Obchodní podmínky

Způsoby připojení obchodních podmínek ke smlouvě

Způsob připojení obchodních podmínek úzce souvisí s jejich závazností pro smluvní strany. Z ustanovení § 1751 odst. 1 OZ vyplývá, že nezbytný je odkaz na OP ve smlouvě, který musí v textu smlouvy stát před podpisem smluvních stran.

Je-li možné uzavřít určité typy smluv ústně, může být i odkaz na obchodní podmínky učiněn ústně. Zároveň je možné užít obchodní podmínky i v případě konkludentně uzavřené smlouvy (typickým příkladem pak bude parkování na placeném parkovišti obsluhované automatem).

Nicméně obecně lze říci, že obchodní podmínky stanovené ústně postrádají svůj praktický význam. Písemná forma je předpokladem naplnění jejich podstatných funkcí a také dokladem jejich existence v případě potenciálního sporu. Zpraktického hlediska bude optimální na obchodní podmínky odkázat písemně a faktickyje přiložit ke smlouvě, čímž dojde k naplnění zásady presumpce seznámení se sjejich obsahem (viz výše).

V praxi se lze často setkat s podepisováním smluvních podmínek nad rámec podpisu nutného k uzavření smlouvy. Podepsání obchodních podmínek zvyšuje míru právní jistoty obou smluvních stran, neboť tak nemůže být pochyb o projevené vůli stran řídit se jejich ustanoveními. Tento podpis rovněž zakládá nevyvratitelnou domněnku zákonné podmínky seznámení se s nimi. Nicméně podle rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 5 Cmo 318/97 znění obchodních podmínek být podepsáno nemusí.

Obchodní podmínky v praxi

Co se týče praktické stránky seznámení se s obchodními podmínkami, je vhodné zmínit několik problematických situací, na které již reagovala judikatura.

Pouhým faktickým zveřejněním obchodních podmínek například tím, že je podnikatel fyzicky vyvěsí ve své provozovně, nelze považovat zákonnou podmínku odkazu na OP ve smlouvě za splněnou.

Samotné uveřejnění obchodních podmínek nebo jejich snadná dostupnost tedy nevede automaticky k tomu, že by se takové obchodní podmínky staly součástí smlouvy. Ani ze zákonného požadavku na zveřejnění obchodních podmínek ještě nevyplývá jejich začlenění do smlouvy. Závaznými se obchodní podmínky pro smluvní strany stávají až s odkazem ve smlouvě.

Problematickou se může jevit také otázka odkazu na webové stránky s obchodními podmínkami. Ne vždy může být takový odkaz na webové stránky považován za řádné přiložení obchodních podmínek. V případě, že je odkaz na obchodní podmínky umístěn na webových stránkách za situace, kdy je ale smlouva uzavírána na pobočce, není řádně splněna zákonná podmínka přiložení ani možnosti seznámení se s OP.

Ve vztazích B2B naopak lze užít odkazu na obchodní podmínky umístěné na webových stránkách označených ve smlouvě uzavřené v písemné formě, pokud tyto OP byly stranám známy nebo k návrhu přiloženy (usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 9. 2016, sp. zn 23 Cdo 240/2015).

Naopak za situace, kdy je na obchodní podmínky odkazováno prostřednictvím hypertextového odkazu při uzavírání smluv elektronickými prostředky, podmínka dostatečného přiložení obchodních podmínek bude pravděpodobně splněna (k tomu dále v textu viz Obchodní podmínky a e-shopy).

Obchodní podmínky a e-shopy

Uzavírání smluv elektronicky přes webové rozhraní je typickým příkladem pro použití obchodních podmínek. Pro provozovatele internetových obchodů je nezbytné zmínit, že pro splnění odkazu na obchodní podmínky nepostačí, bude-li odkaz na obchodní podmínky umístěn „kdesi na webové stránce“ mimo kontext formuláře vyplňovaného za účelem objednávky.

Odkaz na obchodní podmínky musí být umístěn v části – kroku, kde dochází ze strany kupujícího k objednávce. Pokud by se odkaz na obchodní podmínky objevil například až po provedení objednávky, jednalo by se o neplatný odkaz na obchodní podmínky a tyto by nebyly platnou součástí smlouvy.

Podmínku přiložení obchodních podmínek dle výkladových stanovisek ale rovněž nesplňuje zobrazení v tzv. pop-up okně. Obchodní podmínky je nutné zpřístupnit v jiném okně na téže stránce za předpokladu možnosti uchování obsahu obchodních podmínek.

V tuzemské praxi většina internetových prodejců plní tuto zákonnou povinnost tak, že si kupující – zákazník může otevřít odkaz na obchodní podmínky v novém okně při zadávání souhlasu s nimi při dokončování objednávky, a zároveň jsou obchodní podmínky přístupné i mimo proces objednávání v jedné ze záložek e-shopu. Takto by měly být podmínky pro řádné uplatnění podmínek, které ukládá zákon, splněny.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme