Náklady projektu a stanovení jeho cenyCena projektu

V předchozích odstavcích jsme řekli, že kontrakt obsahuje nabídku, která je specifikací budoucího příslibu nabízející strany o provedení služby, dodávce produktu nebo výstavbě či implementaci, a ohodnocení, které je oboustrannou dohodou o tom, co bude poskytnuto jako odměna za dodržení daného příslibu. Finančním vyjádřením této odměny je cena kontraktu o dodávce projektu.

Cena projektu

Odměna, která je stanovena za provedení nebo dodávku předmětu kontraktu, a to za současného splnění podmínek specifikujících kontrakt.

Na cenu projektu podle uzavřeného kontraktu se musíme dívat ze dvou zorných úhlů:

 • z pohledu dodavatele projektu představuje stanovení ceny výpočty pokrytí nákladů a předpokládaného zisku z projektu,
 • z pohledu zákazníka projektu představuje podklad k rozhodnutí o návratnosti investice.

Cena z pohledu dodavatele projektu
Jedním z důležitých podmínek úspěchu projektu je správně a spravedlivě určená odměna za jeho realizaci. Cena, která je kontraktu o realizaci projektu přiřazena, vychází z mnoha aspektů, mezi nejdůležitější patří:

 • náklady na pořízení pracovní síly, technologií a vybavení potřebného pro vlastní realizaci projektu, a to včetně subdodávek,
 • náklady na řízení projektu,
 • časová hlediska – kritické a urgentní projekty jsou nákladnější,
 • rizika spojená s realizací projektu,
 • výlučnost a strategická hodnota předmětu projektu,
 • tržní podmínky, kvalifikace a tržní pozice dodavatele,
 • přiměřený profit dodavatele.

Určení ceny projektu z pohledu dodavatele je komplexní problematika, která vyžaduje mnoho podkladových informací a velkou dávku zkušenosti, a to jak z oblasti plánování projektu a ekonomie společnosti, tak informace o tržním prostředí, o chování a možnostech konkurentů.

Určitou pomoc v hledání optimální ceny projektu mohou poskytnout informace o rozpočtu zákazníka – zadavatele a standardizované šablony dodavatele pro tvorbu nákladového modelu projektu, pokud takovými podnik disponuje.

Cena z pohledu zákazníka projektu

Pro stanovení přijatelnosti ceny kontraktu z pohledu zákazníka – zadavatele projektu jsou nejdůležitějšími hledisky:

 • rozpočet, schválený nákladový limit, který je odrazem hodnoty výstupů projektu a strategických potřeb podniku,
 • návratnost investice – v určení délky období, které je potřebné pro získání finančního prospěchu, který pokryje velikost investice do projektu.

Návratnost investic do projektu je jedním z významných kritérií při rozhodování o objemu investovaných prostředků – tvorba zisku z hospodářských činností je základním požadavkem podnikání a konkurenční tlaky nebo zákonná nařízení dalšími významnými faktory, které mají na rozhodování vliv.

Typickými příklady jsou výpočty ziskovosti a návratnosti projektu (viz kapitola 4.4.2 Výpočty ziskovosti a návratnosti projektu):

 • doba návratnosti projektu,
 • diskontované peněžní toky,
 • návratnost investic nebo též rentabilita projektu (angl. Return on Investment, ROI).

To, jaké výpočty jsou pro ekonomické zdůvodnění výše investičních prostředků zvoleny a jaké další podmínky a regulace jsou užity, ve většině případů záleží na vnitřních metodikách společnosti, která prostředky vynakládá.

Pravidelné novinky e-mailem