Pákistán: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Islámábádu (Pákistán)

Distribuční a prodejní kanály lze označit za standardní, obvyklé v jakékoliv tržní ekonomice pro daný druh zboží. Příznačný je vysoký počet transakcí uskutečněných prostřednictvím tzv. indentorů (provizních agentů). Najít výkonného partnera je nesnadné – doporučuje se kontaktovat některou z obchodních komor, či subjekt, který již na trhu působí.

ZÚ Islámábád doporučuje postupovat při výběru obchodního partnera na pákistánské straně velmi pečlivě a vybranou firmu si dobře prověřit. ZÚ nabízí bezplatnou možnost prověření u Federal Board of Revenue of Pakistan. Pákistánské firmy, i řádně registrované, často využívají předstíraných obchodních aktivit k ilegální migraci do Evropy.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuční a prodejní kanály lze označit za standardní, obvyklé v jakékoliv tržní ekonomice pro daný druh zboží. Příznačný je vysoký počet transakcí uskutečněných prostřednictvím tzv. indentorů (provizních agentů). Najít výkonného partnera je nesnadné – doporučuje se kontaktovat některou z obchodních komor, či subjekt, který již na trhu působí.

ZÚ Islámábád doporučuje postupovat při výběru obchodního partnera na pákistánské straně velmi pečlivě a vybranou firmu si dobře prověřit. Pákistánské firmy, i řádně registrované, často využívají předstíraných obchodních aktivit k ilegální migraci do Evropy.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Pákistánský zahraniční obchod je téměř plně liberalizován; u pákistánských vývozců i dovozců se vyžaduje pouze registrace. Dovozy jsou mírně omezeny existencí Restricted List a Negative List, což jsou nepříliš obsažné seznamy položek, u nichž se vyžaduje splnění některých podmínek (Restricted) či jejichž dovoz je zcela zakázán (Negative). Omezení je dále uplatňováno u dovozů zboží izraelského původu. Velmi specifickou oblastí jsou obchodní vztahy s Indií. Zde došlo v r. 2011 k významně pozitivnímu posunu, kdy Pákistán přiznal Indii statut Most Favoured Nation a dochází k neutálému nárůstu obchodní výměny mezi oběma zeměmi.

Celní tarify byly v posledních letech zredukovány, i tak jsou ovšem zásadně vyšší než v Evropě. Současné sazby činí 5 %, 10 %, 15 %, 20 % či 25 % maximálně, s výjimkou automobilového průmyslu, který je chráněn tarify od 75 % do 125 % v závislosti na velikosti vozidla (či na objemu motoru). V praxi mohou při dovozních procedurách vzniknout dosti velká zdržení. Speciální zatížení bylo zavedeno také od poloviny roku luxusní zboží.

Ochrana domácího trhu se realizuje prostřednictvím celních sazeb, ale i netarifními opatřeními – např. trh osobních automobilů je v Pákistánu pro zahraniční dodavatele úplně uzavřen, protože vláda podporuje místní výrobu. Dovozy osobních automobilů ze zahraničí jsou zatíženy 100 % a vyššími cly. V roce 2018, stejně jako v první polovině roku 2019 vláda přijala různá netarifní opatření, která snižují dovoz produktů do Pákistánu. Příkladem může být omezení dovozu potravin skrze úpravu etiket a zavedení Halal povinnosti pro dovážené potraviny, omezení platebních instrumentů při dovozu zboží apod. Cílem je především nastartovat výrobu v Pákistánu.

Mnoho projektů se v Pákistánu realizuje výlučně formou bilaterálních dohod bez výběrových řízení na dodavatele. Z dalších netarifních opatření lze zmínit zákaz výstavby nových cukrovarů a cementáren s dováženými technologiemi.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Žádost se předkládá Ministerstvu vnitra prostřednictvím Board of Investment. K žádosti se připojuje:

 • firemní dopis, podrobně popisující zamýšlenou činnost
 • platné pobytové vízum
 • policejní registrace k pobytu
 • pracovní povolení

Vznik společného podniku má zvláštní právní úpravu. Pákistán podporuje přímé investice, stejně jako joint-ventures, které umožňují transfer technologií, proto je jednodušší získat povolení k činnosti pro tyto podniky.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Aplikují se všechny běžné způsoby včetně Internetu. Institucí, které umožňuje a zprostředkuje kontakty pákistánských producentů a obchodníků s cizinou, je Trade Development Authority of Pakistan s hlavním sídlem v Karáčí. Předseda v čele TDAP má hodnost ministra vlády.

Kvůli ekonomické krizi se pákistásnký trh uzavírá dovozu zahraničních výrobků, které jsou pro ně drahé. Zároveň dochází ze strany vlády zavádění restriktivních opatření proti dovozu různých výrobků (potraviny, ojetá auta atd.) Pákistánští vývozci i dovozci musí mít registraci. Vstup na pákistánský trh je nutné podpořit vhodnou marketingovou kampaní a osobní účastí na jednáních s potenciálními partnery. Dřívější velmi dobré povědomí o českém, resp. československém zboží pomáhá i nyní evokovat zájem pákistánských dovozců o širokou škálu nabízených českých výrobků a technologií. Kromě účasti v tendrech a v investičních projektech je velmi přínosnou i prezentace na veletrzích, a to zejména v obchodním centru země v Karáčí.

V následujícím přehledu jsou uvedeny nejzajímavější veletrhy, které se budou konat v druhé polovině roku 2019 a v roce 2020 v Pákistánu. Odvětvová zaměření doporučovaných veletrhů odpovídají pravidelně aktualizované mapě globálních oborových příležitostí, která pro Pákistán identifikuje jako nejperspektivnější obory chemický průmysl, kovozpracovatelský a strojírenský průmysl (modernizace výrobní základny), stavebnictví a modernizaci infrastruktury (výstavba silnic a dálnic, dopravního a železničního spojení, modernizace telematických systémů), energetiku (výstavba energetických bloků, instalace paroplynových zařízení), obranný průmysl (modernizace ozbrojených sil a bezpečnostních složek), textilní a obuvnický průmysl (modernizace výrobní základny) a v neposlední řadě zemědělství a potravinářství (velký exportní potenciál v tomto segmentu mají mléčné výrobky, hlavně syrovátka a sušené mléko, dále obilí, pohanka, mouka, potravinářské tuky a kyselina octová).

Perspektivní veletrhy pro české vystavovatele v Pákistánu:

Safety & Security Expo
September 17-19, 2019
Karachi Expo Centre
Karachi, Pakistan
http://www.securityasia.com.pk/New-site/

Textile Asia
September 20-22, 2019
Lahore Expo Centre
Lahore, Pakistan
http://www.textileasia.com.pk/home.php?id=lahore

HEALTH Asia
September 24-26, 2019
Karachi Expo Centre
Karachi, Pakistan
https://www.health-asia.com/

Build Asia
December 14-16, 2019
Karchi Expo Center
Karachi, Pakistan
www.buildasia.net

IDEAS Pakistan International Defence Exhibition & Seminar
November 24-27, 2020
Karachi Expo Center
Karachi, Pakistan
www.ideaspakistan.gov.pk

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Pákistán je členem WIPO (World Intellectual Property Organization) a signatářem tří mezinárodních úmluv:

 • WIPO Convention (1977)
 • Berne Convention (1948, Literary and Artistic Works)
 • Paris Convention (2004, Industrial Property)

Pákistán přesto nadále výrazně zaostává ve všeobecném světovém trendu co se týče přijmutí dalších zásadních mezinárodních úmluv v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví.

Pákistán patří mezi přední země, kde ve velkém měřítku dochází k zásadnímu porušování práv duševního vlastnictví. V zemi se produkuje velké množství pirátských kopií filmů, hudby, softwaru a kopií značkového oblečení, bot, kosmetiky, outdoorového vybavení, hodinek, atd. Dlouhodobá kritika tohoto zhoršujícího se stavu a tlak mezinárodního společenství a předních světových organizací monitorujících porušování práv duševního vlastnictví (IFPI – International Federation of the Phonographic Industry a USTR – United States Trade Representative) vyústily v několik administrativních kroků ze strany pákistánské vlády:

 • založení státního úřadu IPO (Intellectual Property Organisation), který ústředně koordinuje snahy o zlepšení situace v oblasti duševního vlastnictví
 • posílení policejních pravomocí v aktivitách zaměřených na potírání pirátství
 • posílení a rozšíření aktivit pákistánské celní správy

I přes tyto pozitivní kroky zůstává situace v oblasti dodržování a ochrany práv duševního vlastnictví a jejich povědomí velmi špatná.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány formou tendrů. Tendry jsou vypisovány úřadem, nebo státní firmou, která má danou oblast na starosti a tyto informace zvřejňuje na svých webových stránkách. Velké tendry jsou vypisovány především pro společnosti vlastněné státem, který má působit jako garant. Pokud se ZÚ Islámábád dozví o tendru, zadává tento do sytému SINPRO a zároveň informuje relevantní instituce v ČR. Podle místní legislativy nemůže ZÚ tendrové materiály pro jednotlivé firmy zakoupit. Nezbytné je, aby měl český účastník tendru místního prostředníka.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Standardní řešení obchodních sporů probíhá podle právního řádu odvozeného od právního systému Velké Británie. Nelze-li se sporu vyhnout perfektním smluvním zajištěním, doporučuje se rozhodně mít v kontraktu právo ČR příp. Velké Británie a řešení sporu mimo Pákistán. V rámci Trade Development Authority of Pakistan existuje mechanismus na řešení obchodních sporů mezi zahraničními a pákistánskými subjekty. ZÚ Islámábád nemá doposud žádné zkušenosti s tímto mechanismem. Soudní systém funguje v Pákistánu byrokraticky a řešení sporů je před soudy zdlouhavé.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Pákistánský trh je výrazně cenově orientovaný. Působení na něm je navíc podmíněno znalostí celé řady specifik, m.j. i náboženského charakteru státu. Rozhodně však nepředstavuje pro českého partnera trh s vyšší mírou rizik, než je v obdobných zemích obvyklé.

Pákistán je země, kde obchodní jednání probíhají na základě osobní známosti, nebo doporučení osob blízkých budoucímu obchodnímu partnerovi. Obchodní dohoda zpravidla vyžaduje několik jednání spojených s osobním setkáním a řadou obchodních cest do Pákistánu, než dojde k uzavření obchodního případu a podpisu kontraktu. Velmi vhodné je pro českou firmu mít v Pákistánu svého obchodního zástupce, nebo konzultanta. V případě státních zakázek je třeba počítat s řadou byrokratických podmínek, které je třeba splnit. Nejprve musí být firma zavedena na seznamu vhodných dodavatelů a doložit firemní dokumenty podle požadavku zákazníka.

Pákistánští obchodníci jsou v průběhu jednání přátelští, nikdy neodpovídají jednoznačně záporně. Pro úspěch obchodních jednání je vhodné dovézt drobné dárky a vyjádřit tak potenciálnímu zákazníkovi či obchodnímu partnerovi pozornost. Pákistán je islámský stát, ve kterém je značně omezen prodej alkoholu. V období měsíce ramadánu se nedoporučuje jíst ani pít na veřejnosti. V průběhu obchodních jednání musíme mít na vědomí, že obyvatelé jsou citliví na náboženské otázky. Stále je v platnosti zákon o rouhačství, který tvrdě postihuje jakékoliv protimuslimské výroky. Pakistánští podnikatelé stále více dodržují volné soboty a neděle. Specifickým hospodářským problémem země je výskyt velkého množství padělaného a pašovaného zboží.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Urdština, angličtina
 • Ostatní: paňdžábština, sindhiština, balúčština, paštština, regionální dialekty

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Provincie:

 • Paňdžáb (PUNJAB), hlavní město Láhaur (LAHORE, 8 mil. obyv.)
 • Sindh (SINDH), hlavní město Karáčí (KARACHI, 15 mil. obyv.)
 • Chajbar Pachtunchva (KHYBER PAKHTUKHWA), hlavní město Péšavar (PESHAWAR)
 • Balúčistán (BALUCHISTAN), hlavní město Kvéta (QUETTA)

Další správní jednotky:

 • Islámábád (ISLAMABAD), hlavní město Pákistánské islámské republiky, má statut zvláštního správního území
 • Azád Kašmír (AZAD KASHMIR, Svobodný Kašmír), část sporného území bývalého knížecího státu Džammú a Kašmír (Jammu & Kashmir) kontrolovaná od roku 1947 Pákistánem
 • Gilgit – Baltistán

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Pákistánská rupie (Rs), 1 Rs = 100 paisa.
 • Mezinárodní bankovní kód: PKR
 • Běžně používán USD.
 • 1 USD = cca 110 PKR

Státní svátky v r. 2019:

 • 05.02. Kashmir Day 
 • 23.03. Pakistan Day
 • 01.05. Svátek práce (Labour Day)
 • 06.05-05.06 muslimský postní měsíc Ramazán
 • 05.06. EID-UL-FITR  
 • 06.06. EID-UL-FITR
 • 07.06. EID-UL-FITR
 • 12.08. Eid ul-Azha
 • 13.08. Eid ul-Azha
 • 14.08. Den nezávislosti (Independence Day)
 • 09.09. ASHURA
 • 10.09. ASHURA
 • 09.11. Ikbálův den (Iqbal Day) – narozeniny národního básníka Pákistánu
 • 25.12. výročí narození Muhammada Alího Džinnáha, zakladatele Pákistánu a svátek vánoční (jen pro křesťany)

Bankovní instituce jsou zavřeny rovněž ve dnech 1.7. a 31.12

Veřejně se slaví všechny významné islámské svátky, které jsou určené islámským lunárním kalendářem a tedy pohyblivé vzhledem k našemu kalendáři.

Pracovní a prodejní doba

Pracovními dny jsou pondělí – pátek, většina obchodů funguje i v sobotu a neděli. Obvyklá pracovní doba je od 10 hod. dopoledne až do pozdních večerních hodin. Banky a státní úřady mají obvyklou pracovní dobu od 9 hodin do 17 hodin s polední přestávkou mezi 13–15 hod. V období postního měsíce ramazánu je pracovní doba zpravidla podstatně redukována. V pátek je polední přestávka na páteční modlidbu a oběd od 12,30 do 14,30 hod.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza platí po celém území Pákistánu. K cestám do některých pohraničních, vojenských a vysokohorských oblastí s nadmořskou výškou nad 6000 m je navíc vyžadováno zvláštní povolení. Platí zákaz pohybu v okruhu 30 mil od afgánsko – pákistánské hranice. Země je pro cizince rozdělena na „open areas“ kde se mohou turisté pohybovat bez problémů. Pro návštěvu „prohibited areas“ je třeba žádat o povolení vstupu pákistánské Ministerstvo vnitra Seznam zakázaných oblastí včetně formuláře se žádostí o vstup lze nalézt na webové adrese: www.pakresponse.info. V případě, pracovního pobytu v Pákistánu se čeští občané mohou pohybovat v těch oblastech, pro které získá jejich partnerská nebo zaměstnavatelská organizace povolení vstupu. Adresa instituce pro žádosti: Ministry of Interior, Political E-III, tel.: +92519207494. Na regionálním pasovém úřadě lze získat další prodloužení víza, maximálně o další 3 měsíce. Na regionálním pasovém úřadě lze získat další prodloužení víza, maximálně o další 3 měsíce.

Obchodníci a investoři, kteří přinesou do Pákistánu „značné investice“, mohou získat vícenásobná víza na dobu až 3 roky. Regionální pasové úřady po předložení obchodních dokladů prodlouží vízum až o jeden rok.

Čeští obchodníci a investoři mohou nově získat vízum s platností jeden měsíc přímo na hranici (VOA – Visa on Arrival) po předložení následujících dokumentů: doporučení české obchodní komory, zvací dopis pákistánské obchodní společnosti potvrzený příslušnou pákistánskou obchodní asociací a doporučující dopis zastupitelského úřadu ČR. Dle informací ZÚ Islámábád tuto možnost zatím žádný český podnikatel nevyužil, a proto ZÚ Islámábád nemá zkušenosti se skutečnou praxí udělování vstupních víz na pákistánských letištích.

Další informace k vízové politice Pákistánu viz webové stránky MV: www.interior.gov.pk.

Regionální pasové úřady se nacházejí v těchto městech: Islamabad, Rawalpindi, Mirpur, Muzaffarabad, Lahore, Multan, Faisalabad, Sialkot, Gujrat, Gujranwala, Sargodha, Bahawalpur, D.G. Khan, Peshawar, Kohat, D.I. Khan, Swat, Abbotabad, Saddar Karachi, Nazimabad Karachi, Hyderabad, Sukkur, Larkana, Quetta, Zhob.

Cestování do Pákistánu je spojeno s určitými zdravotními riziky. Doporučuje se absolvovat některá očkování podle délky pobytu a navštívených míst. Doporučuje se konzumovat potravu pouze dobře tepelně opracovanou, nebo takovou, kterou lze oloupat. Vodu pít výhradně balenou nebo důkladně převařenou, nestravovat se v levném občerstvení.

Upozorňujeme všechny cestovatele do Pákistánu, že na základě doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) v Pákistánu vstoupila v platnost povinnost pro všechny cestovatele pobývající v zemi déle než 4 týdny, prokázat se při odletu ze země mezinárodním očkovacím průkazem s platným očkováním proti dětské obrně (polio). Očkování musí být provedeno nejméně 4 týdny před odletem ze země, ale zároveň nesmí být starší než 12 měsíců před dnem odletu. Cestovatelé, kteří při odletu nepředloží certifikát o provedeném očkování budou naočkováni přímo na letišti. Pro bližší informace ohledně očkování proti dětské obrně (polio) při cestách do Pákistánu doporučujeme kontaktovat svého lékaře.

Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) viz: World Health Organisation emergency recommendations.

Při vstupu do Pákistánu není požadován HIV Free Certificate. Pokud však cestovatel přichází z teritoria zasaženého epidemií, musí předložit doklad o bezinfekčnosti vystavený v zemi výjezdu. V některých oblastech země hrozí výskyt malárie a horečky dengue. Z nebezpečných zvířat je možné v přírodě narazit na hady.

Vývoz a dovoz domácích zvířat podléhá povolení Wild Life Department, Ministry of Food and Livestock a celních orgánů.

V případě nutné pracovní cesty doporučujeme při cestování do Pákistánu zachovávat zvýšenou opatrnost. Doporučujeme důkladně se seznámit s místní bezpečnostní situací, vyvarovat se větších shromáždění a pohybu v blízkosti vojenských a policejních jednotek. Doporučujeme dodržovat přísně místní zvyklosti ohledne odívání (muži dlouhé kalhoty, ženy leginy, nebo dlouhé kalhoty a přes boky sukni, nebo plášť), zákazu požívání alkoholu na veřejnosti. Doporučujeme před příjezdem kontaktovat ZÚ Islamabád, informovat se na aktuální bezpečnostní situaci a seznámit pracovníky ZÚ Islamabád s plánem pobytu. Doporučujeme provést dobrovolnou registraci pomocí internetové aplikace MZV DROZD. ZÚ Islámábád varuje před cestami do kmenových území (FATA, KP, hranice Pákistán ­Afghánistán) a do provicie Bálučistán.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Čeští občané pracující v Pákistánu jsou zaměstnáváni hlavně zahraničními firmami na základě kontraktu. Podmínky pro zaměstnání jsou podobné britskému právnímu systému, který byl do pákistánské legislativy převzat a částečně upraven. Je nutno splnit vízové povinnosti. Povolení k zaměstnání lze získat na Board of Investment. Proces je to poměrně zdlouhavý a administrativně náročný.

 

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Ve zdravotnictví funguje systém státních a soukromých zdravotnických zařízení, včetně charitativních (jak muslimských, tak i křesťanských). Nedostatečná úroveň zdravotní péče je na venkově. Neodkladná zdravotní péče je poskytována v zásadě zdarma, její kvalita je však sporná. Placená zdravotní péče na soukromých klinikách je na relativně dobré úrovni. V kvalitních zařízeních musí český pacient počítat s náklady vyššími než v Česku a s přímými platbami. V zemi jsou uplatňována opatření na kontrolu endemických chorob. V posledních letech však roste počet případů onemocnění některými vážnými chorobami, jako malárie, meningitida, TBC, vzteklina a tyfus.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Islámábádu (Pákistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem