Obchodní podmínky

Rozbor výhod a nevýhod použití obchodních podmínek, jejich závaznost pro smluvní strany, možnost jednostranné změny obchodních podmínek (např. ze strany banky nebo mobilního operátora), možnosti řešení konfliktu obchodních podmínek a ochrana před tzv. překvapivými ustanoveními.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Obchodní podmínky představují v současném světě významný a hojně využívaný prostředek, který značně zjednodušuje uzavírání smluv.

Daleko zásadnějším aspektem je však z hlediska každodenního života skutečnost, že jsou mnohdy institutem, na který akceptující smluvní strana neklade patřičný důraz a neuvědomuje si, že obchodní podmínky jsou plnohodnotným smluvním ujednáním, se kterým je nutné se pečlivě seznámit a následně jej respektovat a řídit se jím.

Velké množství smluv, které jsou stranami uzavírány v rámci jejich podnikatelské činnosti, vede smluvní strany k co největšímu zjednodušení kontraktačního procesu. Právě úmysl samotný text smlouvy co nejvíce zjednodušit vede strany k využití prostředků, které znění textu formalizují a minimalizují specifika jednotlivých smluv. Mezi takové prostředky patří např. vzorové smlouvy, formuláře, ale právě i obchodní podmínky.

Závazky vzniklé za použití výše uvedených prostředků ve vztazích B2C jsou označovány jako smlouvy uzavřené tzv. adhezním způsobem. To znamená, že jedna ze smluvních stran navrhne či předloží kompletní znění smlouvy ve standardizované formě, slabší smluvní strana pak mnohdy nemá již v průběhu kontraktačního procesu možnost do znění jakkoli zasáhnout a je nucena jednat podle tzv. principu „take it or leave it“.

Další text článku je zaměřen pouze na jeden z typů tzv. nepřímých ujednání, a to právě obchodní podmínky.

Právní úprava

Zákonná úprava obchodních podmínek v českém právním prostředí není novinkou. Obchodní podmínky upravoval už obchodní zákoník (zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ve svém ustanovení § 273 ObchZ.

S účinností od 1. 1. 2014 byla úprava obchodních podmínek zahrnuta pod obecná ustanovení o smlouvách v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“), konkrétně do ust. § 1751 a následujících OZ. Zákonná úprava v OZ byla oproti té původní rozšířena o úpravu některých dosud sporných otázek ohledně obchodních podmínek, a to zejména pak o možnost jednostranné změny obchodních podmínek, tzv. battle of forms – tedy konfliktu obchodních podmínek, a dále použití tzv. překvapivých ustanovení.

Otázka právní úpravy obchodních podmínek je ve vazbě na jejich široké využití v obchodních vztazích hojně řešeným tématem také na mezinárodní úrovni. Z činnosti různých mezinárodních uskupení vzniklo několik souborů pravidel pro mezinárodní obchodní styk, kde jsou mimo jiné řešeny právě i obchodní podmínky (např. zásady UNIDROIT, INCOTERMS vydané Mezinárodní obchodní komorou v Paříži aj.).

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme