Rakousko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR ve Vídni (Rakousko)

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dopravní průmysl a infrastruktura

Doprava se podílí na tvorbě rakouského HDP cca 5 % a Rakousko se s 218 eury na obyvatele řadí na druhou příčku evropských investorů do výstavby železnic (za Švýcarskem). Přibližně 67 % rakouských infrastrukturních investic připadá na železniční dopravu, 33 % na dopravu silniční. Rakousko pokračuje v plánu investic do rozvoje infrastruktury s ohledem na stanovený cíl podoby železniční sítě na období po roce 2025, v současném plánu na období 2018 – 2023 je na rozvoj železnice schváleno 13,9 mld. eur. Do výstavby a údržby dálnic a silnic bylo v roce 2019 investováno 1,2 mld. eur. Rozšiřování a zlepšování kvality širokopásmového internetového připojení vláda podporuje prostřednictvím dotačních programů Access, Backhaul, Connect a Leerrohr.

Rakousko se podílí na budování transevropské železniční sítě, má zájem o prodloužení ruské širokorozchodné železniční tratě do Vídně a o účast na čínském železničním projektu „Nové hedvábné stezky.“ Mezi významné dopravní projekty v zemi patří plánovaná výstavba třetí přistávací dráhy na vídeňském letišti a tunelu v Lobau, probíhající výstavba Koralmské dráhy ze Štýrského Hradce do Klagenfurtu, Brennerského železničního tunelu a Semmerinského úpatního tunelu. Průběžně dochází k výstavbě a obnově protipovodňových zábran. Od roku 2019 jsou na období cca 10 let plánovány rekonstrukce a opravy až 50 mostů ve Vídni s rozpočtem 200 mil. Eur.

Vzhledem k mezinárodním klimatickým závazkům Rakouska se tlak na snížení emisí skleníkových plynů o 36 % (viz. pasáž Energetický průmysl) má promítnout zj. v sektoru dopravy. V rámci vládní iniciativy pro ochranu klimatu #mission2030 byl proto  pro léta 2019–2020 schválen balík podpory elektromobility ve výši 93 mil. Eur. Zahrnuje podporu koupě elektromobilů, užitkových vozidel, autobusů, kol a výstavby dobíjecích stanic a součástí iniciativy je i řada opatření pro oblast kolejové dopravy, zejména ohledně dekarbonizace železnic a zvýšení stupně elektrifikace v síti rakouských drah (ÖBB) do roku 2030 na 85% a podpora propojování jednotlivých druhů dopravy (Park&Ride, Bike&Ride, systém sdílených aut – car sharing, e-carsharingu a e-bikesharingu.) Pro novou rakouskou vládu jsou dle programového prohlášení investice do elektrifikace a ekologizace dopravy prioritou.

V rámci programu „Mobilita budoucnosti“ ministerstvo životního prostředí a mobility podporuje automatizaci v oblastech mobility osob a zboží, vč. vývoje technologií autonomního řízení, jak v silniční, tak i železniční dopravě. Zvláštní pozornost je věnována inteligentním dopravním systémům a službám.

 

Elektrotechnika

Elektrotechnika, vč. elektroniky a elektrického inženýrství, je druhým největším průmyslovým odvětvím v Rakousku a základem inovací v oblastech senzoriky, výkonné elektroniky, průmyslu 4.0, internetu věcí (IoT), e-mobility či autonomních přepravních a asistenčních systémů, v nichž patří Rakousko k průkopníkům. Pokračující digitalizace otevírá odborným firmám z dané oblasti na základě výzkumu a vývoje (VaV) nové šance na trhu, a jen do řešení průmyslu 4.0 se v Rakousku ročně investuje 5 mld. eur. Obecně se jedná o odvětví s nejvyšší intenzitou výzkumu v Rakousku – na každého zaměstnance připadají v této branži výdaje na VaV ve výši cca 20 000 eur. K celkové tvorbě přidané hodnoty rakouského průmyslu přispívá elektrotechnika 12%. Podíl exportu z produkce elektroniky a elektrického inženýrství činí více než 80 %, v případě automobilového příslušenství (elektronika a vybavení) dokonce 98 %.

Celková výroba rakouského elektrického a elektronického průmyslu se v roce 2018 vyznačovala meziročním vzrůstem +8,4% na celkovou hodnotu výroby 18,8 mld. eur. Růst produkce byl patrný ve všech dílčích oblastech, obzvláště dynamická byla výroba elektronických součástek (+15,9%), která ke konci r. 2018 odpovídala více než pětině (21,6%) celkové výroby daného sektoru. Výroba polovodičů tvoří více než polovinu obratu elektroniky v Rakousku. Rakouský polovodičový průmysl však za rok 2020 počítá s poklesem mezinárodní poptávky – podle ztlumené prognózy růstu významného výrobce Infineon Austria, jehož hlavní zákazníci jsou zejména výrobci automobilů. To se bude odrážet i v poptávce po polovodičích v klíčové oblasti automotive.

Elektrotechnika bude nadále nabývat na významu v oblastech energetické efektivnosti, městské infrastruktury, komunikace mezi přístroji (M2M) a nových řešení mobility. Rozvoj e-mobility podporovaný dotačními opatřeními vlády vytváří příležitosti na trhu s elektromobily a dalšími prostředky s elektrickým, resp. hybridním pohonem. Potenciál má výzkum, vývoj a optimalizace elektrických a mechanických komponentů e-vozidel, inovativní řešení infrastruktury pro nabíjecí stanice a projekty vybudování veřejných a firemních vozových parků. V odborné diskusi hraje stále větší roli alternativní technologie palivových článků (Fuel Cell) resp. vodíková technologie.

 

Energetický průmysl

Energetický průmysl a průmysl životního prostředí jsou významným pilířem rakouské ekonomiky a zaznamenávají již několik desetiletí dynamický růst. V Rakousku je v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů a vývoje zelených technologií v současnosti aktivních přibližně 2500 firem dosahujících obratu přes 12 mld. eur a tento trend zde nadále sílí. Vzhledem k mezinárodním klimatickým závazkům Rakouska a akcentům nové spolkové vlády bude kladen zvýšený důraz na domácí produkci elektřiny a do roku 2030 její pokrytí ze 100 % obnovitelnými zdroji (nyní cca 82 %) Připravuje se nový zákon, jež by měl výstavbu obnovitelných zdrojů podpořit. Rakousko chce do roku 2030 dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 36 %. K nejrazantnější dekarbonizaci by mělo dojít především v sektoru dopravy a stavebnictví. Do roku 2040 se chce Rakousko stát klimaticky neutrální zemí. V dopravě se plánuje snížení emisí cca o 7,2 mil. t, a to pomocí elektromobilů, vozidel na alternativní pohon a další výstavby veřejné dopravy. Odpovídají tomu i plány dotací a investic, jak na spolkové, tak zemské úrovni.

Ministerstvo pro udržitelný růst a cestovní ruch (nově bude v této oblasti příslušné ministerstvo pro ochranu životního prostředí) udělovalo dotace na podporu nových, resp. rozšíření stávajících fotovoltaických a solárních zařízení a budování, resp. rozšíření domácích úložišť energie. Vláda dotuje rozvoj elektromobility (viz. pasáž k dopravě), vč. rozšiřování infrastruktury veřejných dobíjecích stanic, vývoj alternativních pohonů a paliv a výzkum autonomního řízení. Dále jsou podporovány investice do ekologické a nízkoenergetické bytové výstavby a termálních sanací starších domů, vč. mj. pořizování novějších a šetrnějších technologií spalování (zařízení spalující biomasu apod.) a vytápění.

Projekt „Green Energy Lab“ v Burgenlandu, Štýrsku, Vídni a Dolním Rakousku zapojuje více než 200 firemních a výzkumných partnerů a do roku 2025 v rámci něj budou realizovány inovativní projekty v oblasti zelených technologií v celkové hodnotě 150 mil. eur. Burgenland navíc plánuje do roku 2025 investovat 419 mil. eur do obnovitelných zdrojů, z toho 233 mil. Eur do rozšiřování sítě větrných elektráren. Provozovatel přenosových soustav APG investuje v příštích 10 letech 2,9 mld. eur do přenosových sítí, nejbližším projektem je výstavba sítě vysokého napětí v Salcbursku. Příležitosti také nabízí oblast čistých technologií (zj. zpracování odpadu a odpadních vod, kontrola čistoty ovzduší, energetická efektivnost), výroba vodní a větrné energie, solární energie, biomasy (boilery) ve spolupráci se Smart Grids – inteligentními sítěmi v energetice na základě informačních a komunikačních technologií.

ICT

Sektor ICT odpovídá v Rakousku za 8,6% celkové přidané hodnoty a zvyšuje produktivitu i v mnohých dalších odvětvích rakouské ekonomiky. Rakouské firmy z dané oblasti dosáhly v r. 2018 obratu 25,24 mld. eur, při čemž jsou základem úspěchu aktivity v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) – např. činí ve výrobě čipů kvóta VaV 15-20%. Rakouské ministerstvo dopravy, inovací a technologií BMVIT (nyní již BMK) umožňuje firmám přístup k specializovanému programu VaV „IKT der Zukunft“ a podporuje výzkumnou spolupráci firem a univerzit v kompetenčních centrech programu COMET.

Nová rakouská vláda klade silný důraz na digitalizaci a bude pokračovat v iniciativě „Digital Austria“, která podporuje plošnější digitalizaci a posun Rakouska mezi digitální velmoci. Součástí iniciativy je i tzv. Breitband Austria 2030, která má vyslat nové impulzy pro urychlené vybudování potřebné infrastruktury do roku 2030. Společná iniciativa ministerstva pro digitalizaci a podnikatelské prostředí (BMDW) a rakouské hospodářské komory (WKO) „KMU Digital“ podporuje malé a střední podniky ve vývoji a realizaci digitálních strategií na míru.

Předpokladem použití nových technologií a přístupů (např. IoT) je implementace širokopásmového internetu za účelem efektivní a rychlé výstavby příslušné infrastruktury. Novou vysokorychlostní přenosovou technologií v kombinaci s novými frekvenčními pásmy, vrstvovou strukturou sítí (Network Slicing) a virtualizací funkcí síti se stane standard 5G silná hnací síla dalšího technologického vývoje. Zatím je 5G k dispozici pouze v některých městských centrech (např. ve Vídni, Linci a Grazu), celoplošná výstavba začne po druhé aukci frekvencí na jaře 2020. Do budoucna by měly sítě 5G k HDP Rakouska ročně přispívat cca 4 mld. Eur.

Obchodní příležitosti v oblasti ICT do budoucna představují polovodiče v oblasti použití internetu věcí (IoT), řešení kolem problematiky bezpečnosti dat, Augmented Reality, nositelných počítačů Wearable Computing a zejména umělé inteligence (AI). Nová rakouská vláda se hlásí ke strategii  „Artificial Intelligence Mission Austria 2030“, jejímž cílem je podpora vývoje a aplikace AI při zohlednění etických zásad a objasnění regulativních otázek. Součástí záměrů vlády v oblasti ICT je také zhotovení masterplanu pro problematiku blockchainu a digitálních měn a národní řešení Cloud Computing s nejvyšším standardem bezpečnosti.

Obranný průmysl

Rakouský obranný průmysl je limitován omezenými schopnostmi rakouské armády investovat do nákupu nových zbraňových systémů, rakouské firmy se proto aktivně ohlíží po zahraniční průmyslové spolupráci a zapojení do velkých evropských dodavatelských řetězců. Společným česko-rakouským tématem je spolupráce firem na třetích trzích, resp. možnost ucházet se o prostředky z Evropské obranné agentury (EDA), resp. programu na podporu evropského obranného průmyslu (EDIDP). Konkrétní příležitosti pro český obranný průmysl v Rakousku se nabízejí zejména v oblasti mobility, letectví, vybavení pro vojáky či ICT. Z velkých zakázek stojí vláda před rozhodnutím o budoucím zajištění rakouského vzdušného prostoru. Byla ohlášena zakázka na vrtulníky, a rakouská armáda se zároveň zabývá otázkou případného nákupu nových podzvukových cvičných letounů jako náhrada zastaralých letadel typu Saab 105. 
 

Stavební průmysl

Rakouské stavebnictví odpovídá za 6,4 % ekonomického výkonu země a zahrnuje cca 35 000 firem (z nichž se kolem 27 300 zařazuje do oblastí stavebních instalací a vedlejších stavebních činností). Po zvýšení dynamiky v roce 2018 a nárůstu obratu o cca 8 % v r. 2018 vykazuje významný ukazatel stavu zakázek stavebních firem ve třetím čtvrtletí 2019 ve všech spolkových zemích meziročně klesající tendenci, a to průměrně o -0,6 týdnů na 16 týdnů. Navzdory tomu vychází rakouský stavební průmysl pro r. 2020 z mírného zvětšení celkového objemu produkce ve stavebnictví a stavebním inženýrství ve výši +1,2 %. I nadále lze pozorovat sílící trend zj. v segmentu ekologických staveb a staveb s vysokým stupněm energetické soběstačnosti a s uplatněním tzv. „zelených technologií“ – příslušné projekty podporuje mj. státní iniciativa ochrany klimatu s názvem „klimaaktiv“.

Na základě programu nové rakouské vlády budou ze strany státu poskytnuty rozšířené a nové možnosti odpočtu daní jak pro novostavby, tak pro sanaci a tepelnou úpravu existujících budov. Vláda zároveň klade důraz na zahušťování měst a adaptaci budov v městech zejména vybudováním podkroví, zatímco budou mít nové stavební projekty na zelené louce pouze podřízený význam. Uvedená oblast termické sanace budov je spolu s obměnou topných a klimatizačních zařízení v Rakousku předmětem finanční podpory nejen ze strany státu, ale i ze strany spolkových zemí. V dané oblasti se vyskytují příležitosti, které jsou zatím v Rakousku podle odborných kruhů z větší části nevyužity.

Dále poroste význam inovací a nových technologií i při výrobě stavebních materiálů a obecně povědomí o udržitelnosti staveb. Perspektivní je oblast Smart Home propojující obory stavebnictví, elektroniky a automatizace a Smart Real Estate s využíváním senzorové techniky pro údržbu nemovitostí. Dle odborných prognóz by měl obrat na trhu s výrobky a službami Smart Home v Rakousku 2020 činit cca 334 mil. eur, a do roku 2024 se má tento obrat zvýšit na 569 mil. eur (+14,2 %). Nabízí se tak enormní potenciál pro firmy nabízející řešení integrace techniky prostřednictvím internetu (M2M). Nové perspektivy se vyskytují v oblasti digitální simulace nejen finální výroby, ale celého procesu realizace (Building Information Modeling/BIM).

Během r. 2019 lze v Rakousku zaznamenat nepřetržitý rozmach investiční bytové a komerční výstavby. Celkové investice do nemovitostí dosáhly rekordní výše 5,9 mld. eur, z nichž připadá 31% na investice do kancelářských nemovitostí a 23% na investice do obytných a rezidenčních nemovitostí. Počet nově schválených bytů včetně přestaveb činil v r. 2019 61700 a měl by v příštích letech mírně klesnout. Co se týká veřejných zakázek dále podporuje novelizace spolkového zákona o zadávání zakázek (BeVergG) z r. 2018 princip nejlepší nabídky (tzv. Bestbieterprinzip), tzn. místo koncentrace na nejlepší cenu mají být do větší míry zohledněny kritéria kvality a příslušné následky (údržba, životní cyklus, atd.), popř. i sociální aspekty konkrétního zadávání zakázky.

Strojírenský průmysl

Strojírenství je tradičním a rychle rostoucím sektorem rakouského průmyslu, který se s ročním obratem 21,5 mld. eur (2018) podílí 14 % na výkonu rakouské ekonomiky. Význam strojírenství pro rakouskou ekonomiku se odráží i v dovozech strojů a dopravních prostředků, jejichž celková hodnota dosáhla v první polovině 2019 hodnoty 9,3 mld. eur a meziročně vykázala růst +4,1 %. V zahraničním obchodu s ČR zaznamenal rakouský dovoz strojů a dopravních prostředků podle předběžných údajů úřadu Statistik Austria v první polovině 2019 hodnotu 386 mil. eur (+11,8% oproti stejnému období r. 2018).

K nejvýznamnějším dílčím segmentům rakouského strojírenského průmyslu patří kovové konstrukce, kolejová vozidla, zemědělské a lesnické stroje a zdvihací a těžební technika. Inovativním malým a středním podnikům se v oblasti strojírenství skýtají příležitosti ve vývoji aplikací High Tech a speciálních strojů. Stále větší význam mají služby související s výrobkem, servisní inovace a kompletní řešení obráběcích procesů, zkrácení procesního řetězce, aplikace 3D tisku a rozšířené reality pro manipulaci a interaktivní sestavování virtuálních objektů (Virtual Assembling).

Na základě výrazně rostoucích výdajů na výzkum a vývoj (VaV) v posledních letech bude kladen důraz na urychlenou modernizaci, automatizaci, vč. senzorové techniky a zintenzivnění využívání informačních technologií. Bude pokračovat proces fúze klasického strojírenství s oblastí IT, což vzhledem k připojení na internet a integraci řídicích jednotek a senzorů vyžaduje komplexní řešení bezpečnosti pro průmyslová zařízení. Technologie internetu věcí (IoT) umožňuje optimalizaci výrobních procesů a úplnou kontrolu kvality a efektivnosti v logistice. Vývojem a distribucí užitečných optimalizovaných digitálních produktů v podobě služeb či servisu (např. v instalaci, údržbě a skladování) mohou výrobci získat konkurenční výhodu. Dále se bude zvyšovat poptávka v oblasti analytického softwaru pro analýzu dat strojů a senzorů (prediktivní analýza) a po jejich implementaci do výrobního procesu. Státní agentura Austria Wirtschaftsservice (aws) poskytuje v rámci programu Průmysl 4.0. finanční podporu do maximální výše 500 000 Eur pro analytickou a koncepční fázi projektů, investice do zařízení a školení a kvalifikačních opatření v oblasti průmyslu 4.0.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou a odpovídající zpracovávání odpadních vod má v Rakousku dlouholetou tradici. V roce 2019 přijal parlament ústavní zákon o zákazu privatizace zdrojů pitné vody. Ministerstvo pro zemědělství, regiony a cestovní ruch schválilo na rok 2020 investice do projektů na zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod a ochrany proti povodním a suchu ve výši 100 mil. euro. V oblasti vodního hospodářství v obydlených oblastech bylo schváleno 935 projektů s výší podpory 48,7 mil. eur. Na ochranu před povodněmi bylo schváleno 522 projektů s celkovou dotací ve výši ca 48,6 mil. eur. Zbývající prostředky jsou určeny ke zlepšení ekologického stavu povrchových vod.

V rámci evropského programu LIFE získalo Rakousko dotaci 10 mil. eur na projekt managementu povodí řek IRIS (Integrated River Solutions in Austria). Na sedmi rakouských řekách na celkové rozloze 600 říčních kilometrů budou v rámci projektu do roku 2027 realizována opatření v oblasti ekologizace povodí, ochrany ŽP a ochrany proti povodním v hodnotě 16,5 mil. eur.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Farmaceutický průmysl, odvětví biotechnologií a výroby zdravotnických prostředků generují až 6 % rakouského HDP a zaměstnávají více než 55 tis. lidí. Počet firem činných v oboru biotechnologií se od roku 2010 zdvojnásobil. Podniky v oboru Life Science, který má pro Rakousko nejen značný hospodářský, ale i strategický význam, navíc investují ročně kolem 170 mil. eur do výzkumu a vývoje. Celkem je v Rakousku 5 klasterů se zaměřením na Life Science a několik výzkumných středisek, např. Research Institute of Molecular Pathology ve Vídni nebo MedAustron ve Wiener Neustadt, který je lídrem v oblasti iontové terapie v léčbě rakoviny a mezinárodně vyhledávaným partnerem. Posláním programu aws Life Science Austria je zvýšení počtu inovativních společností v této oblasti v Rakousku, poskytování finanční podpory a poradenských služeb.

Klíčový význam budou mít v Rakousku cílené biologické léky užívané k léčbě nádorových onemocnění a s využíváním k léčbě astmatických potíží, revmatologii a u střevních onemocnění.

U lékařské techniky je tahounem rozvoje a inovací opět digitalizace. Od roku 2017 lze konstatovat významný růst aplikací e-health a telemedicíny,pro polovinu všech podniků založených v období 2016–2018 je „digitální zdraví“ východiskem. V zdravotnickém průmyslu dávají významné impulzy startupy a univerzitní spinoffy. V této souvislosti je v současné době perspektivním tématem zdravotní prevence.

Sektor Life Science se v Rakousku vyznačuje vysokým stupněm propojení výrobců, dodavatelů a poskytovatelů služeb. Dlouhodobý trend stárnutí obyvatelstva posiluje poptávku po medicínské technice a nabízí uplatnění inovací v oblasti asistované zdravotní a sociální péče o seniory, vč. příslušné techniky a systémů komunikace (dozorování, diagnózy, elektronické výpisy zdraví, měření diagnostických parametrů ap.) Inovace tohoto typu podporují programy rakouské vlády „informační a komunikační technologie budoucnosti“ a „benefit“ se zaměřením na adekvátní bydlení, resp. péči o seniory v domácnosti. Perspektivní do budoucna jsou řešení ve prospěch zachování kognitivních kapacit seniorů, prevence demence a obecně v segmentu zdravotní péče v nemocnicích. Tento segment doplňují technické systémy asistence, vč. aplikace robotů, a softwarová řešení pro medicínu, telemedicínu a e-health.

Potenciál mají lékařské, chirurgické, dentální a veterinární nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje (např. high-tech protetika) a nástroje a přístroje pro vyšetření zraku. Poptávány jsou rovněž opravy lékařských přístrojů a speciální nátěry s využitím nanotechnologií do tzv. čistých provozů (nemocnic). V neposlední řadě budou k dalšímu vývoji zdravotnictví přispívat analýzy Big Data, na jejichž základě bude vývoj léčiv probíhat se zvýšenou účinností a účelností.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Rakousku je každoročně pořádáno kolem 300 veletrhů a výstav. Nejucelenější přehled o výstavách a veletrzích v Rakousku poskytují stránky www.messe.at

Před rozhodnutím o účasti na veletrhu v Rakousku doporučujeme kontaktovat buď rakouskou pobočku agentury CzechTrade nebo Obchodně-ekonomický úsek ZÚ Vídeň.

Seznam aktuálních konferencí a odborných seminářů s možností B2B jednání uvádí Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku na svých webových stránkách (https://www.mzv.cz/vienna/cz/obchod_a_ekonomika/veletrhy_a_b2b_akce_v_rakousku/index.html).

B2B akce dle zemí a oborů lze vyhledávat prostřednictvím stránky: events.b2match.com/

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni (Rakousko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem