Národní iniciativa Průmysl 4.0Podpora investic do projektů zavádějících Průmysl 4.0

Projekty zavádějící technologie Průmyslu 4.0 budou investičně nesmírně náročné. ČR by měla poskytovat finanční podporu firmám odvážně investujícím do takovýchto řešení. Je nutné počítat i s investicemi do vědy, vzdělávání a v sociální oblasti.

Je třeba nalézt optimální finanční mechanismus, např. využívající OP PIK a další relevantní operační programy či moderní finanční nástroje (mix dotací a úvěrů, revolvingové financování) či jejich kombinaci.

OP PIK by se měl stát klíčovým finančním nástrojem pro rozjezd aplikací Průmyslu 4.0 v příštích šesti letech. Kromě programů Aplikace, Inovace, Spolupráce, ICT a sdílené služby či Vysokorychlostní internet, které lze aspoň částečně využít pro potřeby Průmyslu 4.0, by bylo možné uvažovat o vytvoření samostatného programu OP PIK s názvem Průmysl 4.0, směrovaného silně na systémovou kompatibilitu.

Příležitosti a implikace Průmyslu 4.0 je nutné promítnout do Inovačních platforem RIS3 strategie a potažmo ve výzvách v operačních programech podřízených RIS3 strategii. Prokazatelná schopnost pracovat v prostředí Průmyslu 4.0 navíc zásadně zvýší atraktivitu národního prostředí pro zahraniční investice, které až dosud těžily spíše ze mzdového diferenciálu.

Je zcela nezbytné, aby MPO ve spolupráci s MF, MŠMT a TA ČR přistoupilo k návrhu, ověření a realizaci nových nástrojů financování aplikovaného výzkumu v oblasti Průmyslu 4.0, např. formou rizikového kapitálu, kombinace úvěru a dotace či financování revolvingového, zejména právě pro mimořádnou investiční náročnost výzkumu i průmyslových realizací. Zkušeností lze nalézt v průmyslově vyspělém světě více než dost – ČR nemůže ve formách financování a investiční podpor zaostávat.

Vedle investic do technických řešení a podpory inovací souvisejících s Průmyslem 4.0 bude třeba počítat také s finančními nároky programů, které nastartují potřebné změny ve vzdělávacím systému, zajistí příslušnou přípravu pracovníků na nové kvalifikační nároky, připraví vhodné podmínky na trhu práce, v systému sociálního zabezpečení i v sociální politice. Získání prostředků adresně na tyto účely by mělo být jednou z priorit operačních programů OP VVV, OP PIK a OP Z v programovém období do roku 2020.

Vzhledem k tomu, že všechny procesy změn, které se týkají lidí, jsou dlouhodobého charakteru, měly by se nové principy stát regulérní součástí politik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i Ministerstva práce a sociálních věcí a být financovány ze státního rozpočtu.

Plán postupu a akční plán

Průmyslová revoluce je komplexní změna, která se dotkne mnoha oblastí života české společnosti. Základním předpokladem úspěšného zvládnutí změn, eliminace rizik a využití příležitostí je široký konsenzus nad strategickým směřováním a způsobem implementace Průmyslu 4.0. Součástí celospolečenské diskuze proto musí být nejen vládní orgány v čele s premiérem, sociální partneři, podniky, školy, výzkumná pracoviště, ale i nevládní organizace.

Půjde především o rezorty a úřady: ÚV ČR, MPO, MŠMT, MPSV, MF, MD, MMR, MZ, ÚNMZ, NBÚ, TA ČR, sociální partnery SP ČR, ČMKOS, HK ČR, podnikatelské a zaměstnanecké svazy a další.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude iniciovat přípravu Akčního plánu pro implementaci Průmyslu 4.0. K tomu:

Vytvoří tým expertů pro přípravu Akčního plánu
Termín: konec října 2015

Akční plán bude obsahovat především:

  • Plán podpory investic do řešení Průmysl 4.0 a zabezpečení standardizace (MPO, ÚNMZ)
  • Plán na podporu aplikovaného výzkumu s využitím OP PIK a dalších relevantních operačních programů (MPO, MŠMT, TA ČR)
  • Plán na rozvoj lidských zdrojů (MPSV společně s MŠMT, MPO)
  • Plán změn v počátečním i dalším vzdělávání (MŠMT společně s MPO)
  • Plán kybernetické bezpečnosti pro potřeby Průmyslu 4.0 a iniciaci příslušných právních úprav (NBÚ, MV společně s MPO)
  • Plán na uplatnění technologií Průmysl 4.0 v energetice (MPO)
  • Plán na podporu dopravy a Smart Cities (MD společně s MPO, MMR, AMO)
  • Finanční a fiskální nástroje na podporu iniciativ v rámci konceptu Průmysl 4.0 (MF společně s příslušnými resorty)

Termín: únor 2016

Předloží Akční plán k projednání vládě ČR
Termín: březen 2016

Součástí přípravy Akčního plánu budou diskuze, semináře, kulaté stoly s odbornou i laickou veřejností, konzultace i osvěta.

Nedílnou součástí Národní iniciatiyva je SWOT analýza  – součást Národní iniciativy Průmysl 4.0.

Doporučujeme