Rumunsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti (Rumunsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

 

 

Dovoz

 

 

Obrat

 

 

Saldo

ROK

EUR

poř.

Index

EUR

poř.

Index

EUR

poř.

Index

EUR

2014

1 663 568

16.

108,7

1 284 286

18.

120,8

2 947 854

17.

113,7

379 282

2015

1 791 648

16.

107,7

1 536 837

17.

119,7

3 228 485

17.

112,9

254 481

2016

1 891 751

17.

105,6

1 675 298

17.

109,0

3 567 049

16.

107,2

216 453

2017

2 235 592

16.

118,2

1 944 218

17.

116,1

4 179 810

16.

117,2

291 374

2018

2 578 288

15.

115,3

2 112 343

17.

108,6

4 690 631

15.

112,2

465 945

2019

2 755 152

15.

106,9

2 259 485

17.

107,0

5 014 637

15.

106,9

495 667

1-2/2020

487 560

15.

109,7

375 164

17.

95,9

862 724

15.

103,2

112 397

Zdroj: ČSÚ ČR

Rumunsko patří k největším obchodním partnerům České republiky v regionu jihovýchodní Evropy. Je to dáno politickými, ekonomickými a obchodními vazbami mezi oběma státy (členství v NATO a Evropské unii), ale také značným potenciálem rumunského trhu a relativní geografickou blízkostí obou zemí. Ohledně exportních příležitostí, které v současné době rumunský trh nabízí, lze říci, že domácí produkce zatím zdaleka nestačí pokrýt poptávku a dovoz do země převyšuje její vývozy. Jednou z příčin je stále nedokončená restrukturalizace v některých odvětvích rumunského hospodářství a obecně nižší produktivita práce.

Českým podnikům se v Rumunsku daří. Česká republika má potenciál na zvýšení dynamiky svého exportu (nyní 15. místo), významná je přítomnost cca 1065 českých společností na rumunském trhu, na druhou stranu ČEZ se rozhodl prodat rumunská aktiva.

Rumunsko svým ekonomickým potenciálem, velikostí, umístěním trhu i tradičními vzájemnými vazbami je pro českou podnikatelskou obec významným trhem.

Perspektivními obory pro české podnikatele jsou, viz také kap. 5.1.:

Dopravní průmysl a infrastruktura, Důlní, těžební a ropný průmysl, Elektrotechnika, Energetický průmysl, ICT, Stavební průmysl, Strojírenský průmysl, Vodohospodářský a odpadní průmysl, Zdravotnický a farmaceutický průmysl, Zemědělský a potravinářský průmysl, Zpracovatelský průmysl, Obranný průmysl

Obě země jsou závislé na trzích Evropské unie a podstatnou část jejich průmyslu tvoří automobilový sektor (výroba automobilů, komponentů a náhradních dílů).

České firmy by mohly profitovat nejen z tradice vzájemných vztahů, ale také ze skutečnosti, že se zde na české výrobky a firmy nahlíží skoro jako na ty německé. České zboží a služby mají v Rumunsku nálepku dobré kvality.

Obrat vzájemného obchodu dosáhl v roce 2019 rekordní výše 5,015 mld. EUR.

Je velkou neznámou, jak moc se na vzájemném obchodě podepíše pandemie COCID 19.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Rumunsko je největším trhem v jihovýchodní Evropě a svým ekonomickým potenciálem, velikostí, umístěním trhu i tradičními vzájemnými vazbami je pro českou podnikatelskou obec významným trhem.

Komoditní struktura obchodu se v zásadě mění ouze málo. Mezi největší položky českého vývozu patří již tradičně motorová vozidla k dopravě osob, příslušenství a díly k motorovým vozidlům a traktorům, izolované dráty, kabely a elektrické vodiče, odstředivky, kompresory, akumulátory, armatury, kotle, filtrační a čistící stroje, čerpadla, textilie, farmaceutické výrobky, pneumatiky, povrchově aktivní čisticí a prací prostředky, impregnované textilie, ale také např. potravinové přípravky, dětské potřeby, sady stavebnic, různé hry a hračky. Je zajímavé, že se již objevila mýdla a čistící prostředky.

Typ výstupu :   Normální
Směr obchodu :   Vývoz
Období :   1.1.2019  –  31.12.2019
Nomenklatura zboží :   SITC(3)
Data v tabulce jsou :   bez dopočtů

 

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.)
781 Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob RO Rumunsko 27 392 683 6 978 708
784 Díly a příslušenství vozidel motorových RO Rumunsko 28 437 863 6 137 369
764 Zařízení telekom., přísluš.přístojů pro zázn.,reprod.zvuku,obrazu RO Rumunsko 660 541 4 507 314
772 Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. RO Rumunsko 5 826 232 4 093 136
773 Prostředky k rozvodu elektrické energie jn. RO Rumunsko 9 266 596 3 482 301
743 Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap. RO Rumunsko 5 339 895 2 548 687
699 Výrobky z kovů základních jn. RO Rumunsko 17 626 334 2 035 718
893 Předměty z hmot plastických jn. RO Rumunsko 16 536 143 1 683 859
778 Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.) RO Rumunsko 28 052 958 1 496 007
554 Mýdla, přípravky čistící a leštící RO Rumunsko 29 499 770 1 216 363

 

Typ výstupu :   Normální
Směr obchodu :   Dovoz
Období :   1.1.2019  –  31.12.2019
Nomenklatura zboží :   SITC(3)
Data v tabulce jsou :   bez dopočtů

 

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.)
773 Prostředky k rozvodu elektrické energie jn. RO Rumunsko 44 386 909 9 049 839
772 Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. RO Rumunsko 13 925 104 7 301 022
784 Díly a příslušenství vozidel motorových RO Rumunsko 16 651 155 5 263 655
821 Nábytek a díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný RO Rumunsko 41 032 667 4 866 701
778 Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.) RO Rumunsko 3 316 293 3 281 421
122 Tabák zpracovaný, obsahující i náhražky tabákové RO Rumunsko 3 979 674 3 212 883
542 Léčiva (vč. léčiv veterinárních) RO Rumunsko 279 787 2 081 932
781 Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob RO Rumunsko 10 860 191 2 029 246
742 Čerpadla a dopravníky na kapaliny a jejich díly RO Rumunsko 2 207 218 1 560 233
764 Zařízení telekom., přísluš.přístojů pro zázn.,reprod.zvuku,obrazu RO Rumunsko 396 441 1 540 371

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Poté, co se obě země staly součástí vnitřního trhu Evropské unie, vzájemná výměna služeb mezi Českou republikou a Rumunskem roste. Příjmům v oblasti služeb dominují příjmy z dopravy, a to zejména silniční a železniční. Stále více se však prosazují různé obchodní, odborné a technické služby. Rumunský sektor služeb představuje největší podíl v rámci HDP. Stále je však pod průměrem Evropské unie. Komponenty sektoru služeb tvoří finance, půjčky, podnikatelské aktivity, obchod, ubytovací zařízení, restaurace, doprava a ostatní služby.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Česká republika se v roce 2019 úspěšně umístila na 12. místě (o 2 místa hůře než v roce 2018) v pořadí největších zahraničních investorů. Dle Národního obchodního rejstříku Rumunska celková výše investovaného kapitálu z České republiky činila více než 1,21 mld. EUR. Z pohledu ČNB byly české přímé investice v Rumunsku k 31.12.2018 v rámci teritoriální struktury s 3,6% na 6. místě (údaj ke květnu 2020)

Pořadí investorů z České republiky v Rumunsku dle výše investice (2019)

Mezi největší české investory patří i nadále společnost ČEZ Romania s investicí cca 1,1 mld. EUR do výroby energie z obnovitelných zdrojů. Její dvě větrné farmy s celkovým instalovaným výkonem 600 MW představují největší projekt svého druhu v Evropě a produkce větrné farmy představuje zhruba 10 % podíl na rumunském trhu energie z obnovitelných zdrojů. Pro rok 2020 se očekával ústup z pozic, po CORONA pandemii je situace otevřená.

Dalšími investory jsou:

Tomis Team, CPI Property Group, PPF Investment Group, Chropyňská strojírna, Renomia, Alef, Skupina RC Reinvest, Antares, nebo Penta Investments.

Dle Obchodního rejstříku Rumunska je v zemi registrováno (ke konci roku 2019) celkem 1098 firem s českou kapitálovou účastí. K tomuto počtu je možné připočíst další české firmy, které v Rumunsku podnikají bez registrace a své podnikání řeší na dálku nebo formou služebních cest. Pokud jde o rumunský kapitál investovaný v České republice, jedná se hlavně o společnosti zřízené rumunskými občany usazenými v České republice a je relativně nízký (kolem 4 mil. EUR).

Zdroj: Obchodní rejstřík Rumunska

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní oblast ČR–Rumunsko

 • Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, týkající se dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních a Závěrečný protokol, Bukurešť, 20. 06. 1934, č. 100/1936 Sb., 172/1948 Sb. 
 • Protokol uzavřený mezi Republikou Československou a Královstvím Rumunským o transferu osob české a slovenské národnosti z Rumunska do Československa, Bukurešť, 10. 07. 1946 
 • Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o zdravotnické spolupráci, Bukurešť, 25. 03. 1958 
 • Smlouva mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, Praha, 25. 10. 1958, č. 31/1959 Sb.
 • Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou a Dodatkový protokol, Bukurešť, 03. 08. 1960, č. 51/1961 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě, Bukurešť, 06. 12. 1967, č. 73/1968 Sb.
 • Protokol o přímé vědeckotechnické spolupráci a kooperaci mezi Federálním výborem pro technický a investiční rozvoj ČSSR a Národní radou vědeckého výzkumu Rumunské socialistické republiky, Praha, 28. 04. 1969 
 • Dohoda mezi Federálním výborem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Výborem pro jadernou energii Rumunské socialistické republiky, Praha, 18. 11. 1969 
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě, Praha, 13. 03. 1970, č. 97/1970 Sb.
 • Dohoda mezi ministerstvem spojů Československé socialistické republiky a ministerstvem spojů Rumunské socialistické republiky o poštovní a telekomunikační službě, Praha, 18. 03. 1971 
 • Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury, Praha, 26. 03. 1971, č. 84/1971 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, Praha, 03. 11. 1972, č. 97/1973 Sb.
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou, Bukurešť, 09. 12. 1972, č. 64/1974 Sb.
 • Ujednání sjednané výměnou nót mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o změně článků 2, 8, 9 a 14 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury ze dne 26. března 1971, Bukurešť, 04. 05. 1981, č. 90/1981 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku, Bukurešť, 06 .08. 1991, č. 371/1991 Sb.
 • Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. 12. 1990, spojených s přechodem na účtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, Brno, 11.09.1991, č. 177/1992 Sb.
 • Dodatek k Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, ze dne 11. září 1991, Bukurešť, 19. 11. 1991, č. 177/1992 Sb.
 • Protokol o spolupráci mezi ministerstvem zahraničních věcí České republiky a ministerstvem zahraničních věcí Rumunska, Praha, 07. 09. 1993 
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Bukurešť, 08. 11. 1993, č. 180/1994 Sb. 
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, Bukurešť, 08. 11. 1993, č. 198/1994 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní, Praha, 25. 01. 1994, č. 148/1994 Sb. 
 • Ujednání mezi ministerstvem vnitra České republiky a ministerstvem vnitra Rumunska k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní ze dne 25. ledna 1994, Praha, 25. 01. 1994, č. 148/1994 Sb.
 • Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, Bukurešť, 22. 06. 1994, č. 37/1997 Sb.
 • Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem, Bukurešť, 11. 07. 1994, č. 1/1996 Sb.
 • Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Rumunska o spolupráci v oblasti práce, sociální politiky a politiky zaměstnanosti, Bukurešť, 06. 10. 1994 
 • Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o mezinárodních smlouvách sjednaných mezi Československem a Rumunskem platných k 31. 12. 1992, Bukurešť , 26. 05. 1995, č. 55/2000 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska o vzájemné spolupráci, Praha, 24. 07. 1995 
 • Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska o spolupráci v oblasti topografie, Bukurešť, 26. 02. 1997 
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkající se ochrany vojenských utajovaných skutečností, Bukurešť, 17. 07. 2000, č. 53/2001 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorismu a další závažné trestné činnosti, Praha, 13. 11. 2001, č. 33/2003 Sb. m. s.
 • Memorandum o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Rumunska, Praha, 13. 03. 2002, č. 120/2004 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 2002-2005, Bukurešť, 12. 04. 2002, č. 98/2002 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, Bukurešť, 24. 09. 2002, č. 25/2004 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska o změně bodu 5 přílohy Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 2002-2005, podepsaného v Bukurešti dne 12. 4. 2002 sjednané výměnou nót, Bukurešť, 20. 01. 2004 
 • Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, Praha, 02. 08. 2004, č. 49/2005 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku ze dne 6. srpna 1991 sjednaná výměnou nót, Bukurešť, 09. 08. 2005, č. 104/2005 Sb. m. s.
 • Dodatkový protokol k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícímu se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsanému v Bukurešti dne 17. července 2000, Praha, 28. 02. 2006, č. 87/2006 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, Praha, 23. 10. 2007, č. 23/2008 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska o spolupráci v oblasti školství, Praha, 22. 01. 2008, č. 72/2008 Sb.m.s.
 • Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, Praha, 22. 01. 2008, č. 60/2009 Sb.m.s. 
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací, 31.03.2010, č.43/2011 Sb.m.s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech, Bukurešť, 6. 10. 2014, č. 48/2015 Sb.m.s.
 • Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska o spolupráci v oblasti lesního hospodářství, 9. 6. 2015, č. 37/2016 Sb.m.s.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Pomoc přijímaná od Evropské unie se uskutečňovala prostřednictvím tří hlavních programů – PHARE, ISPA a SAPARD. Po vstupu Rumunska do Evrospké unie v roce 2007 tuto roli přebraly strukturální a kohezní fondy. Rozvojová pomoc poskytovaná Rumunsku Českou republikou byla po vstupu Rumunska do Evropské unie ukončena.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bukurešti (Rumunsko) ke dni 13. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem