Ukrajina: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V letech 2000-2007 rostla ekonomika Ukrajiny v průměru o 7% ročně.

V roce 2009 však Ukrajinu, v návaznosti na celosvětovou finanční krizi, zasáhla poměrně silná recese a HDP země se v meziročním srovnání propadl o více než 15 %. Další recese zemi postihla v letech 2014 a 2015 v důsledku ukrajinsko-ruské krize. Od roku 2016 je vykazován mírný ekonomický růst, přičemž v roce 2017 byl zaznamenán růst o 2,5 %. V roce 2018 na Ukrajině HDP vzrostlo o 3,3 %. V zemi žije přes 42 mil. obyvatel a HDP na obyvatele dosahuje 3095 USD.

 

 Ukazatel                                 2015                2016               2017                   2018                    2019               2020

 

Rů.st HDP (%)

 

-9,8            

 

2,3                   

 

2

 

3,2

 

3,5

 

3,7

HDP/obyv. (USD) 2 135 2 199  

2 459

 

2 597

 

2 818

 

3 050

 

Míra inflace (%)

 

4 8,7

 

13,9

 

12,8

 

10

 

7

 

6,5

 

Nezaměstnanost (%)

 

9,1

 

9,3

 

9,5

 

9,3

 

8,8

 

8,4

Bilance běžného účtu

(mld. USD)

 

-0,3

 

-3,8

 

-3,4

 

-3,3

 

-2,7

 

-2,9

 

Populace (mil.)

 

4 2,6

 

42, 4

 

42, 3

 

42,2

 

42,1

 

42

 

Konkurenceschopnost        

 

79/140

 

8 5/138

 

81/137

     
 

Exportní riziko OECD

 

7/7

 

7/7

 

7/7

     

Odhad Mezinárodního měnového fondu                                                                                 Zdroj: MMF, OECD, WEF

EU podepsala s Ukrajinou Asociační dohodu.

V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Ukrajina umístila na 83. pozici ze 140 srovnávaných ekonomik a dle OECD je stupeň exportního rizika 7/7.

Příležitosti pro český export

Civilní letecký průmysl

Na Ukrajině existuje několik významných leteckých výrobců se zájmem o kooperaci se zahraničními partnery. S cílem ustanovení přímých kontaktů zorganizovala česká strana v polovině října 2016 v Kyjevě Česko-ukrajinské letecko-průmyslové fórum s cílem vytvoření přímých kontaktů a projednání možností spolupráce, a to včetně výrobní kooperace. V roce 2019 se předpokládá uskutečnění zasedání Pracovní skupiny ČR – Ukrajina pro průmysl ke spolupráci v leteckém průmyslu (v Praze).

Dopravní průmysl a infrastruktura

Na ukrajinské straně je zájem o spolupráci s českou stranou při obnovování a modernizaci tramvajové dopravy, např. město Kyjev či Oděsa předpokládají modernizaci části svého tramvajového parku. Příležitosti existují též na trhu osobních vozidel, kde se v letech 2017 a 2018 zvyšovala poptávka. Možnosti spolupráce existují i při modernizaci ukrajinské železnice v návaznosti na zasedání Pracovní skupiny ČR – Ukrajina pro průmysl k železniční dopravě v Kyjevě v září 2018. Příležitostí může být rovněž modernizace silniční infrastruktury.

Energetický průmysl

Energetika představuje na Ukrajině významný, strategický sektor. Předpokládá se liberalizace energetického sektoru (trhu s elektřinou apod.) s cílem narovnání cen a odbourání různých dotací. To způsobí růst cen energií, poroste poptávka po systémových řešeních (el. systémy řízení obchodu s elektřinou, vedení statistiky obchodu s elektřinou apod.), po úsporných technologiích apod. Perspektivním pro české společnosti je na Ukrajině též oblast energetické efektivity a navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové energetické výrobě. Příležitostí je modernizace stávající energetické infrastruktury včetně jaderných elektráren. V posledních letech se rychleji rozvíjí sektor solárních elektráren. Možnosti pro české společnosti existují též u těžby energetických surovin. V energetickém sektoru bude možné získat financování i od některých mezinárodních finančních institucí jako jsou EIB, EBRD apod.

Obranný průmysl

Odvětví se od roku 2014 postupně konsoliduje s výhledem získání schopnosti plné saturace potřeb ukrajinských ozbrojených sil. Nadále má Ukrajina zájem o unikátní technologie zejména z oblasti pasivních sledovacích systémů, dále o spolupráci v oblasti obrněné techniky a komunikačních prostředků. Vysoká cena bojových aktivit na východě země se nicméně podepisuje na zdrojích obranného rozpočtu a výjimkou nemusí být z ukrajinské strany ani náhlá a rychlá potřeba dodávek určitého typu základní výstroje, oblečení a dalších prostředků. Výše uvedené sektory spolupráce byly potvrzeny též během jednání delegace MO ČR na Ukrajině v říjnu 2018.

Strojírenský průmysl

Strojírenská produkce zůstává tradiční položkou českého vývozu, nicméně na ukrajinském trhu je v současné době snížená úroveň výroby strojírenských a metalurgických závodů. Působí zde však řada výrobců stavebních materiálů, zemědělské techniky, nábytku, elektroniky, jejichž produkce je orientována na odbyt na zahraničních trzích. To představuje příležitosti pro české dodavatele kovoobráběcího zařízení. Roste podíl výrobní kooperace, zejména poskytování služeb ukrajinskými podniky v oboru svařování, mechanického zpracování odlitků a ve výrobě dílčích uzlů.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Jednou z priorit ukrajinské strany je výstavba moderních skládek, spaloven a čističek odpadních vod ve vybraných městech. České společnosti se mohou prosadit spíše jako subdodavatelé technologií pro ukrajinské generální dodavatele. V tomto sektoru existuje též lepší dostupnost financování mj. prostřednictvím mezinárodních finančních institucí (EIB, EBRD apod.) a též z důvodů navýšení místních rozpočtů v rámci decentralizace.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Celá řada větších ukrajinských nemocnic předpokládá vybudování nových částí nemocnic a jejich vybavení zdravotnickým zařízením a technologiemi. Státní nemocnice nakupují zdravotnické zařízení a materiál prostřednictvím elektronického systému PROZORRO. Soukromé nemocnice jsou pružnější a nakupují často přímo u výrobců. To vytváří nové možnosti pro české společnosti. Tyto společnosti nicméně musí mít na Ukrajině svého zástupce, který se účastní jednání se zástupci nemocnic k nákupům zařízení a materiálů.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Jedná se o významný a velmi perspektivní sektor ekonomiky se 14% podílem na HDP a s významným exportem (zemědělský export přesahuje 15 mld. USD, tj. 42,5 % z celkového exportu). Nové investice směřují do výroby drůbežího a vepřového masa, do rostlinné výroby, do mlékárenství apod. Dobré exportní příležitosti existují u zařízení potravinářského sektoru, u zemědělské techniky a technologií, u energetického zařízení na biomasu (zejména u zemědělských odpadů), u potravin v oblasti zdravé výživy a různých delikates (sušené maso, sýry). Tyto možnosti jsou nicméně omezeny nízkou kupní silou obyvatelstva, která zůstane v nejbližším období na stávající úrovni. Příležitosti pro české potravinářské výrobky jsou zejména ve větších městech, jako je Kyjev, Oděsa, Dnipro. V návaznosti na poptávku místního zemědělství rozšiřují svoji přítomnost na trhu výrobci zařízení pro obhospodařování půdy a rostlinnou výrobu, chov zvířat a související technologie.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti
Civilní letecký průmysl HS 8802 – Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
HS 8803 – Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plyn. turbíny
Energetický průmysl HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“
HS 8403 – Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
HS 8406 – Parní turbíny
HS 8409 – Části a součásti vhodné pro motory pístové
HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
HS 8416 – Hořáky pro topeniště, mechanická přikládací zařízení, včetně roštů, ap.
HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
HS 8535 – El zařízení   k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. › 1000 V
HS 8536 – El zařízení   k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. ‹ 1000 V
HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
HS 8541 – Diody, tranzistory ap. polovodičová zařízení
HS 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče
Dopravní průmysl a infrastruktura HS 8601 – Lokomotivy a malé posunovací, závislé na vnějších zdrojích proudu nebo akumulátorové
HS 8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy
HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy s vlastním pohonem
HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Vodohospodářství a odpadní průmysl HS 3825 – Odpadní produkty chem. prům. aj. komunální odpad.; splašky; odpady příbuz. průmyslu
HS 8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 3002 – Antiséra, ostatní krevní složky a imunologické výrobky, očkovací látky ap. výrobky
HS 3006 – Farmaceutické zboží specifikované
HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.
Zemědělství a potravinářský průmysl HS 0410 – Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuved.
HS 1106 – Mouka, krupice z luštěnin, manioku ap.
HS 8430 – Ost. srovnávací, vyrovnávací, škrabací, vrtací aj. stroje; sněhové pluhy a frézy
HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.
HS 8433 – Žací nebo mlátící stroje, sekačky na trávu ap.
HS 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení
HS 8437 – Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.
HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů
HS 8701 – Traktory a tahače
Strojírenský průmysl HS 8465 – Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí ap.
HS 8474 – Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
Obranný průmysl HS 8526 – Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
HS 8710 – Tanky a jiná obrněná vozidla, motorová

Příležitosti pro rozvojovou spolupráci

Kategorie vyspělosti země: MDC

Ukrajina vstoupila do režimu DCFTA.

Sektor vzdělávání

Reforma systému vzdělávání je jednou z hlavních rozvojových priorit ukrajinské vlády. Poté, co byla v roce 2014 spuštěna reforma vysokých škol s cílem modernizovat je a internacionalizovat, se po roce 2017 pozornost obrátila zejména k reformě základního a středního vzdělávání a koncepci tzv. nové ukrajinské školy, která má být založena na získávání kompetencí důležitých pro 21. století. Česká republika se v průběhu posledních let, zejména prostřednictvím projektů České rozvojové agentury, vyprofilovala jako významný mezinárodní donor především pro oblast vysokého školství. Aktuální zůstávají témata kvality vysokého i středního vzdělávání, změny systému jeho financování, inkluze či podpora v oblasti odborného a technického vzdělání. Kromě konkrétních projektů ukrajinských institucí podporuje Česká republika výměnu zkušeností mezi českými a ukrajinskými univerzitami a poskytuje několik stipendií pro studium v ČR.

Sektor zdravotnictví

Vysoko na seznamu priorit ukrajinské vlády i obyvatel leží reforma zdravotnictví. Proreformně orientovaný tým ukrajinského ministerstva zdravotnictví usiluje o uskutečnění zásadních změn, které zajistí přechod od systému zdravotní péče postsovětského typu k modernímu systému založenému na západních standardech. V říjnu 2017 parlament schválil zákony, které určují, jaké zdravotnické služby a léky bude platit a garantovat stát, zřizují tzv. Národní zdravotní službu (instituci, která bude tyto státem garantované služby u zdravotnických zařízení objednávat) a zavádí elektronický systém e-Health. Ze zákonů byla nakonec odstraněna možnost spolufinancování zdravotní péče, tj. zdravotnické služby budou buď plně hrazené státem, nebo plně hrazené pacientem. Již od roku 2015 Ministerstvo zdravotnictví začalo nakupovat léky a zdravotnický materiál prostřednictvím mezinárodních organizací – UNDP, UNICEF či britské agentury Crown Agents – s cílem omezit korupci a zajistit kvalitní životně důležité léky a materiál. Česká republika na Ukrajině asistuje s reformou fyzioterapie a ergoterapie (včetně vzdělávání), do níž se Česká republika zapojuje zejména prostřednictvím programu Ministerstva vnitra MEDEVAC a malých lokálních projektů Ministerstva zahraničních věcí.

Zdroj dat: http://www.worldbank.org

V lednu 2018 byl v Nejvyšší radě UA schválen zákon „O privatizaci státního a komunálního majetku“. Zákon definuje klasifikaci objektů pro privatizaci s tím, že při aktivech nad 250 mil. hřiven je daná společnost či objekt zařazen do „velké privatizace“. Seznam objektů určených pro velkou privatizaci schvaluje vláda na základě návrhu Fondu státního majetku UA. „Malou privatizací“ se zabývá Fond státního majetku UA s tím, že prodeje se budou realizovat prostřednictvím elektronických aukcí. Privatizaci komunálního majetku organizují místní Rady. Na Ukrajině je v současné době více než 3000 státních společností.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Kalendář veletrhů na Ukrajině v roce 2019/2020:


SIA AutoTechServis
26. mezinárodní specializovaná výstava, www.ite-exhibitions.com/events/sia-autotechservice, www.ats-expo.com.ua
Termín konání: 29. 5. – 1. 6. 2019
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: Premier Expo, www.pe.com.ua
Zaměření: osobní, speciální, sportovní auta, náhradní díla, servis

AGRO-2019
31. mezinárodní zemědělský veletrh, www.agroexpo.in.ua
Termín: 4. – 7.  6. 2019
Místo konání: Národní ExpoCentrum Ukrajiny, www.expocenter.com.ua
Pořadatel: PromFinInvest, www.agroexpo.com.ua
Zaměření: zařízení, technologie pro zemědělství

PUBLIC HEALTH
28. mezinárodní zdravotnická výstava, www.publichealth.com.ua
Termín konání: 1. –  3. 10. 2019
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: zdravotnictví, zařízení a technologie pro zdravotnictví

UKRAINE INTERNATIONAL TRAVEL MARKET
26. mezinárodní výstava cestovního ruchu, www.ukraine-itm.com.ua
Termín konání: 2. – 4. 10. 2019
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: cestovní ruch

ARMS and SECURITY 2019
16. mezinárodní specializovaná výstava, www.iec-expo.com.ua
Termín konání: 8. – 11. 10. 2019
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: International Exhibition centre, www.iec-expo.com.ua
Zaměření: zbraně, systémy, bezpečnostní technika

BEZPEKA/SECURITY
mezinárodní specializovaná výstava bezpečnostních zařízení a systémů, www.bezpeka.ua
Termín konání: 22. – 25. 10. 2019
Místo konání: výstaviště „ExpoPlaza“, Kyjev, www.expoplaza.kiev.ua
Pořadatel: EuroIndex, www.euroindex.ua
Zaměření: bezpečnostní zařízení a systém

WORLD FOOD UKRAINE
mezinárodní specializovaná potravinářská výstava, www.worldfood.com.ua 
Termín konání: 23. –25. 10. 2019
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: potraviny, zařízení a technologie pro potravinářský průmysl

OILGASEXPO – 2019
4. mezinárodní specializovaná výstava,  http://www.iec-expo.com.ua/ng-2019.html
Termín konání: 5. – 7. 11. 2019
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Zaměření: plynárenství, zpracování nafty, zařízení a technologie

AQUA UKRAINE 2019
17. mezinárodní specializovaná výstava, http://www.iec-expo.com.ua/aqua-2019.html
Termín konání: 5. – 7. 11. 2019
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Zaměření: ochrana vodních zdrojů, vodohospodářství, ekologické technologie

INDUSTRIAL FORUM  2019
18. mezinárodní výstava, www.iec-expo.com.ua/pr-2019.html
Termín konání: 19. – 22. 11. 2019
Pořadatel: International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua  
Zaměření: průmyslová zařízení a technologie

Agro Animal Show
mezinárodní zemědělský veletrh, www.animal-show.kiev.ua
Termín konání: 18. – 20. 2. 2020
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, web: www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: Kyiv International Contract Fair, www.kmkya.kiev.ua
Zaměření: zařízení a technologie pro zemědělství

INTERBUDEXPO
mezinárodní stavební festival, www.buildexpo.kiev.ua
Termín: březen 2020 (přesný termín konání výstavy ještě není stanoven)
Místo konání: výstaviště International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: Kyjevskij Mižnarodnyj Kontraktovyj Jarmarok, www.kmkya.kiev.ua
Zaměření: stavební materiály, technologie, služby

UITT
mezinárodní veletrh v oblasti cestovního ruchu, www.uitt-kiev.com
Termín:  25. – 27. 3. 2020
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: cestovní ruch

ELCOM-UKRAJINA 2020
mezinárodní specializovaná výstava v oblasti elektrotechniky, www.elcom.ua
Termín konání: duben 2020 (přesný termín konání výstavy ještě není stanoven)
Místo konání: výstaviště KyjevExpoPlaza, Kyjev, www.expoplaza.kiev.ua
Pořadatel: EuroIndex, www.euroindex.ua
Zaměření: energetika, elektrotechnika, úsporné technologie

KIEVBUILD
mezinárodní stavební veletrh, www.kievbuild.com.ua
Termín: květen 2020 (přesný termín konání výstavy ještě není stanoven)
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, web: www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: stavební materiály, technologie, služby

INTERTOOL 2020
mezinárodní specializovaný veletrh, www.intertool.kiev.ua
Termín: květen 2020 (přesný termín konání výstavy ještě není stanoven)
Místo konání: výstaviště International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: zahradní nářadí

AQUA-THERM
21. mezinárodní veletrh, www.aqua-therm.kiev.ua
Termín: květen 2020 (přesný termín konání výstavy ještě není stanoven)
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“,  Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: vytápěcí, vodovodní zařízení, bazény, sanitární keramika

AVIASVIT – XXI 2020
mezinárodní letecký a kosmický salon, http://www.iec-expo.com.ua/avia-2020ua.html
Termín: 13. – 16. 10.2020
Místo konání: Kiev International Exhibition Center
Pořadatel: IEC
Zaměření: letecký průmysl

Vybraní organizátoři výstav a veletrhů

Největší kyjevská výstaviště

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kyjevě (Ukrajina) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem