení. Kromě standardní lékařské techniky a vybavení nemocnic je třeba rozvíjet i služby spojené s využitím moderních technologií pro přenos dat o aktuální zdravotní kondici pacienta. Díky velkým vzdálenostem a malé hustotě osídlení budou zajímavá mobilní řešení zdravotnické péče. Místní dovozci spolupracují také s českými producenty léčiv a farmaceutických výrobků a poptávka po rozšíření této škály stále trvá, časté jsou i tendry na zdravotnické nástroje a menší přístroje.

Zemědělský a potravinářský průmysl

V zemědělském sektoru je zaměstnáno téměř 30 % ekonomicky aktivního obyvatelstva Mongolska a na HDP se podílí cca 14 %. Živočišná výroba tvoří zhruba 70 % celkové produkce sektoru. Podle posledního sčítání je v Mongolsku celkem na 70 milionů kusů dobytka. Mongolsko se snaží o zvýšení exportu masa. Od 1. června 2018 platí zákon o genetickém původu a zdraví zvířat. Zatím však většina výrobců není schopna dodržet veterinární a hygienické podmínky požadované klíčovými partnery z Ruska a Číny. V Mongolsku se produkuje velmi omezené množství kravského mléka, což je způsobeno extenzivní formou chovu skotu (pastevectvím). Nově se diskutuje potřeba snížit enormní počty skotu z důvodu klimatických změn, i to je důvod, proč by mongolští pastevci měli přecházet k chovu intenzivnímu, zvyšovat mléčnou produkci. Velké místní společnosti, často s podporou státu, se začínají zaměřovat na rozvoj intenzivní produkce mléka formou ustájení chovů a zakládání farem. Příležitostí pro české společnosti je budování uzavřených chovů pro mléčný a masný skot, mlékáren, zpracování krmných plodin a směsí, investice do veterinárně schválených výroben s kvalitními dojícími či porážecími a porcovacími technologiemi, investice do zařízení na výrobu mléčných či masných výrobků, do udíren a balících technologií. Rozvíjet se bude i výstavba masokombinátů, chladírenských a mrazírenských skladů. Mongolsko má zájem o dovoz zemědělské techniky pro prvovýrobu v zemědělství i lesnictví.

Vláda podporuje stavbu skladů, sýpek, hospodářských kapacit. Centrální region projevil zájem o naše zkušenosti a techniku v bramborářství. Dobré příležitosti jsou v zavádění sanitárních, fytosanitárních a veterinárních opatření. Díky předaným zkušenostem se zalesňováním a údržbou lesa lze nabízet českou lesnickou techniku. České výrobky se uplatní i na málo saturovaném mongolském maloobchodním trhu potravin a nápojů.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Informace o veletrzích, výstavách a významných konferencích konaných v Mongolsku v r. 2020 je uvedena v kapitole 6.4. Aktuality jsou uveřejňovány na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru.

https://www.mzv.cz/ulaanbaatar/cz/obchod_a_ekonomika/vystavy_a_veletrhy/index.html

Nejvýznamnějšími mongolskými veletrhy jsou „Mongolia Mining “ zaměřený na těžební průmysl, termín jeho letošního ročníku byl odložen z důvodu pandemie COVID 19 (více info na http://www.mongolia-mining.org/),  a multisektorový veletrh „Expo Mongolia“, který je plánován na 7.- 9. října 2020 (více info na http://www.expomongolia.com/). V rámci projektu ekonomické diplomacie připravuje Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Hospodářskou komorou ČR podnikatelskou misi do Mongolska v říjnu 2020. Účastníci mise se během jejího programu představí i na českém stánku na veletrhu Expo Mongolia.

Alternativou k veletrhu Mongolia Mining je mezinárodně prestižní výstava/konference Coal Mongolia, předběžný termín jejího konání je v září 2020.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Ulánbátaru (Mongolsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem