Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR – přílohyPříloha č. 2 – Opatření se vztahem k životnímu prostředí, jeho ochraně a udržitelnému rozvoji

Obecně lze říci, že Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR na období 2012 až 2020 (SMK) je zaměřena na zefektivnění české ekonomiky a její posun z fáze, kdy růst ČR táhne průmysl – zejména výroba a montovny, do fáze, kdy bude růst i HDP určován především inovacemi a česká ekonomika se stane ekonomikou znalostní. Vizí SMK je zajistit prostřednictvím zvýšení konkurenceschopnosti pro české občany a podniky dlouhodobě udržitelný ekonomický růst založený na inovacích, který povede k udržitelnému růstu životního standardu v ČR.

V tomto ohledu se SMK koncepčně hlásí k zásadám udržitelného rozvoje, a to následujícím způsobem:

 • SMK trvá na vyhodnocování nově přijímaných politik a právních předpisů metodou RIA (hodnocení dopadů regulace) – pouze takové politiky, které vyváženým způsobem kombinují přínosy ekonomické, společenské a environmentální mají potenciál dlouhodobě přispět ke konkurenceschopnosti ČR
 • SMK přináší do snah o budování konkurenceschopnosti aspekty dlouhodobého plánování opatření nutných pro budování konkurenceschopnosti tak, aby pozitivní dopady opatření realizovaných v rámci SMK byly dlouhodobě udržitelné
 • SMK se zaměřuje na opatření, která mají zvýšit efektivitu ekonomiky a rozvíjet odvětví založená na znalostech a inovacích, což by mělo vést k odklonu od neefektivních výrob, metod a technik, při nichž dochází k plýtvání surovinami, energií atp.
 • SMK se v obecné rovině hlásí k principu prevence
 • SMK má za cíl výrazně přispět ke zvyšování kvality života v ČR

Konkrétní opatření, která mají v rámci SMK pozitivní synergie s ochranou životního prostředí a zdůrazňují udržitelný rozvoj, jsou následující:

 • Státní energetická koncepce (SEK), která reflektuje vývoj v sektoru energetiky, kdy je více akcentována potřeba nízkoemisních nebo bezemisních zdrojů a zavedení nových požadavků, včetně systému obchodování s emisemi EU-ETS. SEK klade důraz na (i) dosažení vyváženého energetického mixu všech pěti základních energetických komodit (pevná, plynná, kapalná paliva, jádro a obnovitelné zdroje), (ii) zvýšení využívání obnovitelných zdrojů a (iii) snížení emisí skleníkových plynů.
 • Důsledná aplikace hodnocení dopadů regulace (RIA) na všechny právní předpisy a v adekvátní míře i na materiály nelegislativní povahy, které obsahují konkrétní implementační opatření. RIA musí obsahovat vyhodnocení nejen ekonomických dopadů (podnikatelský sektor, veřejné rozpočty, hospodářská soutěž), ale i vyhodnocení dopadů společenských a dopadů na životní prostředí; na aplikaci RIA a kvalitu provedených hodnocení by měl dbát nezávislý odborný orgán; RIA by měla být aplikována i na poslanecké iniciativy
 • Realizace projektů eSbírka a eLegislativa přinese rozsáhlou elektronizaci legislativního procesu, v důsledku čehož bude výrazně snížen objem papírové dokumentace při tvorbě legislativy
 • Zpracování předběžné RIA na připravovanou evropskou legislativu k ex ante posouzení, zda nebude mít daná legislativa pro ČR negativní dopady (ekonomické, společenské, environmentální); v případě, kdy se ukáže daná evropská regulace jako potenciálně škodlivá, aktivní prosazování její změny již v průběhu procesu přípravy
 • Zjednodušení přístupu ke službám veřejné správy, maximální míra elektronizace a odstraňování nadměrného tisku a papírové podoby dokumentů, rozšíření možností přistupovat k úřadům dálkově
 • Zvyšování efektivity veřejné správy – zavedení opatření, které by mj. měly zamezit plýtvání ve veřejném sektoru a ve zdravotnictví
 • SMK do budoucna počítá s vybudováním systému rychlých a velmi rychlých železnic, který zajistí napojení ČR na již existující síť vysokorychlostních tratí Evropy, a který výhledově zabezpečí energeticky i environmentálně udržitelnou a konkurenceschopnou dopravu do významných evropských center.
 • V rámci železniční dopravy dojde k optimalizaci současných poplatků za použití dopravní cesty tak, aby se přeprava zboží v klíčových dálkových relacích stala konkurenceschopnou a to nejen ve vztahu k silniční dopravě, ale i k železniční dopravě v okolních státech.
 • Je podporován vznik sítě veřejných logistických center (VLC) a terminálů kombinované dopravy, jako propojovacích uzlů mezi sítěmi jednotlivých druhů dopravy.
 • Důraz je kladen na rozvoj veřejné dopravy a zlepšení návaznosti systémů veřejné dopravy na systémy dopravy v klidu – na systémy P+R (Park & Ride) .
 • Aspekt životního prostředí je brán v potaz u všech tří projektů v oblasti dopravy, kdy při vytváření metodiky pro výběr prioritních projektů, musí být vždy zohledněn dopad na životní prostředí.
 • Důraz na zajištění kvalitního vzdělávání, které je podmínkou udržitelného rozvoje a přechodu na inovační ekonomiku
 • Projekty zaměřené na efektivitu trhu zboží a služeb: (i) dobrovolné přístupy k samoregulaci a managementu kvality (rozvoj metody Energy Performance Contracting, zavádění environmentálních manažerských systémů a dalších dobrovolných přístupů), (ii) zavedení systému ověřování výkonnostních parametrů environmentálních technologií (EU ETV system), který má být nápomocen MSP zvýšením důvěryhodnosti jejich eko-inovativních produktů a (iii) optimální využívání polohové renty – zlepšení rovnoměrného rozvoje území
 • Projekty zaměřené na rozvoj inovací a produkci zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou a na efektivní znalostní ekonomiku

Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoliv SMK neuvádí ochranu životního prostředí jako samostatný pilíř, její aspekty se prolínají většinou navrhovaných opatření, protože jedině environmentálně efektivní ekonomika, která minimalizuje své negativní dopady na životní prostředí, může dosáhnout dlouhodobě udržitelného růstu a být konkurenceschopná na mezinárodních trzích.

obsah Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR

Doporučujeme