Národní inovační strategie České republiky

Usnesením č. 714 ze dne 27. září 2011 vláda schválila Národní inovační strategii České republiky (NIS). Její koncepční východiska a cíle budou využity mimo jiné pro akutalizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015. Hlavním cílem NIS je posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu kvalitních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na území ČR.Úvod

Národní inovační strategie ČR (dále jen „NIS“) vznikla na základě usnesení vlády ze dne 26. ledna 2011 č. 77, kterým uložila vláda ministru průmyslu a obchodu a ministru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat jako součást strategie mezinárodní konkurenceschopnosti inovační strategii České republiky, navazující na dokument Unie inovací“. Národní inovační strategie je tedy společným dokumentem MŠMT a MPO, který navazuje na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti a vychází z analýzy inovačního prostředí České republiky zpracované Technologickým centrem Akademie věd ČR (příloha – část IV. materiálu) v rámci projektu CZERA. Kromě této analýzy byly v přípravě dokumentu využity statistické podklady OECD, Českého statistického úřadu, Světového ekonomického fóra, podklady NERV a Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 – 2015.

Předkládaná Národní inovační strategie vychází z doporučení evropského strategického dokumentu Unie inovací, podpořit v členských státech inovační aktivity založené na znalostech, excelentním výzkumu, kvalitním vzdělávání a výchově odborníků, ale také na inovačních aktivitách prováděným průmyslem. Proto je NIS rozdělena na čtyř hlavních částí zabývajících se excelentním výzkumem, spoluprací mezi podnikovým a výzkumným sektorem při transferu znalostí, podporou inovačního podnikání a lidmi jako nositeli nových nápadů a iniciátory změn. Konkrétní opatření k prioritním osám NIS jsou podrobněji rozpracovány v projektových záměrech v rámci jednotlivých pilířů Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. Koncepční východiska a cíle Národní inovační strategie České republiky budou využity pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 – 2015.

Doporučujeme