Národní iniciativa Průmysl 4.0

Dokument seznamuje se samotným pojmem Průmysl 4.0 a dále se zabývá tématy, jako jsou např. technologické předpoklady a vize, požadavky na aplikovaný výzkum, standardizace, bezpečnost, dopady na trh práce, vzdělávací soustavu či regulatorní prostředí.Slovo ministra

Nová průmyslová revoluce, Průmysl 4.0 … Tyto pojmy začínají hýbat světem. Současná potřeba komplexních řešení, která přesahují možnosti jednoho výrobního oboru nebo procesu, vyvolává změny a pohyby, jaké dosud neměly obdoby. Automatizace, robotizace, digitalizace …

Nechci se pouštět do výčtu všech činností, které aktuálně přetvářejí průmysl a vše s tím spojené – od výzkumu až po spotřebu – do formy takových řešení, v nichž každý, byť sebemenší prvek, má své místo a sám „umí“ fungovat soběstačně a ku prospěchu celku. To vše, a nejen to, je součástí „Průmyslu 4.0″.

Ctím nerudovské: kdo chvíli stál, již stojí opodál … Dohánět ztrátu způsobenou netečností, neschopností či nevědomostí je vždy obtížné a leckdy i nemožné. Náš lidský i politický závazek vůči naší společnosti – udržet a rozvíjet naši konkurenceschopnost a vysokou míru podílu průmyslu na tvorbě HDP i na obchodní vý měně – nás předurčuje k tomu, abychom i v procesech nastartovaných čtvrtou průmyslovou revolucí stáli v první řadě.

Proto jsem inicioval vznik materiálu, který se nyní dostává do vašich rukou. Je příspěvkem do již probíhající diskuze o nástupu nejvýznamnějších technologických a strukturálních změn, které zasahují nejen průmysl, ale většinu ostatních rezortů, vědu a výzkum, etiku i společenský řád.

Naše vláda si je vědoma nutnosti přijmout a řídit procesy čtvrté průmyslové revoluce. Jako ministr průmyslu a obchodu jsem připraven se plně věnovat tomu, abychom se s nejvýznamnější inovační výzvou dneška a s vyvolanými změnami celospolečenského dosahu nejen ztotožnili, ale dokázali je i konsensuálně realizovat.

Ing. Jan Mládek, CSc.
ministr průmyslu a obchodu

 

Kolektiv autorů, kteří se pod vedením prof. V. Maříka na zpracování tohoto materiálu podíleli:

Martin Bunček, místopředseda, Technologická agentura ČR
Věra Czesaná, vedoucí Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání, Národní vzdělávací fond
Jiří Holoubek, prezident, Českomoravská elektrotechnická asociace
Miroslava Kopicová, ředitelka, Národní vzdělávací fond
Jiří Krechl, Czechinvest
Jiří Marek, konzultant, předseda správní rady Českomoravské techniky
Vladimír Mařík, ředitel, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze a předseda Výzkumné rady Technologické agentury ČR
Eduard Palíšek, generální ředitel, Siemens ČR
Petr Sochor, manažer vnějších vztahů, Siemens ČR
Tereza Šamanová, specialistka evropských politik, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Roman Šiser, metodik inovační politiky, Technologická agentura ČR
Radek Špicar, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Michael Valášek, děkan fakulty strojní, ČVUT v Praze

Stejný dík patří i pracovníkům Ministerstva průmyslu a obchodu, jmenovitě náměstkovi Eduardu Muřickému, řediteli odboru Oldřichu Macákovi a vedoucí oddělení Jitce Švejcarové, za jejich připomínky a spolupráci při tvorbě materiálu.


Editor brožury: Jiří Marek
Design, grafika tištěné brožury: Jan Marek & Richard Pfleger

Doporučujeme