Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR – přílohyPříloha č. 5 – Soulad SMK s doporučeními OECD

  • OECD vydává v přibližně 18-měsíčních intervalech hodnotící zprávy (tzv. Ekonomické přehledy ČR), které se zaměřují na hodnocení ekonomického vývoje ČR. Zprávy OECD rovněž předkládají doporučení na odstranění aktuálních i dlouhodobých nedostatků v hospodářské politice ČR, které brání naplnění jejího růstového potenciálu. Poslední Ekonomický přehled ČR vypracovaný OECD byl zveřejněn dne 6.4. 2010.
  • Identifikované nedostatky ČR z pohledu OECD jsou relevantní, obdobné výsledky lze nalézt i v Analýze konkurenceschopnosti ČR zpracované MPO.
  • MPO hodnocení OECD vzalo v potaz při vypracování Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (SMK), která má za cíl vytvořit vhodné prostředí pro posílení konkurenceschopnosti a životní úrovně ČR.
  • Níže uvedená tabulka shrnuje doporučení OECD z Ekonomického přehledu ČR pro rok 2010 (levý sloupec), která jsou analyzována ve vztahu k SMK ČR (pravý sloupec).
  • Opatření navržená ve SMK s cílem posunout ČR do dvacítky nejvíce konkurenceschopných ekonomik světa jsou v souladu s opatřeními navrženými OECD.
Doporučení OECD Opatření navržená v SMK
Instituce

Další rozvoj iniciativ v oblasti elektronické správy (eGovernment)

Reforma rozpočtového procesu, zlepšení transparentnosti rozpočtového procesu, přísné ex ante a ex post posuzování výdajových programů

Přepracování postupů zadávání státních zakázek

Urychlená realizace plánů na sloučení výběru daní, cel a příspěvků na sociální zabezpečení

Přepracování procesu RIA – posílení konzultací, důslednější kontrola (screening)

Projekt Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky obsahuje řadu opatření v oblasti eGovernment

  1. Online rozpočty veřejných institucí
  2. Jednotný webový portál kde jsou zveřejněny všechny informace o nakládání s veřejným majetkem; Oba systémy propojeny se systémem státní pokladny
  3. Moderní finanční controlling, hlavní důraz na kontrolu ex-ante

Maximální možné zveřejňování informací ohledně veřejných zakázek, změna systému sledování a kontroly, elektronizace procesu.

Zřízení Jednoho inkasního místa – jediné instituce, zodpovědné za výběr všech typů daní a poplatků do veřejných rozpočtů

Nová metodika, implementace CIA (hodnocení dopadů z hlediska korupčního potenciálu), nezávislá instituce pro kontrolu (screening), rozšíření RIA na parlamentní fázi přijímání zákonů

Makroekonomická stabilita

Dosažení strukturálně vyrovnaného rozpočtu –  reformy rozpočtového procesu, včetně zlepšení jeho transparentnosti, rychlá realizace zavedení systému státní pokladny

Přesun daňového břemene směrem k méně distorzním daním – větší důraz na nepřímé daně, zejména spotřební, ekologické a majetkové, namísto přímého zdanění příjmů z práce a kapitálu

Sazba daně z nemovitosti by měla být zvýšena, základ daně by měl odpovídat aktuální tržní ceně

Systém dvojí DPH by měl být revidován a DPH by měla být aplikována pouze v jednotné sazbě, s minimálními výjimkami a osvobozeními.

Odstranění dalších deformací ve zdanění práce a kapitálu – daň z příjmu právnických osob a daň z dividend by měly být upraveny tak, aby se snížily nerovnosti mezi daňovou úpravou různých zdrojů financování investic.

Návrh zavedení fiskálního numerického pravidla, dokončení Integrovaného informačního systému státní pokladna (IISSP), posílení prováděcích rozpočtových pravidel

Posun od zdanění práce ke zdanění spotřeby

Návrh na zvýšení sazby daně z nemovitosti

Postupné sbližování sazeb DPH

Odstranění postradatelných výjimek

(Pozn.: jednotlivé návrhy opatření jsou zahrnuty v projektech Rozpočtový dohled – transparentní a udržitelné veřejné finance a Konkurenceschopný daňový systém

Zdravotnictví

Definovat soubor základní zdravotní péče hrazené systémem veřejného zdravotnictví

Umožnit větší rozmanitost pojistných produktů

Reagovat na stárnutí populace

(OECD tento faktor uvádí v kontextu penzijní, ale i zdravotní reformy)

V souladu se SMK – projekt Vazba pacienta ke zdraví

V souladu se SMK – projekt Zefektivnění fungování pojišťoven

V souladu se SMK – projekt Restrukturalizace lůžkové péče v ČR

Vzdělávání

Zavedení školného ve vysokoškolském vzdělání, doprovázené státem podporovanými studentskými půjčkami

Posílení vazeb mezi financováním vysokého školství a indikátory výstupu a kvality

Podpořit studentská pracovní místa

Potřeba většího srovnávání škol a studentů

Zabránění “elitářství“ ve středoškolském vzdělávání

(Pozn.: Výše uvedená doporučení čerpána z Ekonomického přehledu ČR z let 2006 a 2008)

Součástí SMK (projekt k vysokoškolskému vzdělávání)

Součástí SMK (projekt k vysokoškolskému vzdělávání)

Součástí SMK (projekt k vysokoškolskému vzdělávání – změny v legislativě u zaměstnávání studentů, aby bylo pro zaměstnavatele snazší a levnější zaměstnat studenty)

Součástí SMK (projekt k základnímu a středoškolskému vzdělání – zavést jasně definované kvalitativní standardy ve vzdělávání, zavést odpovědnost za jejich nesplnění)

Součástí SMK (projekt k základnímu a středoškolskému vzdělání – podpořit sociálně znevýhodněné žáky)

Trh práce

Revidovat systém daní a sociálních dávek, týkající se rodin s dětmi, aby bylo jednodušší kombinovat pracovní a rodinný život a nastavit systém tak, aby byl více neutrální z hlediska volby rodičů, jak toho dosáhnout

Podpořit mobilitu pracovní síly – přehodnotit politiky na trhu bydlení, které jí vytvářejí překážky

Snížit dlouhodobou nezaměstnanost (toto OECD doporučuje v posledním přehledu implicitně).

Součástí SMK – projekt Sladění rodinného života a pracovní kariéry (různé nástroje pro rodiče – “dětské skupiny“; motivování zaměstnavatelů nabízet částečné pracovní úvazky)

Součástí SMK – projekt Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení (analýza trhu s nájemním bydlením a vytvoření nástrojů na korekci rozdílů mezi nabídkou a poptávkou)

Součástí SMK – projekt Rozvoj trhu práce (změny v politice zaměstnanosti – spolupráce mezi Úřadem práce resp. jeho pobočkami a pracovními agenturami)

Efektivní trh zboží a služeb

Využít příležitostí vytvořených implementací směrnice EU o službách k většímu otevření sektoru služeb

Zvážit snížení vysokých nákladů na zahájení podnikání (minimální výši základního kapitálu).

Snížit regulační zátěž podnikání a zlepšení kvality regulace

Poskytování kvalitních informací relevantních pro podnikání a export (rozvoj portálu BusinessInfo.cz )

Poskytování asistence a poradenství podnikatelům při jejich působení v EU (rozvoj jednotného poradenského systému pro podnikatele)

Požadavky na základní kapitál pro společnosti s ručením omezeným budou sníženy a bude existovat možnost založení společnosti s pouze symbolickým základním kapitálem.

Projekt měření a následného zrušení administrativní zátěže podnikatelů. Bude zaveden stálý ekoaudit zaměřený na přílišnou regulaci v oblasti životního prostředí. Jednotná data účinnosti vládních předpisů zlepší právní povědomí u podnikatelů.

obsah Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR

Doporučujeme