Vietnam: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Hanoji (Vietnam)

Diplomatické vztahy mezi EU a Vietnamem byly navázány v říjnu 1990 a v současné době je Vietnam jedním z nejvýznamnějších parterů EU v JV Asii. Diplomatická reprezentace EU byla otevřena v Hanoji v roce 1996. Široké spektrum spolupráce je řešeno mezi EU a Vietnamem od politických témat a globálních výzev až po obchod a rozvojovou spolupráci.  Hlavním cílem EU je podpora udržitelného ekonomického rozvoje ve Vietnamu a zlepšení životních podmínek chudých, povzbuzení integrace Vietnamu do světového hospodářství a obchodního systému podporou ekonomických a sociálních reforem, podpora vietnamského přechodu k otevřené společnosti na základě správného vedení, vlády práva a respektu k lidským právům a v neposlední řadě zvýšení profilu EU ve Vietnamu.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Vietnam
24th floor, West wing, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai street, Ba Dinh district, Hanoi
Tel.: +844 3941 0099 Fax: +84 4 39461701
E-mail: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

FTA EU-Vietnam

Obchodní vztahy mezi EU a Vietnamem výrazným způsobem ovlivní nová Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EU-Vietnam Free Trade Agreement – EVFTA), která by mohla vstoupit v platnost již v roce 2020. Očekává se, že do pěti let od vstupu EVFTA v platnost se objem vzájemného obchodu mezi EU a Vietnamem zvýší o padesát procent. Dopad na příliv evropských investic do Vietnamu by měl být ještě několikanásobně vyšší. Pokles celních sazeb v rámci EVFTA se samozřejmě pozitivně odrazí také na růstu českého vývozu do Vietnamu. Přesný rozsah dopadu EVFTA na nárůst českého exportu do Vietnamu nelze v současné době odhadnout. Pokud však zůstane zachována aktuální struktura českého vývozu do Vietnamu, kde převažují stroje a zařízení, u kterých je tempo snižování celních sazeb nejrychlejší, lze předpokládat rostoucí konkurenceschopnost českých vývozů na Vietnamském trhu už v prvních letech platnosti EVFTA.
Po poměrně zdlouhavých a komplikovaných jednáních byl finální text EVFTA dohodnut v prosinci 2015 a podepsán v červnu 2019. V únoru 2020 byla EVFTA schválena Evropským parlamentem. Po ukončení ratifikačního procesu na vietnamské straně by mohla obchodní část dohody vstoupit v platnost v průběhu prvních měsíců roku 2020. Investiční část dohody (EU-Vietnam Investment Protection Agreement) bude muset projít schválením všemi členskými zeměmi EU. Investiční část dohody proto s největší pravděpodobností vstoupí v platnost nedříve v roce 2021.
EVFTA je jednou z nejobsáhlejších a nejambicióznějších dohod EU. Zahrnuje ucelenou škálu okruhů v oblasti obchodu a investic, od pravidel původu a celních záležitostí a sanitárních a fytosanitárních opatření, po státní zakázky, práva duševního vlastnictví, právní a institucionální témata a konkurenceschopnost, až k ochraně investic a řešení sporů v této oblasti.
Obě strany eliminují přes 99% tarifních linek a pro zbývající budou stanoveny celní kvóty nebo částečná snížení celních tarifů. Zatímco firmy z EU budou mít snadnější přístup na vietnamský trh se stroji, zařízeními, automobily, alkoholickými nápoji a zemědělskými výrobky, Vietnamu se na základě smlouvy více otevře evropský trh pro výrobky, jako je textil, obuv, zemědělské produkty, mořské plody a výrobky ze dřeva. Implementace dohody přinese i mnoho pozitivních aspektů pro samotné vietnamské hospodářství, neboť aplikace závazků z EVFTA vynutí další liberalizaci místního podnikatelského prostředí.

Vzájemný obchod a investice

EU je druhým největším obchodním partnerem Vietnamu. V posledních pěti letech se vzájemný obchod mezi EU a Vietnamem více než zdvojnásobil. Podle vietnamských statistik dosáhla vzájemná výměna zboží v roce 2019 objemu 57 mld. USD, vývoz z EU do Vietnamu činil 15 mld. USD, dovoz 42 mld. USD a obchodní deficit v neprospěch států EU 27 mld. USD. Největším vývozcem i dovozcem bylo Německo, které se na vzájemném obchodu EU – Vietnam podílelo 19,6%. 

EU je pátým největším investorem ve Vietnamu. Doposud investovalo 28 členských států EU ve Vietnamu celkem 19,4 mld. USD, což představuje zhuba 6% celkových přímých zahraničních investic ve Vietnamu. Ze zemí EU je největším investorem ve Vietnamu Nizozemsko s celkovým objemem investic ve výši 9,4 mld. USD, následované Francií (3,7 mld. USD), Velkou Británií (3,5 mld. USD), Lucemburskem (2,4 mld. USD) a Německem (1,9 mld. USD). 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Indikativní víceletý program rozvojové spolupráce EU ve Vietnamu (Multi-annual Indicative Programme for Vietnam 2014–2020/MID) zahrnuje zejména podporu sektoru energetiky a dále posílení vládnutí a úlohy práva v zemi. Celkem bylo na program vyčleněno 400 mil. EUR, z čehož na energetiku je věnováno 346 mil. EUR (50 mil. EUR přístup k energii v odlehlých oblastech, 256 mil. EUR obnovitelné zdroje energie a zvýšení efektivity, zejména podpora rozpočtu a technická pomoc k zavádění tržních přístupů při aplikaci čisté a efektivní energie, 40 mil. EUR rozvoj infrastruktury). 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem v Hanoji (Vietnam) ke dni 6. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem