Zahraniční pomoc Evropské unie2.4 Evropský rozvojový fond

Benin: celkově 30 mil. EUR

Program na podporu přístupu k moderní a trvale udržitelné energii

Cílem programu je institucionální podpora a posílení kapacit aktérů v odvětví energetiky, prostřednictvím snížení chudoby a vytvořením udržitelné energie. K dosažení cílů je nezbytná podpora reforem, jako je:

 • Posílení kapacit prostřednictvím programů na vzdělávání a školení a dostatečná technická asistence
 • Implementace podpůrných nástrojů pro rozhodování a strategické řízení energetiky
 • Šíření informací prostřednictvím národního webového portálu pro energetiku

Program je financován částkou ve výši 18 mil. EUR.

Program na podporu občanské společnosti

Obecným cílem je dosáhnout větší participace občanské společnosti na veřejných aktivitách. Předpokládané výsledky jsou následující:

 • Větší organizovanost občanské společnosti, která bude schopna přinést větší hodnotu v rámci veřejných aktivit a bude fungovat jako „důvěryhodný hráč“
 • Účast občanské společnosti na tvorbě veřejných politik na národní a lokální úrovni, větší transparentnost a monitoring
 • Zlepšení základních služeb pro občanskou společnost a inkluzivního a sociálního rozvoje na lokální úrovni

Program je financován částkou ve výši 12 mil. EUR.

Burkina Faso: celkově 120 mil. EUR

Program na podporu konsolidace právního státu

Obecným cílem je podpora politické přeměny v zemi pro konsolidaci demokracie. Specifickými cíli jsou konsolidace právního státu a dobrá politická správa, navýšení rozpočtového prostoru pro tranzitní vládu a pro dodávky sociálních služeb. Předpokládané výsledky jsou následující: ekonomický růst, udržení rozpočtových výdajů pro sociální služby, prevence korupce, nezávislost justice, reformy veřejných financí nebo demokratické volby.

Program bude financován částkou 120 mil. EUR.

Čad: celkově 51 mil. EUR

Program na podporu justice (PRAJUST 2)

Obecným cílem projektu je přispět k posílení právního státu v Čadu a respektování a ochraně lidských práv. Specifickým cílem je přispět k vytvoření veřejné služby, která chrání lidská práva. Program je financován z rozpočtu EDF celkovou částkou 15 mil. EUR.

Program na podporu občanské společnosti 

Cílem programu je posílení kapacity na podporu stavu občanské společnosti. Projekt bude realizován v rámci nepřímého řízení ze strany čadského státu. Program je financován z rozpočtu EDF částkou 12 mil. EUR.

Program na podporu rozvoje pastevectví

Obecným cílem programu je podpora zachování udržitelných zdrojů v pastevectví, s přihlédnutím k potřebám místních obyvatel a posílení jejich odolnosti vůči změně klimatu v pasteveckých a zemědělsko-pasteveckých zónách; a vytváření pracovních míst pro mládež a snižování chudoby. Program je financován z rozpočtu EDF částkou 20 mil. EUR.

Nástroj pro technickou spolupráci

Obecným cílem programu je posílení institucionálních kapacit v Čadu a posílit schopnost čadských orgánů implementovat politiky, které jsou financované EU. Program je financován z rozpočtu EDF ve výši 4 mil. EUR.

Dominikánská republika: celkově 33,2 mil. EUR

Program na podporu kvality produkce malých a středních podniků

Obecným cílem je zvýšit kvalitu produkce malých a středních podniků s cílem zlepšit jejich konkurenceschopnost na domácím i zahraničním trhu, a tím přispět k udržitelnému růstu ekonomiky. Specifickými cíli jsou posílit regulační rámec a veřejné institucionální kapacity, přispět k rozvoji trhu (nabídky a poptávky) podnikatelských služeb pro malé a střední podniky a rozvíjet vybrané řetězce přidané hodnoty.

Program je prováděn a financován prostřednictvím tamního ministerstva průmyslu a obchodu, v kombinaci s technickou pomocí, která činí 4,75 mil. EUR a granty ze soukromého sektoru. Nevládní organizace se zaměří na třetí specifický cíl. Celkové náklady na podporu programu činí 11 mil. EUR.

Program na podporu reformy veřejné správy a kvality veřejných služeb

Specifickým cílem je zajistit účinné fungování veřejné správy prostřednictvím posilování institucí, dále profesionalizace úředníků a zlepšení veřejných služeb s důrazem na genderový přístup a zajištění účasti občanské společnosti v těchto procesech. Program bude financován prostřednictvím smlouvy o finanční pomoci, v kombinaci s technickou pomocí (4,75 mil. EUR) a granty pro občanskou společnost, které povedou k lepší účasti v procesu reformy veřejné správy. Celkové náklady na podporu programu činí 11 mil. EUR.

Etiopie: celkově 19 mil. EUR

Fourth Road Sector Policy Support Programme – Ethiopia (SPSP IV)

Cílem programu je získat informace týkající se makroekonomických politik a strategií, vývoj implementačních a základních makroekonomických dat (HDP, fiskální výkonnost, inflace, platební bilance, atd.). Specifickým cílem je se zaměřit na etiopskou makroekonomickou situaci definováním monetárního, fiskálního, externího a finančního sektoru. Program je financován příspěvkem EDF, který činí 138 mil. pro rozpočtovou kontrolu a 2 mil. EUR pro doplňkovou podporu.

Ghana: celkově 54,1 mil. EUR

Program na podporu právního státu a protikorupčního jednání

Obecným cílem tohoto programu je podporovat řádnou správu věcí veřejných v Ghaně. Důraz je kladen na snížení korupce, zlepšení odpovědnosti a dodržování zásad právního státu, a to zejména pokud jde o boj proti korupci, odpovědnosti a správy životního prostředí. Specifickým cílem je přispět ke stávajícím reformním procesům v oblasti právního státu, odpovědnosti, boje proti korupci a správy životního prostředí prostřednictvím podpory klíčových institucí.

Program má dva vzájemně propojené elementy:

 • zvýšení odpovědnosti, což vede ke snížení korupce a zvýšení správy životního prostředí. Tento element je podporován prostřednictvím přímého grantu Národní komise pro občanskou výchovu
 • dodržování a respektování právního státu, zejména v oblasti odpovědnosti a boje proti korupci.

Program je financován z rozpočtu EDF celkovou částkou 20 mil. EUR.

Program na podporu zaměstnanosti a sociální ochrany

Obecným cílem programu je přispět k hospodářskému růstu podporujícímu posílení zaměstnanosti a sociálního systému v zemi. Specifickým cílem je zlepšit služby sociální ochrany, týkajících se zejména ohrožené skupiny obyvatelstva, a generovat lepší pracovní příležitosti, se zvláštním důrazem na mládež. Prioritními oblastmi jsou ochrana sociálních systémů a zaměstnanost. Program by měl přinést tyto cíle:

 • zvýšená efektivnost a účinnost systému sociální ochrany (prováděno v nepřímé spolupráci s vládou Ghany)
 • lepší politika zaměstnanosti na centrální a místní úrovni (prováděno v nepřímé spolupráci s vládou Ghany)
 • zvýšení technické a odborné kvalifikovanosti, lepší vzdělávání (prováděno v rámci nepřímé spolupráce s GIZ)
 • lepší přístup k účinným službám pro rozvoj podnikání a finance, vytvoření příznivého podnikatelského prostředí (prováděno v rámci nepřímé spolupráce s vládou Ghany).

Program je financován z rozpočtu EDF ve výši 31,6 mil. EUR.

Program na podporu technické spolupráce (IV)

Je základním nástrojem pro podporu provádění spolupráce EU v Ghaně. Specifickým cíli navrhovaného programu jsou:

 • podpořit rozvojové strategie vlády
 • podpořit soudržnější a informovaný přístup k rozvojové spolupráci v otázkách souvisejících s obchodem a politickým dialogem

Program je financován z rozpočtu EDF, celkovou částkou ve výši 2,5 mil. EUR.

Guinea: celkově 57 mil. EUR

Program na podporu voleb a demokratických institucí

Obecným cílem programu je konsolidace demokratizace Guinejské republiky prostřednictvím zlepšení procesu prezidentských a obecních/místních voleb a posilování právního státu prostřednictvím silných a legitimních demokratických institucí. Specifické cíle jsou:

 • posílení demokratických institucí, mediální podpora a větší volební podvědomí občanů
 • podpora politických stran a volebního procesu.

Program je financován z rozpočtu EDF, který činí 14 mil. EUR a spolufinancován nepřímým řízením mezinárodní organizace UNDP, která přispěje částkou 10 mil. EUR a přímým řízením Evropského střediska podpory volebních procesů částkou 3 mil. EUR.

Program na podporu upevňování právního státu

Obecným cílem programu je konsolidace státního aparátu, vymýcení Eboly, za pomoci vlády a podpora udržitelného a inkluzivního růstu. Specifickými cíli jsou:

 • přispět ke zvýšení vládního rozpočtového prostoru pro podporu oživení zdravotnictví, v důsledku krize, kterou sebou přinesla Ebola
 • podpora vlády k zajištění životně důležitých funkcí státu (zejména bezpečnost, placení odměn úředníkům, realizace základních administrativních funkcí a zaručení minimálních základních služeb obyvatelstvu, zejména v oblasti veřejného zdraví)
 • revitalizace provádění reforem veřejných financí

Program je financován z rozpočtu EDF celkovou částkou 30 mil. EUR, z čehož 25 mil. EUR bude na rozpočtovou kontrolu a zbylých 5 mil. EUR na doplňkovou kontrolu.

Jamajka: celkově 24 mil. EUR

Program na podporu reforem justice

Obecným cílem je podporovat jamajskou vládu, aby vybudovala bezpečnou, soudržnou a spravedlivou společnost, prostřednictvím úspěšně prováděného plánu reformy soudnictví (2015–2020). Celkově financováno 24 mil. EUR.

Keňa

Program na podporu procesu transformace odvětví zemědělství a decentralizované správy půdy

Program má dva komponenty. Prvním komponentem je strategie pro rozvoj zemědělství a zabezpečení potravin a výživy. Obecným cílem prvního komponentu je zabezpečení potravin, za pomoci posílení lepšího přístupu k zemědělským službám. Specifickým cílem prvního komponentu je institucionální podpora odvětví zemědělství. Druhým komponentem je implementace odpovědnosti národní vlády. Specifickým cílem komponentu dvě je správa půdy. Jedná se o spravedlivý přístup a správu pozemků pro lepší živobytí a socio-ekonomický rozvoj na základě dobrovolných obecných zásad zodpovědného vládnutí užívání půdy (VGGT).

Program je financován z rozpočtu EDF částkou 16 mil. EUR a spolufinancován Německou rozvojovou spolupráci ve výši 2 mil. EUR, Švédskou bilaterální pomocí ve výši 4 mil. EUR a Organizací pro výživu a zemědělství částkou 441 000 EUR.

Program na podporu a koordinaci politik v suchých oblastech

Obecným cílem je zlepšit životní podmínky komunit v suchých oblastech, které jsou více náchylné vůči suchu a dalším dopadům, které se týkají změn klimatu. Dalším cílem je lepší zabezpečení potravin. Specifickým cílem je rozvinout a posílit kapacity a mechanismy, které budují odolnost vůči suchu a změnám klimatu prostřednictvím multi-sektorového a koordinovaného přístupu. Program je financován z příspěvku EDF částkou 30 mil. EUR a spolufinancován potencionálními dárci ve výši 7,5 mil. EUR.

Program na podporu sektoru dopravy a energetiky

Obecným cílem programu je přispět ke snížení chudoby a zrychlit hospodářský růst, začleněním více udržitelných a účinných odvětví energetiky a dopravy. Specifickým cílem projektu je vytvořit prostředí energetických služeb, které je šetrnější k životnímu prostředí a klimatu a zároveň je dostupné pro všechny. Dále také vyvinout účinnější a bezpečnější dopravní systém pro zvýšení produktivity a snížení negativních dopadů na životní prostředí a klima. Program je financován z příspěvku EDF ve výši 20 mil. EUR a spolufinancován potencionálními dárci částkou 1,1 mil. EUR.

Příspěvek k africkému investičnímu nástroji na podporu sektoru dopravy a energetiky

Obecným cílem programu je přispět ke snížení chudoby a zrychlit hospodářský růst, začleněním více udržitelných a účinných odvětví energetiky a dopravy. Specifickým cílem projektu je vytvořit prostředí energetických služeb, které je šetrnější k životnímu prostředí a klimatu a zároveň je dostupné pro všechny. Dále také vyvinout účinnější a bezpečnější dopravní systém pro zvýšení produktivity a snížení negativních dopadů na životní prostředí a klima. Program je financován z příspěvku EDF ve výši 20 mil. EUR a spolufinancován Ministerstvem financí a Ministerstvem pro energetiku a ropu, které přispějí částkou 227000 USD v roce 2020.

Program na podporu dlouhodobé volební pomoci

Obecným clem je konsolidovat zisky z minulých voleb s cílem zlepšit volební proces v roce 2017. Specifickým cílem je přispět k harmonizovanému a koordinovanému volebnímu rámci, zaměřit se na kritické fáze volebního cyklu a jeho aktéry. V neposlední řadě dosáhnout udržitelnosti výsledků voleb v dlouhodobém horizontu. Program je financován z příspěvku EDF částkou 5 mil. EUR.

Program na technickou podporu

Obecným cílem projektu je pomoci keňské vládě v naplňování cíle spolupráce EU-AKT, jak je stanoveno v dohodě z Cotonou. Cílem projektu je účinné a efektivní navrhování a provádění programů a projektů financovaných EU v souladu s cíli uvedenými v 11. národním indikativním programu (NIP). Program je financován z příspěvku EDF částkou 5 mil. EUR.

Kongo: celkově 130 mil. EUR

Program na podporu životního prostředí a udržitelného zemědělství pro ochranu prioritních biologických lokalit v Demokratické republice Kongo

Specifickými cíli jsou:

 • Přispět k ochraně a udržitelnému zhodnocení biologické diversity národních parků (Garamba, Upemba a Virunga), stejně jako biosféry rezervace Yangambi. Program zahrnuje tyto aktivity: plánování, dozor proti pytlačení, školení, sledování životního prostředí, výzkum, rozvoj infrastruktury, institucionální podporu, zapojení místní komunity, environmentální vzdělávání, atd.
 • Podpořit a zhodnotit udržitelnou zemědělskou a lesnickou produkci a služby ekosystému ve prospěch socio-ekonomického rozvoje místní populace výše zmíněné rezervace a parků. Program zahrnuje tyto aktivity: zvýšení produktivity, komunitní organizace, vývoj hodnotového řetězce, obnova silnic, hydroelektřina, rybaření a zemědělské lesnictví.
 • Zastavit odlesňování přírodních ekosystémů, které je hlavní příčinou klimatických změn a zvýšit zadržování uhlíku v rámci udržitelné ochrany, valorizace a řízení přírodních zdroj ve výše zmíněných národních parcích a rezervací a v jejich okolí. Program zahrnuje tyto aktivity: posílení lesnické legálnosti, valorizace lesnických produktů, podpora řízení správy lesů, posílení školících institucí prostřednictvím vzdělávání a výzkumu.

Program je financován z rozpočtu EDF částkou 120 mil. EUR a spolufinancován dalšími dárci, jejichž výše příspěvku se bude orientačně pohybovat okolo 10 mil. EUR.

Malawi: celkově 106 mil. EUR

Program na podporu vzdělávání a technických dovedností (STEP)

Program se zaměřuje na navrhovanou pomoc EU na technické a odborné (středoškolské) vzdělávání v Malawi. Program je zaměřen na zlepšení účinnosti a efektivnosti systému reagovat na potřeby trhu práce a uspokojit potřeby ekonomiky v hledání kvalifikovaných řemeslníků a techniků. Navrhovaná podpora EU je v souladu s cíli vlády Malawi a jejími hlavními výzvami uvedenými v tomto odvětví. Snahou je podporovat spravedlivější a lepší přístup ke vzdělání, zejména pro dívky a občany ze zranitelných skupin.

Program zahrnuje komponenty pro modernizaci vzdělávacího sektoru, jako je například lepší vybavení odborných škol nebo školení pro učitele. Program je financován z rozpočtu EDF a potencionálními dárci, kteří přispějí částkou 500 000 EUR. Celkové náklady na financování programu STEP činí 32,6 mil. EUR.

Program na podporu sekundárního vzdělávání v Malawi

Podobně jako ve STEP je obecným cílem zlepšit středoškolské vzdělání, prostřednictvím komplexního přístupu. Z hlediska znalostí a dovedností tyto dva programy spolu úzce souvisejí. Snahou je podporovat spravedlivější a lepší přístup ke vzdělání, zejména pro dívky a občany ze zranitelných skupin. Program zahrnuje komponenty pro modernizaci vzdělávacího sektoru, jako je například lepší vybavení odborných škol nebo školení pro učitele.

V rámci programu ISEM budou probíhat semináře na středních školách, které poskytnou cenné technické dovednosti studentům. Program je financován z rozpočtu EDF a potencionálními dárci, kteří přispějí částkou 900 000 EUR. Celkové náklady na financování programu STEP činí 36 mil. EUR.

Program na podporu zlepšení polních cest (RRImP)

Obecným cílem programu je přispět k cílům vytyčeným vládou Malawi, a to je snižování chudoby prostřednictvím udržitelného rozvoje zemědělství. Toho bude dosaženo prostřednictvím lepšího přístupu k trhům a zlepšením poskytovaných sociálních služeb venkovskému obyvatelstvu. Specifickým cílem je vytvořit trvale udržované silnice. Program je plně financován z rozpočtu EDF, a spolufinancován Světovou bankou, kdy je EU největším přispěvatelem do svěřeneckého fondu, která je spravován Světovou bankou. Celkové náklady na financování programu činí 35 mil. EUR.

Mali: celkově 270 mil. EUR

Podpora smlouvy státní reformy a upevňování právního státu 2

Cílem programu je podporovat reformy k přechodu a vývoji demokratické správy věcí veřejných a v této souvislosti podpořit realizaci mírové dohody. Za pomoci:

 • zvýšení finanční kapacity vlády Mali, která obnoví mír, vytvoří udržitelnou makroekonomickou stabilitu a uskuteční cíle krátkodobé politiky
 • podpory základních suverénních funkcí státu (mír, bezpečnost a garance minimálních základních služeb pro obyvatelstvo, zabezpečení potravin a vzdělávání).

Program je financován z rozpočtu EDF, částkou 220 mil. EUR.

Program na zabezpečení potravin a výživy v Mali

Obecným cílem této akce je přispět ke zvýšení zabezpečení potravin a výživy v Mali. Specifickým cílem je:

 • podpora rozvoje rybářského průmyslu
 • zabezpečení potravin a nutriční stavu obyvatelstva prostřednictvím preventivních opatření, které zabrání podvýživě
 • posílení kapacit bezpečnostního systému národních potravin.

Program je financován z rozpočtu EDF ve výši 30 mil. EUR.

Program na podporu základního vzdělávání v Mali

Obecným cílem této akce je přispět k posílení malijské systému základního vzdělávání. Specifické cíle jsou:

 • posílení decentralizovaného řízení základního vzdělávacího systému
 • zlepšování kvality základního vzdělání
 • zlepšení přístupu ke vzdělání pro děti

Program je financován z rozpočtu EDF částkou 20 mil. EUR.

Namibie: celkově 15 mil. EUR

Program na podporu odborného vzdělávání

Cílem programu je zřízení školicích středisek, které zahrnují odborná učiliště, jež umožňují vytvářet opatření, včetně vytvoření modelu pro zapojení soukromého sektoru, lepší správu, zavedení poptávkově orientovaných odborného vzdělávání a přípravy kvalifikací a krátkých kurzů a strategického nákupu vybavení, stavební práce a online vzdělávací zařízení, s cílem zlepšit pracovní příležitosti a kariérní rozvoj. Projekt je komplementární k „podpoře odborného vzdělávání a přípravy projektu“. Německo je hlavním dárcem v tomto odvětví a podporuje odvětvové reformy a strategický rozvoj v posledních letech. (německá agentura pro mezinárodní spolupráci – GIZ). Celkové náklady činí 9 mil. EUR.

Program na podporu NAO/NPC

Program se zaměří na klíčové kapacitní omezení, s nimiž se potýká NPC. NPC má mandát pro plánování priorit národního rozvoje, prostřednictvím účinné koordinace, monitorování a vyhodnocování tím, že poskytuje poradenské služby k dosažení udržitelného socio-ekonomického rozvoje. Cílem programu je přispět k úspěšnému provádění, řízení, monitorování a vyhodnocování národních rozvojových plánů. Program je financován z rozpočtu EDF a spolufinancován dalšími iniciativami z EU. Celkové náklady na financování programu činí 4,5 mil. EUR.

Program na podporu technické spolupráce

Tento nástroj technické spolupráce bude použit na podporu přípravy a provádění akcí financovaných v rámci EDF. Specifickým cílem je poskytnout krátkodobou až střednědobou technickou pomoc při přípravě přípravných studií, analýz a dalších požadovaných zpráv, jakož i usnadnit organizování seminářů a školení. Program je financován z rozpočtu EDF částkou 1,5 mil. EUR.

Niger: celkově 140 mil. EUR

Program na podporu vytvoření právního státu

Program je obohacen o dva nové specifické cíle, kterými jsou zvýšení výdajů na zdravotnictví a školství a podpora procesu směřujícímu k posílení demokratického vládnutí. Mezi hlavní činnosti při provádění rozpočtové kontroly patří: politický dialog, finanční převody, odpovědnost a budování kapacit. Kromě uvedených činností, tento program zahrnuje podporu pro organizaci prezidentských, parlamentních a komunálních voleb v roce 2016. Program je financován v celkové výši 140 mil. EUR, z čehož 130 mil EUR bude financovat rozpočtovou kontrolu a zbylých 11 mil. EUR doplňkovou činnost.

Rwanda: celkově 391 mil. EUR

Program na podporu sektorových reforem pro zvýšení výkonnosti odvětví energetiky a rozvíjení institucionálních kapacit

Specifickým cílem je přispět k provádění energetické politiky a strategického rámce vlády, čímž se zvyšuje dostupnost dostačujících, spolehlivých a cenově dostupných dodávek energie. Dalším cílem je podpořit racionální a efektivní využívání energie a zavedení ekologicky šetrných a udržitelných systémů energetické výroby, nákupu, dopravy, distribuce a konečného použití. Program je financován z rozpočtu EDF celkovou částkou 177 mil. EUR.

Program na podporu sektorových reforem k posílení udržitelného hospodářství a zabezpečení potravin a výživy

Obecným cílem je podpořit vládu při provádění strategie zemědělství (PSTA-3) a její příspěvek k národnímu zabezpečení potravin a výživy, který napomůže dosažení udržitelného rozvoje. Specifickým cíli jsou:

 • zlepšení zdraví a výživy venkovského obyvatelstva
 • zvýšení udržitelných příjmů pro zemědělce, družstva, malé a střední podniky
 • zvýšení kapacit ve státní správě

Program je financován EDF celkovou částkou 200 mil. EUR.

Program na podporu vedení demokratické správy

Obecným cílem je posílit odpovědnou správu věcí, podporou účasti občanů. Dalším cílem je důraz na zlepšení rozvoje, posílení veřejné odpovědnosti a zlepšení poskytování služeb. Specifickými cíli jsou:

 • zvýšený dohled nad rolí parlamentu, včetně kvalitnějších dovedností pracovníků správy parlamentu
 • posílit podávání zpráv o činnosti mimosoudního řešení sporů s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o službách poskytovaných ministerstvem spravedlnosti
 • posílit institucionální kapacitu úřadu veřejného ochránce práv, vyšetřovat případy korupce a stížnosti na nespravedlnost a zvýšit povědomí veřejnosti o boji proti korupci a nespravedlnosti.

Program je financován EDF celkovou částkou 14 mil. EUR.

Svatý Tomáš a Princův ostrov: celkově 202,5 mil. EUR

Sektorová reforma – voda a hygiena

Obecným cílem tohoto programu je pomáhat vládě vymýtit chudobu, podporovat udržitelný růst podporující začlenění a upevnit a zlepšit demokratickou a hospodářskou správu. Specifickým cílem je:

 • zlepšit trvalý přístup k nezávadné pitné vodě a hygienickým zařízením pro obyvatelstvo v rámci trvale udržitelných podmínek v oblasti životního prostředí, které přispívají ke zlepšení odolnosti zranitelných skupin v oblastech změny klimatu

Program je financován z příspěvku EDF, z čehož 18 mil. EUR představuje rozpočtovou kontrolu a 2,25 mil. EUR doplňkové aktivity.

Senegal: celkově 60 mil. EUR

Program na podporu sektorových reforem na podporu udržitelného rozvoje zemědělství a zabezpečení potravin a výživy

Obecným cílem programu je přispět ke zlepšení bezpečnosti potravin a výživy na bázi konkurenceschopného, diverzifikovaného a udržitelného zemědělství. Specifickými cíli jsou:

 • Zvýšit bezpečnost potravin a výživy zranitelných skupin obyvatelstva zvýšením efektivity výdajů v oblasti zemědělství a zajišťování potravin

Program je financován z rozpočtu EDF, jehož celková výše je 60 mil. EUR. Na rozpočtovou kontrolu je vyhrazeno 57 mil. EUR a 3 mil. EUR je vyhrazeno na další podporu.

Sierra Leone: celkově 85 mil. EUR

Program na podporu právního státu

Obecným cílem rozpočtové podpory programu je přispět k udržitelnému růstu, který podporuje začlenění a zlepšení politického a ekonomického řízení v Sierra Leone. Specifickým cílem je podpořit vládu Sierra Leone zvýšením její odolnosti a akceschopnosti proti nečekaným událostem a dosažení vytyčeného cíle: zvýšení příjmů, hospodářský růst a zvýšení kapacity pro spolehlivé a spravedlivé poskytování služeb. Program je financován z rozpočtu EDF, z něhož jde 80 mil. EUR na rozpočtovou podporu a 5 mil. EUR financuje doplňkovou podporu a výsledné vyhodnocování.

Somálsko: celkově 11 mil. EUR

Program na podporu vzdělávání II a III

Obecným cílem je prostřednictvím programu zlepšit vzdělávací sektory, především v oblastech jako je jižní a střední Somálsko a v oblasti Puntland. Specifickým cílem je posílit celý vzdělávací systém v Somálsku, prostřednictvím rozvoje osnov, zlepšením testů a zkoušek a udělováním více stipendií.

Program na podporu hospodářského růstu a odolnosti v Somálsku (Phase III)

Podpora vzdělávání se zabývá do jisté míry základními příčinami pirátství, konfliktů a nestability. Podpora vzdělávání představuje doplňující úsilí Programu hospodářského rozvoje pro růst a odolnost v Somálsku (fáze III) v hodnotě 42 milionů EUR; a společný místní správy program.

Tanzánie: celkově 42 mil. EUR

Program na podporu finanční správy

Obecným cílem programu je posílení systému veřejných financí v souladu s principy finanční správy.

Specifickým cílem je posílit účinnost a efektivitu veřejné správy, posílení schopnosti vlády provádět její politiky, poskytovat služby pro příjemce a podpora transparentnosti a odpovědnosti veřejných financí v Tanzanii. Program je financován Německým spolkovým ministerstvem pro hospodářskou spolupráci (BMZ) částkou 3,5 mil. EUR (bude potvrzeno) a Švýcarskem částkou (podle aktuálního kurzu) až 3 866 976 EUR (bude potvrzeno).

Program na podporu statistického programu

Program bude provádět technickou podporu pro růst kapacit v Národním statistickém úřadu (NBS) a zúčastněných ministerstev s cílem zlepšit kvalitu, včasnost a relevantnost národních statistik. Od programu se očekává, že pomůže při provádění klíčových témat, jako je monitorování chudoby a větší informovanost politik chudoby. Specifickým cílem je posílit tvorbu a analýzu vysoce kvalitních statistik v oblasti příjmů, údajů o chudobě na úrovni domácností, v oblasti práce a zaměstnanosti a v zemědělství.

Program je spolufinancován Mezinárodní asociací pro rozvoj ve výši 5 mil. EUR, dále Ministerstvem zahraničních věcí, obchodu a rozvoje (DFATD, Kanada) částkou 2 mil. EUR a Ministerstvem pro mezinárodní rozvoj (DFID, UK) ve výši 1,298 mil. EUR.

Program na podporu zlepšení přístupu na trh v Tanzanii

Obecným cílem je generovat celkové bohatství a příjmů, zvýšit a zlepšit obživu venkovského obyvatelstva v Tanzanii. Specifickým cílem je usnadnit přístup drobných zemědělců na trh, prostřednictvím rozvoje venkovské infrastruktury a zvýšením kapacit místní samosprávy a zemědělských organizací. Od programu se očekává zvýšení HDP prostřednictvím lepšího přístupu na trh, zpracování většího počtu zemědělských produktů a přidané hodnoty znalostí, zvýšení přístupu k finančním prostředkům, informace o cenách na trhu.

V konečném důsledku zemědělská výroba a její konkurenceschopnost posílí místní a přeshraniční obchod. Do financování programu se zapojil IFAD částkou 36 mil. EUR.

Program na podporu zabezpečení potravin a výživy

Obecným cílem je zlepšit celkové zabezpečení potravin a výživy a snížení vysoké míry zakrnění v Tanzanii. Specifickým cílem bude zlepšit přístup a využívání výživných potravin prostřednictvím změny chování a diverzifikací potravinářských výrobků v obchodech s potravinami (s důrazem na oblasti Dodoma a Singida). Program je spolufinancován WFP ve výši 25 mil. EUR.

Togo: celkově 8,1 mil. EUR

Program na podporu soudnictví

Obecným cílem programu je přispět ke konsolidaci právního státu v Togu. Specifickým cílem je přispět k modernizaci soudnictví s cílem zvýšit přístup, výkon a kvalitu soudního systému v Togu pro celou populaci, včetně oblasti boje proti korupci a nedovoleného obohacování.

Program je financován z rozpočtu EDF, ve výši 8 mil. EUR a spolufinancován dalšími dárci orientační částkou ve výši 111 111 EUR.

Zambie: celkově 33,7 mil. EUR

Program na podporu sektorového zemědělství

Cílem je zlepšit přístup drobných zemědělců na zemědělské trhy, zvýšení produkce a produktivity a zajištění potravin a výživy. Podpora soukromého sektoru zemědělských trhů a zlepšení vlivu politiky a lobování na zemědělství. Program je financováno z rozpočtu EDF ve výši 13 mil. EUR.

Podpora programu ministerstva zemědělství pro lepší přístup zemědělců na trh

Cílem je zvýšit kapacitu ministerstva zemědělství a chovu dobytka, poskytovat kvalitní služby pro drobné zemědělce ke zvýšení produktivity a zvýšení rozmanitosti zambijského zemědělského sektoru. Program je financován z rozpočtu EDF částkou 10 mil. EUR.

Program na podporu právního a soudního systému

Cílem je posílit dodržování lidských práv, za pomoci posílení soudních orgánů. Program je financován z rozpočtu EDF částkou 7 mil. EUR a spolufinancován s GIZ částkou 1,5 mil. EUR.

Zimbabwe: celkově 89 mil. EUR

Program na podporu zlepšení výsledků v oblasti zdravotnictví

Obecným cílem tohoto programu je přispět ke zlepšení zdraví všech obyvatel Zimbabwe. Tato akce bude mít tyto specifické cíle:

 • zvýšit ochranu žen a mužů ohrožených na zdraví
 • posílit a dále rozvíjet národní zdravotní systém
 • snížit nerovnosti k přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám

Program bude nepřímo řízen organizací UNICEF a financován 55 mil. EUR z EDF.

Program na podporu národního schvalovacího úřadu (NAO) a nástroje pro technickou spolupráci

Obecným cílem této akce je přispět k hospodářskému růstu a snižování chudoby. Prostřednictvím EDF NIP by měla být zavedena opatření na podporu hospodářského růstu. Specifickým cílem je zajištění lepší a účinnější spolupráce mezi vládou Zimbabwe a EU. Program je financován z rozpočtu EDF částkou 6 mil. EUR.

Program na podporu řízení migrace v Zimbabwe

Obecným cílem této akce je přispět k vytvoření rámce řízení migrace (institucionální a legislativní politika) v Zimbabwe, která podporuje dialog mezi státními a nestátními aktéry. Tato aktivita bude mít tyto specifické cíle:

 • posílení institucionálních kapacit a přijetí legislativního rámce pro komplexní přístup k migraci
 • dosažení větší účasti zimbabwských žen a mužů na národních a rozvojových iniciativách, včetně zapojení občanské společnosti do politiky

Program bude přímo řízen grantové smlouvou IOM, ve spolupráci s EDF částkou 3 mil. EUR.

Program na podporu veřejných financí pro lepší správu v Zimbabwe

Obecným cílem tohoto opatření je udržet makroekonomickou stabilitu prostřednictvím podpory provádění reforem řízení veřejných financí.
Tato akce bude mít tyto specifické cíle:

 • zlepšit rozpočtové plánování a provádění, finanční výkaznictví, fiskální transparentnost a odpovědnost ve veřejných financích v Zimbabwe
 • podpořit vládu Zimbabwe, aby zlepšila transparentnost a efektivitu veřejných zakázek

Program bude nepřímo financován Světovou bankou a přímo financován rozpočtem z EDF částkou 10 mil. EUR.

Program na podporu zabezpečení potravin a výživy

Obecným cílem tohoto opatření je zlepšit zabezpečení potravin a výživy, a celkovou odolnost cílových komunit, aby se dokázaly lépe vyrovnat s opakujícími stresy / šoky v Zimbabwe. To přispěje k naplnění strategického cíle 3 NIP. Tato iniciativa bude mít tyto specifické cíle:

 • podpořit hospodářský růst a chránit zisky před opakovanými stresy/šoky
 • vývoj národní nutriční agendy a její začlenění do rozvoje zemědělství
 • dosáhnout snížení chronické podvýživy

Program bude nepřímo řízen a financován UNDP a FAO ve výši 15 mil. EUR.

Informace poskytnuta CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU a Stálým zastoupením ČR při EU.
• Oblasti podnikání: Služby