Tunisko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Tunisko je tradičním obchodním partnerem ČR v oblasti severní Afriky, v jeho prospěch svědčí i geografická blízkost pro naše tradičně konkurenceschopné dodavatele v oblastech automobilový průmysl, zdravotnický a farmaceutický průmysl, vodohospodářský a odpadní průmysl, energetický průmysl, železniční a kolejová doprava, kovozpracovatelský průmysl, obranný průmysl. Vzájemný obrat obchodní výměny trvale roste. Tunisko je v Africe pro ČR v současné době 5.nejdůležitějším exportním trhem a 2. nejvýznamnějším dovozním partnerem. V dubnu 2019 se v Tunisku uskutečnilo 4.zasedání Smíšené komise pro česko-tuniskou spolupráci v hospodářské oblasti, jednání zhodnotila dosaženou úroveň vztahů a orientovala budoucí spolupráci do oblastí společného zájmu, viz dále. Další, v pořadí již 5. zasedání Smíšené komise pro česko-tuniskou spolupráci v hospodářské oblasti se předpokládá uskutečnit v letech 2021-2022 v Praze.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 Údaje v milionech Kč podle MPO ČR

vývoz

dovoz

obrat

bilance

2015

2219

3556

5777

-1317

2016

3139

3551

6690

-411

2017

3457

4220

7627

-762

2018

3520

4997

8517

-1476

2019

3940

5076

8915

-1316

Obchodní relace s Tuniskem je v posledních letech dynamická, absolutní úroveň obratu dosažená v roce 2019 je rekordní. V roce 2019 české vývozy do Tuniska vzrostly o 9,8% a dosáhly hodnoty 3940 mil. Kč, tím se stal rok 2019 prozatím nejúspěšnějším rokem z hlediska výše českého exportu do Tuniska. České dovozy z Tuniska ve stejném období vzrostly jen o 1,6%  a činily 5076 mil Kč. Dovoz ztrácí dynamiku předchozího období, což vede ke snížení schodku obchodní bilance, i když zůstává stále ve prospěch tuniské strany.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami vývozu do Tuniska jsou stroje a přepravní zařízení (75%), tržní výrobky tříděné podle druhu a materiálu (11%), chemikálie (7%), různé průmyslové výrobky (5%). Pro export z ČR jsou hlavní komoditou stroje a přepravní zařízení (73%) a různé průmyslové výrobky (24%).

Vývoz

Dovoz

strojírenství, elektrická zařízení (spínače, kabely, izolátory, kondenzátory) 

izolované dráty a kabely, díly pro motory, díly pro auto-průmysl

kotle, motory

kůže a kožené výrobky

plasty a polotovary plastů

textil

polotovary železa, slitiny, hliníkové folie

chemikálie

osobní automobily a traktory

průmyslové výrobky

sklo

minerální paliva

lustry

potraviny, ovoce, rajčata, datle

textilní příze, vlna, plsť

nepoživatelné suroviny

léčiva

nápoje a tabák

kaučuk

rostlinné oleje

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní položkou služeb je turistický ruch. V roce 2019 Tunisko navštívilo 108 000 turistů, což řadí Česko na čtvrté místo za Francii, Rusko a Velkou Británii. Turistický ruch registruje oživení po výrazném poklesu po dvou teroristických útocích mířených na zahraniční turisty (2015 Muzeum Bardo a 2016 letovisko Sousse). Výpadek turistů z Evropy částečně nahradili turisté z Ruska a Alžírska. Postupné zlepšení přinesla až sezóna 2017 s počtem 61 862 českých turistů a sezóna 2017 s počtem 87 821. Mezi Tunisem a Prahou létá jedenkrát týdně (úterý) ekonomicky výhodná přímá letecká linka Tunisair, kterou začínají Tunisané cestovat na poznávací zájezdy. Cestu lze kombinovat s další přímou linkou do Vídně, která létá ve čtvrtek a v neděli. Předběžná jednání započala na téma přímého leteckého spojení mezi Prahou a Djerbou, kde je hotelová kapacita 40 000 lůžek a potenciál v oblasti geriatrie. Na Dejrbě Evropané tráví zimní měsíce v prázných letoviscích a získávají zde na dlouhodobé pobyty slevy. Další možností je využít letovisek mimo hlavní sezónu v oblasti přípravy sportovních klubů, kterým jsou hotelové řetězce schopny připravit výhodné nabídky „á la carte“. Ve dnech 12.-16. února 2020 se v Praze na výstavišti v Letňanech uskutečnil veletrh cestovního ruchu Holiday World 2020, Tunisko bylo partnerskou zemí 29.ročníku a  tuniský ministr cestovního ruchu a řemesel René Trabelsi se účastnil slavnostního zahájení. Slibný plán příjezdu 140 000 českých turistů v roce 2020 do Tuniska nebude splněn z důvodu pandemie COVID – 19, která zasáhla i Tunisko, které nyní snížilo původní ambice na 50%.

 

 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

automobilový průmysl

Škoda, Tatra

energetický průmysl

AB Komponenty, ZPA Smart Energy, ZEZ Silko

dopravní průmysl a infrastruktura

ŠKODA Elektro

chemický průmysl

Chemoprojekt, Synthesia

vodohospodářský a odpadní průmysl

WITKOVITZ Envi, Hutira, PBS Power Equipment, Aquel Bohemia, Juta, In-ECO Team

sklářský a keramický průmysl 

Bohemia, Lasvit, Rudolf Kampf

civilní letecký průmysl

Aero Trade, Aero Vodochody, Aircraft Industries

obranný průmysl

Pamco, Česká zbrojovka

ochrana životního prostředí

Dekonta, Reo Amos

papírnický průmysl

Optaglio

plasty a gumárenský průmysl 

Osma, Pipelife

zemědělský a potravinářský průmysl

Emco, Hamé

průmyslová klimatizace

Fans

průmyslové sušení

Lac

stavební průmysl 

Ravac, Lassersberger,Geosan, PSJ Jihlava, Asfalteros

železniční a kolejová doprava

Bonatrans

telekomunikace, ICT

Optokon

vybavení pro kuchyně a hotely

Blex

zdravotnický a farmaceutický průmysl 

Linet, VUEB Phama

zemědělské stroje

Zetor

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Unijní smluvní vztahy

 • Asociační dohoda mezi EU a TR ze dne 24.11.1995, v platnosti od 1998 (1. země Středomoří)
 • Dohoda o zóně volné výměny pro průmyslové výrobky mezi EU a TR, v platnosti od 2008
 • Dohoda o privilegovaném partnerství mezi EU a TR, v platnosti od 2012

Bilaterální smluvní vztahy

 • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou TR (18.4.1963)
 • Dohoda mezi ČSSR a TR o letecké dopravě (6.4.1963)
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a TR. (6.4.1963)
 • Dohoda o spolupráci na úseku zdravotnictví mezi vládou ČSSR a vládou TR (29.5.1964)
 • Protokol mezi ČSSR a TR o úpravě platů mezi oběma zeměmi (Praha,3.10.1973)
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou ČR a vládou TR (2.9.1976)
 • Konzulární úmluva mezi ČSSR a TR (12.4.1979)
 • Smlouva mezi ČSSR a TR o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání a dodatkový protokol (12.4.1979)
 • Dodatkový protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou TR (2.9.1976)
 • Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou TR o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku (14.3.1990)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou ČSFR a vládou TR (4.12.1990)
 • Obchodní dohoda mezi vládou ČR a vládou TR (4.12.1990).
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou TR o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednaná výměnou nót (20.11.1995,18.5.1996)
 • Dohoda mezi ČR a TR o podpoře a vzájemné ochraně investic (6.1.1997)
 • Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra TR (10.5.1999)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou TR o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů ČR a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů TR (8.9.1999)
 • Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem národní obrany TR (11.5.2000)
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou ČR a vládou Tuniské republiky (16.4.2009)
 • Smlouva mezi ČR a TR o sociálním zabezpečení (1.12.2017)

 

 

 

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V letech 2018-2019 byl v rámci rozvojové spolupráce řešen projekt na podporu ženské komunity hrnčířek v Sejnane. Jedná se o sociálně specifickou komunitu žen – výrobců keramiky , která je na její výrobě existenčně závislá, a protože v okolí není žádné jiné pracovní uplatnění, v komunitě jsou matriarchální zvyklosti.  Projekt spočívá ve výstavbě dvou ekologických staveb, jedna je určena k prezentaci a komerci keramiky a druhá ke školícím a sociálním aktivitám komunity. Projekt se zasloužil na zviditelnění řemeslné výroby ve vesnici Hchéchna a hrnčířství z oblasti Sejnane bylo zapsáno 28.11.2018 na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Projekt ve vesnici Hchéchna pokračoval i v roce 2019 dovybavením obou staveb a vybudováním dětského hřiště v bezprostředním sousedství, které umožní matkám – hrnčířkám zabavit děti, aby se samy mohly věnovat řemeslné výrobě a jejich zanedbané školní docházce. 

V roce 2020 byl vybrán k implementaci projekt zaměřený na terciální čištění odpadní vody, který je implementován v zemědělském sdružení GDA Sidi Amor v Ariane na předměstí velkého Tunisu, jeho cílem je přenos know-how českého výrobce In- ECO Team do Tuniska s cílem zde zkušebně ověřit technologii terciálního čištění odpadní vody. Projekt řeší problematiku srážkového deficitu, který se stává pro zemědělskou výrobu Tuniska prioritním problémem. 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tunisu (Tunisko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem