Norsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Během roku 2018 pokračoval trend pozvolného růstu norského hospodářství, který byl podporován nízkými úrokovými sazbami a rostoucí cenou ropy. Investice do produkce ropy a zemního plynu v oblasti Norského kontinentálního šelfu začínají, po několikaletém propadu, opět nabývat na síle. Celková míra inflace se na počátku roku 2019 pohybovala lehce nad cílovými 2%. Za jejím růstem v posledních měsících roku 2018 stála zejména zvyšující se cena elektrické energie. Ačkoliv cena norské koruny se ke konci roku 2018 propadla pod symbolickou hranici 10 NOK / 1 EUR, v nadcházejícím období se očekává její postupné zhodnocování. Základní úroková sazba byla v 1. čtvrtletí navýšena z 0,25 % na 1 % a výhledově se počítá s jejím dalším navyšováním až na 2% ke konci roku 2021.

 

V roce 2018 se zvýšil objem vývozu o 16,2% a dovozu o 4%, což přispělo k dalšímu prohloubení norské pozitivní obchodní bilance. Ve skladbě norského vývozu nadále výrazně dominují energetické produkty, zejména surová ropa a zemní plyn. Ryby se na celkovém vývozu v r. 2018 podílely zhruba 6%. V oblasti dovozu jsou hlavními kategoriemi strojírenské výrobky, motorová vozidla a přívěsy.

 

S ohledem na výrazně exportní charakter norského hospodářství budou v nadcházejících měsících pro Norsko určující zejména konečná podoba brexitu, směr dalšího vývoje světové obchodní politiky, úspěšnost Norska při sjednávání nových obchodních dohod (Čína, Indie, Mercosur) a vývoj na mezinárodních akciových trzích.

 

Automobilový průmysl

 

V Norsku  se stále  razantněji prosazuje trend ekologizace v automobilismu. Od roku  2025 se počítá  se zákazem registrace nových  vozidel do 3,5t s klasickým pohonem, poté  bude  možné  přihlásit výhradně bezemisní automobily. Totéž bude platit pro městské autobusy a lehká užitková vozidla. Politickým cílem Norska je snížit objem emisí skleníkových plynů v dopravě o 50% do r. 2030 a do r. 2050 se stát zcela bezemisní. Norové  poptávají  kvalitní  a v náročných klimatických podmínkách odolné  vozy s příznivým  poměrem vybavení  a ceny – typicky  rodinné automobily pro sportovně orientované klienty. Velikost  vozového  parku v Norsku, která více než počet  obyvatel odráží  rozlehlost jeho území,  obnáší trvalou  poptávku po kvalitní provozním vybavení (pneumatiky a náhradní díly). Součástí environmentální koncepce v dopravě  je zvýšení podílu pravidelné cyklistiky v mixu dopravních prostředků na úroveň 20% ve velkých městech. V norských aglomeracích s příznivým  terénním profilem  se propaguje používání elektrokol,  v některých případech i se subvencemi městských rad. Lidé jsou k cyklistice a častějšímu používání veřejné dopravy motivováni zpoplatněním vjezdu automobilů do měst a stále se snižujícími rychlostními limity pro průjezd městskou zástavbou.

 

Civilní letecký průmysl

 

Norsko  v nadcházejícím období plánuje zvýšit objem letecké přepravy málo trvanlivého zboží. V současné době je např. vývoz mořských plodů a ryb z Norska z velké části realizován nákladní kamionovou dopravou. V souladu s ambiciózní klimatickou politikou bude Norsko v letecké dopravě postupně upřednostňovat elektrický pohon a biopaliva.

 

Energetický průmysl

 

Od r. 2014 docházelo v Norsku k pozvolnému útlumu investic do ropného průmyslu. Během let 2017-18 se objem ročních investic ustálil na částce 155 mld. NOK (cca 410 mld. Kč). V roce 2019 se očekává zvrat dosavadního trendu a investice do ropného průmyslu by měly začít opětovně růst. Jedná se o příležitost zejména pro české společnosti z oblasti kovozpracovatelského průmyslu. Výrobky tohoto odvětví mohou najít uplatnění při výstavbě nových těžebních zařízení a ropné a plynové infrastruktury. V souvislosti  s naplňováním klimatických závazků Norsko čím dál tím více klade důraz na domácí spotřebu čisté elektrické energie. Poptávka po ní bude v nadcházejících letech růst a s ní i zájem norských energetických společností o investice do malých vodních elektráren, větrných turbín, transformátorů, uložišť elektrické energie a solárních panelů.

 

Nábytkářský průmysl

 

Do nemovitostí investuje řada  Norů volné  prostředky vzhledem k nízkému úročení vkladů.  Firmy z ČR mohou  dodávat interiérové prvky pro developerské projekty v oblasti privátního, komunálního či kolej­ ního bydlení.

 

Stavební průmysl

 

Pětina z cel­kového  objemu stavebních výkonů se odehrává v dostupném teritoriu jižního Norska, zejména v met­ropolitní oblasti Oslo. V roce 2018 bylo v Norsku postaveno 31,5 tis. bytových jednotek. Ačkoli Norové preferují bydlení v samostatně stojících rodinných domech, mezi novými projekty dominují nízkopodlažní řadové bytovky se startovními byty, u nichž  typizace a standardizace projektů dovoluje snížení ceny i lepší využití parcel v žádaných lokalitách. Firmy z ČR se mohou prosazovat jako dodavatelé stavebních prvků pro developerské projekty v oblasti privátního, komunálního či kolejního bydlení.

 

Železniční a kolejová doprava

 

Koncepce železniční reformy staví na demonopolizaci železnic. Stávající dominance přepravce VY (býv. NSB) končí a provozování osobní  i nákladní železniční dopravy v Norsku se otevírá konkurenci na základě licencí k provozu na jednotlivých tratích. Vláda nabídku tratí rozděluje do geografických balíčků. V první fázi přidělí koncese k dopravě v regionu jižní Norsko a v okolí města Stavanger. Nejprodělečnější trasy bude stát privatizovat až jako poslední; jako dosud bude na ztrátových tratích novým dopravcům finančně kompenzovat provozování osobních vlaků, které v rámci základní obslužnosti objedná. Dle dopravní koncepce do roku 2029 dojde zejména v jihovýchodním Norsku ke zvýšení kapacity tratí (zdvoukolejnění, elektrifikace, nové zabezpečovací systémy), které dovolí zavedení třicetiminutového taktového provozu v regionální dopravě a desetiminutového taktu v příměstské dopravě v Oslo. Plán mimo jiné dále počítá s výstavbou nové tramvajové trati v Bergenu a nové trasy metra v Oslo (Fornebubanen). Zvýšení kapacity drah  v Norsku vyvolá potřebu nových hnacích vozidel i vagónů pro veřejnou dopravu. Do soutěží na provozování osobní a nákladní dopravy na jednotlivých tratích a na dodávky kolejových vozidel se mohou hlásit též firmy z ČR.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

 

Více než 20% norské práceschopné populace je zaměstnáno ve zdravotním sektoru či v odvětvích s ním úzce souvisejících. Na počátku 60. let minulého století ve zdravotnictví pracovalo kolem 65.000 osob, zatímco v r. 2017 to bylo již 582.000. V důsledku zvyšujícího se počtu seniorů, rozšiřování sítě zdravotních a nemocničních zařízení a celkové modernizace sektoru v posledních letech stát a obce vyčleňují stále větší množství finančních prostředků na zdravotní péči a s ní související investice. Během roku 2019 se očekává nárůst výdajů ve zdravotnictví o 4 mld. NOK (cca 10,5 mld. Kč). Poptávka bude zejména po ortopedických pomůckách, chirurgických nástrojích, inkubátorech a zdravotnických vozících.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Norský trh je počtem obyvatel poměrně malý, nicméně představuje velkou kupní sílu. Českým podnikatelům se nabízí možnost výrobní a obchodní spolupráce s norskými partnery ve všech odvětvích zpracovatelského průmyslu, pokud se svými nižšími mzdovými náklady jsou schopni dodat výrobek v požadované kvalitě a dohodnutém termínu. Vzhledem k vysokým mzdovým nákladům je výroba subdodávek pro finální norskou výrobu vyhledávaná a výrobní kooperace je žádoucí.

 

Pro velké české podniky je namístě ucházet se o participaci na subdodávkách pro tzv. off-shore projekty, související s těžbou a dopravou ropy a zemního plynu (projektování, architektonické a technické návrhy, subdodávky stavebních, svářecích a montážních prací). Další firmy mohou usilovat o uplatnění dílů pro stroje ke zpracování ryb a zemědělské techniky. V souvislosti s vysokým tempem výstavby v soukromém a obecním sektoru jsou perspektivními exportními položkami komponenty lisované (plastové desky, trubky, vany), stavební (cihly, dlaždice, pražce) a interiérové (nábytek, obklady, truhlářské výrobky).

 

Rovněž se otevírá možnost zapojení do projektů modernizace stávající a výstavby nové dopravní infrastruktury, která je prioritou vlády (silnice, železnice, tunely). S tím souvisí následné vypisování tendrů na dodávky kolejových vozidel a na provozování osobní dopravy na privatizovaných železničních tratích. Podmínkou je však uspět ve veřejných výběrových řízeních a splnit náročné podmínky klasifikace, kvality a termínových požadavků.

 

AKTUÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI

 • Automobilový průmysl
  HS 8427 – Vidlicové stohovací vozíky; ostatní vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením
  HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
  HS 8704 – Motorová vozidla pro přepravu nákladu
  HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
  HS 8711 – Motocykly a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky
  HS 4011 – Nové pneumatiky z kaučuku
 • Kovozpracovatelský průmysl
  HS 7217 – Dráty ze železa nebo nelegované oceli
  HS 7301 – Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků
  HS 7304 – Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
  HS 7306 – Ostatní trouby, trubky a duté profily ze železa nebo oceli
  HS 7308 – Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích, ze železa, oceli
  HS 7326 – Ostatní výrobky ze železa, oceli
  HS 8302 – Úchytky, kování ap. výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, schodištím apod.
 • Nábytkářský průmysl
  HS 4412 – Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo
  HS 9403 – Ostatní nábytek a jeho části a součásti
 • Stavební průmysl
  HS 3917 – Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů
  HS 3918 – Podlahové krytiny, obklady stěn nebo stropů z plastů
  HS 3919 – Samolepící desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů, též v rolích
  HS 3920 – Ostatní desky, listy, fólie aj. z plastů, nelehčené a nevyztužené ap. ani jinak nekomb.
  HS 6907 – Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny; mozaikové ap. výrobky
  HS 6910 – Keramické výlevky, koupací vany, umyvadla, bidety ap. zařízení
  HS 8205 – Ruční nástroje a nářadí, jinde neuvedené; pájecí lampy; svěráky ap. nářadí
  HS 8419 – Stroje, laboratorní přístroje, pro zpracovávání materiálů výrobními postupy změnou teploty
  HS 8464 – Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramiky, ap. nerostných materiálů, stroje pro opracování skla za studena
  HS 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
  HS 9405 – Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů
  HS 9406 – Montované stavby
 • Zemědělský a potravinářský průmysl
  HS 1210 – Chmelové šištice, čerstvé, sušené ap.; lupulin
  HS 2203 – Pivo ze sladu
  HS 0207 – Maso a jedlé droby z drůběže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
  HS 0708 – Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené
  HS 0710 – Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená
  HS 0801 – Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
 • Energetický průmysl    
  HS 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
  HS 8504 – Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory
  HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
 • Civilní letecký průmysl    
  HS 8803 – Části a součásti výrobků čísel 8802
 • Železniční a kolejová doprava
  HS 4406 – Pražce dřevěné železniční
  HS 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
  HS 8602 – Ostatní lokomotivy a malé posunovací lokomotivy
  HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
  HS 8604 – Vozidla pro údržbu železničních, tramvajových tratí, traťovou službu, s vlastním pohonem
  HS 8606 – Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu
  HS 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
  HS 8608 – Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení
 • Zdravotní a farmaceutický průmysl    
  HS 9018 – Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje a nástroje a přístroje pro vyšetření zraku
  HS 9021 – Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Společnost Norges Varemesse je z pozice majitele výstavního areálu v Lillestrømu, vzdáleného cca 25 km od Oslo, de facto monopolním realizátorem veletržních a výstavních akcí komerčního charakteru v metropolitní oblasti. V areálu je celková krytá výstavní plocha 39 000 m2, obklopená volnou výstavní plochou o rozloze 30 000 m2.

Na tomto výstavišti se firmy z ČR v minulosti účastnily veletrhů Industrial Trade Fair, Nor-Shipping (námořní doprava a spedice), Agroteknikk či veletrhu cestovního ruchu.

Program výstaviště v Lillestrømu a veletrhů na další období je k dispozici na adrese http://www.norgesvaremesse.no/en/ včetně pokynů pro vystavovatele v anglickém jazyce. Většina akcí s mezinárodním přesahem se koná ve dvouletých intervalech.

Další propagační a kontraktační výstavy bývají pořádány při různých mezinárodních obchodních a společenských akcích v Bergenu, Trondheimu (Nor-Fishing a Aqua Nor) a Stavangeru (ONS – Offshore Northern Seas).

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem