Německo: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Berlíně (Německo)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

SRN je nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR a je zároveň hlavní exportní destinací ČR. Do SRN dlouhodobě směřuje cca. 1/3 veškerého českého vývozu. ČR vyváží do SRN 4,2krát více než na Slovensko a 15,7krát více než do USA. Velký podíl českého vývozu do SRN svědčí o vysoké míře provázanosti ekonomiky ČR s ekonomikou německou.

Dle dat Českého statistického úřadu dosáhl v r. 2018 objem zahraničního obchodu ČR se SRN rekordních 94,69 mld. EUR (meziročně + 5,4 %). Jak vývoz do SRN: 55,58 mld. EUR (meziročně + 5,7 %), tak dovoz ze SRN: 39,11 mld. EUR (meziročně + 4,9%) dosáhly v uplynulém roce historicky nejvyšších hodnot. Pozitivní saldo zahraničního obchodu se ve prospěch ČR v r. 2018 opět meziročně zvýšilo a činilo rekordních 16,46 mld. EUR (oproti 15,28 mld. EUR v roce 2017).

 

Obrat obchodu ČR – SRN v letech 2017 a 2018

 

2017

2018

Index 2018/2017

Dovoz ze SRN (mld. EUR)

37,29

39,11

104,9

Vývoz do SRN (mld. EUR)

52,58

55,58

105,7

Obrat ZO (mld. EUR)

89,88

94,69

105,4

Bilance

15,28

16,46

 

Pramen: ČSÚ, 28.2.2019

 

Česko-německý zahraniční obchod  potvrdil v roce 2018 dynamiku vývoje obou ekonomik i světového obchodu a vzrostl po deváté v řadě.

Přebytek obchodní bilance ve prospěch ČR lehce klesl na 3,5 mld. EUR (meziročně – 13 %) a zařadil ČR na 8. příčku ze 64 států, se kterými měla loni SRN negativní obchodní bilanci (1.ČLR, 2.Rusko, 3.NL, 4.Vietnam, 5.Bangladéš, 6.Norsko, 7.Malajsie a 8.ČR).

Česká republika zůstává pro Německo 10. nejvýznamnějším obchodním partnerem s objemem ZO ve výši 91,96 mld. EUR (meziročně + 5,2 %), 12. nejdůležitější exportní destinací a 7. nejdůležitější importní zemí.

 

Zahraniční obchod SRN – ČR v letech 2008 – 2018 (v tis. €)

ZO ČR – SRN

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Export

27548007

24005928

28701502

32684221

32492972

33010308

Import

27600612

22032013

26708243

30824483

31287119

31053689

Obrat

55148619

46037941

55409745

63508704

63780091

64063997

Saldo

-52605

1973915

1993259

1859738

1205853

1956619

 

 

 

 

 

 

 

ZO ČR – SRN

2014

2015

2016

2017

2018

2017/2018

Export

36760213

39193412

42247357

45744517

47739351

4,36%

Import

33469139

36479917

38094832

41704034

44224737

6,04%

Obrat

70229352

75673329

80342189

87448551

91964088

5,16%

Saldo

3291074

2713495

4152525

4040483

3514614

-13,02%

 

Pozitivní trend CZ-DE ZO odráží i zahraniční obchod s jednotlivými spolkovými zeměmi. Český vývoz vzrostl v r. 2018 do 12-ti spolkových zemí, s výjimkou mírného poklesu u méně významných Brém, Hamburku, Porýní – Falce a Sárska. Nejvýznamnějšími obchodními partnery v rámci Německa zůstávají Bavorsko (podíl na obratu ZO: 23,58 %, meziročně +4 %), Bádensko-Württembersko (15,1 % meziročně +2 %), Severní Porýní-Vestfálsko (13,8 %, meziročně +9 %) a Dolní Sasko (8,3 %, meziročně + 7 %).
Nejrychleji vzrostl ZO s Meklenburskem-Předním Pomořanskem (meziročně +20 %), Šlesvickem – Holštýnskem (+18 %), Brémami (+ 15 %) a Severním Porýním – Vestfálskem (+ 9 %).
Podíl šesti nových spolkových zemí (tzv. východního Německa) na celkovém obratu ZO dosáhl loni 13,45 % (samotné příhraniční Sasko: 7,22 %), na českém vývozu do Německa pak 11,81 % (samotné Sasko: 4,75 %).

 

 

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Zbožová struktura česko-německého obchodu se v loňském roce výrazně nezměnila, TOP10 položek vývozu a dovozu zůstává stejné pouze s dílčími změnami pořadí v druhé pětce, jako např. nárůst dovozu farmaceutických výrobků, či pokles vývozu kaučuku a výrobků z něj.
Klíčové v bilaterální obchodní výměně zůstávají tři položky – motorová vozidla, stroje a elektrotechnické výrobky – které se podílejí 56,61 % na českém exportu do SRN, resp. 46,02 % na importech ze SRN, potažmo 51,52 % na celkovém česko-německém ZO. V  roce 2018 jejich obrat vzrostl v průměru o 3,8 %.

 

Dovoz ze SRN (2017) – druh zboží (top 10)

tis. €

Index 2017 / 2018

 

Vývoz do SRN (2017) – druh zboží (top 10)

tis. €

Index 2017 / 2018

Stroje, přístroje, mechanická zařízení

8 985 931

1,06

Motorová vozidla, pozemní vozidla

11 105 636

1,08

Elektrotechnické výrobky

7 063 410

1,12

Stroje, přístroje, mechanická zařízení

9 329 497

1,05

Motorová vozidla, pozemní vozidla

5 351 925

0,96

Elektrotechnické výrobky

7 317 602

1,04

Plasty a výrobky z nich

3 040 081

1,02

Nábytek, svítidla atd.

2 021 429

0,94

Minerální paliva atd.

1 874 771

1,31

Výrobky ze železa nebo oceli

1 960 080

1,06

Výrobky ze železa nebo oceli

1 495 680

1,05

Plasty a výrobky z nich

1 706 964

1,04

Optické, fotografické atd. produkty

1 490 960

1,16

Železo a ocel

1 132 503

1,2

Železo a ocel

1 265 686

1,02

Optické, fotografické atd. produkty

1 083 695

1,09

Farmaceutické výrobky

947 140

1,17

Kaučuk a výrobky z něj

1 033 365

1,02

Produkty chemického průmyslu

852 878

0,87

Hračky, hry atd., sportovní potřeby

905 057

1,2

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet ČR v geografickém členění se SRN v r. 2017 (v mil. CZK)

Položka

Země

Kredit

Debet

Bilance

Běžný účet

Svět celkem

4 275 650,8

4 221 493,7

54 157,1

Německo

1 219 968,8

1 064 537,7

155 431,1

Zboží

Svět celkem

3 378 519,2

3 137 569,8

240 949,4

Německo

1 044 244,8

843 813,4

200 431,5

Služby

Svět celkem

629 000,1

507 006,4

121 993,7

Německo

125 473,2

117 877,7

7 595,5

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

Svět celkem

48 752,6

7 595,2

41 157,4

Německo

19 554,6

2 865,9

16 688,8

Opravy a údržba jinde neuvedené

Svět celkem

17 795,5

19 746,7

-1 951,2

Německo

2 863,3

3 078,2

-214,9

Doprava

Svět celkem

148 995,1

117 790,3

31 204,8

Německo

20 803,6

11 396,5

9 407,1

Cestovní ruch

Svět celkem

162 044,8

126 895,0

35 149,8

Německo

35 518,1

35 593,3

-75,2

Stavební práce

Svět celkem

9 941,4

3 599,3

6 342,1

Německo

757,9

192,6

565,3

Pojišťovací služby a penzijní financování

Svět celkem

6 189,0

17 410,1

-11 221,1

Německo

463,8

953,9

-490,0

Finanční služby

Svět celkem

10 244,2

5 854,9

4 389,4

Německo

496,6

803,0

-306,4

Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

Svět celkem

9 824,7

28 762,1

-18 937,3

Německo

409,6

6 016,6

-5 607,0

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

Svět celkem

89 208,9

51 354,0

37 854,8

Německo

16 909,3

14 247,1

2 662,2

Ostatní podnikatelské služby

Svět celkem

121 409,5

122 768,9

-1 359,5

Německo

27 064,2

42 321,7

-15 257,5

Osobní, kulturní a rekreační služby

Svět celkem

3 821,2

3 984,3

-163,2

Německo

632,0

385,7

246,3

Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené

Svět celkem

768,3

1 239,9

-471,6

Německo

0,0

22,8

-22,8

Služby nezařazené

Svět celkem

5,0

5,7

-0,7

Německo

0,0

0,4

-0,4

Prvotní důchody

Svět celkem

211 793,4

472 631,3

-260 837,9

Německo

46 221,5

82 104,6

-35 883,1

Druhotné důchody

Svět celkem

56 338,1

104 286,2

-47 948,1

Německo

4 029,3

20 742,1

-16 712,8

Zdroj: ČNB

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Stav českých přímých investic v zahraničí se dle údajů ČNB ke konci roku 2017 v porovnání s rokem 2016 zvýšil o 191,0 mld. Kč a dosáhl výše 689,1 mld. Kč (27,0 mld. EUR). Nárůst investic byl tvořen především zvýšením stavu základního a reinvestovaného kapitálu.
Z teritoriálního hlediska bylo Německo v roce 2017 šestou nejatraktivnější zemí pro české zahraniční investice s podílem ve výši 2,6 % (1. Nizozemsko: 29,8 %; Lucembursko: 19,1 %, 3. Kypr: 18,2 %).
Největší objem tuzemského kapitálu byl nainvestován v oblasti Finančních a pojišťovacích činností (76,0 %). S odstupem následuje Zpracovatelský průmysl (7,5 %) a Stavebnictví (4,3 %).
Stav přímých zahraničních investic v ČR ke konci roku 2017 dosáhl 3 321,3 mld. Kč (130,0 mld. EUR).
Z geografického hlediska se na kapitálu investovaném v tuzemsku podílejí největší měrou Nizozemsko s 19,9 %, Německo s 16,3 % (v roce 2016 Německo zaujímalo 3. místo s podílem 12,9 %)                         a Lucembursko s 15,4% podílem.
Německo je dlouhodobě nejen nejvýznamnějším obchodním partnerem, ale i důležitým investorem v ČR.

 

FDI from Germany to the Czech Republic (Source: fDi Markets, 2018)

Year

Projects

Capex (€ m)

Capex ($ m)

Jobs

2008

31

881.21

958.66

4,860

2009

28

646.67

703.51

4,610

2010

50

1,953.74

2,125.46

4,349

2011

38

696.01

757.18

2,948

2012

34

1,168.32

1,271

5,683

2013

43

1,080.05

1,174.98

5,572

2014

30

587.62

639.27

4,356

2015

29

466.80

507.83

4,367

2016

32

1,018.20

1,107.69

4,620

2017

34

1,286.73

1,593.29

5,975

Total

523

15,588.98

19,302.50

86,277

V ČR působí zhruba 3 500 – 4 000 německých společností. Z hlediska kapitálové angažovanosti se jedná jak o stoprocentně vlastněné pobočky německých podnikatelských subjektů, tak i formy smíšených společností s různou kapitálovou účastí.
Nejvíce německých investic v ČR směřuje dlouhodobě do výroby motorových vozidel, obchodu a obchodních služeb, peněžnictví, výroby elektropřístrojů. První významnou německou investici v ČR po roce 1990 byla investice koncernu Volkswagen do Škody Mladá Boleslav, která se řadí mezi tři největší a nejúspěšnější přímé zahraniční investice v ČR. V roce 2002 přibyla akvizice Transgasu a distribučních krajských společností německou RWE Gas AG za 4,1 mld. EUR. K dalším německým investičním projektům v ČR patří např. investice firem  Siemens,  AEG, Continental, Linde, Deutsche Telekom, Robert Bosch, Schoeller, Knauf, Paul Hartmann, Messe Düsseldorf, Schade, TDW, Osram, Hella-Autotechnik, Hebel, E.ON.
Vysoký podíl německých investic na celkové sumě přímých zahraničních investic v České republice lze mimo příznivé investiční klima vysvětlit částečně také tím, že nadnárodní společnosti často investují v ČR přes své pobočky registrované v Německu. Tímto způsobem mohou využívat dobrých kontaktů v českém prostředí, které tyto pobočky v České republice většinou mají.
V SRN působí okolo 150 německých společností s majetkovou účastí z ČR nad 50,1 % a s více než 3 zaměstnanci. Řada z nich představuje zastoupení českých společností. Z těch nejvýznamnějších lze jmenovat např. Škoda Auto. SRN je pro ni nejvýznamnější trh, exportuje se tam až 89 % produkce Škoda Auto. Automobilový průmysl představuje zhruba 10% HDP, z toho podíl Škoda činí 6%. Mezi další patří RD Germany (stavba rodinných domů na klíč), Mitas (vývoz pneu pro užitkové automobily a gumárenských výrobků pro průmysl), Triton (vývozce speciálních konstrukcí pro rozvodné skříně a datové centrály).
V posledních letech se objevují i nové specifické investice z ČR v SRN. K nejvýznamnějším patří např. investice Agrofert Holding do dusíkárny Stickstoffwerke Piesteritz a investice EP Energy, a. s. z Energetického a průmyslového holdingu, a. s. do hnědouhelných dolů společnosti Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft GmbH (MIBRAG), dále investice skupiny Penta do německé firmy Gehring Technologies (výrobce honovacích strojů) a Gimborn Holding GmbH (maloobchod a výroba krmiv a pomůcek pro drobné domácí zvířectvo). Nejnověji pak opětovně akvizice největšího německého pekárenského koncernu Lieken českým holdingem Agrofert (v r. 2013 firma odkoupila od italského koncernu Barilla). V roce 2015 získala skupina ČEZ podíly v high-tech firmách Sonnenbaterie GmbH (Bavorsko) a Sunfire GmbH (Sasko), v r. 2016 ve firmě Tado gmbh a v r. 2017 převzala firmu Elevion GmbH. Dne 30. 9. 2016 byl ukončen prodej hnědouhelné divize spol. Vattenfall Energetickému a průmyslovému holdingu a.s. a došlo tak ke vzniku nové společnosti LEAG se sídlem v braniborské Chotěbuzi (Cottbus).

 

 

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Kromě dvoustranných smluv a dohod byly ekonomické vztahy ČR a SRN v roce 2003 upraveny celou řadou multilaterálních dohod, z nichž nejvýznamnější dosud byla Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. (č. 7/1995 Sb.). Od 1. 5. 2004 se stala Česká republika členským státem Evropské unie na základě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, která byla podepsána dne 16. 4. 2003 v Aténách.

Mezi nejvýznamnější dvoustranné dohody ekonomického charakteru patří:

 • Dohoda mezi ČSFR a SRN o podpoře a vzájemné ochraně investic (č. 573/1992 Sb., podepsaná dne 2. 10. 1990 v Praze, platná od 2. 8. 1992) a
 • Dohoda o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 18/1984 Sb., podepsaná dne 19. 12. 1980 v Praze, platná od 17. 11. 1983).

K základním dohodám a smlouvám ekonomického a pracovně-právního charakteru dále patří:

 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SRN o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce (č. 83/1975 Sb., podepsaná dne 22. 1. 1975 v Bonnu, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vnitrozemské vodní dopravě (č. 330/1990 Sb., podepsaná dne 26. 1. 1988 v Praze, platná od 1. 1. 1993)
 • Ujednání mezi FMZV ČSFR a Spolkovým ministerstvem výživy, zemědělství a lesnictví SRN o podpoře spolupráce podniků v oblasti zemědělství, lesnictví a potravinářství (podepsaná dne 17. 4. 1990 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí z 23. 4. 1991, č. 135/2003 Sb.
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou SRN o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v ČSFR k zaměstnání na základě smluv o dílo (podepsaná dne 23. 4. 1991 v Praze, platná ode dne podpisu, včetně Ujednání č. 366/1991)
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnosti reaktorů SRN o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice (č. 28/1995 Sb., podepsaná dne 19. 12. 1994 v Praze)
 • Smlouva mezi ČR a SRN o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě (č. 157/1996 Sb., podepsaná dne 19. 5. 1995 ve Furth im Wald, platná od 1. 6. 1996)
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou SRN o vědeckotechnické spolupráci (podepsaná dne 2. 11. 1990 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě (č. 199/1997 Sb., podepsaná dne 19. 6. 1997 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Smlouva mezi ČR a SRN o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství (č. 66/1998 Sb., podepsaná dne 12. 12. 1995 v Drážďanech, platná od 25. 10. 1997)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí (č.53/1999 Sb., podepsaná dne 24. 10. 1996 v Bonnu)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o ulehčení mezinárodní životně důležité civilní dopravy (podepsaná dne 23. 4. 1998 v Bonnu, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o letecké dopravě (podepsaná dne 23. 4. 1998 v Bonnu, č. 83/2003 Sb.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě (č. 63/2001 Sb., podepsaná dne 19. 6. 1997 v Praze)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních (Praha z 2. 2. 2000)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. 9. 2000, č. 10/2003 Sb.
 • Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000, podepsané 27. 8. 2013 v Bayreuthu
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení Praha, 27. 7. 2001 (č. 94/2002 Sb. m. s.)Ujednání o provádění Smlouvy ze dne 27. července 2001 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení Praha, 27. 7. 2001 (č. 95/2002 Sb. m. s.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu, Praha, 31. 7. 2003 (č. 93/2004 Sb. m. s.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo, Praha, 12. 1. 2004 (č. 37/2004 Sb. m. s)
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění o spolupráci v oblasti vysokého školství podepsané dne 21. 4. 2009 v Mnichově
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností podepsaná 25. 7. 2001 v Praze
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání podepsaná 2. 2. 2000 v Praze
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání podepsaná 02. 02. 2000 v Praze
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti vysokého školství podepsané 21. 06. 2002 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství podepsaná 23. 03. 2007 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice podepsaná 20. 12. 2000 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci podepsaná 20. 12. 2000 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích podepsaná 3. 11. 1994 v Bonnu, platná od 1. 1.1995
 • Rámcová smlouva mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, Praha, 18. 7. 2014 (č.53/2014 Sb.m.s.). Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi Svobodným státem Sasko a Ústeckým, Libereckým a Karlovarským krajem podepsané v Ústí nad Labem 2. 11. 2015. Po vstupu ČR do Evropské unie nedošlo ke zrušení platnosti těchto smluv, ačkoliv některá jejich ustanovení se stala překonanými (obsolentní) nebo byla překryta legislaturou EU (acquis communautaire).
 • Smlouva mezi ČR a SRN o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi ČR a SRN o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, Praha, 28. 4. 2015 (č. 48/2015 Sb.) platná od 1. 10. 2016

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004 rozvojová spolupráce s Německem zanikla. Zahraniční rozvojovou spolupráci má v kompetenci Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Na webu BMZ najdete aktuální seznam projektů SRN s jednotlivými zeměmi. Německá společnost pro mezinárodní spolupráci (GiZ) zpracovává jednotlivé projekty spolkového ministerstva.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Berlíně (Německo) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem