Německo: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Berlíně (Německo)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Česko-německý zahraniční obchod potvrdil v roce 2019 dynamiku vývoje obou ekonomik i světového obchodu a vzrostl podesáté v řadě (dle statistiky Spolkového statistického úřadu).

Český vývoz do SRN dosáhl v roce 2019 výše 47,8 mld. EUR a meziročně vzrostl o 0,5 % (meziroční růst 2018/2017 dosáhl 4,36 %), zatímco dovoz ze SRN činil 44,8 mld. EUR a meziročně se zvýšil o 1,4 % (meziroční růst 2018/2017 dosáhl 6 %).

Přebytek obchodní bilance ve prospěch ČR se mírně snížil na 2,9 mld. EUR (za rok 2018 činil 3,3 mld. EUR).  

Česká republika zůstává pro Německo 10. nejvýznamnějším obchodním partnerem s objemem ZO ve výši 92,7 mld. EUR (meziročně + 0,9 %), 11. nejdůležitější vývozní destinací a 7. nejdůležitější dovozní zemí.

Zahraniční obchod ČR-SRN v letech 2010-2019, údaje v tis. EUR

Rok

Vývoz

z ČR do SRN

Dovoz

ze SRN do ČR

Obrat

Saldo

2010

28 701 502

26 708 243

55 409 745

1 993 259

2011

32 684 221

30 824 483

63 508 704

1 859 738

2012

32 492 972

31 287 119

63 780 091

1 205 853

2013

33 010 308

31 053 689

64 063 997

1 956 619

2014

36 760 213

33 469 139

70 229 352

3 291 074

2015

39 193 412

36 479 917

75 673 329

2 713 495

2016

42 247 357

38 094 832

80 342 189

4 152 525

2017

45 744 517

41 704 034

87 448 551

4 040 483

2018

47 603 748

44 262507

91 866 255

3 341 241

2019

47 857 777

44 863 218

92 720 995

2 994 559

Meziroční změna

2019/2018 v %

+ 0,5 %

+ 1,4 %

+ 0,9 %

 

Zdroj: Spolkový statistický úřad Destatis


Zahraniční obchod ČR-SRN v letech 2010-2019, údaje v tis. EUR

 

Vývoz z ČR do SRN

Dovoz ze SRN do ČR

Obrat

Saldo

EUR

Index

EUR

Index

EUR

Index

EUR

2010

32 394 026

123,4

24 266 429

121,4

56 660 455

122,5

8 127 597

2011

37 706 842

116,4

28 048 091

115,6

65 754 933

116,1

9 658 751

2012

38 427 778

101,9

27 825 610

99,2

66 253 388

100,8

10 602 168

2013

38 258 873

99,6

27 859 066

100,1

66 117 939

99,8

10 399 807

2014

42 176 228

110,2

30 317 567

108,8

72 493 795

109,6

11 858 661

2015

45 755 968

108,5

33 040 136

109,0

78 796 104

108,7

12 715 832

2016

47 597 130

104,0

34 182 732

103,5

81 779 862

103,8

13 414 398

2017

52 445 931

110,2

36 882 745

107,9

89 328 676

109,2

15 563 186

2018

55 616 959

106,0

39 271 399

106,5

94 888 358

106,2

16 345 560

2019

56 454 856

101,5

39 166 620

99,7

95 621 476

100,8

17 288 236

Zdroj: ČSÚ, MPO

 

Dle údajů ČSÚ došlo ve vzájemném obchodě k meziročnímu růstu vývozu do SRN o 1,5 %, přičemž na rozdíl od německé statistiky došlo k mírnému snížení dovozů ze SRN o – 0,3 % a zvýšení celkového obratu o 0,8 % (Pozn.: rozdíly mezi údaji ČSÚ a Destatis jsou dány rozdílnou metodikou). V roce 2019 byl zaznamenán dosud nejvyšší přebytek obchodní bilance ve výši 17,28 mld. EUR ve prospěch ČR.

V zahraničním obchodě s jednotlivými spolkovými zeměmi nejvýznamnějšími obchodními partnery v rámci Německa zůstávají Bavorsko (podíl na obratu ZO: 23,49 %), Bádensko-Württembersko (14,43 %), Severní Porýní-Vestfálsko (13,63 %) a Dolní Sasko (8,68 %).

Podíl šesti nových spolkových zemí (bývalé NDR) na celkovém obratu ZO s Německem je   13,66 %, přičemž podíl Saska v této skupině spolkových zemí představuje 56,58 %.

Český vývoz do třech spolkových zemí (Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Severní Porýní-Vestfálsko) představuje 60,3 % celkového českého vývozu do Německa.  

České dovozy ze čtyř spolkových zemí (Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Bádensko-Württembersko, Dolní Sasko) představují 50,74 % celkových dovozů z Německa.


Zahraniční obchod ČR se spolkovými zeměmi za rok 2019, údaje v tis. EUR

Spolková země

Dovoz z ČR

Vývoz do ČR

Bádensko-Württembersko

   7 796 802

5 588 271

Bavorsko

14 643 030

7 148 240

Berlín

     403 210

   377 779

Braniborsko

     377 779

   705 737

Brémy

     812 932

   192 771

Hamburk

     860 149

   710 863

Hesensko

   2 786 339

2 147 161

Meklenbursko-Přední Pomořansko

     323 138

   122 989

Dolní Sasko

   4 236 397

3 818 004

Severní Porýní-Vestfálsko

   6 427 825

6 213 559

Porýní-Falc

   1 199 232

1 354 306

Sársko

     496 273

   265 265

Sasko

   5 059 254

2 111 137

Sasko-Anhaltsko

     683 326

1 120 657

Šlesvicko-Holštýnsko

     439 830

   412 537

Durynsko

     691 456

   696 121

Pramen: Spolkový statistický úřad Destatis

 

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Klíčovou zbožovou položkou v česko-německé obchodní výměně jsou silniční vozidla, za kterými s velkým odstupem následují další zbožové položky – elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče,                (2. nejsilnější zbožová položka ve vývozu a dovozu) a zejména stroje (rozčleněné do více zbožových skupin dle druhu užití), viz tabulka č. 4.

Stroje a dopravní prostředky představují nejvýznamnější zbožovou skupinu v českém vývozu do SRN s hodnotou 34 599 917 tis. EUR (podíl 61,28 %), s velkým odstupem následuje průmyslové spotřební zboží (7 959 543 tis. EUR; 14,0 %) a tržní výrobky tříděné dle druhu materiálu (7 852 086 tis. EUR; 13,90 %).  

Vývoz zboží do SRN v roce 2019, Top 10, údaje v tis. EUR

Pořadí

SITC

Název zboží

Hodnota

1.

78

Silniční vozidla

11 234 512

2.

77

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče

6 458 159

3.

75

Kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat

4 642 312

4.

76

Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku

4 596 341

5.

74

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu

4 099 525

6.

69

Kovové výrobky

3 156 823

7.

89

Různé výrobky

3 120 239

8.

82

Nábytek a jeho díly

2 038 526

9.

72

Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu

1 710 452

10.

71

Stroje a zařízení k výrobě energie

1 190 757

Zdroj: ČSÚ

Dovoz zboží ze SRN v roce 2019, Top 10, údaje v tis. EUR

Pořadí

SITC

Název zboží

Hodnota

1.

78

Silniční vozidla

5 818 141

2.

77

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče

3 844 789

3.

74

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu

3 095 950

4.

69

Kovové výrobky

2 349 964

5.

89

Různé výrobky

2 075 021

6.

71

Stroje a zařízení k výrobě energie

1 668 389

7.

67

Železo a ocel

1 591 237

8.

72

Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu

1 466 506

9.

76

Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku

1 191 694

10.

57

Plasty v prvotní formě

1 110 624

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet ČR v geografickém členění se SRN v r. 2018 (v mil. CZK)

Položka

Země

Kredit

Debet

Bilance

Běžný účet

Svět celkem

4 275 650,8

4 221 493,7

54 157,1

Německo

1 219 968,8

1 064 537,7

155 431,1

Zboží

Svět celkem

3 378 519,2

3 137 569,8

240 949,4

Německo

1 044 244,8

843 813,4

200 431,5

Služby

Svět celkem

629 000,1

507 006,4

121 993,7

Německo

125 473,2

117 877,7

7 595,5

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

Svět celkem

48 752,6

7 595,2

41 157,4

Německo

19 554,6

2 865,9

16 688,8

Opravy a údržba jinde neuvedené

Svět celkem

17 795,5

19 746,7

-1 951,2

Německo

2 863,3

3 078,2

-214,9

Doprava

Svět celkem

148 995,1

117 790,3

31 204,8

Německo

20 803,6

11 396,5

9 407,1

Cestovní ruch

Svět celkem

162 044,8

126 895,0

35 149,8

Německo

35 518,1

35 593,3

-75,2

Stavební práce

Svět celkem

9 941,4

3 599,3

6 342,1

Německo

757,9

192,6

565,3

Pojišťovací služby a penzijní financování

Svět celkem

6 189,0

17 410,1

-11 221,1

Německo

463,8

953,9

-490,0

Finanční služby

Svět celkem

10 244,2

5 854,9

4 389,4

Německo

496,6

803,0

-306,4

Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

Svět celkem

9 824,7

28 762,1

-18 937,3

Německo

409,6

6 016,6

-5 607,0

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

Svět celkem

89 208,9

51 354,0

37 854,8

Německo

16 909,3

14 247,1

2 662,2

Ostatní podnikatelské služby

Svět celkem

121 409,5

122 768,9

-1 359,5

Německo

27 064,2

42 321,7

-15 257,5

Osobní, kulturní a rekreační služby

Svět celkem

3 821,2

3 984,3

-163,2

Německo

632,0

385,7

246,3

Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené

Svět celkem

768,3

1 239,9

-471,6

Německo

0,0

22,8

-22,8

Služby nezařazené

Svět celkem

5,0

5,7

-0,7

Německo

0,0

0,4

-0,4

Prvotní důchody

Svět celkem

211 793,4

472 631,3

-260 837,9

Německo

46 221,5

82 104,6

-35 883,1

Druhotné důchody

Svět celkem

56 338,1

104 286,2

-47 948,1

Německo

4 029,3

20 742,1

-16 712,8

Zdroj: ČNB

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 

Stav tuzemských přímých investic v zahraničí se ke konci roku 2018 v porovnání s předchozím rokem zvýšil o 232,1 mld. Kč a dosáhl 921,2 mld. Kč (35,8 mld. EUR). Nárůst investic byl tvořen především zvýšením stavu základního kapitálu.

Největší objem tuzemského kapitálu byl nainvestován v oblasti Finančních a pojišťovacích činností. K nejvyšší změně celkového stavu investic v zahraničí došlo v odvětví Finančních a pojišťovacích činností – jednalo se o meziroční růst přibližně 134,7 mld. Kč.

Pokud se jedná o teritoriální členění kapitálu pod tuzemským vlivem v zahraničí, nejatraktivnější zemí pro zahraniční investice zůstalo Nizozemí, kde bylo alokováno 29,2 % objemu celkového stavu přímých investic v zahraničí (10 451,3 mil. EUR). Kapitál investovaný v Lucembursku tvoří 23,6 % investic v zahraničí a další v pořadí je Slovensko s 8,9 %. Německo zaujalo 9. místo s investovaným kapitálem ve výši 630,2 mil. EUR (1,76 %).

Stav přímých zahraničních investic v České republice ke konci roku 2018 dosáhl 3 689,5 mld. Kč (143,4 mld. EUR).

Ve struktuře jednotlivých komponent stavu přímých zahraničních investic v České republice došlo ke změně oproti konci roku 2017 především v komponentě reinvestovaného zisku, jedná se o meziroční zvýšení o 126,2 mld. Kč. Objem dividend vyplacených v roce 2018 mateřským společnostem do zahraničí dosáhl 293,5 mld. Kč.

Největší podíl zahraničního kapitálu z celkového objemu přímých investic v ČR byl alokován do odvětví Finančních a pojišťovacích činností (31,2 %), následuje odvětví Zpracovatelského průmyslu (28,4 %) a odvětví Velkoobchod, maloobchod; opravy motorových vozidel (9,1 %).

 

Z geografického hlediska se na kapitálu investovaném v tuzemsku podílejí největší měrou Nizozemsko s 18,6 % (26 716,6 mil. EUR), Lucembursko s 16,8 % a Německo s 16,4% podílem (23 520,5 mil. EUR).

V ČR působí zhruba 3 500 – 4 000 německých společností. Z hlediska kapitálové angažovanosti se jedná jak o stoprocentně vlastněné pobočky německých podnikatelských subjektů, tak i formy smíšených společností s různou kapitálovou účastí.

Nejvíce německých investic v ČR směřuje dlouhodobě do výroby motorových vozidel, obchodu a obchodních služeb, peněžnictví, výroby elektropřístrojů. První významnou německou investici v ČR po roce 1990 byla investice koncernu Volkswagen do Škody Mladá Boleslav, která se řadí mezi tři největší a nejúspěšnější přímé zahraniční investice v ČR. V roce 2002 přibyla akvizice Transgasu a distribučních krajských společností německou RWE Gas AG za 4,1 mld. EUR. K dalším německým investičním projektům v ČR patří např. investice firem  Siemens,  AEG, Continental, Linde, Deutsche Telekom, Robert Bosch, Schoeller, Knauf, Paul Hartmann, Messe Düsseldorf, Schade, TDW, Osram, Hella-Autotechnik, Hebel, E.ON.

Vysoký podíl německých investic na celkové sumě přímých zahraničních investic v České republice lze mimo příznivé investiční klima vysvětlit částečně také tím, že nadnárodní společnosti často investují v ČR přes své pobočky registrované v Německu. Tímto způsobem mohou využívat dobrých kontaktů v českém prostředí, které tyto pobočky v České republice většinou mají.

V SRN působí okolo 150 německých společností s majetkovou účastí z ČR nad 50,1 % a s více než 3 zaměstnanci. Řada z nich představuje zastoupení českých společností. Z těch nejvýznamnějších lze jmenovat např. Škoda Auto. SRN je pro ni nejvýznamnější trh, exportuje se tam až 89 % produkce Škoda Auto. Automobilový průmysl představuje zhruba 10% HDP, z toho podíl Škoda činí 6%. Mezi další patří RD Germany (stavba rodinných domů na klíč), Mitas (vývoz pneu pro užitkové automobily a gumárenských výrobků pro průmysl), Triton (vývozce speciálních konstrukcí pro rozvodné skříně a datové centrály).

V posledních letech se objevují i nové specifické investice z ČR v SRN. K nejvýznamnějším patří např. investice Agrofert Holding do dusíkárny Stickstoffwerke Piesteritz a investice EP Energy, a. s. z Energetického a průmyslového holdingu, a. s. do hnědouhelných dolů společnosti Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft GmbH (MIBRAG), dále investice skupiny Penta do německé firmy Gehring Technologies (výrobce honovacích strojů) a Gimborn Holding GmbH (maloobchod a výroba krmiv a pomůcek pro drobné domácí zvířectvo). Nejnověji pak opětovně akvizice největšího německého pekárenského koncernu Lieken českým holdingem Agrofert (v r. 2013 firma odkoupila od italského koncernu Barilla). V roce 2015 získala skupina ČEZ podíly v high-tech firmách Sonnenbaterie GmbH (Bavorsko) a Sunfire GmbH (Sasko), v r. 2016 ve firmě Tado gmbh a v r. 2017 převzala firmu Elevion GmbH. Dne 30. 9. 2016 byl ukončen prodej hnědouhelné divize spol. Vattenfall Energetickému a průmyslovému holdingu a.s. a došlo tak ke vzniku nové společnosti LEAG se sídlem v braniborské Chotěbuzi (Cottbus). Společnost EPGC v listopadu 2019 držela 29,99 % akcií německého obchodního koncernu Metro AG.

 

 

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Kromě dvoustranných smluv a dohod byly ekonomické vztahy ČR a SRN v roce 2003 upraveny celou řadou multilaterálních dohod, z nichž nejvýznamnější dosud byla Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. (č. 7/1995 Sb.). Od 1. 5. 2004 se stala Česká republika členským státem Evropské unie na základě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, která byla podepsána dne 16. 4. 2003 v Aténách.

Mezi nejvýznamnější dvoustranné dohody ekonomického charakteru patří:

 • Dohoda mezi ČSFR a SRN o podpoře a vzájemné ochraně investic (č. 573/1992 Sb., podepsaná dne 2. 10. 1990 v Praze, platná od 2. 8. 1992) a
 • Dohoda o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 18/1984 Sb., podepsaná dne 19. 12. 1980 v Praze, platná od 17. 11. 1983).

K základním dohodám a smlouvám ekonomického a pracovně-právního charakteru dále patří:

 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SRN o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce (č. 83/1975 Sb., podepsaná dne 22. 1. 1975 v Bonnu, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vnitrozemské vodní dopravě (č. 330/1990 Sb., podepsaná dne 26. 1. 1988 v Praze, platná od 1. 1. 1993)
 • Ujednání mezi FMZV ČSFR a Spolkovým ministerstvem výživy, zemědělství a lesnictví SRN o podpoře spolupráce podniků v oblasti zemědělství, lesnictví a potravinářství (podepsaná dne 17. 4. 1990 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí z 23. 4. 1991, č. 135/2003 Sb.
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou SRN o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v ČSFR k zaměstnání na základě smluv o dílo (podepsaná dne 23. 4. 1991 v Praze, platná ode dne podpisu, včetně Ujednání č. 366/1991)
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnosti reaktorů SRN o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice (č. 28/1995 Sb., podepsaná dne 19. 12. 1994 v Praze)
 • Smlouva mezi ČR a SRN o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě (č. 157/1996 Sb., podepsaná dne 19. 5. 1995 ve Furth im Wald, platná od 1. 6. 1996)
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou SRN o vědeckotechnické spolupráci (podepsaná dne 2. 11. 1990 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě (č. 199/1997 Sb., podepsaná dne 19. 6. 1997 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Smlouva mezi ČR a SRN o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství (č. 66/1998 Sb., podepsaná dne 12. 12. 1995 v Drážďanech, platná od 25. 10. 1997)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí (č.53/1999 Sb., podepsaná dne 24. 10. 1996 v Bonnu)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o ulehčení mezinárodní životně důležité civilní dopravy (podepsaná dne 23. 4. 1998 v Bonnu, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o letecké dopravě (podepsaná dne 23. 4. 1998 v Bonnu, č. 83/2003 Sb.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě (č. 63/2001 Sb., podepsaná dne 19. 6. 1997 v Praze)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních (Praha z 2. 2. 2000)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. 9. 2000, č. 10/2003 Sb.
 • Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000, podepsané 27. 8. 2013 v Bayreuthu
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení Praha, 27. 7. 2001 (č. 94/2002 Sb. m. s.)Ujednání o provádění Smlouvy ze dne 27. července 2001 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení Praha, 27. 7. 2001 (č. 95/2002 Sb. m. s.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu, Praha, 31. 7. 2003 (č. 93/2004 Sb. m. s.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo, Praha, 12. 1. 2004 (č. 37/2004 Sb. m. s)
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění o spolupráci v oblasti vysokého školství podepsané dne 21. 4. 2009 v Mnichově
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností podepsaná 25. 7. 2001 v Praze
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání podepsaná 2. 2. 2000 v Praze
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání podepsaná 02. 02. 2000 v Praze
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti vysokého školství podepsané 21. 06. 2002 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství podepsaná 23. 03. 2007 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice podepsaná 20. 12. 2000 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci podepsaná 20. 12. 2000 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích podepsaná 3. 11. 1994 v Bonnu, platná od 1. 1.1995
 • Rámcová smlouva mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, Praha, 18. 7. 2014 (č.53/2014 Sb.m.s.). Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi Svobodným státem Sasko a Ústeckým, Libereckým a Karlovarským krajem podepsané v Ústí nad Labem 2. 11. 2015. Po vstupu ČR do Evropské unie nedošlo ke zrušení platnosti těchto smluv, ačkoliv některá jejich ustanovení se stala překonanými (obsolentní) nebo byla překryta legislaturou EU (acquis communautaire).
 • Smlouva mezi ČR a SRN o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi ČR a SRN o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, Praha, 28. 4. 2015 (č. 48/2015 Sb.) platná od 1. 10. 2016

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004 rozvojová spolupráce s Německem zanikla. Zahraniční rozvojovou spolupráci má v kompetenci Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Na webu BMZ najdete aktuální seznam projektů SRN s jednotlivými zeměmi. Německá společnost pro mezinárodní spolupráci (GiZ) zpracovává jednotlivé projekty spolkového ministerstva.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Berlíně (Německo) ke dni 15.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem