Rumunsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti (Rumunsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pozitiva rumunského trhu:  relativně jednoduché a rychlé založení pobočky firmy; široká nabídka nemovitostí či kancelářských prostor;  znalost angličtiny a dalších cizích jazyků u mladé generace; členství v Evropské unii; prozatím nižší mzdové náklady; kvalifikovaná pracovní síla (zejména automobilový sektor nebo ITC, SW); výhodná geografická poloha; česká menšina v Banátu;  slovenská menšina v příhraničních župách sousedících s Maďarskem.

Negativa rumunského trhu: nutnost zřízení kanceláře v Bukurešti nebo v regionech (nedoporučuje se řídit firmu/pobočku na dálku); nižší kvalita infrastruktury (ohraničené pokrytí území dálniční sítí, doprava je časově náročná a nákladná); horší platební morálka a nelehká vymahatelnost pohledávek; nižší produktivita práce; nedostatek kvalifikované pracovní síly ; obtíže s čerpáním EU fondů; nižší tempo reforem; korupce; rozdíl v úrovni infrastruktury i příjmů mezi hlavním městem a regiony; časté problémy v procesu tendrů; volatilní měnový kurz; slabší veřejný sektor, častá rotace ministrů a zaměstnanců ve státním sektoru; nepředvídatelnost legislativního prostředí.

Mezi perspektivní obory v Rumunsku lze zařadit zemědělství a potravinářství (nákup zemědělské techniky, moderní technologie, ovoce, zelenina, potraviny a nápoje), energetika, retail a maloobchod, odpady (zpracování odpadu, recyklace, ekologické skládky), obnovitelné zdroje energie, zdravotnictví (kontrola kvality, laboratorní technika, dodávky do soukromých klinik), chemický průmysl (ropa, plyn), automobilový sektor (automobily, kabely, náhony, karoserie, střešní systémy, pneumatiky a ráfky, motory), využití EU fondů (zaměstnanost, stavebnictví, infrastruktura) a cestovní ruch.

Perspektivní sektory v Rumunsku 2019:

Zemědělství a potravinářství (vybavení, stroje, hnojiva), zdravotnictví a farmaceutický sektor, lékařské přístroje (lasery, chirurgické nástroje, nemocniční lůžka), energetika a zvyšování energetické účinnosti, tepelné izolace, kogenerační jednotky, OZE a rekonstrukce stávajících energeticky neefektivních tepelných elektráren, automatizace, elektrotechnika, průmysl dopravní, vodohospodářství,  průmysl odpadní, strojírenství a výroba strojů, stavebnictví a stavební materiály, textilní, kožedělný a nábytkářský průmysl.

Dopravní infrastruktura: dálnice, železnice, přístavy a kanály na Dunaji, přístav Konstanca, letiště, regionální silnice, obchvaty měst, rozšíření metra a obměna tramvají, autobusů a trolejsbusů.

Vodohospodářství, odpadní průmysl a životní prostředí: infrastruktura (pitná voda, kanalizace, čističky odpadních vod, odpadové hospodářství); energetika (spalování odpadu, energetická účinnost, tepelné izolace, alternativní zdroje energie (geotermální, biomasa, vodní elektrárny), instalace filtrů; ochrana proti záplavám; projekt Natura 2000.

Rozvoj měst: elektrifikace a rekonstrukce městské hromadné dopravy, revitalizace historických center měst a obcí, výstavba sociálního bydlení, modernizace škol, univerzit, nemocnic, budování cyklostezek, chodníků a sportovních zařízení, obnova městského osvětlení, modernizace parků.

Vzdělávání zaměstnanců: zvyšování kvalifikace zaměstnanců, specializace, oborové vzdělávání, bezpečnost práce na pracovišti, rekvalifikace, projekty v rámci veřejného vzdělávacího systému, projekty pro absolventy, projekty pro integraci sociálně slabých skupin.

Podpora malých a středních podniků: investice do výrobních podniků (budovy, výrobní zařízení, vybavení IT), podpora MSP zaměřených na inovace (transfer technologií, rizikový kapitál, podpůrné úvěry), podpora mezinárodní činnosti MSP, podpora klastrů, poradenství.

Věda, rozvoj, software a ITC: věda a rozvoj (projekty podniků, spolupráce s univerzitami, podpora vědecké infrastruktury), ITC projekty (pro podniky, úřady, zlepšování infrastruktury).

Rozvoj venkova: integrační projekty, investice do zemědělských a lesnických závodů (stroje, budovy) a lokálních zdrojů alternativní energie (např. biomasa), rozvoj a obnova systému zavlažování, programy pro mladé zemědělce, zpracování potravin, investice do budov a zařízení, rybářství, podpora výrobních svazů, rozvoj obcí (obnova systému vodovodního řádu a kanalizace) a místních komunikací, přímé platby pro zemědělství.

Další prioritní sektory: cestovní ruch, investice do infrastruktury, obnova historických památek, eroze pobřeží, státní správa, podpora chodu podpůrných programů EU, zhotovení informačních brožur a materiálů o podpůrných programech EU, technická asistence.

Aktuální sektorové příležitosti pro Rumunsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V kalendářním roce 2019 Velvyslanectví České republiky v Bukurešti plánuje tyto aktivity: 

 • Odborný seminář k problematice daní ve spolupráci s advokátní kanceláří Peterka a Partners (leden 2019)
 • Výroční setkání s českými podnikateli na rezidenci velvyslance v Bukurešti (únor 2019)
 • České firmy na  veletrhu Construct Expo 2018 v Bukurešti (březen 2019) – ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade v Bukurešti
 • České firmy na zemědělské výstavě AGRO Pitesti ( květen 2019)
 • Obchodní mise KHK Středočeského kraje do Rumunska (květen 2019)
 • Česko-rumunský matchmakingový seminář z oblasti smart technologií, projekt PROPED v Bukurešti (květen 2019)
 • Porada vedoucích ekonomických úseků ZÚ v Praze (červen 2019)
 • Porada vedoucích zastupitelských úřadů v Praze (srpen 2019)
 • Kulatý  stůl k obchodním a investičním příležitostem v energetice Rumunska, projekt PROPED v Bukurešti (říjen 2019)
 • Oslava státního svátku v Bukurešti – setkání s českými podnikateli (říjen 2019)
 • České firmy na zemědělském veletrhu Indagra 2019 v Bukurešti (říjen 2019) – ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade v Bukurešti
 • Setkání českých výrobců s nákupčími v oblasti zdravotnického a  farmaceutického průmyslu v Rumunsku, projekt PROPED v Bukurešti (listopad 2019)
 • Vánoční setkání ZÚ s českými podnikateli v Bukurešti (prosinec 2019)

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bukurešti (Rumunsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem