Provozování hazardních her

Zdanění hazardu

1. 1. 2017 vešel v účinnost zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který stanovuje daň ze zisku pro provozovatele technických her a loterií na 35 %. Ostatní hazardní hry (kursová sázka, totalizátorová hra, bingo, živá hra, tombola a turnaj malého rozsahu) jsou daněny ve výši 23 % z dílčího základu daně.

Zajímavé je rovněž tzv. daňové určení, tedy kam putují peníze vybrané z hazardu. Podle zákona o dani z hazardních her je 70 % z celkového příjmu daně z hazardu příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtů obcí.

Avšak u dílčí daně z technických her a loterií je tomu naopak, z celkového příjmu této daně je 35% příjmem státního rozpočtu a 65% pak tvoří příjem rozpočtu obcí. Konkrétní částka, kterou každá obec dostane je závislá na množství peněz vybraných z technických her na území dané obce a celkovému počtu herních pozic na území dané obce v poměru k celkovému množství herních pozic na území ČR.

Státní rozpočet má ročně z hazardu příjem přibližně 9–11 miliard korun českých.

Spotřebitelská soutěž

Právní úprava spotřebitelské soutěže je od 1. ledna 2017 přesunuta do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). Spotřebitelskou soutěží se podle zákona o ochraně spotřebitele rozumí soutěž, anketa nebo jiná akce o ceny pořádaná pro spotřebitele v přímé souvislosti s propagací, nabídkou nebo prodejem výrobku či služby prodávajícího, při níž se prodávající či jím pověřená osoba zavazuje vyplatit účastníkům určeným náhodným výběrem peněžité či nepeněžité ceny a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého výrobku či služby a doložení tohoto nákupu prodávajícímu nebo uzavření smluvního vztahu s prodávajícím výrobku, nebo služby či účast spotřebitele na marketingové akci prodávajícího a to i nepřímo prostřednictvím jiné osoby.

Dohled České obchodní inspekce

Opuštění od striktní regulace však neznamená, že by pro pořádání spotřebitelské soutěže neplatila žádná pravidla. Spotřebitelská soutěž je, jak již bylo uvedeno, regulována především ustanoveními obsaženými v zákoně o ochraně spotřebitele. Je však nutné mít na paměti i regulaci obsaženou v ZHH či v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (blíže viz Ochrana osobních údajů).

Pořádání spotřebitelských soutěží spadá nyní pod kontrolní činnost České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Všechny spotřebitelské soutěže zkoumá ČOI z pohledu naplnění podmínek zákona o ochraně spotřebitele, především pak kontroluje, zda se při pořádání spotřebitelských soutěží pořadatel nedopouští tzv. nekalých obchodních praktik.

Ty zákon o ochraně spotřebitele definuje obecně jako jednání podnikatele vůči spotřebiteli, které je „v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určeno, nebo který je jeho působení vystaven ve vztahu k výrobku nebo službě“.

Nekalými obchodními praktikami jsou pak zejména klamavé obchodní praktiky (především sdělení nepravdivých údajů s cílem nalákat spotřebitele ke koupi zboží, popř. k účasti na spotřebitelské soutěži…) či agresivní obchodní praktiky (vytváření dojmu, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu nebo místo aniž by koupil zboží, nebo nabádání dětí, aby si koupily zboží, vytváření dojmu, že spotřebitel vyhraje, pokud zakoupí zboží…). Další demonstrativní výčet klamavých a agresivních obchodních praktik uvádí v příloze č. 1 a příloze č. 2 zákona o ochraně spotřebitele.

Ve vztahu k spotřebitelské soutěži ČOI kontroluje splnění především (nikoli však pouze) těchto podmínek:

 • shoda údajů v pravidlech soutěže s reálným průběhem soutěže;
 • shoda slíbených cen s cenami reálně udělenými;
 • kontrola zákazu pyramidového programu, který je v obecné rovině definován jako skutečnost, „kdy spotřebitel zaplatí za možnost získat odměnu, která závisí na získání dalších spotřebitelů do programu, nikoli na prodeji nebo spotřebě výrobku“;
 • kontrola zákazu vytvářet klamný dojem, že spotřebitel získá cenu za koupi výrobku nebo služeb.

Porušení zákazu nekalých obchodních praktik naplňuje znaky přestupku dle zákona o ochraně spotřebitele a lze za něj uložit peněžitou pokutu až do výše 5 milionů Kč.

Pravidla spotřebitelských soutěží podle zákona o ochraně spotřebitele

Základním předpokladem pro dodržení zákonných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, (zejména pak zákazu nekalých obchodních praktik popsaných výše) je schopnost pořadatele nastavit pravidla spotřebitelské soutěže jasně a srozumitelně a zajistit, aby účastníci soutěže měli k dispozici všechny informace podstatné pro jejich účast v soutěži, a zabezpečit, aby soutěž nemohla být označena za klamavou a zajistit rovné podmínky pro všechny soutěžící včetně možnosti výhry.

Všechny spotřebitelské soutěže by měly mít písemná a veřejně dostupná pravidla soutěže, v nichž budou definovány veškeré podmínky účasti v soutěži, popis průběhu a seznam výher. K těmto podmínkám by měli mít přístup všichni účastníci, aby věděli, co mohou a nemohou od soutěže očekávat.

Jako příklad podmínek, které by pravidla spotřebitelské soutěže měla obsahovat, lze uvést:

 • podmínky přihlášení do soutěže, tj. především kdo se může soutěže účastnit, podmínky účasti a časové období do kdy je možné se do soutěže přihlásit;
 • přesné určení výher;
 • podmínky výběru výherce, tj. především průběh losování nebo podmínky hodnocení odpovědí soutěžících;
 • termín a průběh předávání cen;
 • v případě drobných věcných cen vést jejich evidenci, v případě hodnotnějších cen lze doporučit sepisovat protokoly o celém průběhu soutěže.

Pro úplnost je vhodné zmínit, že v případě losování výher, není přítomnost notáře u losování cen zákonem vyžadována.

Pravidla spotřebitelských soutěží podle zákona o hazardních hrách

Na tomto místě je vhodné připomenout, že podstatnou podmínkou pořádání spotřebitelské soutěže je, aby spotřebitelská soutěž nenaplňovala znaky hazardní hry dle zákona o hazardních hrách, k jejichž provozování je vyžadováno povolení Ministerstva financí ČR.

Hazardní hra je zákonem o hazardních hrách definována jako „hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.“

Sázkou se pak dle ust. § 4 zákona o hazardních hrách rozumí „sázejícím dobrovolně určené nevratné plnění, které bude porovnáváno s výsledkem hazardní hry, včetně:

 • rozdílu mezi nabízenou cenou zboží nebo služby a jejich cenou obvyklou; za cenu obvyklou se považuje cena stanovená podle zákona upravujícího oceňování majetku, a
 • částky převyšující cenu za volání nebo odeslání textové nebo multimediální zprávy vyplývající ze smlouvy mezi účastníkem hazardní hry a poskytovatelem služeb elektronických komunikací.“

Příkladem spotřebitelské soutěže, která by mohla naplňovat znaky hazardní hry, tak dle výše uvedené definice může být situace, kdy výběr výherce je náhodný (např. formou losování) a zároveň podmínkou účasti v soutěži je zaslání prémiové sms, případně telefonní hovor za cenu vyšší, než kterou by byl účastník soutěže povinen zaplatit dle svého tarifu. Rozdíl v ceně lze tedy považovat za sázku a soutěž by tak spadala do režimu zákona o hazardních hrách.

Ochrana osobních údajů ve vztahu ke spotřebitelským soutěžím

Při pořádání spotřebitelských soutěží většinou dochází ke zpracování osobních údajů soutěžících. Nezřídka jsou tyto soutěže pořádány především za účelem získávání kontaktů na nové potenciální zákazníky. Je tedy nutné mít na paměti i povinnosti související se zpracováním osobních údajů, zejména je nutné do přihlášky do spotřebitelské soutěže zapracovat souhlas se zpracováním osobních údajů a případný souhlas s pozdějším zasíláním obchodních sdělení.

Pro bližší informace o ochraně osobních údajů lze odkázat na článek Ochrana osobních údajů.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme