Provozování hazardních her

Podmínky pro provozovatele hazardních her

Provozováním hazardní hry se rozumí vykonávání činností spočívajících v uskutečňování hazardní hry se záměrem dosažení zisku. Zejména se jedná o příjem sázek a vkladů, výplatu výhry a další činnosti organizačního, finančního a technického charakteru související s uvedením hazardní hry do provozu a se zajištěním vlastního provozu, jakož i činnosti potřebné pro ukončení a vypořádání hazardní hry.

Podle ZHH se může provozovatelem hazardních her stát pouze:

 • Česká republika, nebo
 • právnická osoba, která má:
  • sídlo v České republice, jiném členském státě EU, příp. ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
  • průhlednou organizační a vlastnickou strukturu,
  • zřízen kontrolní orgán (dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný orgán),
  • vlastní zdroje v minimální výši 2 000 000 EUR, jejichž zdroj je průhledný a nezávadný.

Pro úplnost je nezbytné uvést, že výše uvedené podmínky neplatí pouze pro provozovatele turnaje malého rozsah a tomboly s herní jistinou do 100 000 Kč.

Mezi nejdůležitější omezení pro provoz hazardních her jsou následující:

 • Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
 • Zákaz provozování hazardní hry bez základního povolení od Ministerstva financí ČR.
 • Zákaz hazardních her, které neposkytují všem hráčům stejné podmínky nebo odporují dobrým mravům.
 • Provozovatel nesmí poskytnout hráči jakoukoli „pozornost podniku“ v podobě potravin, nápojů nebo tabákových výrobků. Toto omezení však lze modifikovat „All Inclusive“ poplatkem za účelem neomezené konzumace nápojů a potravin. V tomto případě by výše poplatku neměla být nižší než je cena obvyklá v obdobných zařízeních.
 • Hazardní hry nesmí být provozovány ve škole, volnočasovém zařízení pro děti a mládež nebo ve zdravotnickém zařízení. Kupodivu bylo zrušeno v ZHH ustanovení o zákazu provozoven poblíž výše vyjmenovaných zařízení. Předpokládá se ale, že další omezení místa provozu hazardních her si stanoví jednotlivé obce vyhláškou.
 • Osobu zapsanou v rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách nesmí provozovatel vpustit do herního prostoru a nesmí jí umožnit zřídit nebo používat uživatelské konto.

Základní povolení

K provozování výše zmíněných hazardních her je nezbytné získat povolení od Ministerstva financí ČR, přičemž žadatel musí kumulativně splňovat:

 • zákonem stanovené podmínky pro provozovatele hazardních her (viz Podmínky pro provozovatele hazardních her),
 • bezdlužnost,
 • bezúhonnost,
 • poskytnutí kauce za každý druh hazardní hry složením na účet MF ČR nebo prostřednictvím bankovní záruky. Výše kauce činí 5 mil. Kč za kursové a totalizátorové sázky na zvířecí dostihy; 30 mil. Kč za ostatní kursové a totalizátorové sázky včetně provozovaných přes internet a bingo pouze jako internetová hra; 50 mil. Kč pro loterii včetně internetové a pro technickou hru a živou hru provozované jako internetové hry,
 • žadatel nesměl být v posledních 3 letech v likvidaci nebo zjištěn jeho úpadek.

Herní prostor

Herním prostorem se rozumí samostatný, stavebně oddělený prostor, v němž mohou být provozovány hazardní hry, a to pouze jedním provozovatelem jako jeho hlavní činnost. Herní prostor musí mít samostatný vstup z ulice nebo z veřejně přístupné vnitřní části budovy (chodba). Zákon uvádí, že herním prostorem je konkrétně herna nebo kasino.

Povolení k umístění herního prostoru vydává obecní úřad, do jehož územní působnosti spadá místo, kde se má herní prostor nacházet.

Identifikace návštěvníků

Provozovatel herního prostoru je povinen provést identifikaci návštěvníka v souladu s úpravou zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu:

identifikaci návštěvníka při vstupu do herního prostoru a ověřit jeho věk – všechna jména a příjmení, rodné číslo, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popř. orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti. Dále je provozovatel povinen ověřit shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Tyto údaje je povinen uchovávat po dobu 10 let;

 • zamezit vstupu do herního prostoru každé osobě mladší 18 let,
 • vést denní evidenci všech návštěvníků,
 • zajistit ověření návštěvníka prostřednictvím rejstříku vyloučených osob do 1 roku po vyhlášení technické specifikace.

Monitoring

Provozovna musí být monitorována kamerovým systémem, přičemž musí být monitorován:

 • Vstup do herního prostoru (ze záznamu musí být patrné: kolik osob a přibližně jakého věku v daný den do herního prostoru vstoupilo, zda byla provozovatelem na vstupu do herního prostoru ověřena totožnost a věk všech návštěvníků).
 • Celý herní prostor (je požadován za účelem: zajištění kontroly, zda nedochází k provozování nepovolených technických her, ochrany hráčů při reklamaci nevyplacené výhry, kontroly finančních toků, kontroly dodržování zákazu vstupu osob ml. 18 let).
 • U kasina navíc: celou plochu všech hracích stolů umístěných v kasinu, pokladny pro dotování žetonů, pokladny na bankovky a mince, pokladny na spropitné, prostory, kde dochází k operacím s bankovkami a mincemi, žetony, kartami, kostkami nebo jinými prostředky používanými k živé hře.

Označení herny/kasina, reklama

Na budově ani na chodbě před vstupem do herního prostoru se nesmí nacházet reklama, sdělení, symboly typické pro hazardní hry nebo jakákoli jiná forma propagace poutající na provozování hazardních her nebo získání výhry. Dále je vyžadováno, aby na vstupu byla taková provozovna označena slovy HERNA nebo KASINO (označení má být pouze na vstupu, jinde, např. na oknech, není označení přípustné).

Další „komplikace“ nastává v okamžiku, pokud by bylo označení slovem HERNA / KASINO umístěno na vstupu do budovy, který by byl sdílený s pohostinským zařízením. V takovém případě by byl provozovatel povinen provádět identifikaci a ověření věku každého návštěvníka při jeho vstupu do budovy, v níž se taková provozovna nachází.

Z tohoto důvodu nelze označit vchod do budovy, ve které se nachází herna nebo kasino, spolu s pohostinským zařízením, slovem „HERNA“ nebo „KASINO“, neboť se nejedná o samostatný vchod, ale o vchod sdílený i provozovatelem pohostinského zařízení.

Výlohy, okna a vstupy do herního prostoru musí být zajištěny proti nahlížení.

Jakákoli reklama mimo provozovnu (např. cedule s ukazatelem směru na ulici) již může obsahovat symboly typické pro hazardní hru, avšak musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování že: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.“

Dále je podle zákona o regulaci reklamy zakázána jakákoli reklama na hazardní hru provozovanou bez základního povolení Ministerstva financí ČR.

Herna

V herně lze provozovat pouze technickou hru na minimálně 15 herních pozicích. V době časového omezení od 3:00 do 10:00 hodin musí být herna uzavřena. Pokud je v herně jako vedlejší činnost bar, musí i ten být v době časového omezení uzavřen. Je ale pravomocí obecních úřadů toto časové omezení prodloužit.

Kasino

V kasinu lze provozovat živou hru (na minimálně 3 povolených stolech živé hry, a to po celou provozní dobu kasina), dále pak bingo a technickou hru. Pokud je přítomna i technická hra, pak s minimálním počtem 3 hracích stolů musí být provozováno minimálně 30 povolených herních pozic technické hry. Na každý další stůl živé hry může být provozováno maximálně dalších 10 herních pozic technické hry.

Provozní doba kasina může být tzv. non stop, pokud konkrétní obec nestanoví v obecně závazné vyhlášce jinak. Provozování jiných druhů hazardních her (kursová sázka, totalizátorová sázka) v kasinu je nepřípustné.

Rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách

Jako jedno z opatření proti patologickému hráčství je Ministerstvem financí ČR zaveden a spravován rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen „Rejstřík“). Osobám uvedeným v Rejstříku jsou hazardní hry zakázány, přičemž na dodržování tohoto zákazu a z něj plynoucí odpovědnost je delegována na provozovatele hazardní hry.

Z moci úřední se do Rejstříku zapisuje fyzická osoba,

 • která pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci,
 • která je starší 18 let a je s osobou podle výše uvedeného bodu společně posuzována podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
 • které bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek,
 • které bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách,
 • vůči které je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení.

Do Rejstříku se rovněž zapíše osoba, která o to požádá.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme