Povinnosti podnikatelů při nakládání s odpady

Kontroly a sankce

Kontrola dodržování povinností podnikatelů

Aby nedocházelo k nadměrnému porušování povinností stanovených právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání při nakládání s odpady, obsahuje zákon o odpadech také ustanovení věnující se kontrole dodržování těchto povinností.

Mezi subjekty oprávněné ke kontrole dodržování povinností na úseku nakládání s odpady ze strany podnikatelů patří Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad a újezdní úřad.

Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad i obecní úřad obce s rozšířenou působností kromě jiného kontrolují, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství.

Podle zákona o odpadech mají obecní a újezdní úřady za úkol kontrolovat, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí a zda mají tyto osoby, tedy podnikatelé, zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Sankce

Pokud subjekt oprávněný ke kontrole dodržování povinností na úseku nakládání s odpady ze strany podnikatele dospěje k závěru, že právnická osoba či fyzická osoba oprávněná k podnikání svou povinnost porušila, přistoupí k uložení sankce.

Pokuty, které umožňuje zákon o odpadech uložit, nejsou v žádném případě pouze symbolické, jelikož v určitých případech mohou dosahovat až 50 000 000 Kč. Z tohoto důvodu lze podnikatelům jen doporučit, aby se vyvarovali porušování povinností, které se na ně při nakládání s odpady vztahují.

Kromě uložení pokuty umožňuje zákon o odpadech stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy, zrušit či změnit rozhodnutí o udělení souhlasu, nebo zakázat činnost způsobující vznik odpadů.

Česká inspekce životního prostředí a obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží právnickým osobám a fyzickým osobám, jež jsou oprávněny k podnikání, pokutu do výše 1 000 000 Kč např. tehdy, pokud:

 • nevedou v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem o odpadech evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašlou ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivují,
 • nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením či únikem,
 • nezpracují identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem nevybaví,
 • poruší jinou povinnost stanovenou zákonem o odpadech nebo uloženou rozhodnutím na základě zákona o odpadech.

Česká inspekce životního prostředí uloží podnikateli pokutu do výše 10 000 000 Kč, pokud např.:

 • nezařadí opad podle Katalogu odpadů,
 • předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle zákona o odpadech oprávněna,
 • převezme odpad, přestože k jeho převzetí není podle zákona o odpadech oprávněna,
 • nezajistí zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému odběru nebo nesplní jinou povinnost související se zpětným odběrem,
 • neustanoví za podmínek stanovených zákonem o odpadech odpadového hospodáře.

Česká inspekce životního prostředí uloží podnikateli pokutu do výše 50 000 000 Kč, pokud mj.:

 • ředí nebo mísí odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku nebo mísí nebezpečné odpady navzájem nebo s ostatními odpady bez souhlasu příslušného správního úřadu,
 • nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu či v rozporu s ním.

Obecní úřad a újezdní úřad uloží pokutu do výše 300 000 Kč podnikateli, který využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem, aniž by s touto obcí uzavřel písemnou smlouvu. Stejnou pokutu uloží obecní úřad a újezdní úřad tomu podnikateli, který nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

Česká inspekce životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad i újezdní úřad mohou současně stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je dále oprávněn zakázat původci odpadů činnost, jež způsobuje vznik odpadů, a to tehdy, pokud tento původce nemá zajištěno využití či odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí.

V případě, že právnická osoba či fyzická osoba oprávněná k podnikání opakovaně porušuje povinnosti stanovené zákonem o odpadech nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán, krajský úřad zruší nebo změní rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence.

Rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence, může krajský úřad zrušit i tehdy, nebude-li nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení činnosti odpadového hospodáře ustanoven nový odpadový hospodář nebo pokud nebude ustanovený hospodář splňovat podmínky odborné způsobilosti.

Podle zákona o odpadech do kompetence krajského úřadu spadá udělení souhlasu např. k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, k nakládání s nebezpečným odpadem v množství větším než sto tun nebezpečného odpadu za rok nebo k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů.

Řízení o uložení pokuty

Při stanovení konkrétní výše pokuty má příslušný správní úřad přihlížet především k závažnosti ohrožení životního prostředí, případně k míře jeho poškození. Výčet hledisek, jež je uveden v zákoně o odpadech, je demonstrativní, nikoliv taxativní, a proto by se měl správní úřad při stanovení výše pokuty zabývat i dalšími hledisky, která jsou pro daný případ významná.

Ve smyslu rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č.j. 7 A 77/99 – 41 je správní úřad vždy v odůvodnění svého rozhodnutí povinen vyjádřit se k otázce výši uložené pokuty. V opačném případě by se jednalo ze strany správního úřadu o pochybení, jež by v případě napadení tohoto rozhodnutí mělo za následek jeho zrušení.

Zákon o odpadech obsahuje ustanovení, které lze považovat za úpravu recidivy. V případě, že dojde k porušení povinnosti ze strany právnické osoby či fyzické osoby oprávněné k podnikání do 1 roku ode dne právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta za porušení stejné povinnosti, uloží správní úřad další pokutu, a to až do výše dvojnásobku horní hranice sazby. V některých případech by se tedy mohlo jednat o pokutu dosahující až 100 000 000 Kč.

Příklad
Podnikatel předal dne 7. 4. 2014 odpad osobě, která není oprávněna s ním nakládat, aniž by si ověřil, zda je k tomu oprávněna nebo i přesto, že si je vědom toho, že daná osoba toto oprávnění nemá. Česká inspekce životního prostředí za to podnikateli uložila rozhodnutím, jež nabylo právní moci dne 15. 10. 2014, pokutu ve výši 5 000 000 Kč.

Dne 2. 7. 2015 se tentýž podnikatel dopustil stejného správního deliktu, tedy opět předal odpad osobě, jež k nakládání s odpadem není oprávněná. V tomto případě může Česká inspekce životního prostředí uložit podnikateli pokutu až do výše 20 000 000 Kč, jelikož zákon za tento správní delikt umožňuje uložení pokuty do 10 000 000 Kč.

Zákon o odpadech upravuje správní delikty právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Je však třeba upozornit, že podnikatel se při porušení povinností při nakládání s odpady, může kromě správněprávní odpovědnosti setkat také s občanskoprávní odpovědností či odpovědnostní trestněprávní.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme