Více lepších služeb pro české exportéryNové nástroje a služby pro podporu obchodu

Vyjasnění kompetencí, nová „mise“ i nová struktura a optimalizace regionálního zastoupení by měly rovněž přispět k rozšíření možností poskytování chytrých služeb pro exportéry a k zavedení koncepčního přístupu k jejich poskytování. V rámci tohoto souboru opatření se proto navrhuje modernizace nabídky těchto služeb se zaměřením na poskytování strukturovaných informací (business a market intelligence), analýz cíleně zaměřených na identifikaci nových globálních trendů a jejich využití ve prospěch českého exportu. Důležité jsou samozřejmě již zmiňované služby spojené obecně s identifikací příležitostí na zahraničních trzích (průzkumy trhu, networking, aj.). Upraveny budou i systémy pro výměnu a zprostředkování informací mezi jednotlivými subjekty.

Statistika s přidanou hodnotou – Trade Intelligence

Jednou z klíčových služeb s jejichž nasazením se počítá ve větším rozsahu je využití nového nástroje CzechTrade nazývaného Trade Intelligence. Tento nástroj poskytuje kvalitativně vyšší úroveň zpracování „tvrdých“ statistických dat týkajících se exportu, importu a produkce jednotlivých výrobků v bezmála 300 zemích, za období posledních sedmi let. Statistické trendy vycházející z předchozího vývoje ukazují na možnosti uplatnění českého zboží na konkrétních zahraničních trzích a mohou být dobrým vodítkem pro strategické rozhodování exportérů, zdaleka ne však tím jediným. Vývoj vývozu do jednotlivých teritorií totiž mnohdy ovlivňuje řada více či méně zjevných příčin a okolností, jež samotné statistiky nemohou nikdy bez zasvěcené interpretace objasnit.

Přidanou hodnotu tohoto nového nástroje pro vývozce proto bude představovat právě zpracování statistických dat odborníky CzechTrade, kteří se dlouhodobě věnují příslušnému oboru a dané zemi či teritoriu. Role pracovníků CzechTrade se tak zde jednoznačně přesouvá z roviny dodavatele služeb do roviny expertní. Své expertní konzultace budou poskytovat jak firmám, tak i dalším partnerům působícím v rámci inovačního ekosystému. Činnost specialistů na mikro úrovni CzechTrade je přitom komplementární k činnosti pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, kteří vytvářejí podporu na makro úrovni. Ti zase statistické údaje třídí pomocí tzv. relačních analýz z pohledu komparativních výhod, jež má ČR v jednotlivých oborech a regionech. Takto lze průběžně definovat a cílit i na oblasti, kde Česká republika zatím obchodně aktivní není, ale kde je dostatečný potenciál pro to, aby zde uspěla.

Schéma aplikace nástroje Trade intelligence na makro i mikro úrovni

Odhady budoucí poptávky – Foresight

Z hlediska detekce možných příležitostí ještě více do budoucna orientovaným nástrojem je Foresight. Je to nástroj zaměřený zejména na zlepšování prostředí v oblasti vědy, výzkumu a inovací a je s úspěchem používán v řadě zemí, například v již zmiňovaném Finsku. Vlastním účelem Foresightu je včas identifikovat technologické oblasti strategického významu.

Jde v podstatě o otevřený systém sběru, hodnocení a transformace signálů pro strategické rozhodování, který pomůže poskytovat podnikům informace o nových požadavcích, klíčových technologiích, změnách trhů, nových sektorech či nových trendech. Motivací pro zavedení tohoto nástroje je snaha rychleji pochopit změny na trzích a umět na ně včas reagovat – ať již jde o nové technologie či o změny v chování spotřebitelů.

Neméně závažným důvodem pro nasazení Foresightu je snaha omezit rizika „špatných rozhodnutí“. Právě schopnost analyzovat možný další vývoj ještě předtím než bude prvně detekován statistikami může být oním pověstným „krokem napřed“ před zahraniční konkurencí. Foresight nabízí v zásadě neomezenou paletu možností a kombinací. Podstatným faktorem pro úspěšné nasazení tohoto nástroje je však aktivní zapojení všech hráčů, který zde již v oblasti výzkumu a vývoje působí. Zároveň by spolupráce mezi nimi měla být založena na vzájemném klienském přístupu. Pro agenturu CzechTrade, která dosud de facto působila vně celé struktury pro inovace, může být právě Foresight „vstupenkou“ do celého tuzemského inovačního ekosystému.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme