Povinnosti podnikatelů podle zákona proti praní špinavých peněz

Hodnocení rizik

Povinná osoba je povinna posoudit rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mohou nastat v rámci poskytování jejích služeb či její činnosti.

Dle ust. § 21a AML zákona je navíc povinná osoba povinna vypracovat do 60 dnů ode dne, kdy se stane povinnou osobou písemné hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti v závislosti na typech obchodů a obchodních vztahů, v nichž povinná osoba vystupuje.

Právě v uvedeném písemném manuálu by měly být stanoveny postupy vyhodnocování rizik, ale i opatření vnitřní kontroly. Povinná osoba je rovněž povinna proškolit minimálně jedenkrát ročně zaměstnance, kteří se mohou při své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody.

Co se týče samotného posuzování, posuzována by měla být především rizikovost klienta, rizikovost daného obchodu a zvláštní pozornost je věnována faktorům zeměpisného rizika. AML zákon poskytuje demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika, které by rovněž povinná osoba měla při posuzování zohlednit.

Rizikovost klienta

Povinná osoba vyhodnocuje, zda klienta zná z předchozích obchodů, zda jedná klient sám na svůj účet či prostřednictvím zmocněnce a zda se tím snaží zastírat svoji totožnost. Relevantním faktorem je rovněž složitost vlastnické struktury klienta.

Povinná osoba je povinna zkontrolovat, zda je klient politicky exponovanou osobou a zda není osobou, vůči níž uplatňuje Česká republika nebo Evropská Unie sankce.

Rizikovost daného obchodního vztahu

Povinná osoba vyhodnocuje zejména účel, pravidelnost a délku trvání obchodního vztahu, hodnotu a způsob uskutečnění obchodu. Posuzuje původ peněžních prostředků klienta, a pokud klient deklaruje původ finančních prostředků např. jako výhru hotovosti v kasinu, obdržení daru v hotovosti nebo získání dědictví, má právo požadovat prokázání těchto tvrzení relevantními dokumenty.

Zeměpisné riziko

Povinná osoba by rovněž měla posoudit faktor zeměpisného rizika. Zvláštní pozornost si zaslouží situace, kdy klient pochází nebo předmět obchodu byl či má být v souvislosti s obchodem převeden nebo poskytnut ze země, která spadá do výčtu zemí zeměpisného rizika, tj. země, která byla ve věrohodných zdrojích označena jako země s významnou úrovní korupce nebo jiné trestné činnosti či země, na níž byly uvaleny sankce, embarga nebo podobná omezující opatření uložená například Evropskou unií nebo Organizací spojených národů a další.

Neuskutečnění obchodu

Jak již bylo naznačeno výše, povinná osoba je dle ust. § 15 AML zákona povinna odmítnout uskutečnění obchodu nebo uzavření obchodního vztahu v případě, že se klient odmítne podrobit identifikaci nebo identifikaci nelze provést, odmítne doložit příslušné dokumenty, oprávnění k jednání za jinou osobu nebo neposkytne potřebnou součinnost při kontrole.

Povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu rovněž za situace, kdy má pochybnosti o pravdivosti informací, které jí byly klientem poskytnuty nebo o pravosti předložených dokladů. Obchod se neuskuteční ani s politicky exponovanou osobou, pokud není znám původ majetku, který je v obchodu užíván.

Oznámení podezřelého obchodu

Povinnost oznámit podezřelý obchod

Pokud povinná osoba v souvislosti se svou činností zjistí podezřelý obchod, je povinna tuto skutečnost oznámit Finančnímu analytickému úřadu (dále jen „FAÚ“), a to bez zbytečného odkladu od takového zjištění.

Podezřelým obchodem se obecně rozumí obchod, který je uskutečněn za okolností, jež vyvolávají podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo že užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, popř. obchod je spojen s financováním terorismu. Bližší znaky, které mohou nasvědčovat podezřelému obchodu, stanoví AML zákon v ust. § 6.

Oznámení podezřelého obchodu je nezbytné podat přímo Finančnímu analytickému úřadu, a to buď prostřednictvím doporučeného dopisu či ústně do protokolu.

Finanční analytický úřad (FAÚ)

FAÚ je správní úřad se sídlem v Praze, který byl zřízený k 1. 1. 2017 a je přímým nástupcem Finančního analytického útvaru. Tento správní úřad podléhá přímo Ministerstvu financí ČR.

Hlavními úkoly FAÚ jsou:

  • příjem a analýza oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob a kontrolní činnost;
  • vedení správních řízení o přestupcích povinných osob;
  • agenda spojená s přípravou předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a mezinárodních sankcí a jejich provádění v ČR;
  • spolupráce se zahraničními zpravodajskými jednotkami a další.

Přestupky

AML zákon upravuje rovněž přestupky a pokuty za porušení povinností stanovených v zákoně. Přestupkem je porušení povinnosti mlčenlivosti povinnou osobou, dále neplnění povinnosti při identifikaci a kontrole klienta, ale i nesplnění informační či oznamovací povinnosti a další.

Omezení plateb v hotovosti

V souvislosti s novelou AML zákona je třeba zmínit i zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje denní limit pro platby v hotovosti na maximální částku ve výši 270 000 Kč.

Tento limit se vztahuje nejen na obchodní transakce při nákupu a prodeji zboží a služeb, ale i na poskytování peněžních darů, zápůjček a jejich splácení. Zákon výslovně stanovuje povinnost příjemce odmítnout platbu v hotovosti nad stanovený limit. Částky přesahující 270 000 Kč mají poskytovatelé platby povinnost převést bezhotovostně.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme