Zahraniční pomoc Evropské unie2.2 Nástroj evropského sousedství (ENI)

Alžírsko: 10,1 mil. EUR

Program na posílení kapacit pro aktéry místního rozvoje/modely (CapDeL): participativní demokracie a místní rozvoj

Cílem je posílení aktivního zapojení občanů do plánování a realizace obecné politiky pro veřejné služby a místní ekonomický rozvoj s ohledem na komunální správu: transparentnost a reakce na potřeby a očekávání mladých lidí, zejména žen. Dalšími specifickými cíli jsou: podpora institucionalizace nástrojů a přístupů k usnadnění konzultací a zapojení občanské společnosti, včetně mladých lidí a žen, především také při plánování a řízení územního rozvoje obcí.

Posílení institucionálních a individuálních schopností místních orgánů ve správě (transparentním a participativním způsobem). Dále také posílení kapacity organizací občanské společnosti (včetně mládeže a žen), aby byly více zapojeny do procesu místního rozvoje, v koordinaci s místními orgány.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • nepřímé podpory pomocí PNUD
 • 7,7 mil. EUR – příspěvek z EU
 • 2,1 mil EUR – příspěvek třetích stran

Program podpory pro průmyslovou/ekonomickou diverzifikaci a zlepšení podnikatelského prostředí v Alžírsku

Cílem je podpora průmyslové/hospodářské diverzifikace a zlepšení podnikatelského prostředí, což umožní podpořit diverzifikaci a udržitelný hospodářský rozvoj Alžírska. Dále také vytváření podmínek pro zvýšení podílu soukromého průmyslu v ekonomice, a tím přispět ke zvýšení diverzifikace alžírské ekonomiky. V neposlední řadě je cílem zlepšit celkové podnikatelské prostředí a stimulovat zakládání nových firem a splnit očekávání hospodářských subjektů.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • přímé podpory v oblasti nákupu – 8,2 mil. EUR (z EU)
 • nepřímé podpory s MIM
 • 5,9 mil. EUR (z EU)
 • 1,7 mil. EUR (od třetích stran)
 • přímá dotace – 2 mil. EUR

Arménie: 30 mil. EUR

Program na podporu zvýšení kvalifikace a získání lepší práce

Cílem je zdůraznit efektivitu pracovního trhu a přispět k zaměstnanosti odborně vzdělaných absolventů v Arménii, dále pak zlepšit zprostředkování a poradenské služby k zajištění lepšího přístupu v zaměstnanosti mužů a žen. Očekávaným výsledkem je zlepšení kvalifikace lidí hledajících práci a kvalitnější mechanismus poptávky a nabídky.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu na podporu poskytovatelů OVP/občanské společnosti/podnikatelských sdružení (přímé řízení), (0,8 mil. EUR)
 • veřejných zakázek (přímé řízení) na služby (0,8 mil. EUR)
 • rozpočtová podpora sektoru reforem smluv (13 mil. EUR)

Program reformy veřejných financí v Arménii

Cílem podpory je transparentnost a odpovědnost fiskálního řízení v Arménii, lepší efektivita, a transparentnost arménských veřejných financí a jejich soulad s mezinárodními praktikami a standardy.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu – přímé zadání Arménské protikorupční koalici organizací občanské společnosti (0,3 mil. EUR)
 • veřejných zakázek na služby (přímé řízení), (0,6 mil. EUR)
 • nepřímé podpory s GIZ (Německá společnost pro mezinárodní spolupráci), (1 mil. EUR)
 • podpory rozpočtu – Sektorová reformní smlouva (8 mil. EUR)

Program na podporu občanské společnosti v Arménii

Cílem je zajistit posílení kapacity arménské občanské společnosti a přispět k demokratickému způsobu rozhodování, dále také zlepšit kapacitní možnosti organizací občanské společnosti a podpořit občanskou společnost podílet se na vytváření politiky.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu
 • podpory pro budování kapacit občanské společnosti (přímé řízení), (4  mil. EUR)
 • podpory iniciativy sociálního podnikání (přímé řízení), (700 tis. EUR)
 • formou veřejných zakázek (přímé řízení) na služby

Ázerbájdžán: 13,5 mil. EUR

Program na podporu Integrovaného regionálního rozvoje

Cílem pomoci je přispět k vládním snahám o větší diverzifikaci hospodářství, podpořit vyvážený a inklusivní růst, snížit regionální disparity a zvýšit životní úroveň v odlehlých oblastech a na venkově. Dále se očekává přispění k rozvoji podnikatelského prostředí, podpora investic a zaměstnanosti. Výsledkem má být integrovaný informační systém pro podnikatele v odlehlých oblastech, zlepšení systému podpory venkova, včetně podpory drobných, malých a středních podniků a farem, síť poradenství v oblasti zemědělství, prosazování domácích potravin, podpora podnikatelů na venkově.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • tří veřejných zakázek na služby a to zejména v oblasti podpory podnikatelského prostředí, vybudování informační sítě a poskytování poradenských služeb v celkové hodnotě 6,2 mil. EUR, dále budou vypsány menší veřejné zakázky na vyhodnocení projektu, propagaci a audit v celkové hodnotě 300 tis. EUR
 • twinningových projektů v celkové hodnotě 2,5 mil. EUR
 • grantu s cílem posílení kapacit občanské společnosti, podnikatelských asociací, budování přívětivého investičního prostředí apod.

Bělorusko: 14,5 mil. EUR

Program na posílení kvality ovzduší a managementu životního prostředí v Bělorusku

Cílem pomoci je zlepšit kvalitu ovzduší v Bělorusku. Jedná se o zlepšení managementu kvality ovzduší a provádění monitoringu v souladu s Úmluvou o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států, s ostatními relevantními mezinárodními dohodami ohledně životního prostředí a legislativou EU. Mezi další cíle patří aproximace běloruské legislativy životního prostředí s mezinárodními standardy a legislativou EU, zapojení občanské společnosti do politiky životního prostředí a její implementace a monitoring rizik a sdílení informací o životním prostředí.

Program zahrnuje 3 složky. První se zaměřuje na emise, monitoring radiace a zlepšení managementu životního prostředí. Druhá složka se zabývá modernizací zařízení spojeného s kvalitou ovzduší a systémem sledování radiace. Třetí se zaměřuje na zahrnutí občanské společnosti do monitoringu životního prostředí a zlepšení správy životního prostředí na lokální úrovni.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek na služby a dodávky

  • složka 1: veřejné zakázky: 3,3 mil. EUR
  • složka 2: veřejné zakázky: 7,5 mil. EUR
 • nepřímé podpory s programem rozvoje OSN (UNDP): 3,5 mil. EUR

Egypt: 59 mil. EUR

Program na podporu občanských práv: 10 mil. EUR

Cílem je, aby vláda zajistila dodržování lidských práv v souladu s Ústavou z roku 2014. Pomoc se zaměřuje na podporu Rady pro lidská práva – cílem je podpora institucionálních a operačních kapacit, stejně tak posílení fungování úřadu (Rady) pro řešení stížností a zvýšení veřejného povědomí o lidských právech. Dále se pomoc zaměří na podporu zapojení žen do veřejného života – cílem je podpora schopností žen a jejich aktivní zapojení do společnosti tak, aby se mohly domáhat svých práv, měly zajištěné rovné zacházení a přístup k veřejným službám.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek na služby týkající se aktivit spojených se zapojením žen do veřejného života (3 mil. EUR)
 • přímých grantů: 2,5 mil. EUR
 • grantů: 3,5 mil. EUR

Program na podporu hospodářské inklusivního růstu: 15 mil. EUR

Cílem je podpořit hospodářskou obnovou země prostřednictvím vytváření vhodného podnikatelského prostředí a využívání bohatého přírodního dědictví. Očekává se usnadnění rozvoje drobných, malých a středních podniků (DMSP) v sektorech s potenciálem dosažení udržitelného růstu a tvorby pracovních míst. Dále posílení ochrany a propagace národního přírodního dědictví, což by mělo přispět ke společensko-hospodářskému rozvoji. Toho má být dosaženo prostřednictvím dvou komponent: posílení kapacit stakeholderů ve vytváření podnikatelsky příznivého prostředí a nástroje pro zajištění a rozvoj obchodních služeb pro DMSP a podporu turismu.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • dvou veřejných zakázek na služby týkající se posílení kapacit ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro cestovní ruch – celkem 4 mil. EUR
 • grantů na podporu inklusivního společensko-hospodářského rozvoje ve vybraných sub-sektorech nebo lokalitách – 10 mil. EUR

Program na zkvalitnění obytných zón v Káhiře: 26 mil. EUR

Cílem je přispět k lokálnímu společensko-hospodářskému rozvoji v obytných zónách Káhiry prostřednictvím posílení fungování základních služeb. Pomoc je zaměřena převážně na infrastrukturu v chudinských čtvrtích. Očekává se rekonstrukce ulic, zajištění systému sběru komunálního odpadu, vybudování škol a zdravotnických center a rekreačních zařízení. Pomoc bude implementována prostřednictvím Německé rozvojové agentury (GIZ).

Program na podporu reformy odvětví obnovitelných zdrojů energie a vodohospodářství prostřednictvím budování kapacit: 8 mil. EUR

Cílem je přispět k zlepšení správy a využívání obnovitelných zdrojů energie a vody prostřednictvím posílení operativních kapacit. Pomoc bude implementována prostřednictvím dvou veřejných zakázek na služby (4,6 + 2,8 mil. EUR).

Gruzie: 100 mil. EUR

Program na podporu reformy veřejné správy v Gruzii: 30 mil. EUR

Cílem je zlepšit efektivnost, odpovědnost a transparentnost místní administrativy v souladu s evropskými principy. Dalším cílem je zaměřit se na rozvojovou politiku, koordinaci místní centrální administrativy, klást důraz na profesionalitu ve státní službě, otevřenost a integritu veřejného sektoru, lepší transparentnost, dostupnost a kvalitu služeb pro občany, posílit struktury a procesy místních vlád a podpořit decentralizaci zodpovědnosti.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu na posílení role organizací občanské společnosti (přímý management): 2 mil. EUR
 • twiningových projektů (přímý management): 1,2 mil. EUR
 • veřejných zakázek: 6 mil. EUR

Evropský program sousedství pro zemědělství a rozvoj venkova: 50 mil. EUR

Cílem je pomoc gruzínské vládě v boji proti chudobě, podpořit udržitelný růst a konsolidace, dále také zlepšení fungování demokratické a hospodářské správy. Dalšími cíli jsou podpora zemědělství, politiky rozvoje venkova, reforma a zlepšení poskytování souvisejících služeb k řešení základních potřeb venkovské populace.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek na rozšíření měřítek pro rozvoj venkova v Gruzii (10 mil. EUR)
 • veřejných zakázek na zavedení měřítek pro rozvoj venkova v Adjaře (4 mil. EUR)
 • přímou podporou na technickou asistenci ministerstva zemědělství pro kvalitnější vytváření politiky (1,5 mil. EUR)
 • přímou podporou pro technickou asistenci gruzínské vládě na založení Národní Strategie pro rozvoj venkova (2,5 mil. EUR)
 • přímou podporou pro zavedení pilotního projektu rozvoje venkova v Abcházii (4 mil. EUR)

Program na podporu občanské společnosti v Gruzii: 6 mil. EUR

Cílem je zdůraznit udržitelnost občanské společnosti v Gruzii. Dalším cílem je zvýšení finanční udržitelnosti organizací občanské společnosti a zvýšení odpovědnosti a kapacit občanské společnosti v rámci reforem v kontextu evropského asociačního procesu.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek (4,950 mil. EUR)
 • přímé podpory Gruzínské národní platformy (50 tis. EUR)
 • nepřímého managementu s UNDP (1 mil. EUR)

Zařízení technické spolupráce: 14. mil EUR

Cílem je podpora Gruzie v oblasti implementace smluvních vztahů mezi Gruzií a EU a stanovení cílů v dohodách mezi EU a Gruzií. Další prioritou je posílení kapacity gruzínských místních institucí ve vybraných prioritních oblastech a podpora účasti gruzínských dobrovolnických institucí ve vybraných programech EU.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • twiningových aktivit (3,8 mil. EUR)
 • přímou podporou Místní rozvojové agentury (1,5 mil. EUR)
 • přímým grantem na účast v evropském programu Kreativní Evropa (0,111 mil. EUR)
 • přímým grantem na účast v evropském programu Horizont 2020 (1,3 mil. EUR)
 • přímým grantem na UN pro potírání domácího násilí na ženách (1,5 mil. EUR)
 • formou veřejných zakázek (5,2 mil. EUR)

Jordánsko: 135 mil. EUR

Program na podporu soukromého sektoru pro rozvoj v Jordánsku

Cílem je přispět k rozvoji a implementaci politik, které Jordánsku pomohou získat obnovitelné zdroje energie, a dosáhnout cílů pro energetickou účinnost stanovených do roku 2020. Mezi další cíle patří sjednocení relevantních institucionálních, legislativních a fiskálních reforem; vytvoření schopnosti prostředí zmobilizovat veřejný a soukromý sektor k dosažení cílů 10 % obnovitelné energie a 20 % úspory energie do roku 2020. Mezi další cíle se řadí: příspěvek k plné implementaci aktivit zdůrazněním udržitelné výroby a spotřeby. Dále také podpora vědy a výzkumu a podpora investic směrem k zelenější a nízkouhlíkové ekonomice.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu pro organizace občanské společnosti (0,5 mil. EUR)
 • PAGODA (přímá podpora), (20 mil. EUR)
 • veřejných zakázek (přímá podpora), (4,5 mil. EUR)

Program na podporu obnovitelné energie a program energetické efektivnosti v Jordánsku – REEE II

Cílem je přispět k rozvoji a implementaci efektivní politiky, která by pomohla Jordánsku získat obnovitelné zdroje energie a dosáhnout cíle pro rok 2020 ohledně energetické účinnosti. Dále cíle, které jsou již zmíněny v pomoci pod číslem 1. Chceme-li přispět k realizaci plného rozsahu aktivit pro zvýšení udržitelné výroby a spotřeby, je nutné změnit chování v odvětví vodního hospodářství, řízení zdrojů a přijetí nejlepších dostupných technologií.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu pro organizace občanské společnosti (přímá podpora), (0,5 mil. EUR)
 • PAGODA (přímá podpora), (35 mil. EUR)
 • formou veřejných zakázek (4,5 mil. EUR)

Libanon: 10 mil. EUR

Program na podporu Libanonu a sociálně-ekonomicky udržitelného rozvoje skrz těžební aktivity

Mezi hlavní cíle se řadí aspekt, kdy těžební aktivity přispívají k sociálně-ekonomickému využití pomocí uvolnění půdy. Práva obětí jsou garantována a zasažené obce umožňují řídit rizika plynoucí z těžby.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • Grantu:

  • na vyčištění a uvolnění půdy (7 550 000 EUR)
  • na vzdělávání o rizikách v těžebním průmyslu (400 000 EUR)
 • Nepřímou podporou s mezinárodními organizacemi (2 010 000 EUR)

Program na zkvalitnění bydlení nejvíce ohrožených palestinských uprchlíků v Libanonu

Mezi hlavní se řadí zajištění slušné úrovně živobytí pro palestinské uprchlíky v Libanonu, zlepšení ubytování pro nejvíce zranitelné palestinské uprchlíky v Libanonu a rehabilitace nejméně 390 polorozpadlých přístřešků z nejvíce ohrožených rodin v prioritních táborech v Libanonu.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek na služby (60 000 EUR)
 • nepřímé podpory s UNRWA (4 940 000 EUR)

Libye: 8 mil. EUR

Program na podporu zlepšení zdravotního informačního systému a managementu dodavatelského řetězce v Libyi

Cílem je zlepšit efektivitu při poskytování zdravotní péče v Libyi se zaměřením na dvě části, a to na péči o zdravotní informační systém a na zkvalitnění dodavatelského řetězce (zvýšit kvalitu plánování, managementu a monitoringu léků a dodávek).

Pomoc bude implementována prostřednictvím grantu přes Světovou zdravotnickou organizaci s cílem zlepšit efektivitu poskytování zdravotní péče, se zaměřením na zvýšení kvality plánování, managementu a sledování léků a dodávek v Libyi, vylepšená správa a kvalita zdravotnického informačního systému (5  mil. EUR)

Program na podporu sociálního začlenění dospívajících a mladých lidí v Libyi

Cílem je rozšířit aktivní úlohu mladých lidí ve společnosti prostřednictvím přístupu k neformálnímu vzdělávání. Pomoc je zaměřena na živobytí, rekreační a kulturní služby ve vybraných oblastech po celé Libyi. Dále je cílem zvýšit odolnost a sociální začlenění dospívajících a mladých lidí prostřednictvím dialogu o budování míru ve vybraných oblastech po celé Libyi.

Projekt zahrnuje 2 složky. První se týká kapacity místních poskytovatelů služeb a organizací pro mládež a jejich schopnosti a možnosti poskytovat programy pro dospívající. Druhá složka se týká možnosti rodin a komunit chránit mládež před porušováním zákona a naučit je schopnosti vyrovnat se s konflikty.

Pomoc bude implementována prostřednictvím nepřímé podpory s UNICEF (3  mil. EUR).

Moldavsko: 90 mil. EUR

Program na podporu reformy místní administrativy (PAR)

Cílem je zlepšit institucionální a lidské kapacity zdrojů v centrální a místní veřejné správě, zpracovat a realizovat politiku založenou na důkazech a zajistit účinné a efektivní poskytování vysoce kvalitních veřejných služeb v souladu s evropskými zásadami veřejné správy. Dále také přispět k horizontálnímu procesu reformy veřejné správy v Moldavsku s cílem zlepšit účinnost, efektivitu a odpovědnost moldavské veřejné správy. Posílit také její administrativní kapacity k plnění požadavků programu přidružení.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek (10,8 mil. EUR)
 • zakázek od NBS služeb a dodávek (4  mil. EUR)
 • sdíleným managementem – na účast Moldavska v nadnárodním programu Dunaj (5  mil. EUR)

Program na podporu policejní reformy

Cílem je zajistit fungování právního státu, zlepšit veřejný pořádek a bezpečnost, boj proti organizovanému zločinu a ochranu lidských práv. Snaha dosáhnout těchto cílů bude realizována prostřednictvím rozvoje odpovědné, efektivní, transparentní a profesionální policie. Dalším cílem je zajistit spravedlivé, efektivní a účinné vynucování právních předpisů a posílit kapacity policie v boji proti organizovanému zločinu, obchodu s lidmi, počítačové trestné činnosti, násilí a trestným činům.

V neposlední řadě je cílem rozvíjet a realizovat koncepci politiky společenství v souladu s osvědčenými mezinárodními standardy a postupy EU. Podporovat a uplatňovat zásadu nulové tolerance vůči korupci, diskriminaci a špatného zacházení v policejních složkách.  

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu na zajištění monitoringu, dohledu implementace programu vztahujícímu se k reformám a aktivitám se zaměřením na lidská práva (přímá podpora) (800 tis. EUR)
 • twinnigových aktivit (na reformu školení policejního systému), (přímá podpora) (2  mil. EUR)
 • veřejných zakázek (přímá podpora) (2,850 mil. EUR)

Program na podporu občanské společnosti

Cílem je přispět k rozvoji občanské společnosti a podpořit aktivní účast na rozhodování, vytváření a provádění procesů v rámci dohody mezi EU a Moldavskem. Dále usilování o posílení domácí politické a finanční transparentnosti a odpovědnosti. Zapojení občanů do zlepšení sociální soudržnosti pomocí participace na sociálním a ekonomickém rozvoji.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu (na podporu občanské společnosti), (přímá podpora) (7  mil. EUR)
 • veřejných zakázek na služby (přímá podpora) (900 tis. EUR)

Informace pro potenciální žadatele o grant

Cílem je zvýšení kapacit moldavské vlády a klíčových národních institucí při implementaci Asociační agendy mezi EU a Moldavskem v 5 prioritních oblastech: životní prostředí, soudnictví, energetika, doprava a vzdělávání. Začlenit prvky ochrany životního prostředí a změny klimatu do procesu vytváření politik, podporovat zlepšení efektivnosti v prevenci a boji proti korupci v justičním sektoru a zvýšit efektivitu soudnictví.

Přispět k posílení energetické bezpečnosti, účinnosti a rozvoji obnovitelné energie  v rámci Dohody o energetickém společenství. Dále také přispět k reformě dopravního sektoru a k modernizaci vzdělávacího systému v Moldavsku v souvislosti s Boloňským procesem.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • twiningových aktivit (přímá podpora) (1,850 mil. EUR)
 • veřejných zakázek zahrnujících životní prostředí, justici, energetiku, dopravu a vzdělávání (přímá podpora) (3 mil. EUR)

Maroko: 165 mil. EUR

Program na podporu růstu a konkurenceschopnosti Maroka

Cílem je podpora konkurenceschopnosti, udržitelného růstu a vytváření pracovních míst. Dalšími cíli jsou zvýšení konkurenceschopnosti, usnadnění přístupu na evropský trh pro marocké subjekty soukromého sektoru a podpora přechodu k zelené ekonomice a ekologizaci průmyslu.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • nepřímé podpory – institucionální partnerství (1,5 mil. EUR)
 • přímé podpory – Smlouva o službách technické pomoci

Program na podporu reformy vězeňství v Maroku

Cílem je celková podpora reformy vězeňství  Maroku, konkrétně přispět k procesu vězeňské reformy zahájené za účelem posílení demokratického a právního státu. Dalšími specifickými cíli jsou posílení správy vězeňství, institucionální kapacity Generální delegace pro vězeňskou správu a reintegraci a dovedností vězeňských subjektů prostřednictvím zavedení dialogu mezi zúčastněnými stranami. Dále provádění politik sociální reintegrace zadržených a odsouzených osob prostřednictvím zřízení hostitelských zařízení, hodnocení a podpory vězňů, intervenčních programů, aplikovaný výzkum a posílení mechanismů pro spolupráci a komunikaci s občanskou společností.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek (přímé řízení), (Aleca technická pomoc na třech osách programu a vzdělávacího fondu) (3 mil. EUR)
 • grantu GIZ (2,5 mil. EUR)
 • grantu CGEM (1,0 mil. EUR)
 • nepřímým řízením s Marokem (2,4 mil. EUR)

Program na podporu odborného vzdělávání: rozvoje lidského kapitálu v Maroku

Cílem je zlepšit lidský kapitál ve službě pro společnost a v marockém hospodářství. Dalšími konkrétními cíli jsou: rozvoj širší nabídky vzdělávání a začlenění, propojení programů odborného vzdělávání s potřebami trhu práce a zlepšení vzdělávacího systému. Dále také zavedení efektivnějšího vládnutí a posílení koordinace mezi všemi zúčastněnými stranami.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek (přímé řízení – na technickou pomoc a vzdělávací fond) (4 mil. EUR)
 • nepřímé řízení s Marokem (1,2 mil. EUR)
 • nepřímé řízení s Britskou Radou a AECID (2,4 mil. EUR)

Palestina: 40 mil. EUR

Program na podporu vlády na národní a místní úrovni: 10 mil. EUR

Cílem je posílit fungování právního státu s ohledem na lidská práva a funkční demokracii, konkrétně pak zlepšit kapacity a důvěryhodnost poskytovaných služeb na komunální úrovni, rozvinout vhodné podmínky pro reintegraci justice se zaměřením na regulatorní funkci a v neposlední řadě podpořit proces sjednocení veřejné správy včetně strukturovaného plánování, sledování a vyhodnocování.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • nepřímo přes KfW – obecní rozvoj 4,5 mil. EUR
 • přímého grantu na justici – 2 mil. EUR
 • veřejné zakázky na služby v oblasti podpory institucionálního sjednocení a budování kapacit + technická pomoc 2,9 mil. EUR

Program na podporu soukromého sektoru: 10 mil. EUR

Cílem je propagovat inklusivní, udržitelný privátní sektor a hospodářský rozvoj za účelem vytvoření pracovních míst a zeleného růstu. Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • programu OSN – obnova a konsolidace v pásmu průmyslových zón a maximální využití jejich potenciálu – 2,5 mil. EUR
 • programu PEGASE na podporu pobídek pro firmy, které se v rámci post-konfliktní situace mají zájem přemístit do pásma GIE (Gaza Industrial Estate) – 7 mil. EUR
 • veřejných zakázek na služby – posílení kapacit v oblasti správy průmyslových zón 0,27 mil. EUR (0,17 mil. EUR audit a propagace).

Program na vybudování odsolovacího zařízení s nízkým objemem: 10 mil. EUR

Cílem je vybudování odsolovacího zařízení s kapacitou 14 000 m3/den a snížit negativní dopady spojené s nedostatkem pitné vody v pásmu Gazy. Očekává se zvýšení množství dodávek a kvality pitné vody. Pomoc bude implementována nepřímo prostřednictvím UNICEF.

Program podpory Východního Jeruzalému: 10 mil. EUR

Cílem je posílení odolnosti palestinských rezidentů ve Východní části Jeruzaléma a zachování palestinského charakteru města. Dále pak zvýšení kvality vzdělání a rekreačních aktivit, zlepšení dovedností žen a mladistvých, podpora občanské společnosti apod. Pomoc bude implementována prostřednictvím šesti přímých grantů.

Sýrie: 49 mil. EUR

Tento program se týká příspěvku z rozpočtu EU do Evropského regionálního svěřeneckého fondu na pomoc v období Syrské krize.

Tunisko: 70 mil. EUR

 • Celková částka zahrnuje 53 mil. EUR z programu Umbrella

Program pro Tunisko na oživení hospodářství

Cílem je podpora tuniských orgánů při zavádění mimořádných opatření k zachování ekonomické stability a podpory při realizaci integrované reformy veřejných financí v návaznosti na přijetí nového ekologického zákona o rozpočtu. Cílem tohoto programu je podpora zúčastněných stran v oblasti cestovního ruchu. Konkrétní cíle a výstupy jsou organizovány v těchto oblastech: reforma veřejných financí a mimořádná opatření na podporu cestovního ruchu.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • programu rozpočtové podpory konsolidace státního aparátu (66 mil. EUR)
 • podpory pro reformu správy veřejných financí (3,4 mil EUR)

Ukrajina: 70 mil. EUR

Program podpory opětovného nastartování ukrajinského hospodářství: 55 mil. EUR

Cílem je přispět k udržitelnému a inkluzivnímu hospodářskému růstu a podpoře zaměstnanosti, regionální prosperitě a národní kohezi.

Pomoc bude implementována:

 • nepřímo prostřednictvím EBRD – vybudování podpůrných center pro podnikatele a sítě sdružující lokální podnikatelské organizace a banky – 40 mil EUR
 • veřejných zakázek na služby – zpracování strategických dokumentů, regulatorního, legislativního a institucionálního rámce, podpora zapojení do unijních programů Horizont 2020 a COSME, zajištění informačních služeb – rozvoj informačního portálu pro podnikatele apod. – 15 mil. EUR

Nástroj pro technickou spolupráci: 15 mil. EUR

Hlavním cílem je posílení kapacit ukrajinské administrativy v souvislosti s vytvářením a implementací klíčových reforem v rámci závazků vyplývajících z prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu s EU a procesu přibližování k EU.
• Oblasti podnikání: Služby