Tunisko

Rozcestník informací o Tunisku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Covid-19 zasáhl naplno tuniskou ekonomiku dramatickým poklesem mobility, výroby a poptávky. Ekonomika upadla do nejhlubší krize od získání nezávislosti Tuniska v roce 1956, od roku 2011 se země potýká s velmi slabým růstem, sociálně-ekonomickou a rozpočtovou nerovnováhou, která je dále zhoršena. MMF předvídá výrazný pokles chatrné ekonomiky o –5,4 % oproti slabému růstu 1 % v roce 2019. První čtvrtletí vykázalo negativní růst –1,7 % a ztrátu 430 tis. pracovních míst. Výpadek příjmů si vyžádá dodatečné rozpočtové krytí ve výši 10 % HDP.

Hlavní odvětví tuniské ekonomiky, kterým je turismus, zabezpečuje 14 % HDP a zajišťuje 11 % zaměstnanosti, je vážně ohroženo. Strategickými odvětvími se staly farmaceutický průmysl a potravinové zemědělství, které prokázalo největší odolnost. Zastavení letecké a námořní dopravy, důležité pro dovoz výchozích polotovarů pro průmyslovou výrobu v off shore provozech a krize poptávky EU, v případě Francie 20 %, a pokles přímých zahraničních investic o 51 % a 75 % v oblasti služeb, respektive zemědělství povedou k poklesu HDP o 46,4 %. Předpokládá se, že zadlužení dosáhne 100 % HDP.

Přímé výdaje vládních opatření ve výši 0,71 mld. USD (1,8 % HDP) směřují do oblasti kompenzace technické nezaměstnanosti, subvence zranitelných kategorií podniků, podpory nejpotřebnějších skupin obyvatel, posun splátek, daní a sociálních odvodů. Daňový výpadek za neodvedené plnění od společností bude představovat ztráty v rozmezí od 3,8 % za první měsíc do 11,6 % HDP za 3 měsíce karantény.

Dalšími nečekanými vládními výdaji byly realokace zdrojů ve prospěch zdravotnictví ve výši 48 mil. USD, uskutečněné na vrub sociálních služeb a ekonomiky. Naopak pokles ceny ropy na světových trzích přinesl nečekanou úsporu 82 mil. USD a vytvořil prostor pro odstranění plošných energetických subvencí. Zastavení zahraničního obchodu se promítlo do vylepšení jeho záporné bilance o 4 %, chybí však výchozí suroviny a polotovary dodávané Čínou pro další zpracování pro evropské odběratele, ti však snížili poptávku o 75 %.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Automobilový průmysl

Výroba komponent pro automobilový průmysl a dovoz automobilů do Tuniska jsou pro vzájemnou obchodní výměnu mezi oběma zeměmi rozhodující. Z důvodu očekávané delokalizace výrob z Asie a geograficky výhodné poloze Tuniska se dá předpokládat další rozšíření sortimentu výroby auto/aero komponentů. Poptávka je po nákladních automobilech a autobusech, vzhledem k rozpočtovým restrikcím, souvisejícím s nekonvertibilitou tuniského dináru a požadavkem místního původu v rozsahu 30 %, dává smysl v souvislosti s očekávanou konsolidací Libye, asambláž.

S rozšiřováním strojírenských výrob je spojeno budování nové průmyslové infrastruktury, která přispěje k industrializaci země, které se vyhnuly dvě průmyslové revoluce. Industrializace je hlavním nástrojem vytváření národního důchodu a růstu zaměstnanosti, která zabrzdí sílící migrační tok a bude stabilizovat Tunisany v zemi. Rozsáhlé možnosti zavedení nových výrob, založených na technologickém transferu českého know-how do Tuniska, se otevírají v off shore zónách (Bizerte a Zarzis). Jejich principem je bezcelní dovoz materiálu a strojů, zaměstnání místní pracovní síly pro výrobu, určenou k dalšímu exportu do oblasti Magrebu a Sahelu.

ICT

Digitalizace, informační a komunikační technologie jsou v centru pozornosti nejen Tuniska, které se prezentuje jako lídr kontinentu, ale celé Afriky. ICT je dynamicky se rozvíjející odvětví a hybná páka inovací v transformaci tuniské administrativy i ekonomiky, v karanténě se osvědčil home office. Tunisko se nyní snaží dohnat zmeškané průmyslové revoluce alespoň na poli digitálních technologií.

Sanitární krize ukázala na nefunkčnost digitalizace státní administrativy, komerční banky budou hledat nový trh a zaměří se na retailové bankovnictví. Bezkontaktní platební styk je omezeně funkční a zasíťování optickou kabeláží představuje rozsáhlé příležitosti pro rozvoj e-commerce, který by Tunisko v době pandemie ocenilo. Digitalizace současně vytvoří podmínky k implementaci celého portfolia moderních technologií „Smart city“, disponibilních „off the shelf“, připravených k implementaci, která se rychle ukáže jako nezbytná vzhledem k populační explozi na kontinentu doprovázenou koncentrovanou urbanizací.

Textilní a obuvnický průmysl

Textil patřil dlouhodobě k tradičnímu tuniskému odvětví, Tunisku stačilo dovážet z Asie polotovary a dokončovat výrobky. Textilní průmysl je v krizi, protože dokončování již nestačí a u výsledného produktu vznikají pochybnosti o původu zboží, což má vliv na výši cla. Země potřebuje novou průmyslovou výrobu a textilní výroba je spolu se zemědělstvím tradičním nástrojem integrace tuniské ženy do průmyslového a výrobního procesu, větší integrace tuniské ženy do ekonomiky země je zárukou posílení modernismu v prostředí plíživě sílícího islámu.

Předpokládané opouštění dokončování asijských polotovarů povede ke vzniku nových příležitostí pro tuniskou textilní a obuvní výrobu, založenou na výrobě celého produktu, k tomu bude země potřebovat investice, technologie a stroje. V současné době využívá autoprůmysl řemeslnou zručnost tuniských šičů pro výrobu kožených sedadel.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Dočišťování odpadních vod, obvykle vypouštěných do moře, je rezervou řešení hydrického stresu, kterým země po větší část roku trpí. Přečištěná odpadní voda je po úpravě využitelná jako zdroj pro zálivku zemědělských kultur, protože systém retenčních nádrží na severu země nestačí, zejména z důvodu zvýšené četnosti přívalových dešťů, které zanášejí nádrže bahnem a snižují jejich kapacitu.

Přečištění odpadní vody založené na mechanickém zachycení nečistot ve spojení s UV zářičem zajistí nezávadnou vodu vhodnou k zálivce v místě ČOV a bude významným příspěvkem k zajištění potravinové soběstačnosti, která se ukázala v podmínkách omezené mobility jako strategická nutnost. Automatizace řízení kvality vody v bazénech hotelových komplexů je oblast, která pomůže obnovit důvěru hotelových hostů v postkoronavirovém období v jejich sanitární bezpečnost.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zdravotnický sektor se potýká s rozsáhlými problémy strukturálního charakteru. V Tunisku existují vedle sebe dva systémy, chatrný státní a soukromý, na který mnoho Tunisanů, vzhledem k jeho finanční náročnosti, nedosáhne. EU poskytla Tunisku, v souvislosti se sanitární krizí dar ve výši 60 mil. EUR, co však skutečně v Tunisku chybí, jsou lékaři. Často zůstávají paramedici, kteří nejsou k výkonům, které musí provádět, certifikováni, poslední možností.

U dodávek lékařského materiálu existuje poptávka, je však nutné počítat s podmínkou technického ověření na vlastní náklady ve zkušebně a získat nejprve typové schválení, evropská certifikační značka shody je jen vhodná reference. Národním podnikem farmaceutického průmyslu je státní podnik Société des Industries pharmaceutiques de Tunisie, SIPHAT, který vyrábí léčiva z dovezených výchozích surovin, které dále tabletuje a balí.

SIPHAT se ocitl v nesolventnosti, protože zaměnil tradiční evropské dodavatele za nízkonákladové z Asie, což vedlo v letech 2017–2019 ke stahování závadných léčiv z oběhu a k výpadku tržeb. Nyní musel záruku za závazky SIPHAT převzít stát, aby se dodávky od tradičních dodavatelů obnovily, mezi věřiteli je český dodavatel.

Velvyslanectví ČR v Tunisu
e-mail: tunis@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/tunis
• Teritorium: Afrika | Tunisko | Zahraničí