Portugalsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

Největší exportní příležitosti na portugalském trhu lze spatřovat v dodávkách dopravních prostředků a dále v energetice a obranném průmyslu.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Civilní letecký průmysl
Letecký průmysl se v Portugalsku úspěšně rozvíjí díky brazilskému výrobci letadel Embraer, který zde provozuje dvě továrny a je většinovým vlastníkem tradičního opravárenského podniku OGMA. V současné době je plánována výstavba třetí továrny a rozšiřování výroby. České společnosti z oblasti leteckého průmyslu již s Embraerem úspěšně spolupracují a ten má dle vlastního vyjádření zájem i o další dodavatele z ČR, stejně jako OGMA. Současně je vzhledem k zvyšujícímu se leteckému provozu nutno posilovat pozemní infrastrukturu. V přípravě je výstavba druhého civilního letiště v Lisabonu, které bude určeno především pro nízkonákladové lety a mělo by vyrůst na místě stávajícího vojenského letiště na levém břehu ústí řeky Tejo.


Energetický průmysl

Rozvoj zelené ekonomiky včetně obnovitelných zdrojů  energie je jednou  z priorit portugalské  vlády, k čemuž přispívá možnost získat do roku 2020 pro toto odvětví z evropských fondů až 4 mld. EUR. Počátkem roku 2019 schválila EK program, v jehož rámci budou během příštích 15 let alokovány portugalské národní prostředky ve výši 320 mil. do dotací na výstavbu a provoz kogeneračních jednotek spalujících biomasu. Jedná se o preventivní opatření, s jehož pomocí má být likvidován odpad z lesů v rámci boje proti každoročně se opakujícím ničivým požárům. Zařízení pro výrobu  energie z vodních i větrných zdrojů  jsou v Portugalsku částečně vyráběna, ale rovněž  jsou z výrazné části  dovážena, v čemž lze spatřovat příležitosti pro  české  firmy. Další  příležitostí je nutné posilování  rozvodné  elektrické sítě, ke kterému Portugalsko nutí vyvažování výkyvů ekologických zdrojů, a budování propojení Portugalska se španělským a dále celoevropským energetickým trhem.


Chemický průmysl
Přestože je portugalský chemický průmysl  relativně malý v porovnání s některými evropskými zeměmi, v minulých letech prošel  dynamickým růstem a má významný podíl na exportu (cca 5,5 %). Zároveň  je nutno řadu  surovin či hotových produktů dovážet. Jedná  se, mimo  jiné, o oblast hnojiv  pro rozvíjející se nové formy pěstování oliv či vinné révy.


Nábytkářský průmysl

Tradiční portugalský sektor zažívá díky sázce na kvalitu a moderní  design  období setrvalého růstu a úspě­chu na zahraničních trzích. Zvyšuje se potřeba kvalitního materiálu, neboť místní zdroje  jsou omezeny druhovou skladbou lesů, pravidelně decimovaných lesními požáry. Příležitostí pro české výrobce  nábytku může být i intenzivní výstavba  hotelů, nemocnic a podobných objektů.


Obranný průmysl
Na základě zákona o vojenském plánování by v letech 2019 až 2030 měla probíhat obnova vybavení ozbro­jených sil. Zákon počítá s investicemi o celkové výši 4,74 mld. EUR, což je o 1,58 mld. EUR více, než kolik obsahovala jeho předchozí verze z roku 2015 pro plánovací období 2015 až 2026. Plánována je obnova lehkých obrněných vozidel (4 × 4) a modernizace v oblasti satelitních komunikací, kybernetické obrany, vojenských informací a polních nemocnic. V souvislosti s opakujícími se tragickými požáry je plánován i nákup či pronájem leteckých prostředků pro boj s ohněm, na což je v rozpočtu připraveno téměř 50 mil. EUR.


Stavební  průmysl
Stavebnictví po dlouhém útlumu způsobeném finanční krizí postupně nabírá dech, a to přes doposud nízkou úroveň veřejných investic. V roce 2019 činil růst odvětví přibližně 4,0 %, přičemž jeho celková hodnota dosáhla 12,5 mld. EUR.  Již v roce 2016 byl zřízen Finanční instrument pro rehabilitaci a revitalizaci měst, jehož celková finanční dotace by měla dosáhnout 1,4 mld. EUR. Zvýhodněné půjčky z tohoto instrumentu podporují větší stavební aktivitu zejména v oblasti rekonstrukce městských center a ke slovu by měly přijít i inteligentní řešení a energeticky úsporné technologie. Další příležitosti nabízí výstavba potřebné infrastruktury pro průmysl cestovního ruchu, kam kromě nových hotelů patří i projekt nového lisabonského letiště. Uplatnění mohou české firmy nalézt zejména jako subdodavatelé silných domácích stavebních firem.


Strojírenský průmysl

Příležitost se nabízí v oblasti tiskových zařízení a obráběcích strojů. Rozvíjí se rovněž oblast subdodávek v automobilovém průmyslu, jehož produkce dosahuje okolo 6 % portugalského HDP.


Textilní a obuvnický průmysl

Tradiční portugalské odvětví prožívá renesanci díky strategii zaměřené na produkty s vyšší přidanou hodnotou. Portugalsko se po Itálii může s cenou převyšující 23 EUR pochlubit druhou nejvyšší cenou vyváženého páru obuvi na světě. Investice do dalšího růstu odvětví budou podporovány ze strany státu i EU. Sektor proto nabízí uplatnění nejenom pro vývozce materiálů pro textilní a obuvnickou výrobu, ale i specializovaných strojů.


Vodohospodářský
a odpadní průmysl
Portugalsko v uplynulých letech i s pomocí financování z EU udělalo velký krok v oblasti pevných  i kapalných odpadů, přesto v řadě míst je problém odpadních vod vyřešen nedostatečně (pouze 78% populace je pokryto odpovídajícími čističkami odpadních vod) a jsou nutné další investice.


Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Veřejný zdravotnický sektor trpí nedostatkem investic spojeným s poklesem kvality a dostupnosti lékařské péče. Zvýšení investic do zdravotnictví doporučuje i EU. Nutné navýšení investic přinese nové příležitosti při rekonstrukci nemocnic a obnově jejich vybavení. Připravována je výstavba pěti velkých nemocnic po celé zemi a na Madeiře. Zhoršování státem poskytované zdravotní péče a její dostupnosti a rozvoj zdravotnické turistiky vede k dalším investicím do soukromých zdravotnických zařízení. Stejně jako v ostatních evropských zemích je i zde klíčovým faktorem stárnoucí populace. V této oblasti, podobně jako ve většině jiných, existuje možná návaznost i na trhy dalších lusofonních zemí.


Zemědělský
a potravinářský průmysl
Odvětví tvoří tradiční a důležitou složku portugalské ekonomiky, která se stále více soustředí i na vývoz. Pokračující snaha o zvýšení produktivity přináší příležitosti pro výrobce zemědělských strojů a nářadí. Přestože je Portugalsko v řadě potravinových položek soběstačné, dovážet musí zejména obilniny a olejniny. Pokud jde o potraviny, jsou portugalští spotřebitelé převážně konzervativní a je nutná znalost lokálních specifik. Příležitosti se však nacházejí např. v oblasti prodejů pod privátními značkami řetězců. Dynamický růst počtu turistů přináší nové příležitosti v oblasti potravin i nápojů, zejména piva. Stejně tak zažívají rozmach popularity dietní, funkční a jiné speciální potraviny. V oblasti potravinářství existuje možnost využít průnik na portugalský trh také k otevření navazujících trhů v dalších lusofonních zemích.

Zpracovatelský průmysl
V oblasti zpracovatelského průmyslu existují příležitosti u výrobků papírenského průmyslu, kancelářského vybavení a optických prvků. Portugalsko má silný papírenský průmysl a výrobu celulózy, dovoz papíru i celulózy se přesto zvyšuje. V této oblasti se nabízejí konkrétní vývozní příležitosti odpovídající absenci domácí produkce.


Železniční
a kolejová doprava
Portugalsko zahájilo výrazné investice do své železniční sítě. Do roku 2023 hodlá investovat celkem cca 2,3 mld. EUR. Plánována je dostavba několika páteřních tratí, které by měly zlepšit napojení na evropskou železniční síť. Nejvíce aktuální je dokončení koridoru Sines-Badajoz, které  mimo jiné zahrnuje výstavbu úseku Évora-Elvas o délce 79 km. Hodnota investice by měla dosahovat 900 mil. EUR. Kromě výstavby nových tratí je plánována elektrifikace a modernizace stávajících a také obnova zastaralého vozového parku. Příležitostí pro české firmy je i plánované posílení městské hromadné dopravy v největších městech Lisabonu a Portu, zejména co se týče příměstských železnic a tramvají.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti
Civilní letecký průmysl HS 8526 – Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
HS 8803 – Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
HS 8805 – Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Energetický průmysl HS 8402 – Parní kotle
HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
HS 8535 – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. › 1 000 V
Chemický průmysl  HS 2827 – Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy
HS 2844 – Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy a směsi.
HS 3407 – Modelovací pasty, pasty pro zábavu dětí, pasty v zubním lékařství ap.
HS 3913 – Přírodní polymery a modifikované přírodní polymery j.n.
HS 3606 – Ferocer aj. pyroforické slitiny ve všech formách
Nábytkářský průmysl HS 4412 – Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo
HS 4416 – Rámy dřevěné na obrazy, zrcadla ap. předměty
Obranný průmysl HS 9301 – Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307
HS 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
HS 9304 – Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307
Stavební průmysl HS 2507 – Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované
HS 4906 – Plány a výkresy pro stavební, strojnické, průmyslové, obchodní ap. účely, ruční originály
HS 6903 – Ost. žáruvzdorné keramické výrobky
HS 7206 – Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 7203)
HS 7215 – Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli
HS 7224 – Ost. legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ost. legované oceli.
HS 7301 – Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků
HS 7317 – Hřebíky, cvočky, napínáčky ap. ze železa
HS 7402 – Měď nerafinovaná, anody pro rafinaci
HS 7403 – Měď rafinovaná, slitiny mědi netvářené
HS 8467 – Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s motorem
Strojírenský průmysl HS 8442 – Stroje, přístroje pro přípravu, zhot. desek, válců a j. tiskařských pomůcek
HS 8460 – Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů
Textilní a obuvnický průmysl HS 4104 – Kůže vyčiněné dobytka hovězího koní aj lichok.
HS 5208 – Tkaniny bavlněné nad 85 % do 200 g.m-2
HS 5309 – Tkaniny lněné
HS 5509 – Příze z vláken střižových chemických laminované
HS 5810 – Výšivky v metráži pásech nebo jako motivy
HS 5907 – Textilie jinak provrstvené ap., plátno malované
HS 6404 – Obuv se svrškem z textil. materiálů
HS 8445 – Stroje pro přípravu, spřádání, textilních vláken aj. stroje na výrobutextilních přízí
HS 8451 – Stroje na praní žehlení barvení apod. látek příze
Vodohospodářský a odpadní průmysl HS 9025 – Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, barometry, vlhkoměry aj. zařízení
Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9012 – Mikroskopy jiné než optické, difraktografy
HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.
Zemědělský a potravinářský průmysl HS 0410 – Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuved.
HS 1109 – Pšeničný lepek, též sušený
HS 1205 – Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená
HS 1207 – Ost. olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené
HS 1210 – Chmelové šištice, čerstvé, sušené ap.; lupulin
HS 1503 – Stearin, olein z vepřového sádla, oleostearin aj.
HS 2203 – Pivo ze sladu
HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.
HS 8706 – Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
Zpracovatelský průmysl HS 4706 – Vlákniny z jiných celulózových vláknovin
HS 4806 – Rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry aj.
HS 7104 – Syntetické nebo rekonstituované drahokamy nebo polodrahokamy
HS 8305 – Mechaniky pro pořadače aj., sponky ap. z kovů obecných
HS 9002 – Čočky, hranoly, zrcadla aj. optické články z jakéhokoliv materiálu
Železniční a kolejová doprava HS 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
HS 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
HS 8608 – Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy v Portugalsku v roce 2020 (přehled reflektuje změny termínů v důsledku pandemie Covid-19)

Termín FIL – Mezinárodní výstaviště Lisabon
12. – 16. 2. Nauticampo – Mezinárodní veletrh rekreační plavby, sportu, karavanů a bazénů
27. – 31. 5. BTL – Mezinárodní veletrh cestovního ruchu
27. 6. – 5. 7. FIA – Mezinárodní veletrh řemesel
7. – 11. 10. INTERCASA – Mezinárodní veletrh interiérových a exteriérových dekorací
8. – 11. 10. TEKTÓNICA – Mezinárodní veletrh stavebnictví a veřejných staveb
8. – 11. 10. SIL – Portugalská přehlídka nemovitostí
18. – 20. 10.

TECNIPÃO – Veletrh strojů, zařízení a surovin pro pekárenství a cukrářství a potravinových obalů

2. – 5. 11. Web Summit – Největší světový veletrh technologií
19. – 22. 11. LISBOA GAMES WEEK – Veletrh videoher a digitální zábavy

Více informací je k dispozici na stránkách Mezinárodního výstaviště Lisabon – FIL

Termín Exponor Porto
10. – 13. 9. IDF by Interdecoração – Veletrh designu a dekorací
24. – 27. 9. PORTOJÓIA – Mezinárodní veletrh šperkařství a hodinářství
25. – 27. 9. Autoclássico – 18. Mezinárodní salon automobilových a motocyklových veteránů
3. – 5. 10.

Expocosmética – Veletrh kosmetiky, estetiky, manikúry a kadeřnictví

15. – 17. 10. Maquitex – 18. Mezinárodní výstava strojů, technologií a příslušenství pro textilní průmysl

Více informací je k dispozici na stránkách Mezinárodního výstaviště Porto – Exponor.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni 14. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem