Více lepších služeb pro české exportéryPodpora exportu = podpora konkurenceschopnosti

Z uvedených poznatků a analýz vychází také návrh Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012–2020, který nedávno představilo veřejnosti ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho podtitul „Zpět na vrchol“ dostatečně jasně definuje čeho chce tato ambiciózní strategie dosáhnout – dostat naši republiku zpět na hospodářské pozice, které zaujímala v předválečném období. Klíčem k dosažení tohoto cíle má být koncentrované úsilí státu ve třech oblastech: rozvoji inovací, posilování institucí a zlepšování infrastruktury.

Instituce pro podporu obchodu

Návrh strategie konkurenceschopnosti svým obsahem mimo jiné vytyčuje také základní mantinely pro budoucí strategii proexportní politiky, neboť oba tyto koncepční dokumenty musí být nevyhnutelně úzce provázané. Platí, že v České republice se v současnosti podílí na proexportních aktivitách celá řada veřejných institucí i soukromých subjektů. Koordinace jejich činností však není zdaleka nastavena optimálně, což vede k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků i využívání informací o zahraničních trzích. Kromě lobbyingu za lepší podmínky mezinárodního obchodu či posílení reprezentace ČR v zahraničí s ohledem na ekonomické zájmy by tedy budoucí proexportní strategie měla umožnit a podpořit lepší koordinaci a sdílení informací jednotlivých subjektů činných v proexportních aktivitách. Vedle ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí mezi ně logicky patří nejen státní organizace jako CzechTrade, Česká exportní banka, EGAP, Českomoravská záruční rozvojová banka, ale i nestátní subjekty typu odvětvových svazů, komerčních bank, obchodních komor apod. Při úzké součinnosti, spolupráci a výměně informací mezi těmito organizacemi by přitom měly být efektivně využívány veškeré ve světě již osvědčené moderní nástroje a služby.

Nová mise pro agenturu

Nová proexportní politika bude do budoucna více než na jednotlivé země a teritoria zaměřena na konkrétní vývozní příležitosti ve vytipovaných perspektivních oborech, v nichž má Česká republika exportní potenciál. Nově chce tedy proexportní politika „pracovat“ s tuzemskými podniky již v samotných počátečních fázích jejich rozvoje. Právě v podpoře rozvoje moderních oborů a otevírání trhů podle vybraných oborů vidí ministerstvo průmyslu a obchodu i jemu podřízená agentura CzechTrade jedinou možnou cestu k tomu, aby naše podniky dlouhodobě obstály v globální konkurenci. Finsko a Švédsko, jež aplikují tento model „globální podpory lokálních firem“ již řadu let, mohou být v tomto ohledu naším vzorem. Obě zmíněné země jsou v získávání významných tržních pozic v rámci celosvětového trhu mimořádně úspěšné, a to zdaleka ne jen ve srovnání s ostatními zeměmi EU.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme