Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR – přílohyPříloha č. 6 – Soulad SMK s doporučeními Evropské komise k Národnímu programu reforem ČR 2011

 • Evropská komise zveřejnila dne 7. června 2011 své doporučení a hodnocení Národního programu reforem ČR 2011 a Konvergenčního programu ČR. Doporučení pro jednotlivé členské státy budou schválena na zasedání Evropské rady 23.-24. 6. 2011.
 • Identifikované nedostatky ČR z pohledu EK jsou relevantní, obdobné výsledky lze nalézt i v Analýze konkurenceschopnosti ČR zpracované MPO.
 • MPO na jejich základě zpracovává Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti (SMK), která má za cíl vytvořit vhodné prostředí pro posílení konkurenceschopnosti a životní úrovně ČR.
 • Vytvořením komplexní SMK již v předstihu reaguje na identifikované nedostatky, a to způsobem jak dokládá následující srovnávací tabulka.
 • Níže uvedená tabulka shrnuje Evropskou komisí identifikované překážky hospodářského růstu ČR včetně doporučení k jejich odstranění. Navržená doporučení byla analyzována ve vztahu ke SMK, kterou na základě usnesení vlády vypracovalo MPO.
 • Opatření navržená ve SMK s cílem posunout ČR do dvacítky nejvíce konkurenceschopných ekonomik světa jsou plně v souladu s opatřeními navrženými EK (SMK neřeší problematiku penzijní reformy).
Nedostatky identifikované EK Doporučená opatření v reakci na NPR ČR 2011 Opatření navržená v SMK
Makroekonomika

Navržená opatření jsou povětšinou zaměřena jen na výdajovou stránku. 

Nadhodnocený výhled ekonomického vývoje po roce 2012.

Nedostatečně specifikovaná opatření na snižování schodků veřejných výdajů po roce 2013 (dosažení cílů jen za příznivého ekonomického vývoje a dalšího zefektivnění veřejné správy). 

 • Implementace plánovaných konsolidačních opatření v roce 2011.
 • Přijetí opatření dlouhodobého charakteru pro dosažení cíle schodku veřejných financí ve výši 2,9 % HDP v roce 2013.

V souvislosti s úspornými opatřeními nekrácení výdajů na pro růstové položky (VaV, vzdělávání).

Úprava daňových sazeb (zvýšení nepřímých daní).

Zajištění dodržování daňových předpisů a omezení daňových úniků.

Kapitola Makroekonomická politika

Rozpočtový dohled – transparentní a udržitelné veřejné finance:

Zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti, Implementace směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, Dokončení Integrovaného informačního systému státní pokladna (IISSP), Zlepšení účetnictví státu, Rozpočtová Rada. Konkurenceschopný daňový systém:  Posun od zdanění práce ke zdanění spotřeby; omezení distorzí.

Trh práce

Obtížný návrat matek po mateřské dovolené do pracovního procesu (dlouhé období mimo pracovní dobu a velké rozdíly mezi muži a ženami v pracovních vztazích).

Nedostatečná nabídka práce na zkrácený pracovní úvazek

Nízký počet cenově dostupných zařízení péče o děti

Zajištění udržitelnosti a dostupnosti zařízení péče o děti (nutná další opatření a finanční podpora – možnost úspory výdajů zkrácením placené rodičovské dovolené).

Zvýšení atraktivity a dostupnosti částečných úvazků.

Zrovnoprávnění pohlaví v pracovních vztazích.

Kapitola Trh práce

Sladění rodinného života a pracovní kariéry: Rozvoj služeb péče o děti, Podpora prorodinných opatření zaměstnavatelů.

Strnulost pracovního trhu (složitost výpovědi, délka oznamovacích povinností) – vysoká míra ochrany zaměstnance s dlouhodobým pracovním úvazkem

Snížení nákladů při propuštění zaměstnance.

Snížení administrativní náročnosti zaměstnavatelů.

Podpora flexibilnějších pracovních smluv.

Podpora vzdělávacích programů pro mladé, starší a nekvalifikované osoby.

Asistence při hledání zaměstnání.

Kapitoly Trh práce a Vzdělávání

Rozvoj trhu práce: Podpora zaměstnanosti vyloučených skupin, Zpružnění trhu práce, Efektivní činnost služeb zaměstnanosti.

Změny obsahu vzdělávání: Provázání vzdělávacího systému odborného vzdělávání s požadavky budoucího trhu práce pomocí kurikulárních reforem, vytvořením efektivnějšího poradenského systému a prostředím pro lepší spolupráci škol a externích partnerů.

Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání):

Rozvoj nabídky kurzů CŽU (jak v rámci středních a vysokých škol, tak v rámci podniků, pro zaměstnance i uchazeče o zaměstnání), nastavení systému podpory kurzů CŽU, systému zajišťování kvality jejich kvality, systému poradenských a dalších podpůrných služeb.

Vzdělávání

Nedostatečný počet vysokoškolsky vzdělaných lidí.

Nedostatečná kvalita vysokého školství.

Nízké výdaje na studenta.  

Reforma vysokého školství – důraz na inovace a konkurenceschopnost

Transparentní systém hodnocení vysokého školství.

Zajištění provázanosti mezi kvalitou školy a jejím financováním.

Kapitola Vzdělávání

Reforma vysokého školství: Výrazně vyšší kvalita vysokých škol a především univerzit, Kvalitní akreditační proces, Financování vysokých škol podle jejich opravdové přidané hodnoty, Dostupné informace pro uchazeče o VŠ studium pomocí relevantních a veřejně přístupných informací.

Veřejná správa a podnikatelské prostředí
Časté změny právního prostředí v souvislosti se změnami politické reprezentace (časté reorganizace). Přijetí služebního zákona.

Kapitola Instituce a Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání

Efektivní veřejná správa: Analýza agend a služeb, Katalog veřejných služeb, Právní úprava postavení úředníků (zákon o úřednících), Systematizace agend a služeb veřejné správy do funkčně souvisejících celků, Centra sdílených služeb a systém řízení lidských zdrojů a vzdělávání.

Zlepšování podnikatelského prostředí: Systém snižování administrativní zátěže, zavedení jednotných dat účinnosti vládních právních předpisů s dopadem na podnikatele, rozšíření možností podnikatelů při správě společností, hodnocení dopadů environmentální legislativy (tzv. ekoaudit).

Vysoká míra korupčního prostředí

Zrušení druhu akcií společnosti umožňující anonymní převod majetku a účast ve veřejných soutěžích, aniž je znám majitel.

Upravení pravidel pro zadávání veřejných zakázek – zamezení kritérií šitých na míru a neopodstatněných kritérií.

Kapitola Instituce

Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky:

Posílení transparence, Restrukturalizace kontrolních mechanismů, Rozšíření informací zveřejňovaných v rámci zadávacího řízení, Elektronizace zadávacího procesu, Kontrola zveřejněných dat. 

Vyšší kvalita a dostupnost regulace: Hodnocení korupčních rizik, Veřejné konzultace a transparentní lobbying.

VaV
Nízká míra výdajů na VaV a neefektivnost

Přijetí dlouhodobého rámce veřejného financování VaV.

Zavedení nového systému hodnocení výzkumu.

Kapitola Inovace a Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání – projekty:

 1. Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního inovačního ekosystému:

  • Změna kompetenčního zákona a zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře VaVaI
 2. Prostředí pro excelentní VaV:

  • Nový systém hodnocení výzkumných organizací s dopadem na institucionální financování a
  • Manažerské řízení výzkumných organizací)
 3. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a akademickým sektorem,
 4. Spolupráce mezi podniky
 5. Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR
 6. Služby pro inovační podnikání: opatření:

  • Rozvoj netechnických kompetencí firem,
  • Služby pro podporu internacionalizace,
  • Usnadnění patentování v zahraniční,
  • Služby pro ochranu a nakládání s IP
Nízká úroveň výstupů, nedostatečné vazby mezi průmyslem a výzkumnými institucemi, zaměření VaV pouze na budování nových kapacit

Zaměření se na výstupy VaV (počet patentů).

Omezení roztříštěnosti výzkumných institucí a operačních programů.

Podpora přístupu k financím pro inovativní podniky, zvláště v počáteční fázi.

Kapitola Inovace – zejména projekty:

 1. Prostředí pro excelentní VaV:

  • Nový systém hodnocení výzkumných organizací s dopadem na institucionální financování
  • Reforma a zefektivnění systému doktorského studia.
  • Nový prestižní program na podporu špičkových zahraničních vědců
  • Nový program na podporu špičkových infrastruktur VaVaI
  • Manažerské řízení výzkumných organizací
 2. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a akademickým sektorem:

  • Novela zákona o dani z příjmu
  • Rozvoj kapacit CTT pro zvýšení kvality poskytovaných služeb
  • Program knowledge transfer partnership
  • Zavedení nástrojů podpory horizontální mobility
  • Zavést a realizovat českou verzi SBRI (public procurement)
  • Program na podporu “proof of concept” aktivit (“pre-seed“)
 3. Služby pro inovační podnikání (kapitola 8):

  • Služby pro rozvoj netechnických kompetencí firem
  • Portál pro inovační podnikání
  • Služby pro ochranu a nakládání s IP

Kromě kapitoly Inovace také kapitola Efektivita finančních trhů

 • Realizace pilotního seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro podporu aktivit spojených s firmami v early stage.
Energetika
Nedostatečná opatření ke zvýšení energetické účinnosti.

Podpora Smart grids.

Zajištění lepší funkčnosti přenosových soustav.

Připravenost reagovat na hospodářský vývoj (zvýšení výroby a dopravy).

Kapitola Infrastruktura

Státní energetická koncepce a strategické usměrňování: 

Dosažení vyváženého energetického mixu (tj. vyvážený podíl pěti základních energetických komodit); rozvoj inteligentních sítí; ekonomicky udržitelný rozvoj obnovitelných zdrojů energie; snižování emisí skleníkových plynů.

Doprava
Nedostatečná kvalita dopravní infrastruktury.

Zvýšení kvality všech druhů dopravní infrastruktury.

Podpora budování intermodálních center.

Kapitola Infrastruktura

Infrastruktura: Dlouhodobá strategie pro koordinovaný rozvoj všech druhů dopravy, nastavení finančního rámce, nastavení způsobu pro výběr prioritních projektů, rozvoj logistických systémů

obsah Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR

Doporučujeme