Veterinární lékař – získání osvědčení krok za krokem

Činnost veterinárního lékaře zahrnuje vyšetřování, stanovení diagnózy a léčení zvířat a chirurgické zákroky na zvířatech; předepisování léčiv, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků; podávání léčiv a veterinárních přípravků, jejichž prodej a výdej jsou vázány na předpis veterinárního lékaře; prohlídku jatečných zvířat a masa a vyšetřování ostatních živočišných produktů.Dále pak diagnostiku zdravotního stavu zvířat, včetně veterinární laboratorní diagnostiky; veterinární asanační činnost; další odborné činnosti, k nimž je třeba odpovídající kvalifikace získané studiem a praxí ve veterinárním, popřípadě i jiném oboru.

Zájemce o provozování této činnosti musí nejprve zažádat o vydání osvědčení a zapsání do seznamu členů Komory veterinárních lékařů. Jakmile získá registrační číslo u Komory veterinárních lékařů, může si podat žádost o schválení a registraci na Krajskou veterinární správu.

Postup pro získání oprávnění:

  1. Žádost o vydání osvědčení a zapsání do seznamu členů Komory
  2. Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře pro vydání pasu

1) Žádost o vydání osvědčení a zapsání do seznamu členů Komory

K žádosti se přikládá:

  • notářsky ověřená kopie vysokoškolského diplomu
  • ověřená kopie vysvědčení o státní zkoušce (absolventi do r. 2005) nebo dodatek k diplomu (diploma supplement, absolventi od r. 2006 včetně )
  • doklad o vykonané praxi ve stanoveném rozsahu (absolventi do r. 2003, zahraniční žadatelé)

Komora veterinárních lékařů vydá osvědčení a zaregistruje žadatele do 30 dní/ve složitějších případech do 60 dní

Po vydání osvědčení je třeba oznámit zahájení činnosti příslušné Krajské veterinární správě

V oznámení o zahájení činnosti podle odstavce 1 písm. a) musí být uvedeny, vedle údajů stanovených pro podání správním řádem, akademický titul, místo výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti a číslo telefonu, faxu nebo elektronická adresa. K oznámení musí být přiloženy prvopis nebo ověřený opis osvědčení podle zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky a prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých informací v registrech a evidenci úkonů informačního systému Státní veterinární správy.

2) Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře pro vydání pasu

Krajská veterinární správa schválí a zaregistruje žadatele do 30 dní

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme