Více lepších služeb pro české exportéry



Nová páteřní síť v zahraniční a její činnost

Právě směrem aktivního vyhledávání exportních příležitostí pro své klienty a partnery se má podle finského předobrazu vydat také naše posílená síť na podporu exportu. Dosud rozdělená zahraniční zastoupení v podobě kanceláří agentury CzechTrade, agentury CzechInvest a obchodně-ekonomických úseků ambasád mají v horizontu dvou let vytvořit jednotnou síť typu Business2Business (B2B). Páteř této nové sítě budou tvořit nově budovaná regionální centra, která budou koordinovat činnost stávajících zahraničních kanceláří. V regionálních centrech bude sektorová odbornost zajištěna prostřednictvím zapojení pečlivě vybíraných místních specialistů. Rovněž na činnost stávajících kanceláří CzechTrade se budou nabalovat ve větší míře aktivity místních spolupracovníků a dalších spolupracujících subjektů. Podstatné pro úspěch nového modelu je i funkční a těsná spolupráce mezi CzechTrade a zahraničními zastoupeními ministerstva zahraničních věcí (B2G a G2G). Řada nových opatření je proto zaměřena na zlepšení koordinace a posílení sdílení informací mezi subjekty činnými v exportu tak, aby byly maximalizovány pozitivní dopady na export a jeho rozvoj. Příslibem stability takto nastavené spolupráce by mělo být i to, že výše popsanému modelu naší budoucí proexportní sítě vyjádřilo podporu také dubnové zasedání České rady pro obchod a investice (ČROI) za účasti jak zainteresovaných ministerstev, tak i zástupců podnikatelů a zaměstnanců.

Rozšíření služeb v zahraničí

Nová zahraniční síť pro exportéry přinese navýšení kapacit pro klienty v zahraničí při zachování kvalitních a profesionálních služeb. Měla by být však ještě daleko více než dosud orientována na konkrétní potřeby firem. V letošním roce naroste počet exportních specialistů v zahraničí o 20 míst, v roce příštím pak o dalších 21 míst na necelých 100 pracovních pozic. Celkově tak dojde do roku 2012 ke zdvojnásobení počtu pracovníků v zahraničí. Oproti „skandinávským vzorům“, kde pracují v zahraničí stovky specialistů půjde stále o počet nedostatečný, přesto jde o vykročeím správným směrem. Základní schéma, cíle a prostředky naší „revitalizované“ proexportní sítě jsou totiž identické jako ve Skandinávii. Klíčovým prvkem sítě bude vytvoření tzv. regionálních center. Těch má být v první fázi celkem deset. Celkem tak bude zahraniční síť pro exportéry dostupná zhruba v sedmi desítkách zemí světa.

Mapa regionálních center proexportní sítě po rozšíření, plánovaný stav v roce 2012

Významnou změnou bude také „nasazení“ oborových specialistů v zahraničních kancelářích. Do dvou let by měl poměr oborových specialistů vůči tzv. business specialistům dosáhnout 70 % ku 30 %. Prioritní země tedy již budou nahlíženy prizmatem celých teritorií a jednotlivých perspektivních oborů, a to v rámci dlouhodobých výhledů (10–15 let). Nedílnou součástí práce expertů CzechTrade v zahraničí bude spoludefinování prioritních perspektivních oborů pro tuzemskou produkci. V rámci zjišťování potenciálu tuzemských inovačních firem musí pak logicky existovat úzké napojení agentury na domácí odvětvové asociace, specializovaná výzkumná a vývojová centra působí v rámci univerzit i mimo ně, např. na Technologickou agenturu apod.

Propojování agenturních činností

Jak bylo zmíněno, v rámci restrukturalizace páteřní sítě v zahraničí se připravuje propojování činností agentury CzechTrade a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Sloučení zahraničních afilací CzechTrade a CzechInvest přinese nejen zvýšení efektivity, ale rovněž významné snížení nákladů. Dlouhodobá udržitelnost sítě by měla být zajištěna díky jejímu samofinancování. Z celkového odhadu nákladů pro rok 2011 ve výši 62 mil. Kč by mělo být 30 mil. Kč zajištěno formou samofinancování, v roce 2012 bude z celkových nákladů 77 mil. Kč samofinancováno 45 mil. Kč.

Schéma fungování regionálního centra

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme