Ukrajina: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

Mapa oborových příležitostí definuje aktuální příležitosti pro české společnosti na ukrajinském trhu, a to v leteckém průmyslu (výrobní kooperace, výcvik pilotů), dopravě a infrastruktuře (modernizace v dopravě a infrastruktuře, osobní železniční doprava apod.), energetice (energetická efektivnost, modernizace v jaderném průmyslu, těžba energetických surovin apod.), obranném průmyslu (logistika, obrněná technika, komunikační prostředky apod.), strojírenství (výrobní kooperace apod.) vodohospodářství a odpadní průmysl (třídění a zpracování odpadů apod.), zdravotnictví (vybavení zdravotnických zařízení) a v zemědělství a potravinářském průmyslu (zemědělská technika, výrobní zařízení).

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V letech 2000-2007 rostla ekonomika Ukrajiny v průměru o 7% ročně.

V roce 2009 však Ukrajinu, v návaznosti na celosvětovou finanční krizi, zasáhla poměrně silná recese a HDP země se v meziročním srovnání propadl o více než 15 %. Další recese zemi postihla v letech 2014 a 2015 v důsledku ukrajinsko-ruské krize. Od roku 2016 je vykazován mírný ekonomický růst, přičemž v roce 2017 byl zaznamenán růst HDP o 2,5 %, v roce 2018 o 3,3 % a v roce 2019 o 3,2%. V zemi žije 42 mil. obyvatel a HDP na obyvatele dosahuje 3529,4 USD (2019).

Makroekonomické ukazatele

 

2015

2016

2017

2018

2019

Růst HDP (%)

-9,8

2,3

2,5

3,3

3,2

HDP/obyv. (USD)

2 135

2 199

3 113

3 095

3 529,4

Míra inflace (%)

48,7

13,9

14,4

10,9

5

Nezaměstnanost (%)

9,1

9,7

9,9

9,1

8,6

Bilance běžného účtu (mld. USD)

-0,3

-3,8

-2,4

-4,5

-4,2

Populace (mil.)

42,6

42, 4

42,2

42,2

41,9

Konkurenceschopnost

79/140

8 5/138

89/135

83/140

 

Exportní riziko OECD

7

7

7  

7

6 (od února 2020)

Odhad Mezinárodního měnového fondu, Zdroj: MMF, OECD, WEF

EU podepsala s Ukrajinou Asociační dohodu.

V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Ukrajina umístila na 83. pozici ze 140 srovnávaných ekonomik. Dle OECD je stupeň exportního rizika pro Ukrajinu na úrovni 6 (od února 2020).

Příležitosti pro český export

Civilní letecký průmysl

Na Ukrajině existuje několik významných leteckých výrobců se zájmem o kooperaci se zahraničními partnery. V polovině října 2016  česká strana zorganizovala v Kyjevě Česko-ukrajinské letecko-průmyslové fórum s cílem vytvoření přímých kontaktů a projednání možností spolupráce, a to včetně výrobní kooperace. Pracovní skupina ČR – Ukrajina pro průmysl v červnu 2019 v Oděse posoudila možnosti spolupráce v leteckém průmyslu na podnikové úrovni a bude se touto spoluprací dále zabývat na dalších zasedáních pracovní skupiny. Nové možnosti spolupráce existují v oblasti výcviku pilotů.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Na ukrajinské straně je zájem o spolupráci s českou stranou při obnovování a modernizaci tramvajové dopravy, např. město Kyjev či Oděsa předpokládají modernizaci části svého tramvajového parku. Příležitosti existují též na trhu osobních vozidel, kde se v letech 2017 a 2018 zvyšovala poptávka. Možnosti spolupráce existují i při modernizaci ukrajinské železnice v návaznosti na zasedání Pracovní skupiny ČR – Ukrajina pro průmysl k železniční dopravě v Kyjevě v září 2018. Příležitostí může být rovněž modernizace silniční infrastruktury. EU předpokládá realizaci několika desítek projektů k integraci ukrajinské silniční a železniční infrastruktury do dopravního systému EU za cca 4,5 mld. euro. Aktuální je též  zajištění osobní železniční dopravy mezi ČR a západní Ukrajinou, o čemž jednají čeští operátoři s ukrajinskou státní železnicí  Ukrzaliznicja.

Energetický průmysl

Energetika představuje na Ukrajině významný, strategický sektor. Od července 2019 byla zahájena liberalizace energetického sektoru (trhu s elektřinou apod.) s cílem narovnání cen a odbourání různých dotací. To způsobí růst cen energií, poroste poptávka po systémových řešeních (el. systémy řízení obchodu s elektřinou, vedení statistiky obchodu s elektřinou apod.), po úsporných technologiích apod. Perspektivním pro české společnosti je na Ukrajině též oblast energetické efektivity a navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové energetické výrobě. Příležitostí je modernizace stávající energetické infrastruktury včetně jaderných elektráren. Možnosti pro české společnosti existují též u těžby energetických surovin. V energetickém sektoru bude možné získat financování i od některých mezinárodních finančních institucí jako jsou EIB, EBRD apod.

Obranný průmysl

Odvětví se od roku 2014 postupně konsoliduje s výhledem získání schopnosti plné saturace potřeb ukrajinských ozbrojených sil. Nadále má Ukrajina zájem o unikátní technologie zejména z oblasti pasivních sledovacích systémů, dále o spolupráci v oblasti obrněné techniky a komunikačních prostředků. Vysoká cena bojových aktivit na východě země se nicméně podepisuje na zdrojích obranného rozpočtu a výjimkou nemusí být z ukrajinské strany ani náhlá a rychlá potřeba dodávek určitého typu základní výstroje, zařízení pro logistiku a dalších prostředků. Výše uvedené sektory spolupráce byly potvrzeny též během jednání delegace MO ČR na Ukrajině v říjnu 2018.

Strojírenský průmysl

Strojírenská produkce zůstává tradiční položkou českého vývozu, nicméně na ukrajinském trhu je v současné době snížená úroveň výroby strojírenských a metalurgických závodů. Působí zde však řada výrobců stavebních materiálů, zemědělské techniky, nábytku, elektroniky, jejichž produkce je orientována na odbyt na zahraničních trzích. To představuje příležitosti pro české dodavatele kovoobráběcího zařízení. Roste podíl výrobní kooperace, zejména poskytování služeb ukrajinskými podniky v oboru svařování, mechanického zpracování odlitků a ve výrobě dílčích uzlů.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Jednou z priorit ukrajinské strany je výstavba moderních skládek, závodů na třídění a zpracování odpadu a čističek odpadních vod ve vybraných městech. České společnosti se mohou prosadit spíše jako subdodavatelé technologií pro ukrajinské generální dodavatele. Aktuálně roste poptávka po zařízení k automatizaci výroby. V tomto sektoru existuje též lepší dostupnost financování mj. prostřednictvím mezinárodních finančních institucí (EIB, EBRD apod.) a též z důvodů navýšení místních rozpočtů v rámci decentralizace.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Celá řada větších ukrajinských nemocnic předpokládá vybudování nových částí nemocnic a jejich vybavení zdravotnickým zařízením a technologiemi. Státní nemocnice nakupují zdravotnické přístroje a materiál prostřednictvím elektronického systému PROZORRO. Soukromé nemocnice jsou pružnější a nakupují často přímo u výrobců. To vytváří nové možnosti pro české společnosti. Tyto společnosti nicméně musí mít na Ukrajině svého zástupce, který se účastní jednání se zástupci nemocnic k nákupům zařízení a materiálů. Tradičně je na ukrajinském trhu poptávka po českých doplňcích stravy pro podporu zdraví a kosmetice.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Jedná se o významný a velmi perspektivní sektor ekonomiky se 14% podílem na HDP a s významným exportem (zemědělský export přesahuje 15 mld. USD, tj. 42,5 % z celkového exportu). Nové investice směřují do výroby drůbežího a vepřového masa, do rostlinné výroby, do mlékárenství apod. Dobré exportní příležitosti existují u zařízení potravinářského sektoru, u zemědělské techniky a technologií, u energetického zařízení na biomasu (zejména u zemědělských odpadů), u potravin v oblasti zdravé výživy a různých delikates (sušené maso, sýry). Tyto možnosti jsou nicméně omezeny nízkou kupní silou obyvatelstva, která zůstane v nejbližším období na stávající úrovni. Příležitosti pro české potravinářské výrobky jsou zejména ve větších městech, jako je Kyjev, Oděsa, Dnipro. V návaznosti na poptávku místního zemědělství rozšiřují svoji přítomnost na trhu výrobci zařízení pro obhospodařování půdy a rostlinnou výrobu, chov zvířat a související technologie.

V Nejvyšší radě byl v březnu 2020 schválen zákon ke zrušení moratoria na prodej zemědělské půdy. Jedná se o cca 42 mil. ha půdy. Moratorium bude tak zrušeno od poloviny roku 2021. Otázka prodeje půdy cizincům bude řešena formou referenda. Cizincům bude též zakázáno získávat do vlastnictví zemědělskou půdu v oblastech blíže jak 50 km od státní hranice Ukrajiny, a to bez ohledu na výsledek referenda. Zrušení moratoria povede k nasměrování investic do nákupu zemědělské půdy a zpomalení investic do dalších segmentů v zemědělství.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Civilní letecký průmysl

850 (dle číselníku služeb) Služby v oblasti vzdělávání, výukové kurzy, školení

HS 8802 – Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě 

HS 8803 – Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802

HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plyn. turbíny

Energetický průmysl

HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“

HS 8403 – Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle

HS 8406 – Parní turbíny

HS 8409 – Části a součásti vhodné pro motory pístové

HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8416 – Hořáky pro topeniště, mechanická přikládací zařízení, včetně roštů, ap.

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 8535 – El zařízení   k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. › 1000 V

HS 8536 – El zařízení   k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. ‹ 1000 V

HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

HS 8541 – Diody, tranzistory ap. polovodičová zařízení

HS 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče

Dopravní průmysl a infrastruktura

491 (dle číselníku služeb) Železniční osobní doprava, přeprava osob po železnici, pronájem vlaků s posádkou pro přepravu cestujících

HS 8601 – Lokomotivy a malé posunovací, závislé na vnějších zdrojích proudu nebo akumulátorové

HS 8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy s vlastním pohonem

HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

Vodohospodářství a odpadní průmysl

HS 8419 – Stroje na zpracování materiálů změnou teplot

HS 3825 – Odpadní produkty chem. prům. aj. komunální odpad.; splašky; odpady příbuz. průmyslu

HS 8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3002 – Antiséra, ostatní krevní složky a imunologické výrobky, očkovací látky ap. výrobky

HS 3006 – Farmaceutické zboží specifikované

HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

Zemědělství a potravinářský průmysl

HS 0410 – Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuved.

HS 1106 – Mouka, krupice z luštěnin, manioku ap.

HS 8430 – Ost. srovnávací, vyrovnávací, škrabací, vrtací aj. stroje; sněhové pluhy a frézy

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8433 – Žací nebo mlátící stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8437 – Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.

HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS 8701 – Traktory a tahače

Strojírenský průmysl

HS 8465 – Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí ap.

HS 8474 – Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot

Obranný průmysl

HS 8526 – Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení

HS 8710 – Tanky a jiná obrněná vozidla, motorová

Příležitosti pro rozvojovou spolupráci

Kategorie vyspělosti země: MDC

Ukrajina vstoupila do režimu DCFTA.

Sektor vzdělávání

Reforma systému vzdělávání je jednou z hlavních rozvojových priorit ukrajinské vlády. Poté, co byla v roce 2014 spuštěna reforma vysokých škol s cílem modernizovat je a internacionalizovat, se po roce 2017 pozornost obrátila zejména k reformě základního a středního vzdělávání a koncepci tzv. nové ukrajinské školy, která má být založena na získávání kompetencí důležitých pro 21. století. Česká republika se v průběhu posledních let, zejména prostřednictvím projektů České rozvojové agentury, vyprofilovala jako významný mezinárodní donor především pro oblast vysokého školství. Aktuální zůstávají témata kvality vysokého i středního vzdělávání, změny systému jeho financování, inkluze či podpora v oblasti odborného a technického vzdělání. Kromě konkrétních projektů ukrajinských institucí podporuje Česká republika výměnu zkušeností mezi českými a ukrajinskými univerzitami.

Sektor zdravotnictví

Vysoko na seznamu priorit ukrajinské vlády i obyvatel leží reforma zdravotnictví. jejímž cílem je zajistit přechod od systému zdravotní péče postsovětského typu k modernímu systému založenému na západních standardech. V říjnu 2017 parlament schválil zákony, které určují, jaké zdravotnické služby a léky bude platit a garantovat stát, zřizují tzv. Národní zdravotní službu (instituci, která bude tyto státem garantované služby u zdravotnických zařízení objednávat), státní podnik Lékařské nákupy Ukrajiny (organizace pro centralizovaný nákup léků pro  Ministerstvo zdravotnictví)  a zavádí elektronický systém e-Health. Ze zákonů byla nakonec odstraněna možnost spolufinancování zdravotní péče, tj. zdravotnické služby budou buď plně hrazené státem, nebo plně hrazené pacientem. Pro rok 2020 se Ministerstvo zdravotnictví chce zaměřit zejména na reformu záchranné služby, transplantačního  lékařství  a obstarávání krve a nakládání s ní. Česká republika na Ukrajině asistuje s reformou fyzioterapie a ergoterapie (včetně vzdělávání), do níž se Česká republika zapojuje zejména prostřednictvím programu Ministerstva vnitra ČR MEDEVAC a malých lokálních projektů Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Zdroj dat: Světová banka

V lednu 2018 byl v Nejvyšší radě UA schválen zákon „O privatizaci státního a komunálního majetku“. Zákon definuje klasifikaci objektů pro privatizaci s tím, že při aktivech nad 250 mil. hřiven je daná společnost či objekt zařazen do „velké privatizace“. Seznam objektů určených pro velkou privatizaci schvaluje vláda na základě návrhu Fondu státního majetku UA. „Malou privatizací“ se zabývá Fond státního majetku UA s tím, že prodeje se budou realizovat prostřednictvím elektronických aukcí. Privatizaci komunálního majetku organizují místní Rady. Na Ukrajině je v současné době více než 3000 státních společností. V rámci zrychlení celého procesu privatizace jsou společnosti určené k privatizaci postupně převáděny od jednotlivých státních institucí do Fondu státního majetku, kde je definována jejich hodnota (s pomocí auditorských manažerů). Společnosti s hodnotou do 250 mil. hřiven budou privatizovány prostřednictvím elektronického portálu PROZORRO. U některých významných a hodnotných závodů bude najat investiční poradce, dořešeny některé zatěžující otázky (soudní spory apod.), proveden marketing a uskutečněn prodej prostřednictvím tendru.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Kalendář veletrhů na Ukrajině v roce 2020/2021

INTERBUILDEXPO
mezinárodní stavební veletrh, www.buildexpo.kiev.ua
Termín: 4. – 6. 8. 2020
Místo konání: výstaviště International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: Kyjevskij Mižnarodnyj Kontraktovyj Jarmarok, www.kmkya.kiev.ua
Zaměření: stavební materiály, technologie, služby

SIA AutoTechServis
28. mezinárodní specializovaná výstava, www.ats-expo.com.ua
Termín konání: 10. – 12. 8. 2020
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: Premier Expo, www.pe.com.ua
Zaměření: osobní, speciální, sportovní auta, náhradní díla, servis

AGRO-2020
32. mezinárodní zemědělský veletrh, agroexpo.in.ua  
Termín: 11. – 14.  8. 2020
Místo konání: Národní ExpoCentrum Ukrajiny, www.expocenter.com.ua
Pořadatel: PromFinInvest
Zaměření: zařízení, technologie pro zemědělství

INTERTOOL 2020
21. mezinárodní specializovaný veletrh, www.intertool.kiev.ua
Termín: 18. – 20. 8. 2020
Místo konání: výstaviště International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: zahradní nářadí

AQUA-THERM
22. mezinárodní veletrh, www.aqua-therm.kiev.ua
Termín: 18. – 20. 8. 2020
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“,  Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: vytápěcí, vodovodní zařízení, bazény, sanitární keramika

UKRAINE INTERNATIONAL TRAVEL MARKET
27. mezinárodní výstava cestovního ruchu, www.ukraine-itm.com.ua
Termín konání: 1. – 3. 9. 2020
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: cestovní ruch

UITT
26. mezinárodní veletrh v oblasti cestovního ruchu, www.uitt-kiev.com
Termín:  1. – 3. 9. 2020
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: cestovní ruch

BEZPEKA/SECURITY
mezinárodní specializovaná výstava bezpečnostních zařízení a systémů, www.bezpeka.ua
Termín konání: 6. – 8. 10. 2020
Místo konání: výstaviště „ExpoPlaza“, Kyjev, www.expoplaza.kiev.ua
Pořadatel: EuroIndex, www.euroindex.ua
Zaměření: bezpečnostní zařízení a systém

ELCOM-UKRAJINA 2020
mezinárodní specializovaná výstava v oblasti elektrotechniky, www.elcom.ua
Termín konání: 6. – 9. 10. 2020
Místo konání: výstaviště KyjevExpoPlaza, Kyjev, www.expoplaza.kiev.ua
Pořadatel: EuroIndex, www.euroindex.ua
Zaměření: energetika, elektrotechnika, úsporné technologie

PUBLIC HEALTH
29. mezinárodní zdravotnická výstava, www.publichealth.com.ua
Termín konání: 7. –  9. 10. 2020
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: zdravotnictví, zařízení a technologie pro zdravotnictví

ARMS and SECURITY 2020
17. mezinárodní specializovaná výstava, www.iec-expo.com.ua   
Termín konání: 13. – 16. 10. 2020
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: International Exhibition centre, www.iec-expo.com.ua
Zaměření: vojenská a bezpečnostní technika

AVIASVIT – XXI 2020
12. mezinárodní letecký a kosmický salon, www.iec-expo.com.ua
Termín: 13. – 16. 10.2020
Místo konání: Kiev International Exhibition Center
Pořadatel: IEC
Zaměření: letecký průmysl

WORLD FOOD UKRAINE
mezinárodní specializovaná potravinářská výstava, www.worldfood.com.ua 
Termín konání: 3. – 5. 11. 2020
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: potraviny, zařízení a technologie pro potravinářský průmysl

OILGASEXPO – 2020
5. mezinárodní specializovaná výstava,  www.iec-expo.com.ua  
Termín konání:  10. – 12. 11. 2020
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Zaměření: plynárenství, zpracování nafty, zařízení a technologie

AQUA UKRAINE 2020
18. mezinárodní specializovaná výstava, https://www.iec-expo.com.ua/en/aquaeng-2020.html 
Termín konání: 10. – 12. 11. 2020
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Zaměření: ochrana vodních zdrojů, vodohospodářství, ekologické technologie

INDUSTRIAL FORUM 2020
19. mezinárodní výstava, https://www.iec-expo.com.ua/en/pfeng-2020.html 
Termín konání: 24. – 27. 11. 2020
Pořadatel: International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua  
Zaměření: průmyslová zařízení a technologie

KIEVBUILD
mezinárodní stavební veletrh, www.kievbuild.com.ua
Termín: 27. – 29. 1. 2021
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, web: www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: stavební materiály, technologie, služby

Agro Animal Show
mezinárodní zemědělský veletrh, www.animal-show.kiev.ua
Termín konání: termín konání výstavy v roce 2021 bude upřesněn
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, web: www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: Kyiv International Contract Fair, www.kmkya.kiev.ua
Zaměření: zařízení a technologie pro zemědělství


Vybraní organizátoři výstav a veletrhů

• International Exhibition Centre, www.iec-expo.com.ua
• Kyiv International Contract Fair, www.kmkya.kiev.ua
• Acco International, http://acco.ua
• PremierRxpo, www.pe.com.ua
• EUROINDEX, www.euroindex.ua

Největší kyjevská výstaviště
• International Exhibition Centre, www.iec-expo.com.ua
• KyjevExpoPlaza, www.expoplaza.kiev.ua
• Národní ExpoCentrum Ukrajiny, www.expocenter.com.ua

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kyjevě (Ukrajina) ke dni 15.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem