Podnikový etický kodex aneb další aspekt řízení podniku

Etický kodex dodavatelů

Některé větší společnosti, které si cení své pověsti v oblasti dodržování etických zásad, mají jako součást etického kodexu také sekci o dodavatelích, případně kromě etického kodexu „své“ společnosti používají také zvláštní etický kodex pro své dodavatele nebo jiné třetí strany. Jeho obsahem bývá především požadavek, aby třetí strany, včetně všech jejich zaměstnanců, jednaly v souladu s etickým kodexem.

Etické kodexy pro dodavatele a jiné smluvní strany ve svém úvodu specifikují, na jaké osoby se takové kodexy vztahují a dále vysvětlují, jaké chování je očekáváno ze strany dodavatelského řetězce a třetích stran. Rovněž obsahují většinou výčet zásad z oblasti společenské odpovědnosti, trvale udržitelného rozvoje, environmentální aspekty, zásady přijímání darů, pracovněprávní problematiku a problematiku korupce, rovných příležitostí, ochrany duševního vlastnictví, apod.

Velké korporace také od svých potenciálních smluvních partnerů a dodavatelů mohou vyžadovat, aby ohlásily veškerá podezření ohledně porušování právních předpisů a zásad příslušného etického kodexu. Neobvyklé nebývá ani vyhrazení si práva kontrolovat a sledovat dodržování kodexu u třetích stran a přijetí určitých opatření v případě jeho nedodržování. Není pak výjimečné, že se taková ujednání začlení přímo do dodavatelsko-odběratelské smlouvy.

Pokud má určitý podnik zájem jakkoli spolupracovat s obchodní korporací, která má takový speciální etický kodex a dodržování etických zásad a morálních pravidel v něm uvedených po svých dodavatelích vyžaduje, měl by zásady takového etického kodexu přijmout za své a při spolupráci, poskytování služeb nebo při jiných aktivitách ve vztahu k takové korporaci je dodržovat. Sankce za nedodržování etických kodexů dodavatelů může být pro další spolupráci naprosto zásadní. V krajním případě může porušení vyústit i v odstoupení od smlouvy ze strany takové korporace a ukončení obchodního vztahu s dodavatelem, který etický kodex pro něj určený nedodržuje.

Shrnutí a závěr

Je možné říci, že názor o neslučitelnosti etiky a ekonomiky je překonán a obchodním společnostem se etické chování vyplácí, jelikož na etické otázky je všeobecně kladen čím dál větší důraz. Také pokud si podnikatel chce odpovědět na zdánlivě zcela ekonomické otázky typu – co a jak vyrábět, jakým způsobem prodávat a koho zaměstnat – je nevyhnutelné takové otázky zvážit právě i z etického hlediska.

Zavedení etického kodexu do fungování podniku může mít dozajista řadu výhod. Z pohledu klientů etický kodex zvyšuje důvěryhodnost a dobrou pověst podniku, který tím lépe působí na zákazníky. Na druhé straně, co se týče vnitřních poměrů podniku, správně uchopený etický kodex může přispět ke zlepšení podnikové kultury a zvýšení efektivity a odpovědnosti zaměstnanců a jejich pocitu sounáležitosti, což v konečném důsledku přispívá k celkové větší produktivitě podniku.

Jaká forma, jazykové vyjádření nebo obsah budou pro konkrétní etický kodex zvoleny, záleží zcela na vedení a majitelích podniku, přičemž naplnění funkce a úlohy etického kodexu lze jistě dosáhnout jak prostřednictvím dokumentu v rozsahu jedné strany, tak i skrze rozsáhlý etický kodex. Vždy záleží na specifikách a z nich plynoucích požadavcích daného podniku.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Provoz podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme