Mongolsko

MZV: Mapa globálních oborových příležitostí

Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

e-mail: commerce_ulaanbaatar@mzv.cz 

www.mzv.cz/ulaanbaatar

Mongolsko je největší vnitrozemskou zemí na světě a nejméně osídlenou nezávislou zemí. Kombinace těchto dvou charakteristik znamená, že mongolská ekonomika je výrazně orientována na těžební průmysl, který představuje 90 % celkového exportu a 30 % hrubého domácího produktu země. Zemědělství přispívá 15 % k HDP, zatímco sektor služeb zaujímá 52 % hodnoty HDP. Vláda se dlouhodobě snaží ekonomiku diverzifikovat, a to prostřednictvím podpory turistického ruchu, zvýšením domácí spotřeby a investicemi do vzdělání a technologických inovací. V roce 2022 dosáhl reálný růst HDP hodnoty 2,1 % při inflaci 15,2 %. Veřejný dluh země zůstává pod úrovní 75 % HDP. Mongolský zahraniční obchod v roce 2022 dosáhl obratu 21,2 miliard USD, z čehož 12,5 miliard představoval export a 8,7 miliard import. Bilance zahraničního obchodu vykázala přebytek 3,8 miliardy USD. Významnými obchodními partnery Mongolska byly především Čína a Rusko. Z hlediska dynamiky zahraničního obchodu byl zaznamenán meziroční nárůst exportu o 36 % a importu o 27 %. Obrat vzájemného obchodu mezi Českou republikou a Mongolskem dosáhl v roce 2022 hodnoty téměř 19 milionů USD. Kromě toho Mongolsko pokračuje v poskytování důležitých pracovních sil pro český průmysl. Ratingová agentura Moody’s hodnotí ekonomickou stabilitu Mongolska stupněm B3 s předpokladem stabilního vývoje do budoucna.

Ukazatel 2021 2022 2023 2024 2025
Růst HDP (%) 1,6 2,5 5,5 4,5
Veřejný dluh (% HDP) 72,1 71,0 63,9 61,8
Míra inflace (%) 7,4 15,2 11,4 9,3
Populace (mil.) 3,3 3,4 3,4 3,5
Nezaměstnanost (%) 7,3 6,6
HDP/obyv. (USD, PPP) 13 243,0 14 290,0 15 450,0 16 210,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) -2,1 -2,9 -2,5 -2,0
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 1,4 1,1 1,4 2,4
Průmyslová produkce (% změna)
Exportní riziko OECD 7/7 7/7 7/7
Predikce EIU Zdroj: EIU, OECD, IMD

Zdroj: EIU, IMF

Zdroj: EIU

Top 5 import dle zemí (%)
Čína 36,4
Rusko 28,6
Japonsko 6,6
Korejská republika 4,5
Německo 3,3
Zdroj: EIU
Top 5 import dle zboží (mld. USD)
Celkem 6,8
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 1,1
Vozidla motorová k dopravě zboží a pro účely speciální 0,4
Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 0,4
Přívěsy, návěsy; vozidla ost. bez pohonu mechanického 0,2
Tyče, pruty, úhelníky, profily ap. železné, ocelové 0,2
Zdroj: EIU

Těžební a ropné technologie

Mongolsko patří s bohatými přírodními zdroji a minerály mezi hlavní světová centra s nerostnými surovinami (17 % celosvětových zásob). V zemi se nachází více než 8 tisíc nalezišť 80 druhů minerálů (uhlí, zlato, stříbro, měď, železná ruda, uran, zinek, ropa aj.). Těžební průmysl tvoří 24 % HDP, 25 % státních příjmů, 70 % přímých zahraničních investic a více než 90 % výnosů z vývozu. České firmy mohou v Mongolsku nalézt uplatnění v oblasti dodávek těžební technologie a využít své odborné znalosti v sektoru geologických služeb. Poptávka je rovněž po environmentálně šetrných a digitálních řešení pro odvětví těžby.

Mongolsko do světa vyváží na 14 druhů nerostů a je vůbec největším světovým vývozcem koksovatelného uhlí. V Mongolsku se nachází některé z největších těžebních projektů na světě (měděný a zlatý důl Oju Tolgoj, měděný důl Erdenet a uhelný důl Tavan Tolgoj). Investice do těchto projektů dosahují výše hrubého domácího produktu Mongolska.

Těžební společnosti si stále více uvědomují environmentální dopad své činnosti, a proto zvažují zavedení moderních postupů, které povedou ke snížení uhlíkové stopy. Dosáhnout toho mohou zlepšením energetické účinnosti, zkvalitněním odpadového hospodářství dolů či nahrazením části spotřeby energie z obnovitelných zdrojů.

Měděno-zlatý důl Oju Tolgoj je největším mezinárodně řízeným megaprojektem v Mongolsku. Jedná se o společný podnik mongolské vlády (34 %) a anglo-australské nadnárodní společnosti Rio Tinto (66 %). Důl začal vzhledem k závazku společnosti Rio Tinto dekarbonizovat provoz. Proto poptává technologie tzv. “zelené těžby”. Měděný důl v Erdenetu (EMC) aktuálně plánuje projekt na vybudování technologického parku. V nově vznikající průmyslové zóně se bude surová měď dále zpracovávat s cílem vyvážet produkty s vyšší přidanou hodnotou. Poptávka je po moderních technologiích na zpracování mědi.

S očekávaným dalším nárůstem průzkumných činností v těžebním sektoru se dále počítá se zvýšením poptávky po geologicko-průzkumných službách zahrnující celkový životní cyklus dolů, včetně jeho uzavření. Těžební společnosti také poptávají řešení, které povedou ke zvýšení produktivity práce a snížení provozních nákladů. Využít toho mohou české firmy svojí expertízou a programy pro odborný rozvoj místních zaměstnanců.

Voda a životní prostředí

Vláda a regionální správy považují za prioritní zabezpečení nových zdrojů pitné vody, ochranu již existujících zdrojů a výstavbu infrastruktury pro rychle rostoucí Ulánbátar a další provincie. Plánuje se výstavba čistírny odpadních vod pro projekt nového průmyslového technologického centra Emeelt a komplexu koželužen v Darchanu. V oblasti vodohospodářství působí i mezinárodní organizace, například americká Millenium Challenge Corporation, která implementuje dlouhodobé projekty v Ulánbátaru a okolí za 7,5 mld. CZK. České firmy se mohou ucházet o projekty v oblasti odpadového hospodářství, jako je sběr, svoz, třídění a následné využití odpadu.

Zabezpečení nových zdrojů pitné vody, jejich ochrana a výstavba příslušné infrastruktury pro rychle rostoucí Ulánbátar a řadu dalších provincií jsou prioritou vlády a regionálních samospráv. Jurtové osady na okraji hlavního města, kde žijí statisíce lidí, nejsou stále napojeny na centrální vodovodní a kanalizační systém.

V oblasti vodohospodářství působí v Mongolsku mezinárodní organizace, jako je Evropská banka pro obnovu a rozvoj, EU a také americká Millenium Challenge Corporation (MCC), které se zaměřují na realizaci projektů spojených se zabezpečením udržitelných zdrojů pitné vody, budováním čistíren odpadních vod, zpracováním odpadu a dalšími.

V rámci programu zaměřeného na snížení chudoby a podpory ekonomického růstu vyčlenila americká MCC 7,5 miliardy Kč na dva hlavní vodohospodářské infrastrukturní projekty v Ulánbátaru. Tyto projekty zahrnují výstavbu zásobáren vody, které zamezí vysychání řeky Tuul a zajistí udržitelné zdroje pitné vody z řeky i v období sucha. Součástí projektu je také navýšení počtu studničních celků.

Problematika čištění odpadních vod a odpadové hospodářství v Ulánbátaru je stále nedostatečně vyřešena a vyžaduje další investice a rozvoj. Zvláštní pozornost je věnována řešení tuhých komunálních odpadů a nebezpečných odpadů generovaných těžebním průmyslem. České firmy mají možnost se zapojit do řešení problematiky odpadového hospodářství v Mongolsku a využít tuto příležitost k rozvoji svého podnikání. Konkrétně mohou nabízet služby v oblasti sběru, svozu, třídění a následného využití odpadu, ale také se podílet na výstavbě čistíren odpadních vod a dalších infrastruktur pro správu odpadu. Tyto činnosti mohou být realizovány nejen prostřednictvím účasti na státních zakázkách, ale také formou soukromých investic.

Vzhledem k tomu, že malé a střední průmyslové podniky v Mongolsku nejsou napojeny na centrální čističky, ale musejí mít vlastní menší čističky, mohou mít soukromé investice českých firem v této oblasti perspektivu. Mezinárodní organizace také často hledají konzultanty pro technickou spolupráci, což může být pro české poradenské firmy zajímavá příležitost. Vzhledem k častým povodním v Mongolsku jsou mobilní protipovodňové zábrany nutností pro mnoho regionů země. České firmy se mohou prosadit nabídkou technologie a know-how z oblasti ekologických řešení a ochrany před katastrofami.

Zemědělství a potravinářství

V Mongolsku je téměř 30 % ekonomicky aktivního obyvatelstva zaměstnáno v zemědělském sektoru, jenž se podílí na HDP přibližně 14 %. Extenzivní forma chovu skotu, tedy pastevectví, způsobuje velmi omezenou produkci kravského mléka v zemi. Vzhledem ke klimatickým změnám Mongolsko plánuje snížení počtu skotu a přechod na intenzivnější způsob chovu, což zvýší produkci mléka. České firmy mohou nabízet technologie v oblasti zpracování masa a mléka, zemědělskou techniku, hnojiva či výrobky pro značení zvířat.

V Mongolsku žije 3,4 milionů obyvatel, z nichž téměř 70 % žije ve městech. Venkovské obyvatelstvo se věnuje tradičnímu kočovnému způsobu chovu dobytka, a to až ze dvou třetin. Vzhledem k tomu, že Mongolsko má krátké vegetační období trvající od 90 do 110 dní, omezený přísun srážek (méně než 400 mm/rok) a celkově drsné přírodní prostředí, jsou možnosti pro pěstování zemědělských plodin omezené. To vede k tomu, že chov hospodářských zvířat představuje až 80 % celkové zemědělské produkce Mongolska.

V oblasti zemědělského potravinářství Mongolsko v posledních letech zaznamenalo určitý pokrok. Díky zvýšené produkci potravin se podařilo snížit nedostatek potravin a zajistit energetické potřeby obyvatelstva, což má pozitivní dopad na snižování výskytu problémů s růstem a podvýživy dětí. Větší soběstačnost v produkci pšenice a zeleniny je jedním z hlavních cílů mongolské vlády. Toho se snaží dosáhnout například rozvojem pěstování plodin na půl milionu hektarů relativně vhodné půdy, což představuje pouhých 0,6 % z celkového území země.

Kašmír patří mezi největší exportní komodity Mongolska a je dokonce největší nekovovou exportní komoditou. Vzhledem k obrovské produkci má Mongolsko veliký potenciál v oblasti vývozu masa. Současně však trpí omezeními v podobě častých výskytů nakažlivých chorob šířících mezi zvířaty a špatného dodržování požadavků na kvalitu exportu v celém řetězci dodávek.

V Mongolsku je produkce kravského mléka velmi omezená kvůli extenzivnímu chovu skotu formou pastevectví. Vzhledem k problémům s klimatickými změnami se nyní diskutuje o nutnosti snížit počet skotu, což vede ke zvýšení potřeby přechodu mongolských pastevců na intenzivnější chov a zvýšení produkce mléka. Významné místní společnosti, často s podporou státu, se zaměřují na rozvoj intenzivní produkce mléka prostřednictvím ustájení chovů a zakládání farem.

Mongolská vláda vyčlenila na rozvoj zemědělského a potravinářského průmyslu v přepočtu 1,8 miliardy Kč. 85 % celkové částky bude využito na financování výstavby průmyslového parku na živočišnou výrobu v Darchanu a Chovdu. Zbylé zdroje budou využity pro stavbu továren na výrobu sýrů zejména v provincii Chuvsgul a masa v ostatních provinciích.

Pro české společnosti se zde nabízejí příležitosti v budování uzavřených chovů pro mléčný a masný skot, zpracování krmných plodin a směsí, investic do veterinárně schválených výroben s kvalitními dojícími a porážecími technologiemi, investic do zařízení na výrobu mléčných nebo masných výrobků a výstavbu masokombinátů, chladírenských a mrazírenských skladů. V poslední době je zvýšená poptávka po produktech na značení hospodářských zvířat. S ohledem na jejich obrovský počet (přes 70 milionů kusů) se jedná o významnou a dlouhodobou obchodní příležitost.

• Teritorium: Asie | Mongolsko | Zahraničí

Doporučujeme