Podnikový etický kodex aneb další aspekt řízení podniku

Etické kodexy různých forem i délek napomáhají vytváření příznivého klimatu v podniku za předpokladu, že jsou nejen vystaveny na jejich webových stránkách, ale především tehdy, je-li s nimi aktivně pracováno. Etika v podnikání není přežitým tématem, naopak v dnešní době velmi aktuálním.Někteří klienti při poptávce zboží nebo služeb toto kritérium zohledňují a vybírají takové společnosti, které etické hodnoty dodržují, a jejichž zaměstnanci se na základě takových hodnot chovají. Etický kodex a jeho správná implementace může i zvýšit obchodní společnosti zisky a přispět ke zkvalitnění interních vztahů.

Podrobný obsah:

Související právní předpisy/zákony:

Úvod, historie

Etickým kodexem rozumíme soubor obecných i konkrétních pravidel jednání a chování a jejich použití v praxi jak uvnitř mezi členy určité skupiny, tak navenek ve vztahu ke klientům, k zaměstnancům, k veřejnosti či k jiným zájmovým skupinám. Etický kodex má za cíl zlepšovat vztahy v určité organizaci a zvyšovat efektivitu a produktivitu jejích členů.

Rozlišujeme etické kodexy profesní, oborové anebo podnikové. Jedním z nejznámějších a nejstarších etických kodexů je lékařský etický kodex, a to slavná Hippokratova přísaha, avšak tento „kodex“ z dnešního pohledu řadíme mezi profesní etické kodexy. Prakticky každá profesní skupina (architekti, právníci, lékárníci, aj.) má svůj etický kodex.

Dále je možné se setkat s oborovými nebo odvětvovými etickými kodexy – tedy například s kodexy novinářů, úředníků, ale existuje také kodexy, které jsou vytvářeny různými asociacemi či sdruženími, např. etický kodex odpovědných výrobců piva, apod.

V tomto článku bude pozornost věnována podnikovému etickému kodexu. Tento nástroj spadá do oboru etiky v podnikání (business ethics) a pochází z angloamerického podnikatelského prostředí, kde se můžeme setkat s označeními „code of ethics“ nebo „code of conduct“. Etika v podnikání je oborem, zaměřujícím se na jedné straně na interakci mezi etikou a ekonomikou, a na straně druhé na naplňování každodenních povinností v podnikatelské činnosti.

Etické kodexy, základní nástroje etického řízení, jsou sice rozšířenější u větších zahraničních korporací, ale můžeme se s nimi setkat i u malých podniků. Logicky se pak takové etické kodexy mohou lišit svým rozsahem a škálou záležitostí, které upravují, každopádně své opodstatnění mají u podniku jakékoli velikosti a zaměření.

Etický kodex je vhodné podpořit i jinými nástroji a opatřeními, které s jeho zavedením přímo souvisí a podporují jeho funkce, o čemž je podrobněji pojednáno níže v části s názvem „Etický kodex a navazující nástroje etiky v podnikání“.

Ačkoliv je etický kodex vnitřním předpisem, bývá opodstatněně zveřejňován a prezentován navenek, nejčastěji na webových stránkách konkrétní společnosti. Zveřejnění by však nemělo být jediným cílem, etický kodex pouze jako formální dokument vyvěšený na webu společnosti neplní své funkce – neměl by být jen souborem prázdných slov. Pokud totiž není dodržování jeho zásad aktivně vyžadováno a není-li řádně představen zaměstnancům, postrádá jeho existence smysl.

Na druhou stranu však, jak již bylo řečeno, etický kodex podporuje dobrou prezentaci podniku navenek a může být vizitkou a rozhodujícím třídícím faktorem pro případnou spolupráci s odběrateli nebo k oslovení klientů.

Prvním mezinárodním etickým kodexem v podnikání byl dokument mezinárodní organizace „Caux Round Table“, sdružující vedoucí představitele v oblasti byznysu a etiky v podnikání, s názvem Principy odpovědného podnikání (CRT Principles for Responsible Business), které jsou světovou vizí etického a odpovědného chování podniků a vyjadřují standard, vůči němuž může být chování podniků poměřováno. Tento dokument může být také východiskem pro tvorbu vlastního etického kodexu.

Za jeden z prvních podnikových etických kodexů je také uváděn proslulý etický kodex společnosti Johnson & Johnson již z roku 1943, který byl původně pouze jakousi deklarací a je používán v aktualizované podobě všemi společnostmi tohoto holdingu dodnes.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby