Rakousko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR ve Vídni (Rakousko)

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dopravní průmysl a infrastruktura

Doprava  se podílí na tvorbě  rakouského HDP cca 5 % a Rakousko se s  187 EUR/obyv. řadí na 2. příčku evropských investorů do výstavby železnic  (za Švýcarskem). Přibližně  63% rakouských infrastrukturních investic připadá na železniční dopravu, 37 % na  dopravu  silniční. Rakouská vláda  hodlá   do roku  2023 investovat do rozvoje  infrastruktury, vč. výstavby dálnic,  rychlostních silnic, železnice a širokopásmového internetového připojení na 30 mld. EUR. V rámci těchto investic má dojít v příštích 10 letech k rekonstrukcím a opravám až 50 mostů. S pomocí  Evropské investiční banky (EIB) Rakousko investuje 500  mil. EUR do projektu příměstských vlaků  Cityjet. Mezi významné dopravní projekty patří také plánovaná výstavba třetí  přistávací dráhy na vídeňském letišti a tunelu v Lobau, Koralmská dráha ze Štýrského Hradce do Klagenfurtu a Brennerský železniční tunel. Plánuje se i výstavba protipovodňových zábran podél  Dunaje,  která  by měla  být dokončena do roku  2021. Rakousko se dále podílí  na budování transevropské železniční sítě, má zájem  o prodloužení ruské  širokorozchodné železniční tratě do Vídně a o účast na  čínském  železničním projektu „Nové  hedvábné stezky.“

Vzhledem k mezinárodním klimatickým závazkům Rakouska se má tlak na snížení emisí skleníkových plynů o 36% (viz. pasáž Energetický průmysl) promítnout i v sektoru dopravy. V rámci vládní iniciativy pro ochranu klimatu #mission2030 vláda schválila pro léta 2019-2020 balík podpory elektromobility ve výši 93 mil. EUR. Ten zahrnuje i řadu opatření pro oblast kolejové dopravy, zejména ohledně dekarbonizace železniční dopravy a zvýšení stupně elektrifikace v síti rakouských drah (ÖBB).  Součástí jsou i dotace na koupi elektromobilů ve výši 48 mil. EUR, výstavba dobíjecích stanic a příslušné infrastruktury pro využívání elektromobilů společně s digitalizací a propojováním jednotlivých druhů dopravy (Park&Ride, Bike&Ride, systém  sdílených aut – car sharing, e-carsharingu a e-bikesharingu). V rámci  programu „Mobilita  budoucnosti“ vláda dále podporuje automatizaci v oblastech mobility osob  a zboží,  vč. vývoje technologií autonomního řízení,  jak v silniční, tak  i železniční dopravě. Zvláštní  pozornost je věnována inteligentním dopravním systémům a službám.

Elektrotechnika

Elektrotechnika, vč. elektroniky a elektrického inženýrství, je  důležitým pilířem  rakouského hospodářství  s podílem 12%  na tvorbě hodnoty rakouského průmyslu a s celkovou hodnotou výroby 17,4 mld. EUR. Podíl exportu z produkce elektroniky a elektrického inženýrství činí více než 80 %, v případě automobilového příslušenství (elektronika a vybavení) dokonce 98 %. Podle podílu na celkové výrobě rakouského elektrotechnického průmyslu představují největší dílčí sektor elektronické komponenty (20,2%), jejichž výroba zaznamenala v r. 2017 dynamický růst o 24,7%. Výroba polovodičů tvoří více než polovinu obratu elektroniky v Rakousku. V příštích letech lze očekávat zvýšený růst poptávky po polovodičích zejména v oblasti automotive.
Obecně se odvětví elektrotechniky v posledních desetiletích významně proměnilo, ze sektoru zaměřeného čistě na produkci zboží na poskytovatele nejrůznějších vysoce inovativních produktů a služeb. Jedná se o odvětví s nejvyšší intenzitou výzkumu v Rakousku. Společně s mechatronikou se stala elektrotechnika sektorem dynamického růstu, který hraje důležitou roli zj. v dalším vývoji elektrických vozidel (software a vývoj energeticky úsporných řešení mobility) a v tzv. „Průmyslu 4.0“, který vyžaduje  mj. zvýšenou  modularitu a propojení ve výrobních procesech. Rakousko je jedním z průkopníků příslušných technologií, obzvlášť v oblasti senzoriky, výkonné elektroniky, internetu věcí (IoT) a autonomních přepravních a asistenčních systémů. „Průmysl 4.0“ je tak klíčovým  odvětvím pro mnoho jiných odvětví a tím i motorem rakouského průmyslu. Budoucí perspektivy skýtají zj. oblasti robotiky, pohonů a senzoriky – bezdrátové připojení ve výrobě a decentralizované zásobování energií, splývání senzorů s komunikačními a přenosovými technologiemi. V rámci  digitalizace bude  elektrotechnika nadále nabývat na významu, ať už v oblasti  výměny a zpracovávání velkých  dat, komunikace mezi přístroji (M2M) nebo Smart Cities.
V roce 2018 bylo otevřeno výzkumné centrum pro mikroelektroniku a elektronické systémy (tzv. Silicon Austria Labs/SAL) se sídlem v Grazu, Villachu a v Linci. Cílem je spojit kompetence a dosáhnout tak špičkové úrovně v oblasti vysokofrekvenčních technologií, chytrých senzorů, výkonné elektroniky a systémové integrace. Vzhledem k dynamickému rozvoji mezinárodních norem na trhu s motory a tlaku na zvyšování energetické efektivnosti se očekává  růst  poptávky po elektromotorech ve všech odvětvích (zejména  v papírenském a chemickém průmyslu, ve strojírenství, v osobní  dopravě). Rozvoj e-mobility podporovaný dotačními opatřeními vlády vytváří příležitosti na trhu s elektromobily a dalšími prostředky s elektrickým, resp. hybridním pohonem. Potenciál mají elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače, rozmrazovače a odmlžovače pro jízdní kola nebo  motorová vozidla,  elektrické zapalovací nebo  spouštěcí přístroje a zařízení pro zážehové nebo  vznětové spalovací motory  s vnitřním spalováním, dynama, zapalovací cívky, svíčky, generátory a regulační spínače.

 

Energetický průmysl

Energetický průmysl a průmysl  životního prostředí jsou významným pilířem  rakouské ekonomiky a těší se  již několik desetiletí dynamickému růstu. Generují  až 12 % HDP Rakouska a vykazují  roční  obrat takřka 40 mld. EUR. Výroba  energie z obnovitelných zdrojů  a vývoj zelených technologií se  podílí z více  než  poloviny  na  tvorbě  HDP tohoto sektoru a zaměstnává přes 60% všech  jeho pracovníků. Vzhledem k mezinárodním klimatickým závazkům Rakouska a akcentům nové spolkové vlády  bude  kladen zvýšený  důraz na domácí  produkci elektřiny a do r. 2030  její pokrytí ze 100% obnovitelnými zdroji (nyní  ca 74 %). Rakousko chce do r. 2030 dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 36%. K nejrazantnější dekarbonizaci by mělo dojít především v sektoru dopravy a stavebnictví. Do r. 2050 chce Rakousko plně přejít na energetické hospodářství bez fosilních paliv. V dopravě se plánuje snížení emisí cca o 7,2 mil t na 15,7 mil t, a to pomocí elektromobilů, vozidel na alternativní pohon a další výstavby veřejné dopravy. Odpovídají  tomu  i plány dotací  a investic, jak na spolkové, tak zemské úrovni. Ministerstvo pro udržitelný růst a cestovní ruch (BMNT) spustilo nově dotace na podporu nových, resp.  rozšíření stávajících fotovoltaických zařízení a budování, resp. rozšíření domácích úložišť  energie pro letošní rok ve výši 23 mil. EUR. Vláda dále hodlá výrazněji dotovat rozvoj elektromobility (viz. pasáž k dopravě), vč. rozšiřování infrastruktury veřejných dobíjecích stanic, vývoj alternativních pohonů a paliv a výzkum autonomního řízení.  Dále  budou podporovány investice do ekologické a nízkoenergetické bytové výstavby a termálních sanací starších domů, vč. mj. pořizování novějších a šetrnějších technologií  spalování (zařízení  spalující biomasu apod.). Projekt „Gre en  Energy  Lab“ v Burgenlandu, Štýrsku, Vídni a Dolním Rakousku počítá  se zapojením více  než 100  firemních a výzkumných partnerů a realizací přes 30  dílčích  projektů v oblasti zelených technologií v celkové  hodnotě 150  mil. EUR. Burgenland navíc  plánuje  do roku  2022 investovat 420 mil. EUR do rozšiřování sítě větrných elektráren a Salcbursko investice ve výši 136 mil. EUR do zvýšení  podílů obnovitelných zdrojů ve veřejné dopravě. Příležitosti také  nabízí oblast čistých te chnologií (zj. zpracová ní odpadu  a odpadních vod,  kontrola čistoty  ovzduší, energetická efektivnost), výroba  vodní a větrné energie,  solární energie, biomasy  (boilery) ve spolupráci se Smart  Grids – inteligentními sítěmi venergetice na základě informačních a komunikačních technologií.

ICT

Nová rakouská vláda klade silný důraz na digitalizaci, vč. budování digitální infrastruktur. Cílem  iniciativy “Digital Austria” je podpora plošnější digitalizace a posun Rakouska mezi digitální velmoci. Projekty mají být zaměřeny na společnost a státní správu (mj. e-Health, e-Government a e-Learning), ale také  na podporu digitalizace malých a středních  podniků, vč. sektoru cestovního ruchu. Společná iniciativa ministerstva pro digitalizaci a podnikatelské prostředí (BMDW) a rakouské hospodářské komory  (WKO) „KMUDigital“ podporuje malé a střední podniky ve vývoji a realizaci digitálních strategií na míru. Součástí iniciativy je i tzv. Breitband Austria 2020, která má vyslat nové impulzy pro urychlené vybudování potřebné infrastruktury do r. 2020 a do r. 2025 celoplošné zavedení vysokorychlostních sítí nové generace (5G). V návaznosti na dosavadní investice byly Ministerstvem dopravy, inovací a technologií (BMVIT) spuštěny dotační programy Access, Backhaul, Connect a Leerrohr, které z celkové 1 mld. EUR přidělí až 200 mil. EUR. Strategie digitalizace je zaváděna do praxe i v jednotlivých spolkových zemích. Např. v Tullnu (NÖ) se od r. 2018 staví tzv. dům digitalizace, který má na bázi společných projektů propojit  podnikatelské prostředí, státní správu  a výzkum.
Obchodní příležitosti v oblasti ICT do budoucna představují také řešení kolem problematiky bezpečnosti dat, virtuální reality a zejména umělé inteligence (AI). Vláda připravuje strategii „Artificial Intelligence Mission Austria 2030“, jejímž cílem bude posílit rakouský výzkum v oblasti AI na celosvětově nejvyšší úroveň.

Obranný průmysl

Rakouský obranný průmysl  je limitován omezenými možnostmi rakouské armády investovat do nákupu nových zbraňových systémů. Rakouské firmy se proto aktivně  ohlížejí po zahraniční průmyslové spolupráci a zapojení do velkých evropských dodavatelských řetězců.  Společným česko-rakouským tématem je spolupráce firem na třetích trzích, resp. možnost ucházet se o prostředky z Evropské obranné agentury (EDA) a programu na podporu evropského obranného průmyslu (EDIDP). Konkrétní příležitosti pro český obranný průmysl v Rakousku se nabízejí  zejména v oblasti mobility/pozemní techniky, letectví či ICT. Z velkých zakázek stojí vláda před rozhodnutím o budoucím zajištění rakouského vzdušného prostoru, vč. obměny výcvikových letadel.
 

Stavební průmysl

Rakouské stavebnictví odpovídá za 6,5% ekonomického výkonu země. Po několika letech  slabého vývoje nabralo v r. 2018 více dynamiky a zvýšilo obrat o cca 8%. Zřetelně se zotavilo pozemní stavitelství díky investicím do infrastruktury a energetiky. I v oblasti průmyslové a komerční výstavby se zvyšuje objem investic (+20%).  I nadále lze pozorovat sílící trend zj. v segmentu ekologických staveb, staveb s vysokým  stupněm energetické soběstačnosti a s uplatněním tzv. „zelených technologií“. Vzhledem k mezinárodním klimatickým závazkům Rakouska klade vláda akcent na tepelné úpravy budov. Novostavby by měly fungovat už pouze na ekologické zdroje a starší budovy by měly být postupně upravovány na energeticky efektivnější. Vláda si od toho slibuje snížení emisí ve stavebnictví do roku 2030  přibližně z 8 na 5 mil t. Perspektivní tak bude oblast termické sanace budov, která  je spolu s obměnou topných a klimatizačních zařízení v Rakousku předmětem finanční podpory ze strany státu, resp. spolkových zemí. Dále poroste význam  inovací  a nových  technologií i při výrobě  stavebních materiálů a obecně  povědomí o udržitelnosti staveb. Perspektivní je oblast Smart Home propojující obory stavebnictví, elektroniky a automatizace a Smart Real Estate s využíváním senzorové techniky pro údržbu nemovitostí. Dle prognóz by měl obrat na trhu s výrobky a službami Smart Home v Rakousku v r. 2019 činit cca 317 mil. EUR. Do r. 2023 se má tento obrat zvýšit až na 642 mil. EUR (ročně o 19,3%). Nabízí se tak enormní potenciál pro firmy poskytující řešení integrace techniky prostřednictvím internetu (M2M). Nové perspektivy se vyskytují v oblasti  digitální  simulace nejen finální výroby, ale celého procesu realizace (Building Information Modeling/BIM). Četné možnosti spoluprá ce skýtá výstavba  udržitelných budov, vč. plánování životního cyklu  budov, energetické efektivnosti, zvýšení komfortu, podpory přístupnosti a orientace v budovách.
Rakouská vláda  schválila  v r. 2017 balík  podpory měst  a obcí s dotací  175 mil. EUR, který se vztahuje na nové stavební  projekty za účelem  zesílení komunální infrastruktury. Předmětem  podpory  je mj. sanace nebo  výstavba komunálních budov, domů  pro seniory či sportovních hřišť, ale  i investice do veřejné dopravy (např. modernizace či výstavba stanic MHD, nabíjecích stanic), zařízení pro rozvod a zásobování vodou nebo zpracování odpadních vod. Finanční podporu z uvedeného balíku lze spojit s využíváním  dalších prostředků z fondu klimatu a energie,  např. ohledně termické sanace, vč. obnovení  topných  zařízení.

Strojírenský průmysl

Strojírenství je tradičním sektorem rakouského průmyslu, který se podílí 14%  na výkonu  rakouské ekonomiky. Význam strojírenství pro rakouskou ekonomiku se odráží  i v dovozech strojů a dopravních prostředků, jejichž celková  hodnota v roce 2018 přesáhla 50 mld. EUR a meziročně vykázala růst přes 4,1%. Z dynamického vývoje rakouského stavebnictví profitovaly v roce 2018 strojírenská  odvětví s uplatněním v tomto segmentu. Stále  větší význam  mají služby  související s výrobkem, servisní inovace  a kompletní řešení obráběcích procesů, zkrácení procesního řetězce, aplikace 3D tisku a rozšířené reality  pro manipulaci a interaktivní sestavování virtuálních objektů (Virtual Assembling). Výrobní  kapacity rakouského strojírenství by se měly v příštích letech dále zvyšovat  v průměru o 6 %. Na základě výrazně rostoucích výdajů na výzkum a vývoj v posledních letech bude  kladen důraz na urychlenou modernizaci, automatizaci, vč. senzorové techniky a zintenzivnění využívání informačních technologií. Bude pokračovat proces fúze klasického strojírenství s oblastí IT. Technologie internetu věcí (loT) rozšiřuje možnosti preventivní údržby ve výrobním procesu a kontroly kvality v logistice. V rámci podpory VaV v oblasti  průmyslu 4.0 poskytuje ministerstvo dopravy, inovací a technologií (BMVIT) ročně 100 mil. EUR firmám a start-upům na vývoj inovativních projektů, produktů, procesů nebo služeb. Zvyšovat se bude  poptávka v oblasti  analytického softwaru pro analýzu dat strojů a senzorů (prediktivní analýza)  a po jejich implementaci do výrobního procesu.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Zásobování obyvatel kvalitní  pitnou vodou  a odpovídající zpracovávání odpadních vod má v Rakousku dlouholetou tradici. Ministerstvo pro udržitelný rozvoj a cestovní ruch  (BMNT) schválilo  v červnu 2017 investice  do projektů zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod a ochrany proti povodním. V oblasti vodního hospodářství v obydlených oblastech bylo schváleno 504 projektů s výší podpory 26,6 mil. EUR. Do ochrany před  povodněmi bylo schváleno 84 projektů s celkovou dotací  ve výši ca 19 mil. EUR. V rámci evropského programu LIFE získalo Rakousko nově dotaci 10 mil. EUR na projekt managementu povodí řek IRIS (Integrated River Solutions in Austria). Na sedmi rakouských řekách na celkové rozloze 600 říčních kilometrů budou v následujících 9 letech realizována opatření v oblasti ekologizace povodí, ochrany ŽP a ochrany proti povodím v hodnotě 16,5 mil. EUR.  Podíl BMNT na cca 600 projektech v oblasti  trvale  udržitelného vodního hospodářství dosáhne 46 mil. EUR.
Největším  schváleným projektem v oblasti  vodního hospodářství a odpadních vod patří investice ve výši 51 mil. EUR v rámci projektu EOS – Optimalizace energetických kalů vídeňské hlavní čističky odpadních vod  (ebswien). Dolní Rakousko plánuje investice do připojení obcí ke kanalizaci ve výši 7,3 mil. EUR. Dalším významným projektem v celkové  výši cca 4,2 mil. EUR je investice do čističky odpadních vod v oblasti Gasteinertal ve spolkové zemi Salcburk. Štýrsko plánuje investice do sanace veřejné kanalizace odpadních vod v celkové výši 1,7 mil. EUR, Burgenland bude investovat do sanace vodovodního potrubí téměř 1mil. EUR.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Farmaceutický průmysl a lékařské inženýrství generují 6,1 % rakouského HDP a zaměstnávají přibližně 55 tis. lidí. Dynamickým oborem se  v Rakousku stávají biotechnologie, které  ročně  vytvářejí tržby kolem 11 mld. EUR. Podniky  v oboru Life Science, který má pro Rakousko nejen značný hospodářský, ale i strategický význam, navíc investují ročně  kolem  100  mil. EUR do výzkumu a vývoje. Celkem je v Rakousku 5 klasterů se zaměřením na Life Science a několik výzkumných středisek, např. Research Institute of Molecular Pathology ve Vídni nebo MedAustron ve Wiener Neustadt, který je lídrem v oblasti iontové terapie v léčbě  rakoviny a mezinárodně vyhledávaným partnerem. Posláním programu aws Life Science Austria je zvýšení počtu inovativních společností v této oblasti v Rakousku, poskytování finanční podpory a poradenských služeb.
Rakouský trh s léčivy vykázal v r. 2017 objem 4,2 mld. EUR a meziroční růst 6,3%. Projevuje se celoevropský trend rozšiřování skupiny OTC přípravků, která v Rakousku posílila o +2,1%, zatímco se  tempo u léků  na  předpis (Rx) meziročně zpomalilo  z cca  +5% na  +1,4 %.. Podíl generických léků činil v r. 2017 54%. Významný růst, i když na základě nízké úrovně, zaznamenaly v r. 2017 biosimilární léčiva (+25,9% na 16,8 mil. EUR). Rakousko dovezlo léky s celkovou hodnotou 5,2 mld. EUR. Klíčový význam budou mít v Rakousku cílené biologické  léky užívané  k léčbě  nádorových onemocnění a s využíváním  k léčbě astmatických potíží, revmatologii a u střevních onemocnění.
U lékařské techniky je tahounem rozvoje a inovací opět digitalizace. Od r. 2017 lze konstatovat významný růst aplikací e-health a telemedicíny – už 36% hospodářských subjektů se těmito aplikacemi zabývá, a pro polovinu všech podniků založených v období 2016-2018 je „digitální zdraví“ východiskem. V zdravotnickém průmyslu dávají významné impulzy startupy a univerzitní spinoffy. V této souvislosti je v současné době perspektivním tématem zdravotní prevence. Sektor Life Science se v Rakousku vyznačuje vysokým stupněm propojení výrobců, dodavatelů a poskytovatelů služeb. V distribuci se při využívání ICT technologií vyskytují šance v cíleném vícekanálovém marketingu. Dlouhodobý trend stárnutí obyvatelstva posiluje poptávku po medicínské technice a nabízí  uplatnění inovací  v oblasti  asistované zdravotní a sociální péče o seniory, vč. příslušné techniky a systémů komunikace (dozorování, diagnózy, elektronické výpisy zdraví, měření diagnostických parametrů ap.) Inovace tohoto typu podporují programy rakouské vlády „informační a komunikační technologie budoucnosti“ a „benefit“ se zaměřením na adekvátní bydlení, resp. péči o seniory v domácnosti. Potenciál mají lékařské, chirurgické, dentální a veterinární nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje (např.  high-tech protetika) a nástroje a přístroje pro vyšetření zraku. Poptávány jsou rovněž opravy lékařských přístrojů. Perspektivní do budoucna jsou řešení ve prospěch zachování kognitivních kapacit seniorů, prevence demence a obecně v segmentu zdravotní péče v nemocnicích. Tento segment doplňují technické systémy asistence, vč. aplikace robotů, a softwarová řešení pro  medicínu, telemedicínu a e-health. Poptávány jsou taktéž speciální nátěry s využitím nanotechnologií do tzv. čistých provozů  (nemocnic). V neposlední řadě budou k dalšímu vývoji zdravotnictví přispívat analýzy velkých dat (Big Data), na jejichž základě bude vývoj léčiv probíhat se zvýšenou účinností a účelností.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Rakousku je každoročně pořádáno kolem 300 veletrhů a výstav. Nejucelenější přehled o výstavách a veletrzích v Rakousku poskytují stránky www.messe.at

Před rozhodnutím o účasti na veletrhu v Rakousku doporučujeme kontaktovat buď Obchodně-ekonomický úsek ZÚ Vídeň nebo rakouskou pobočku agentury CzechTrade.

Seznam aktuálních konferencí a odborných seminářů s možností B2B jednání uvádí Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku na svých webových stránkách (https://www.mzv.cz/vienna/cz/obchod_a_ekonomika/veletrhy_a_b2b_akce_v_rakousku/index.html).

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni (Rakousko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace