Nový Zéland: Zahraniční obchod a investice

2015                                    

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Nový Zéland je velice závislý na zahraničním obchodu, konkrétně na vývozu zemědělských produktů, zejména mléčných produktů, masa, vlny, ovoce, zeleniny, ryb a dalších položek. Zahraniční obchod tvoří cca 30 % NZ HDP. Na Nový Zéland jsou pak dováženy především strojírenské výrobky, vozidla, ropa a ropné výrobky, elektronika. Hlavními obchodními partnery Nového Zélandu jsou tradičně Austrálie, Čína, EU, Japonsko a USA.

Obchodní bilance 2014-2019 (mld NZD)
 

2016                             

2017

2018

2019

Vývoz

67 475

70 870

76 300

82 463

83 600

Dovoz

65 137

67 229

72 200

80 800

81 900

Saldo

2 337

3 641

4 200

1 663

1 700

Zdroj: www.stats.govt.nz/browse_for_stats

Vývoj obchodní bilance Nového Zélandu v průběhu roku je navázán na sezónnost exportu zemědělských produktů a jejich světové ceny. Mezi nejdůležitější exportní komodity NZ patří maso, mléčné výrobky, dřevo, ovoce, zelenina a ořechy, ryby a vlna. 

NZ export zboží a služeb dosáhl v roce 2019 hodnoty 83,6 mld NZD. NZ dovozy činily v roce 2019 celkem 81,9 mld. NZD. Zahraniční obchod skončil v přebytku 1,7 mld. NZD. Z celkového exportu byl vývoz zboží ve výši 58,4 mld. NZD.

Tři největší obchodní partneři – Čína, Austrálie a EU – představují téměř polovinu celkového zahraničního obchodu NZ. Hlavní vývozními destinacemi jsou Čína a Austrálie, NZ dováží především z EU a Austrálie.

 

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

V roce 2019 směřovala největší část NZ exportu do Číny (18,14 mld. NZD) a Austrálie (14,16 mld. NZD). Čína v roce 2018 poprvé předstihla Austrálii v celkovém objemu obchodu.

Export NZ do vybraných zemí v mld. NZD

 

2015

2016

2017

2018

2019

Austrálie

12 994

12 966

13 623

14 128 14 157

Čína

10 342

12 110

14 816

17 329 18 148

USA

7 920

8 314

8 461

 8 707 8 981

Japonsko

3 617

3 881

4 087

 4 423 4 461

Jižní Korea

2 085

2 162

1 992

 2 345 2 330

EU

8 098

8 805

8 614

 5 600 9 402

Zdroj: www.stats.govt.nz

Import

Nejvýznamnějšími partnery v dovozu jsou EU (14 mld NZD) a ČLR (13 mld NZD), dále pak Austrálie, USA, Japonsko, Singapur. Z ekonomických seskupení má tradičně největší podíl na dovozu APEC a země ASEAN. Mezi top vývozy náleží mléčné výrobky a dřevo do ČLR (4,5 mld a 3,1 mld NZD).

Import zboží z EU činil v roce 2019 přes 11 mld NZD, import služeb pak 3,3 mld. NZD. Nejvýznamnější položkou NZ dovozu z EU jsou motorová vozidla (2,4 mld. NZD). Mezi nejdůležitější vývozní položky EU na NZ dále patří farmaceutické produkty, strojní zařízení a vybavení, farmaceutické produkty, letadla a jejich součástky, elektrická zařízení a vybavení.

Import NZ z vybraných zemí v mld. NZD

 

2015

2016

2017

2018

2019

Austrálie

11 333

11 263

11 956

12 635

12 786

Čína

9 454

10 758

11 265

12 848

13 089

USA

8 012

7 937

8 522

9 338

9 373

Japonsko

3 332

3 354

4 071

2 364

4 536

Jižní Korea

2 179

2 204

2 042

2 894

2845

Evropská Unie

11 521

12 118

12 981

10 700

14 377

Zdroj: www.stats.govt.nz

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Export

Nejvýznamnějšími vývozními položkami byly v roce 2019 mléko a mléčné výrobky, služby v cestovním ruchu, maso a vnitřnosti, dřevo a dřevěné výrobky. Nejvíce mléčných výrobků, dřeva a dřevěných výroků, masa a vnitřností se vyvezlo do Číny, největšími odběrateli služeb cestoního ruchu byly EU a Austrálie.

Komoditní struktura vývozu 2019 – top ten

Druh zboží

Hodnota vývozu v mld. NZD

Mléko a mléčné výrobky

14 794

Obchodní a soukromé cestování

11 251

Maso a vnitřnosti

7 631

Dřevo a výrobky ze dřeva

5 385

Cestování spojené se vzděláváním

1 864

Ovoce

3 294

Letecká přeprava

2 606

Mléčné směsi, cereálie, mouka, škrob

2 051

Stroje a strojní zařízení

1 865

Víno

1 760

Zdroj: www.stats.govt.nz

Import

V novozélandském dovozu převažují  automobily, díly a doplňky, dále mechanické stroje a zařízení, obchodní a další soukromé cestovní služby a minerální paliva.

Komoditní struktura dovozu za období 2019 – top ten

Druh zboží

Hodnota dovozu v mld. NZD

Dopravní prostředky a vybavení

8 666

Mechanické stroje a zařízení

8 543

Ropné produkty

7 389

Obchodní a soukromé cestování

6 523

Elektrické stroje a zařízení

5 032

Jiné obchodní služby

3 547

Textil a textilní výrobky 2 680
Letecká přeprava

2 676

Plast a výrobky z plastu

2 226

Námořní přeprava

2 153

Zdroj: www.stats.govt.nz

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Na Novém Zélandu neexistují žádné bezcelní zóny, sklady ani přístavy.

NZ je na poli uzavírání dohod o volném obchodu velmi aktivní. NZ má uzavřeny Dohody o volném obchodu s následujícími zeměmi:

Austrálie
Na základě CER (Closer Economic Relations Trade Agreement 1983) mezi Austrálií a Novým Zélandem došlo k postupné progresivní liberalizaci vzájemného obchodu a zboží vyrobené v Austrálii (s podílem místní práce vyšším než 50%) je nyní dováženo na Nový Zéland s nulovým tarifem. Jedná se o jednu z nejkomplexnějších FTA, která pokrývá v podstatě veškeré zboží a jako první dohoda tohoto druhu zahrnula i obchod se službami. Od července 2018 platí zrevidované podmínky programu Wine Tax Rebate, kam jsou zařazeni i NZ producenti vína. Je například snížena maximální výše poskytnuté slevy, zavedly se přísnější kritéria na uplatnění rabatu ze strany NZ producentů. V říjnu 2018 v Sydney proběhlo také další z řady jednání k prohlubování ekonomické spolupráci v rámci společného ekonomického trhu (Single Economic Market), který je ustanoven v CER.

ČLR
Po třech letech jednání došlo 7. dubna 2008 k podpisu dohody o vytvoření zóny volného obchodu s Čínou. Zajímavostí je, že Nový Zéland byl první rozvinutou ekonomikou, která přiznala ČLR status tržní ekonomiky dle pravidel WTO a začala negociace o volném obchodu s Pekingem. Dohoda nabyla účinnosti 1. října 2008. Od tohoto data je 63,6 % čínských zbožových položek dováženo s nulovým dovozním clem. V opačném směru se clo neuplatňuje na 24,3 % položek. K úplnému odbourání celního zatížení na čínské vývozy na Nový Zéland došlo k 1. lednu 2016. Čína eliminuje dovozní cla na 96 % novozélandských zbožových položek nejpozději do 1. ledna 2019.

Uzavření FTA vedlo na NZ k odstartování „bílé zlaté horečky“ masívnímu rozvoji mlékárenského průmyslu. Od roku 2008 NZ vývozy do Číny vzrostly čtyřnásobně. V roce 2018 vzájemný obchod dosahoval 28 miliard NZD. Čína je pro NZ 2. největším zdrojem turistů a mezinárodních studentů. Cílem upgradu dohody je odstranění vyšších tarifů pro mléčné výrobky při překročení kvót, projednávaným segmentem bude i lesnictví a dřevozpracovatelský průmysl, nová pravidla pro online a digitální obchod, export služeb a vylepšená opatření v případě netarifních překážek.

Dále roste počet turistů z ČLR, v říjnu 2018 vykázal 9 % meziroční nárůst. Zájem na přilákání více čínských turistů ilustruje i mezivládní projekt „2019 – rok NZ-čínského turismu“.

V listopadu 2019 premiérka J. Arden oficiálně oznámila úspěšné zakončení tříletých jednání o upgradu Dohody o volném obchodu NZ – ČLR. Oznámení proběhlo na East Asia Summit, kde se J. Arden setkala s čínským premiérem Li Keqiangem. Upgrade dohody bude mít za výsledek rychlejší a jednodušší vývoz NZ zboží do Číny a preferenční odběr dřeva a papíru z NZ v následujících 10 letech. ČLR dosáhla upravení vízových pravidel pro některá zaměstnání (průvodci, učitelé čínštiny). Pro dovoz mléčných výrobků z NZ do ČLR zůstávají stejná pravidla.

SINGAPUR
V roce 2000 uzavřená dohoda o volném obchodu se Singapurem byla v listopadu 2018 povýšena na Closer Economic Relations Trade Agreement. Nový vízový styk – z jednoho na tři měsíce bez víza pro turistické účely a z pěti na osm let možnosti vyslání pro obchodní účely – by dále měl prohloubit vzájemnou obchodní výměnu. V květnu 2019 podpsala NZ premiérka a singapurský premiér Lee upgrade dohody – Enhanced Partnership, který vstoupil v platnost 1. ledna 2020. Enhanced Partnership významně posílí spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti obchodu a hospodářství, bezpečnosti a obrany, vědy a inovací.
Od r. 2005 probíhala jednání o vytvoření zóny volného obchodu mezi zeměmi ASEAN, Austrálií a Novým Zélandem. V únoru roku 2009 byla podepsána AANZFTA – (ASEAN- Australia – New Zealand Free Trade Agreement), dohoda vstoupila v platnost dne 1. 1. 2010 a platí pro: Austrálii, Nový Zéland, Brunej, Barmu, Malajsii, Filipíny, Singapur a Vietnam. Od ledna 2011 pro Laos a Kambodžu. Pro Indonésii vstoupila v platnost v lednu 2012. Nad rámec AANZFTA spolupracuje NZ s řadou zemí ASEAN i bilaterálně.

V roce 2009 Nový Zéland uzavřel jednání s Gulf Cooperation Council, smlouva ale ještě není v platnosti.

V současnosti Nový Zéland vyjednává FTA s Indií.

Na základě Dohody o ekonomické spolupráci se samostatným celním územím Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu (ANZTEC), která vstoupila v platnost v prosinci 2013, se export NZ do čínské Tchaj-pej zvýšil za rok a půl o 22% (jedná se zejména o zemědělskou produkci (jablka, kiwi, třešně), mléčné produkty a víno).

FTA s Jižní Koreou vstoupila v platnost 20. 12. 2015 a přináší NZ exportérům řadu výhod. Jedná se zejména o snížení nebo zrušení celních poplatků na řadu exportních zemědělských a potravinářských produktů (např. zrušení 15% celní sazby na víno, 24% na třešně, snížení daně o 7,5% na kiwi (z původních 45%) a v roce 2020 zrušení daně na kiwi), snadnější přístup na trh služeb (vzdělávací, turistické nebo právní služby) nebo změny ve vízové a pobytové oblasti.

Nový Zéland je také signatářskou zemí revidované Komplexní a progresivní dohody pro transpacifické partnerství (CPTPP – Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Agreement), která byla podepsána v březnu 2018 v Chile ministry 11 partnerských zemí (Austrálie, Brunej, Kanada, Chile, Japonsko, Malajsie, Mexiko, Peru, Nový Zéland, Singapur a Vietnam). Dohoda vstoupila v platnost 30. prosince 2018.  Pokrývá trh bezmála 500 mil osob s 13,5 % podílem na světovém HDP. Dohoda má eliminovat přes 98 % stávajících tarifů.

Do zemí CPTPP směřuje téměř třetina veškerého NZ vývozu. Předpokládaným přínosem pro NZ bude růst HDP o 1,2 – 4 mld NZD, NZ si od dohody slibuje zlepšení přístupu na japonský trh, zejména pro zemědělskou produkci (kiwi, jablka). V případě Japonska to bude první preferenční přístup, který vyrovná možnosti NZ např. s Chile a Austrálií – např. pěstitelé kiwi zaplatili jen v minulé sezóně v Japonsku přes 26 mil NZD na clech, předpokládá se nárůst vývozu kiwi o 25 % v příštích 5 letech. Kanada, Mexiko a Peru jsou spolu s Japonskem čtyři země, se kterými NZ uzavřel dohodu o volném obchodu poprvé a do nichž směřuje vývoz ve výši 5,5 mld. NZD. V případě Kanady se pak otevírá zejména trh pro NZ producenty vína.

První zemí, která v červnu 2018 dohodu ratifikovala, bylo Mexiko, v červenci pak Japonsko. NZ parlament dohodu ratifikoval v říjnu.


EU

Nový Zéland má v současné době velký zájem také na uzavření FTA s EU.
Spolupráce NZ a EU se v současné době opírá o Dohodu o spolupráci (Partnership Agreement on Relations and Cooperation – PARC) mezi NZ a EU, která je v platnosti od roku 1999.
EU představuje pro NZ třetího největšího obchodního partnera, obchod zbožím a službami s EU tvoří pro NZ 15% celkové obchodní výměny zboží a služeb. Vývoz NZ do EU (mimo Velkou Británii) dosáhl v roce 2017 výše 5,2 mld NZD, dovoz z EU pak 10,7 mld NZD. Největší položky vývozu NZ do EU v roce 2017 tvořily maso, ovoce a víno, mořské plody. Z EU se na NZ dováží hlavně automobily, náhradní díly a doplňky, stroje, léky a farmaceutika a služby spojené s dopravou. Od FTA EU-NZ novozélandská strana očekává 1,2 – 2 mld NZD nárůst NZ HDP, 20% nárůst vývozu z EU a zmírnění celních a necelních překážek. Za problematické body vyjednávání jsou vnímány jednak potravinářská produkce (zájem EU na ochraně zeměpisných označení původu potravin, zejména sýrů) a dále délka patentové ochrany biologických léků (NZ ji má nastavenu na 5 let, zatímco EU ji v některých obchodních dohodách prodloužil až na 10 let; NZ se obává nárůstu cen léků). Zatím poslední kolo vyjednávání se uskutečnilo prostřednictvím videokonferencí ve dnech 30. března – 9. dubna 2020.


UK

NZ pokračuje ve vyjednávání bilaterární obchodní dohody s UK, která bude upravovat vzájemnou obchodní politiku po vystoupení UK z EU. Schůzky na expertní úrovni (Trade Policy Dialogue) se konají 2x ročně. UK je pátým největším obchodním partnerem NZ a největší NZ exportní destinace v rámci EU (větší než DE, FR a IT dohromady); UK je zároveň největším evropským investorem na NZ. V říjnu 2018 bylo schváleno zavedení rychlého a snadnějšího odbavování cestujících z NZ (a dále Austrálie, USA, Kanady a Japonska) na britských letištích od poloviny roku 2019.  

9. 12. 2015 se NZ stal formálně členem Asijské banky pro investice do infrastruktury.
NZ aktivně spolupracuje na poli mezinárodních obchodních organizací. V rámci WTO NZ dne 13. 8. 2015 přistoupil k Dohodě o zadávání veřejných zakázek (Agreement on Government Procurement – GPA) a 29. 9. 2015 k Dohodě o usnadnění obchodu (Trade Facilitation Agreement – TFA).


RCEP

Ve dnech 1. – 4. listopadu 2019 proběhla jednání o Regional Comprehensive Economic Partnership mezi zástupci 16 zemí v thajském Bangkoku; 15 zemí dokončilo vyjednávání o znění RCEP dohody a dosáhlo shody ohledně přístupu na trh – s tím, že ponechávají otevřené dveře k případnému připojení Indie v roce 2020. RCEP pro NZ vývoz znamená lepší možnosti hájení zájmů NZ exportérů v 7 zemích, patřících mezi největší novozélandské obchodní partnery. Jednání o Regionálním ekonomickém partnerství začala v roce 2012. Do listopadu 2019 proběhlo celkem 28 kol jednání. Jednání o přístupu na trh budou pokračovat s cílem dosáhnout úplné dohody a podepsání v roce 2020.

 

Na konci července se Samoa po NZ a Austrálii stala třetí zemí, která ratifikovala dohodu PACER Plus (The Pacific Agreement on Closer Economic Relations Plus) o volném obchodu mezi ostrovními státy Pacifiku.

 

V září 2019 podepsali Nový Zéland, Norsko, Island, Fidži a Costa Rica dohodu zahrnující podmínky pro obchod a řešení klimatických změn. Premiérka J. Ardern zahájila jednání o Dohodě o klimatických změnách, obchodu a udržitelnosti (Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability – ACCTS) na zasedání v New Yorku společně s Norskem, Islandem, Fidži a Costa Ricou. Dohoda usiluje o odstranění tarifů na ekologické zboží, ustanovení konkrétních závazků k odstranění dotací na fosilní paliva, vytvoření rámce pro ekoprogramy.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

NZ vláda má jako jednu ze svých priorit zvýšení přílivu přímých zahraničních investic do všech částí NZ, které uvádí ve své „Investment Attraction Strategy“ z roku 2015. Dalším zásadním dokumentem pro rozvoj NZ hospodářství včetně investic je Business Growth Agenda 2017 Refresh.
Přímé zahraniční investice měly k březnu 2019 hodnotu 113 mld. NZD. Nejvíce investic na NZ pochází z Austrálie, Hongkongu, USA, Japonska, Velké Británie. Největší podíl investic spadá do finančních a pojišťovacích služeb a do primárního sektoru.

PZI na Novém Zélandu v mil. NZD k červnu daného roku
 

2015

2016

2017

2018

Austrálie

52 184

51 166

 55 958 56 900

Hongkong

5 235

5 422

 6 990 9 600

Japonsko

4 833

4 925

 5 519 5 600

Velká Británie

5 016

5 643

 5 663 5 300

USA

8 205

7 787

 9 190  9 400

Celkem

100 608

 98 661 107 664   113 000

 

Zdroj: Scoop portálwww.stats.govt.nz

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Nový Zéland je tradičním dovozcem kapitálu, který napomáhá internacionalizaci hospodářství a konkurenceschopnosti země. Zahraniční investice jsou monitorovány úřadem OIO (Overseas Investment Office). Zahraniční subjekt (Overseas Person) musí obdržet souhlas k investici v následujících případech:

  • nákupu tzv. „citlivé půdy“
  • nákup obchodního majetku za více jak 100 mil. NZD
  • kvóty na rybolov

Výše uvedená omezení se nevztahují na cizince, kteří trvale žijí na Novém Zélandu, tzv. permanent residents.

Zahraniční investice upravuje zákon a nařízení The Overseas Investment Pact and Regulations 2005. Od roku 2011 se úřad OIO řídí směrnicí ministra financí zejména ve vztahu k nákupu půdy. Obecně platí, že zahraniční investor nemůže koupit 10x větší pozemek než je průměrná velikost farem.

Konkrétní investiční pobídky neexistují, za postačující pro investiční atraktivitu země se považuje stabilní ekonomické prostředí, vyspělá fungující infrastruktura a bezproblémová vymahatelnost práva. Nový Zéland se tradičně umísťuje v popředí celosvětových žebříčků konkurenceschopnosti a ekonomické svobody. Nový Zéland nabízí permanent residency pro investory nad 1,5 mil. NZD (s nutností znalosti angličtiny a minimálně pětiměsíčního pobytu v roce) a nad 10 mil. NZD, kterým nutnost znalosti angličtiny odpadá a stačí, když stráví 44 dní  ze tří let na Novém Zélandu.

22. listopadu 2018 vstoupil v platnost zákaz nákupu nemovitostí (Overseas Investment Amendment Bill) nerezidentním cizincům, vyjma občanů Austrálie a Singapuru, na které se vztahují vzájemné dohody o volném obchodu. S ohledem na rostoucí zahraniční investice do nemovitostí byl zákaz zaveden zejména za účelem zvýšení dostupnosti bydlení pro Novozélanďany.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 13.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Nový Zéland