Severní Makedonie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopje (Severní Makedonie)

Severní Makedonie podala svou žádost o členství v roce 2004, třináct let po své nezávislosti. Je to jedna z pěti současných kandidátských zemí EU spolu s Albánií, Černou Horou, Srbskem a Tureckem. Evropská unie formálně schválila zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a Albánií v březnu 2020, předpokládá se, že vlastní jednání by měly být zahájeny ještě v tomto roce.

 

Právní předpisy EU
Pokud jde o jeho schopnost převzít závazky vyplývající z členství, země je ve většině oblastí mírně připravena, a to i v oblasti hospodářské soutěže, dopravy a energetiky. Země vykazuje dobrou úroveň přípravy v oblastech, jako je právo společností, celní unie, transevropské sítě a věda a výzkum. Je třeba vyvinout další úsilí, zejména v těch několika málo oblastech, kde je země v rané fázi přípravy, jako je svoboda pohybu pracovníků. Je také zapotřebí většího důrazu na administrativní kapacitu a účinné provádění. Země nadále zlepšovala sladění s prohlášeními EU a rozhodnutími Rady o společné zahraniční a bezpečnostní politice.
Ekonomická kritéria
Republika Severní Makedonie dosáhla určitého pokroku a je na dobré úrovni při přípravě fungující tržní ekonomiky. Přes politickou patu v první polovině roku došlo k pozoruhodným zlepšením, zejména v řízení veřejných financí a transparentnosti. Klíčové slabiny ekonomiky zůstávají. Patří sem nedostatky v podnikatelském prostředí, jako je nedostatečné vymáhání smluv a velká neformální ekonomika. Strukturální problémy trhu práce se odrážejí v nízké aktivitě a vysoké míře nezaměstnanosti. Makroekonomické prostředí se v první polovině roku 2017 zhoršilo, neboť zdlouhavá politická krize vyústila v investice. Fiskální politika je zaměřena na krátkodobá opatření a postrádá trvalý konsolidační plán.
Hospodářství dosáhlo určitého pokroku a je mírně připraveno čelit konkurenčním tlakům a tržním silám v rámci EU. Dalším pokrokem bylo dosaženo diverzifikace vývozu a vyšší produkce přidané hodnoty ve zpracovatelském odvětví. Obchodní a investiční vztahy s EU se nadále zintenzivňovaly. Hospodářství stále trpí nedostatky vzdělávacích učebních osnov, nízkou mírou inovací a významnými nedostatky v oblasti investic, včetně zejména veřejné infrastruktury.

 

 

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Tradiční role Delegace je zastoupení EU v Severní Makedonii a usnadnit vývoj vzájemných vztahů na politické a ekonomické úrovní, v oblasti obchodu a zahraniční asistence, finanční ale také technické. Má vedoucí roli mezi velvyslanectvími členských států, zejména v oblastech obchodu a zahraniční pomoci.

Delegace sleduje připravenost Severní Makedonie splňovat politická a ekonomická kritéria v souladu s normami a politikami EU.

Kontakt:

Economic Issues, Institution Building and Cross Border Cooperation

Adresa: Sv. Kiril i Metodij 52b

1000 Skopje

Tel: +389 2 3248 500, +389 2 3248 547

Fax: +389 2 3248 501

E – mail: delegation-north-macedonia@eeas.europa.eu, freek.janmaat@eeas.europa.eu

Vedoucí delegace: Samuel Žbogar

Vedoucí ekonomického úseku: Freek Janmaat. Pro více informací nebo na konkrétní žádosti je možné se obrátit na pracovníky odboru pro tisk a informace na delegaci, e-mail: delegation-north-macedonia@eeas.europa.eu.

 

 

 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Zahraniční obchod Severní Makedonie se zeměmi Evropské unie

Celkový zahraniční obchod Severní Makedonií se zeměmi Evropské unie v období leden – prosinec 2019 dosáhl hodnoty 4 601 808 tis. USD, přičemž vývoz činil 1 832 021 tis. USD, zatímco saldo dovozu činí 2 769 787 000 USD. Obchodní deficit v roce 2019 je 937 766 tis. USD.
Vývoz zboží do členských států EU představuje 62,5 %, zatímco dovoz 59,1 %. Ve struktuře top 20 zemí s největším ovjemem výměn se Severní Makedonií za uvedené období je 11 zemí z Evropské unie.

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Severní Makedonie má v přepočtu k dispozici 260 tis. EUR denně, nebo přibližně 100 mil. EUR ročně od Evropské agentury pro pomoc EU (IPA – Instrument for Pre-Accession Assistance). Z těchto téměř 1 mld. EUR, které jsou k dispozici na pomoc zemi, prostřednictvím dvou programů, jednoho od roku 2007 do roku 2013, a současného, který začal v roce 2014 a bude trvat do příštího roku (2021), země využila země pouze 527 mil. EUR, což je o něco více než polovina.

Tyto fondy jsou rozděleny do pěti složek: Přechodná pomoc a zvyšování úrovně institucí; přeshraniční spolupráce; regionální rozvoj; rozvoj lidských zdrojů a ruralní rozvoj.

S evropskými penězi bylo realizováno 415 projektů a největší využití prostředků je v oblasti regionálního rozvoje, prostřednictvím kterého jsou financovány projekty v oblasti dopravy a životního prostředí. Úsek dálnice Demir Kapija – Smokvica, jako jeden z největších projektů, ale také desítky dalších projektů.

 

Mnoho výběrových řízení probíhá nebo jsou před zahájením, a většina se uskuteční do roku 2025. Důsledkem je transformace státní spravy a přijetí evropských norem v provozu a poskytování lepších služeb občanům.   

Program IPA II nyní poskytuje podobnou pomoc od roku 2014 do roku 2020 prostřednictvím alokace finančních prostředků ve výši 664,2 mil. EUR.

Finanční pomoc v rámci IPA II:

Rozdělení prostředků na období 2014-2020: 664,2 milionů EUR

Demokracie a řízení
Reforma státní správy (transparentnost, odpovědnost, nezávislost) centrálně a místně; podpora decentralizace a místní správy; provádění klíčových částí mírové dohody v Ohridu- zlepšování hospodářské politiky a řízení veřejných financí; vytvoření demokratických institucí; vytvoření silné občanské společnosti schopné přispět k veřejné diskusi (např. o demokracii, lidských právech, sociálním začleňování).

Právní stát a základní práva
Soudní reforma; boj proti korupci účinněji; respektování lidských práv (zejména svoboda projevu a sdělovacích prostředků a ochrana menšin (např. Romové a komunita LGBTI), zlepšení řízení hranic a provádění vízové, migrační a azylové politiky v souladu s právními předpisy EU, dokončení policejních reforem a posílení boje proti organizovanému zločinu.

Životní prostředí a klima
Vytváření čistšího prostředí; podpora udržitelného růstu; přesun do nízkouhlíkového, odolného vůči změně klimatu a úsporného využívání zdrojů.

Doprava
Rozvoj moderní, dobře propojené dopravní sítě na podporu konkurenceschopnosti a růstu; zvýšení bezpečnosti dopravních sítí; zlepšení mobility v městských oblastech pomocí zelené dopravy.

Konkurenceschopnost a inovace
Zlepšení hospodářské konkurenceschopnosti; zvýšení produktivních investic, přímých zahraničních investic; diverzifikace vývozu; vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst a konvergenci EU; posílení podnikatelského rámce (právní a institucionální), včetně uplatňování práva EU v oblasti jednotného trhu.

 Sociální rozvoj
Podpora inkluzivnějšího a efektivnějšího trhu práce; zvýšení přístupu k kvalitnímu vzdělání a odborné přípravě, aby lépe odpovídaly potřebám zaměstnavatelů; zavedení moderního a flexibilního systému sociálního zabezpečení s větším sociálním začleněním; posílení profesních organizací.

Zemědělství a rozvoj venkova
Podpora vyváženějšího rozvoje ve venkovských oblastech; zlepšení norem bezpečnosti potravin; což činí zemědělství a odvětví výroby potravin konkurenceschopnější.

 Regionální a územní spolupráce
Podpora dobrých sousedských vztahů; podpora socioekonomického rozvoje v příhraničních oblastech.

V rámci druhé fáze předvstupní unijní pomoci (IPA II) bylo pro Severní Makedonii na plánovací období 2014-2020 vyčleněno celkem 664,2 mil. EUR, tj. cca 95 mil. EUR ročně. Zatímco vláda při přípravě tzv. Country Strategy Paper propagovala, aby co největší podíl financí směřoval do oblasti dopravy (především na panevropské dopravní koridory, včetně výstavby dálnic), EK kladla důraz na životní prostředí (nejen čističky, ale rovněž změny příslušné legislativy a vytvoření odpovídajícího prostředí v této oblasti), právní stát, občanskou společnost a reformu veřejné správy.

V sektoru „Demokracie a vládnutí“, s rozpočtem 122,9 mil. EUR, budou financovány projekty v oblastech: veřejná správa, demokratizace institucí, mezietnické vztahy, občanská společnost a programy EU. V sektoru „Vláda práva a základní práva“, s rozpočtem 83 mil. EUR, se pomoc IPA zaměří na korupci, soudnictví, policii, migraci a hranice, základní práva, romskou menšinu, svobodu vyjadřování a media. V sektoru „Životní prostředí a klimatická změna“, s rozpočtem 112,9 mil. EUR, budou financovány projekty v oblastech: odpadní vody, kvalita ovzduší, vody, energetická efektivita i snížení rizika přírodních katastrof.  V sektoru dopravy, za 112,9 mil. EUR, se pomoc EU zaměří na: silniční a železniční infrastrukturu, bezpečnost provozu či městkou zelenou dopravu. V sektoru „Konkurenceschopnost a inovace“, s rozpočtem 73 mil. EUR, to bude výzkum a vývoj či konkurenceschopnost malých a středních podniků. V sektoru „Zaměstnanosti, sociálních politik, vzdělání, podpory rovnost pohlaví a rozvoje lidských zdrojů, s rozpočtem 53 mil. EUR, se EU zaměří na podporu vzdělání, zlepšení sociálních politik a mezisektorovou podporu. V sektoru „Zemědělství a rozvoj venkova“, s rozpočtem 106,3 mil. EUR, budou financovány projekty: pro zajištění zdraví zvířat, investice do infrastruktury a farem, či pozemkové hospodářství. Projekty přeshraniční spolupráce budou probíhat s Řeckem, Bulharskem, Albánií, Kosovem a Srbskem.

Pokud jde o twinningové projekty, lze doporučit zapojení českých zájemců především v pozici hlavních či juniorních partnerů zkušených subjektů z tzv. starých unijních zemí. Dosavadní zkušenosti však ukazují, že ani tento postup nemusí být zárukou získání projektu, jehož kvalita není při rozhodování o vítězi v některých případech rozhodujícím kritériem.

Aktuální informace o vypsaných a připravovaných tendrech a twinningových projektech v rámci unijních nástrojů lze získat na: webgate.ec.europa.eu, eeas.europa.eu, cfcd.finance.gov.mk.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Skopje (Severní Makedonie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem