Strategie Evropa 2020Rozhodnutí, jež má přijmout Evropská rada

Komise navrhuje, že by Evropská rada na svém zasedání na jaře 2010 měla:

  • schválit tematické priority strategie Evropa 2020;
  • určit pět hlavních cílů, navržených v oddíle 2 tohoto dokumentu – investice do výzkumu a vývoje, vzdělávání, energie/změna klimatu, úroveň zaměstnanosti a snížení chudoby – a vymezit tak, v jaké pozici by Evropa měla být do roku 2020; vyzvat členské státy k dialogu s Evropskou komisí o převedení těchto cílů EU do podoby cílů vnitrostátních, jež by zohlednily odlišné podmínky a výchozí pozice v různých státech, tak, aby byly k dispozici pro červnové zasedání Evropské rady;
  • vyzvat Komisi, aby vypracovala návrhy týkající se stěžejních iniciativ a na základě toho požádala Radu (v různých složeních) o přijetí rozhodnutí nezbytných pro jejich provádění;
  • souhlasit s posílením koordinace hospodářské politiky, jež podpoří pozitivní přesahy v eurozóně a pomůže efektivněji řešit problémy Unie; za tímto účelem schválit kombinované hodnocení podle tématu a země, jak se navrhuje v tomto sdělení, a současně důsledně zachovávat integritu Paktu; dále věnovat obzvláštní pozornost posilování hospodářské a měnové unie;
  • vyzvat všechny zúčastněné strany a aktéry (např. vnitrostátní/regionální parlamenty, regionální a/nebo místní orgány, sociální partnery a občanskou společnost, stejně jako evropské občany), aby činnosti ve své působnosti prováděli partnerským způsobem, a pomohli tak s prováděním strategie;
  • požádat Komisi o to, aby sledovala pokrok a každoročně předkládala jarnímu zasedání Evropské rady přehled o pokroku směrem k určeným cílům, včetně mezinárodních srovnávacích ukazatelů, a o stavu provádění stěžejních iniciativ.

Rada na svých dalších zasedáních:

  • na základě stanoviska Evropského parlamentu potvrdí navržené integrované hlavní směry, jež představují její institucionální základ;
  • na základě procesu vzájemného ověřování potvrdí platnost vnitrostátních cílů pro zajištění soudržnosti;
  • bude diskutovat o určitých tématech a zhodnotí, v jaké je Evropa pozici a jak může být pokrok urychlen. První diskuse o výzkumu a inovacích na základě příspěvku Komise by se mohla uskutečnit na říjnovém zasedání Rady.

Doporučujeme