Podnikání ve službách v EU

Článek informuje jak o možnostech přeshraničního poskytování služeb do jiných členských států Evropské unie, tak i o možnostech rozšíření podnikatelských aktivit do těchto zemí.

Položte dotaz online

Uvažujete o poskytování svých služeb také v jiných státech EU?

Poradíme Vám zdarma jak na to, stačí položit otázku, která Vás zajímá, prostřednictvím online formuláře a odpověď s potřebnými informacemi o poskytování právě Vašich služeb v zahraničí dostanete od odborníků – zaměstnanců Jednotných kontaktních míst.

Komplexní informace o volném pohybu služeb (pro všechny důležité segmenty – bankovní a pojišťovací služby, dopravní služby i finanční služby).

Přeshraniční poskytování služeb

V souvislosti s implementací směrnice o službách na vnitřním trhu došlo od 28. prosince 2009 k výrazné liberalizaci volného pohybu služeb v EU. Směrnice zavádí možnost tzv. přeshraničního poskytování služeb. Podnikatel usazený v České republice se nestává trvale nebo dlouhodobě součástí ekonomického systému cizí země (neusadí se tam), ale na základě svého podnikatelského oprávnění v ČR dočasně nebo příležitostně poskytne službu přes hranice v jiném státě EU.

Typickým příkladem může být např. jednorázová stavební zakázka v zahraničí. V některých případech, kdy není činnost ve státě poskytnutí služby regulována, je možné službu přeshraničně poskytovat bez jakéhokoliv dalšího omezení. Pokud je činnost regulována, tzn. je ve státě poskytnutí služby vyžadována odborná kvalifikace (vzdělání a/nebo odborná praxe) a popřípadě zvláštní povolení, je přeshraniční poskytování služeb zásadně umožněno pouze na základě oznámení příslušnému úřadu v zemi poskytování služby. Nicméně některé státy u určitých činností kladou na přeshraniční poskytovatele služeb další požadavky.

Na jaký úřad se máte obrátit a jak konkrétně postupovat Vám poradíme na základě Vašeho online dotazu, na fyzických Jednotných kontaktních místech v ČR nebo přímo na JKM v dané zemi. Některé činnosti jsou ze směrnice o službách vyňaty, a proto se na ně výše uvedené zásady přeshraničního poskytování služeb nevztahují.

Doporučujeme