Spojené arabské emiráty: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Uvedená mapa oborových příležitostí je výčtem odvětví ekonomiky Spojených arabských emirátů, ve kterých se do budoucna očekává největší nárůst dovozu. Současně uvádí zdůvodnění rozvoje těchto odvětví opřené o vládní oborové politiky, případně růst poptávky způsobený předpokládaným chováním spotřebitelů. Konkrétní příležitosti v rámci jednotlivých odvětví jsou uvedeny v položkách čtyřmístné nomenklatury harmonizovaného celního systému a vycházejí z meziroční dynamiky růstu dovozů v těchto položkách nejen z ČR ale zejména z ostatních zemí.    

Automobilový průmysl

Automobilový trh Spojených arabských emirátů je 2. největší v GCC a roste tempem cca 4 % ročně v souvislosti s růstem populace a zvyšováním celkové životní úrovně. Roste zejména trh s menšími vozy, které se staly dostupnější pro osoby s nižšími příjmy. Budování infrastruktury spojené s EXPO 2020 v Dubaji bude i nadále zvyšovat poptávku po nákladních vozidlech.  Země se rovněž pomalu stává regionálním centrem obchodu s ojetými vozidly a náhradními díly.

 HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

 HS 8702 – Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

 HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

 HS 8706 – Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

 HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

 

Elektrotechnika

Dlouhodobou vizí Spojených arabských emirátů je vybudování tzv. Smart Society založené na chytrých informačních technologiích. Tyto technologie se čím dál více uplatňují v rámci komunikace se státní správou (e-government),  Spojené arabské emiráty jsou jednou z několika zemí s vlastním vesmírným programem. Ve fázi příprav je projekt mise na Mars, který se má uskutečnit v roce 2021. Investice do vesmírných technologií (telekomunikační satelity) v současnosti dosáhly celkem 4 mld. USD. Vesmírná agentura Spojených arabských emirátů představila koncem roku 2019 novou národní strategii a investiční plán (National Space Strategy 2030 and National Space Investment Plan), který má zajistit další podporu rozvoje odborných znalostí, vesmírné turistiky a průzkumných misí v oblasti vesmíru. Vytváří účinné právní prostředí, rozvíjí lidskou kapacitu a talent, podněcuje tvořivost mladých lidí a rozvíjí partnerství s průmyslovými, vzdělávacími a výzkumnými institucemi při současném zvyšování spolupráce na mezinárodním poli. Zatímco cílem nové strategie je podpořit realizaci vize SAE v rámci vesmírného sektoru včetně vědy, technologií, aplikací a služeb, investiční plán usiluje o další diverzifikaci ekonomického rozvoje SAE.  Vzhledem k absenci místního elektrotechnického průmyslu, se téměř veškerá elektrotechnika dováží.

 HS 8415 – Stroje, přístroje klimatizační

 HS 8526 – Radiolokační a radiosondážní přístroje

 

Energetický průmysl

Plán ministerstva energetiky Spojených arabských emirátů předpokládá zvýšení instalovaného výkonu ze současných 29 GW na 40 GW do roku 2021, z čehož by 15 % mělo být pokryto jadernou energií, 5 % čistým uhlím a 7 % obnovitelnými zdroji (zejména solární technologie), zbylých 73 % budou tvořit stávající plynové elektrárny, které tvoří nyní 98 % instalovaného výkonu. Spotřeba energie roste každoročně o 9 % a v přepočtu na jednoho obyvatele činí dvojnásobek světového průměru. Do roku 2021 je v plánu výstavba 7 nových elektráren (1× jádro, 2× čisté uhlí, 2× waste to energy, 2× solár). Stávající plynové kapacity se již rozšiřovat nebudou, nové kapacity budou jen z oblasti čistých energií (jádro, čisté uhlí, solár, biomasa), jejichž podíl se má zvýšit ze současných 2 % na 27 % v roce 2021, a dále až na 50 % v roce 2050. V roce 2017 byla vládou přijata energetická strategie do roku 2050, která počítá s rovnoměrným vyvážením čistých a klasických zdrojů (44 % obnovitelné zdroje – zejména solární, 6 % jádro, 38 % plyn a 12 % čisté uhlí). Od roku 2015 povolil emirát Dubaj maloodběratelům vlastní solární zdroje. S ohledem na plánovaný výrazný růst solárních kapacit bude nezbytná postupná přeměna stávajících distribučních sítí na tzv. „Smart Grids“.

 HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“

 HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

 HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj

 HS 8504 – Transformátory, el. měniče, statické induktory

 HS 8512 – Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap

 HS 8532 – Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací

 HS 8536 – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. ‹ 1 000 V

 HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

 HS 8538 – Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.

 HS 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče

 

Chemický průmysl

Technologické dodávky pro tento obor jsou považovány za strategické a drží si je zejména silné společ- nosti nejvyspělejších zemí Evropy a americké společnosti. Možnosti pro české firmy spočívají spíše v subdodávkách materiálu (trubky, nádrže, chemikálie, speciální osvětlení do výbušného prostředí) a doplňkových službách (elektroinstalace).

 HS 2808 – Kyselina dusičná, směs kyseliny sírové a dusičné 

 HS 3402 – Organické povrchově aktivní prostředky, prací, čisticí aj. prostředky též obsahující mýdlo 

 HS 3913 – Přírodní polymery a modifikované přírodní polymery j.n.

 HS 7304 – Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli

 HS 7309 – Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 lNádrže cisterny ap z železa oceli nad 300 l

 HS 7612 – Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice ap. výrobky o objemu ‹ 300 l

 HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

 

ICT

Trh informačních technologií SAE roste průměrným tempem 4,5 % ročně. Poptávka po IT službách roste rychleji, než poptávka po hardware a software a její růst ve výši 10 % ročně tak mění strukturu trhu s IT, na kterém je očekáváno, že v roce 2020 budou IT služby převládat s podílem 41 %. Zbylou část trhu bude zaujímat hardware s podílem 39 % a software s podílem 20 %. Zvýšená poptávka po IT službách je způsobena vládní strategií e-governmentu, budováním „smart cities“ a s tím spojenými požadavky na bezpečnost datových sítí a chytrých aplikací. Kybernetická bezpečnost se má do budoucna stát hlavním faktorem růstu poptávky po ICT službách.

 HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.

 HS 8517 – Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat

 HS 8523 – Disky, pásky, paměťová zařízení, a. média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu ap.

 HS 8525 – Přístroje vysílací pro rozhlas, televizi apod; kamery

 

Obranný průmysl

Spojené arabské emiráty se výrazně zapojily do boje proti terorismu, a to jak uvnitř, tak i navenek (jsou součástí mezinárodní koalice proti ISIL a členy koalice v konfliktu s Jemenem). To se spolu s napjatými vztahy s Íránem a zhoršujícími se vztahy s Katarem promítá do růstu výdajů na obranu a bezpečnost, které mají v příštích 5 letech růst tempem 7 % ročně.  9 Federální vláda rovněž navyšuje výdaje na vnitřní bezpečnost. Prioritními oblastmi jsou ochrana strategické infrastruktury, personální a kybernetická bezpečnost. Možnosti jsou v dodávkách zabezpečovací techniky, radarové techniky, komunikační techniky, lehkých zbraní a munice a IT služeb.

 HS 3603 – Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky

 HS 3606 – Ferocer aj. pyroforické slitiny ve všech formách

 HS 8303 – Pancéřové, zpevněné sejfy, trezory, dveře a bezpečnostní schránky ap. výrobky

 HS 8526 – Přístr. radiolok. ap., radiové, pro řízení dálkové

 HS 8805 – Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení

 HS 9303 – Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně

 HS 9304 – Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307

 HS 9306 – Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.

 

Sklářský a keramický průmysl

Skleněně výrobky patří tradičně mezi nejvýznamnější položky českého exportu. Příležitosti růstu jsou zejména v oblasti designových svítidel pro hotely, vládní budovy, obchodní centra a královské paláce, kde si české firmy vybudovaly významné reference. Potenciál mají i dodávky surovin pro výrobu tabulového skla, která spolu s výrobou hliníku a oceli má patřit ke strategickým odvětvím neropného průmyslu.

 HS 2529 – Živec;leucit;nefelin a nefelinický syenit;kazivec

 HS 7013 – Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely

 HS 7018 – Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů ap. zboží ze skla, jn. než bižuterie

 HS 8460 – Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů

 HS 9405 – Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů

 

Stavební průmysl

Stagnace stavebnictví způsobená poklesem cen ropy v letech 2015–17 je překonána. Koncem roku 2017 začal nový stavební boom spojený s přípravou emirátu Dubaj na světovou výstavu EXPO 2020. Nové projekty představují nejen výstavbu samotného výstavního areálu, ale zejména výstavbu doprovodných logistických, ubytovacích, a nákupních středisek s náklady ve výši 7 mld. USD. Firma EMAAR (develo- per  současné největší budovy světa Burj Khalifa s výškou 828 m) vyhlásila např. výstavbu nové nejvyšší budovy světa Dubai Creek Tower (výška přes 1 000 m), která se má být symbolicky spojena s EXPO 2020 podobně jako  Eiffelova věž s EXPO 1889  v Paříži. Budova si vyžádá investici ve výši 1 mld. USD. Konání světové výstavy EXPO 2020 vzbudilo opětovný zájem developerů bytové i občanské výstavby. Celkem je v Emirátech v různých stádiích projektu a výstavby evidováno cca. 7 500 projektů v celkové výši 228 mld. USD. Většina těchto projektů má být dokončena do roku 2020.

 HS 3917 – Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů

 HS 4403 – Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

 HS 4405 – Vlna dřevěná, moučka dřevitá

 HS 4418 – Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ap. dřeva

 HS 6814 – Slída zpracovaná, výrobky, i na podložce

 HS 6910 – Keramické výlevky, koupací vany,umyvadla, bidety ap. zařízení

 HS 7206 – Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 7203)

 HS 7213 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli

 HS 7217 – Dráty ze železa nebo nelegované oceli

 HS 7227 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli

 HS 7228 – Ost. tyče a pruty z ost. legované oceli

 HS 7318 – Šrouby a vruty, svorníky nýty, aj. ze železa, oceli

 HS 8311 – Dráty, pruty, trubky, aj. k pájení, svařování nebo nanášení kovů

 HS 8429 – Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

 HS 8467 – Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s motorem

 HS 9406 – Montované stavby

 

Zábava a volný čas

V posledních letech dochází vlivem vládní kampaně za zdravý životní styl nejen k růstu spotřeby potravin zdravé výživy, ale též k růstu popularity aktivně stráveného volného času. Jízda na kole, jogging, plavání, víkendy strávené v přírodě a další pohybové aktivity způsobují růst poptávky po příslušném zboží, jako jsou jízdní kola, ochranné brýle, izolační láhve a boxy,  outdoorové oblečení atd.

 HS 8712 – Jízdní kola a jiná kola (tříkolky), bez motoru

 HS 9004 – Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky

 HS 9023 – Nástroje, přístroje, modely určené k předvádění

 HS 9608 – Pera, popisovače, rydla, tužky, patent násadky ap.

 HS 9609 – Tužky (jiné než čísla 9608), pastelky, kreslicí uhle, psací a kreslicí křídy aj.

 HS 9617 – Termosky aj. tepelně izolační nádoby, jejich části, jiné než skleněné vložky

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Investice do zdravotnictví patří k prioritám střednědobého vládního programu. Nejde však jen o zvýšení kvality lékařské péče a vybavení nemocnic, ale též o výstavbu nových zdravotnických zařízení s ohledem na růst populace ve výši cca 5 % ročně (cca 0,5 mil. obyv./ročně). Do roku 2020 tak má dojít ke zvýšení celkové kapacity z dnešních 12 na 14 tis. lůžek).

 HS 7017 – Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží

 HS 8514 – Elektrické průmyslové, laboratorní pece; ost. zařízení pro tepel. zpracování materiálů

 HS 9401 – Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části

 HS 9402 – Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Predikce reálného hospodářského růstu ve výši 3,6 % ročně do roku 2020 spolu s predikcí růstu populace o cca 5 % ročně dává předpoklady k pokračování růstu spotřeby potravin, která vykazuje v posledních letech průměrný roční růst kolem 6 %. Vzhledem k omezeným kapacitám místní výroby (v současnosti SAE pro- dukují pouze 15 % své celkové spotřeby potravin) lze předpokládat, že růst dovozu bude dále pokračovat. Souběžně s dovozem potravin rostou i investice do místního potravinářského průmyslu, jehož podíl na celkovém průmyslu (vytvářejícím 15 % HDP) činí 31 %. Dochází k růstu spotřeby potravin zdravé výživy, což se mimo jiné projevilo i na výrazném nárůstu českého vývozu cereálií. Certifikace halál je zatím požadována pouze na masné výrobky, rozšíření tohoto standardu na ostatní potraviny a celý hodnotový řetězec je plánováno výhledově.

 HS 0402 – Mléko (sušené)

 HS 0406 – Sýry, tvaroh

 HS 1109 – Pšeničný lepek, též sušený

 HS 1701 – Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu

 HS 1704 – Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

 HS 1806 – Čokoláda a ost. potravinové přípravky obsahující kakao

 HS 1904 – Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením

 HS 1905 – Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao.

 HS 2201 – Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, neslazená

 HS 2209 – Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové

 HS 2302 – Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky

 HS 2303 – Škrobárenské zbytky, řepné řízky, bagasa aj. cukrovarnické, pivovarnické a lihovarnické odpady

 HS 2309 – Přípravky používané k výživě zvířat

 

Železniční a kolejová doprava

V rámci projektu panarabské železnice (propojení států GCC) se postupně realizuje její emirátská část, tzv. Etihad Railways v celkové délce 1 200 km.  První fáze v délce 240 km (propojení sulfurových nalezišť Shah na jihu emirátu Abu Dhabi s průmyslovou zónou Ruwais na pobřeží) byla uvedena do provozu v roce 2015. Druhá fáze spojí hraniční město Al Ghweifat (západní hranice s KSA) s hraničním městem Al Ain (hranice s Ománem) a napojí se na přístavy v Abu Dhabi a Dubaji, odhadovaná délka činí 628 km2. K zahájení realizace této fáze by mělo dojít v průběhu roku 2019. Třetí fáze v délce 280 km dále napojí emiráty Sharja, Ras Al Khaima a Fujairah. Vzhledem k velké konkurenci, podmínce mít v zemi firemní zastoupení a nedostatku místních referencí jsou možnosti účasti českých firem jako členů konsorcií omezené. České firmy se však mohou napojit na budoucí vítěze tendrů jako subdodavatelé. Rozšíření stávajícího metra v Dubaji o 15 km (prodloužení červené linky až k budoucímu výstavišti Expo 2020) bylo v 07/2016 uděleno konsorciu firem Alstom/Thales/Acciona/Gulenmack. Projekt metra a tramvajové dopravy v Abu Dhabi, kde byla dokončena v 06/2015 studie španělskou firmou SENER, je pozastaven. 

 HS 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli

 HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem

 HS 8608 – Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení

Potenciál vývozu do SAE nadále poroste s ohledem na potenciál růstu místní ekonomiky. Příležitostmi do budoucna jsou výrobní kooperace v různých oborech průmyslu, zejména v oblasti bezpečnosti a obrany a spolupráce při výzkumu a vývoji. 

 

 

Aktuální sektorové příležitosti pro Spojené arabské emiráty

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejdůležitější veletrhy v roce 2020/2021:

INTERSEC

 • Datum a místo konání: leden 2021 v Dubaji
 • Web: http://www.intersecexpo.com 
 • Popis: Veletrh Intersec je jedním z největších veletrhů svého druhu v regionu, kterého se účastní cca 1300 vystavovatelů, 30 tis. návštěvníků z více jak 100 zemí a je zaměřený na technologie a vybavení pro ochranu osob, průmyslových a obytných objektů, požárních, záchranných a bezpečnostních složek, bezpečnost provozu výrobních zařízení a bezpečnostní informační systémy.

ARAB HEALTH

 • Datum a místo konání: leden  2021 v Dubaji
 • Web: www.arabhealthonline.com
 • Popis: Arabhealth představuje největší regionální přehlídku výrobků a služeb, které se týkají zdravotnictví, doplněnou o řadu mezinárodních konferencí. Podle názoru přímých účastníků se veletrh vypracoval již na druhé místo mezi světovými přehlídkami zdravotnictví, hned za veletrh Medica Düsseldorf.

IDEX

 • Datum a místo konání:  únor 2021 v Abu Dhabi 
 • Web: www.idexuae.ae
 • Popis: Je nejvýznamnější světová přehlídka zbrojního průmyslu (koná se každý 2. rok v Abu Dhabi). Veletrh je pořádán jako bienále od roku 1993 a významní světoví výrobci jej považují za vstupní bránu do odbytově velmi zajímavé oblasti MENA a západní a jižní Asie.
 • pravidelná oficiální účast ČR – garant MPO + PROPED

GULFOOD

 • Datum a místo konání: únor 2021 v Dubaji 
 • Web: www.gulfood.com
 • Popis: Gulfood jsou společně s evropským veletrhem ANUGA největšími světovými potravinářskými veletrhy. České firmy zde mají možnost setkat se s partnery z celého světa, zatímco na ANUGU se sjíždí především evropská klientela.

MIDDLE EAST ELECTRICITY

 • Datum a místo konání: březen 2021 v Dubaji 
 • Web: www.middleeastelectricity.com
 • Popis: Veletrh je zaměřen na obory spojené výrobou, přenosem a distribuci elektrické energie.

ARABIAN TRAVEL MARKET

 • Datum konání: duben 2021 v Dubaji
 • Web: www.arabiantravelmarket.com
 • Popis: Mezinárodní veletrh cestovního ruchu ATM je bezkonkurenčně nejdůležitější veletrh svého druhu v celém regionu Blízkého a Středního východu.

GITEX TECHNOLOGY WEEK

 • Datum konání: říjen 2020 v Dubaji
 • Web: www.gitex.com
 • Popis: Gulf Information Technology a souběžně pořádaný GulfComms je třetím největším světovým veletrhem ICT. GITEX je vhodnou platformou pro firmy podnikající v IT a telekomunikacích.

BIG 5

 • Datum konání: listopad  2020 v Dubaji
 • Web: www.thebig5.ae
 • Popis: Velký veletrh zaměřený na stavebnictví, má 7 tematických oblastí: Building & Construction, Water Technology & Environment, Air Conditioning & Refrigiration, Cleaning & Maintenance, Glass & Metal, Bathroom & Ceramics, Marble & Machinery.

Informace a aktuální termíny veletrhů lze získat na adresách hlavních místních výstavišť: 

Abu Dhabi National Exhibitions Company
ADNEC
P.O.Box 5546, Abu Dhabi
Tel.: 00971-2-6446900
Fax: 00971-2-6446135
Web: www.adnec.ae

Dubai World Trade Centre
P.O.Box 9292, Dubai
Tel.: 00971-4-3321000
Fax: 00971-4-3318299
Web: www.dwtc.com

Expo Center Sharjah
P.O.Box 3222, Sharjah
Tel.: 00971-6-5551888
Fax: 00971-6-5552888
Web: www.expo-centre.ae

EXPO 2020 v Dubaji

Na základě oficiální žádosti vlády Spojených arabských emirátů o změnu termínu konání EXPO 2020 v Dubaji na období od 1. října 2021 do 31. března 2022 a následného doporučení výkonného výboru Mezinárodního úřadu pro výstavy v Paříži (Bureau International des Expositions – BIE)  rozhodla valná hromada BIE o vyhovění žádosti a posunutí termínu dle požadavku. O posunutí termínu bylo rozhodnuto zejména s ohledem na aktuální situaci celosvětového šíření onemocnění COVID -19. Původně plánovaný termín od 20. října 2020 do 10. dubna 2021 byl tedy zrušen. Dubaj získala hostování Expo 2020 jako první město z oblasti Středního východu, Afriky a Jižní Asie díky své rozvinuté infrastruktuře, úrovni městské dopravy, dopravní dostupnosti z celého světa a v nepolední řadě i díky svému ústřednímu mottu, „Propojení myšlenek, Vytváření budoucnosti“, které zdůrazňuje spolupráci napříč kulturami na cestě k udržitelnému rozvoji. EXPO 2020 je pro Dubaj prioritním milníkem pro další rozvoj města. Ekonomickým přínosem má být 25 mil. návštěvníků a 200 tis. nových pracovních míst. O zakázky udělované kanceláří EXPO 2020 v Dubaji se mohou ucházet výjimečně i firmy bez místní registrace. Jednoduší je i procedura výběrových řízení. 20% zakázek z celkového objemu 8 mld. USD má být přiděleno malým a středním firmám. Šance pro české firmy se naskýtají v oblasti dodávek telekomunikačních a datových sítí a služeb, osvětlovací techniky, vybraných stavebních prácí a materiálů, vybavení interiérů. Za účelem účasti v tendrech se firmy mohou zaregistrovat on-line na portále e-Source EXPO 2020 Dubai, kde je i přehled chystaných tendrů a udělených zakázek.

Přípravu a zajištění české oficiální účasti na EXPO 2020 v Dubaji má ve své kompetenci Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO www.czexpo.com

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty) ke dni 1. 6. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem