Zahraniční pomoc Evropské unie2.3 Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI)

Afghánistán: 134 mil. EUR

Program na podporu posílení akcí v oblasti zdraví (SEHAT)

Cílem je podpora vlády Afghánistánu směrem k udržitelnému zlepšování zdraví a výživy afghánského obyvatelstva na základě podpory programu SEHAT. Program rozšiřuje rozsah, kvalitu a pokrytí zdravotnických služeb, které jsou poskytované obyvatelstvu, zejména pak zranitelnějším skupinám. Dále si program klade za cíl zvýšit správní funkci ministerstva zdravotnictví. Program je financován EU ve výši 43 mil. EUR, USAID částkou 228 mil. USD a afgánskou vládou, která koordinuje spolupráci s dalšími dárci.

Program na podporu policejních reforem

Cílem je přispět ke stabilizaci a zlepšení bezpečnostní situace v zemi, za pomoci efektivní práce policejních sborů. Je kladen důraz na zvýšení vymahatelnosti práva a pořádku prostřednictvím posílení soudních institucí. Navrhované akce si kladou za cíl umožnit afghánské národní policii účinně a efektivně plnit své úkoly. Policejní reforma je financována EU (91 mil. EUR), z níž 30 mil. EUR činí příspěvek dánské vlády, který bude zpřístupněn prostřednictvím smlouvy o převodu do EU. Na policejní reformě se budou podílet také další dárci, kteří přispějí okolo 690 mil. EUR.

Bangladéš: 118 mil. EUR

Program na podporu dialogu – začlenění a zapojení občanské společnosti do rozhodování v Bangladéši

Cílem je posílení demokratické odpovědnosti a posílení rámce vzájemné odpovědnosti, za pomoci zapojení občanské společnosti do politiky. K dosažení těchto cílů budou platformy sdružovat jak vládu, tak i občanskou společnost. Důraz bude kladen na vzájemnou odpovědnost a doplňování mandátů napříč všemi sektory na centrální a lokální úrovni. Platformy jsou financovány z programu MIP EU částkou 13 mil. EUR.

Program na podporu zabezpečení potravin a výživy

Cílem programu je dosáhnout (přímo či nepřímo) snížení výskytu nemocí a zlepšení nutriční výživy obyvatelstva Bangladéše. Prostřednictvím trvalého a strategického zapojení do politického dialogu bude EU podněcovat k zapojení a lepší spolupráci všech zainteresovaných stran politiky. Bude kladen důraz na vytváření inovativních modelů, které by přispěly k lepší výživě. Program obsahuje tři komponenty ke zlepšení zdraví matek a dětí:

 • rozšířit a upevnit politický rámec nutriční politiky na národní úrovni
 • zaměřit se na nejkritičtější oblasti podvýživy na regionální úrovni (region Sylhet)
 • vytvořit udržitelná řešení k zajištění výživových služeb na lokální úrovni

Program je financován z programu MIP EU částkou 85 mil. EUR. Tři zmíněné komponenty jsou spolufinancovány: USAID pro první komponent (7 mil. EUR), DFID pro druhý komponent (27,4 mil. EUR) a pro třetí komponent budou využiti další dárci (7,1 mil. EUR).

Program na podporu iniciativy „Znalosti 21 – posílení vlivu občanů na udržitelný růst podporující začlenění“

Obecným cílem programu je dosažení trvalého a udržitelného hospodářského růstu. Specifickým cílem je zvýšení produktivity a nabídky lepších pracovních příležitostí (reagovat na potřeby trhu práce). Projekt posílí národní strategie tím, že zlepší národní rámce kvalifikací, které spojují technické odborné vzdělávání a přípravu s vyšším vzděláním. Podpora klade větší důraz na rozvoj dovedností u „zelených pracovních míst“. Program je financován EU částkou 20 mil. EUR a Mezinárodní organizací práce (ILO) ve výši 500 tis. EUR

Bolívie: 20 mil. EUR

Program na podporu rozpočtového sektoru pro posílení rodinného zemědělství a potravinové soběstačnosti v obcích, které nemají dostatečnou pracovní sílu

Obecným cílem programu je přispět ke snížení chudoby a nedostatku potravin v opuštěných obcích, které trpí nedostatkem pracovní síly. Specifické cíle jsou: zlepšení hospodářské kapacity zúčastněných stran v rámci rodinných farem: rodiny, organizace a komunity (důraz je kladen na rovnost pohlaví a zlepšení dodávek potravin) a zlepšení institucionálních kapacit opuštěných obcí a politiky ministerstva pro rozvoj venkova (podpora produktivního vývoje, zabezpečení potravin a přizpůsobení se změnám klimatu).

Program je financován EU ve spolupráci s GruS, který zahrnuje 13 pracovních skupin v sektorech pomoci EU. Celkové náklady budou činit okolo 20 mil. EUR.

Guatemala: 5 mil. EUR

Program na podporu veřejné správy (PASF)

Obecným cílem je vytvořit nezbytné podmínky pro udržitelný sociální, demokratický a hospodářský růst, zaměřený na snižování chudoby. Specifickým cílem je:

 1. přispět k posílení státních institucí (účinnost a transparentnost), čímž se maximalizuje vliv spolupráce EU s Guatemalou
 2. zaměřit se na specifické potřeby státu v oblastech spolupráce mezi EU a Guatemalou. Jedná se především o zlepšení mezinárodní spolupráce, zvýšení efektivity v rámci strukturovaného dialogu a dosáhnutí dostatečné informovanosti veřejnosti o spolupráci EU s Guatemalou

Program bude financován EU částkou 5 mil. EUR a agenturou SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), která přispěje částkou 2 mil. EUR.

Honduras: celkově 30 mil. EUR

Program na podporu zabezpečení potravin a výživy

Obecným cílem je přispět ke snížení chudoby zvýšením zabezpečení potravin a výživy ve venkovských komunitách. Specifickým cílem je:

 • posílit a rozšířit rozsah národní strategie
 • zlepšení řízení veřejných financí se zvláštním důrazem na používání a kontrolu rozpočtu
 • posílit kapacity sběru, třídění a analýzy informací, zpřístupnění dat sektorového plánování a využívání monitorovacího systému
 • zlepšení odolnosti venkovských komunit prostřednictvím inovačních přístupů v oblasti sociálního a technického plánování, provádění a sledování

Financováno z EUROSAN částkou 30 mil. EUR.

Irák: 35,6 mil. EUR

Program na podporu budování kapacit pro primární a sekundární vzdělávání v Iráku

Cílem je zlepšení sektoru vzdělávání. Při řešení tohoto cíle se akce zaměří na dosažení následujících konkrétních cílů:

 • zlepšit kvalitu a rovnost vzdělávacího systému
 • posílit institucionální kapacity v oblasti správy školství na centrální i místní úrovni a prosazovat decentralizaci v oblasti řízení školství

Program bude financován EU částkou 23 mil. EUR a State Member agency částkou 736 842 EUR.

Program na podporu reakcí v rámci krize primárního a sekundárního vzdělávání

Cílem je řešení důsledků krize v sektoru vzdělávání, zlepšením přístupu ke vzdělání umožňující začlenění ohrožených dětí školního věku do vzdělávacího systému a zlepšení prostředí pro výuku. Financováno EU celkovou částkou 12,6 mil. EUR.

Jihoafrická republika: celkově 21,5 mil. EUR

Program na podporu budování kapacit v rámci podpory zaměstnanosti

Obecným cílem tohoto programu je pomoci vládě Jihoafrické republiky k dosažení svého cíle, tj. snížit nezaměstnanost, a to prostřednictvím podpory institucionálního rozvoje. Účelem této pomoci je posílit organizační kapacitu příslušných jihoafrických odborů v oblasti zaměstnanosti a realizovat politická opatření související se sektorem práce a zaměstnání. Program je financován EU a dalšími partnery částkou 6,5 mil. EUR.

Výcvik veřejné služby a budování kapacit programu

Obecným cílem programu je plnit vývojovou a transformační roli, zejména prostřednictvím zlepšení poskytování služeb. Specifickým cílem je zlepšit veřejný sektor za pomoci zlepšení vzdělávání a odborné přípravy. Program je financován EU ve výši 10 mil. EUR.

Dialog EU – Jihoafrická republika

Obecným cílem programu je posílení vztahů mezi Evropskou unií a vládou Jihoafrické republiky. Účelem programu je usnadnit provádění prioritních cílů, zejména akčního plánu strategického partnerství tím, že program poskytne počáteční kapitál pro stávající i nové oblasti spolupráce. Program je financován EU a dalšími rozvojovými partnery částkou 5 mil. EUR.

Kambodža: 40 mil. EUR

Program podpory EU na řízení veřejných financí – fáze 3: 10 mil. EUR

Obecným cílem tohoto programu je zvýšit účinnost využití zdrojů a sladění výdajů s národními prioritami, s cílem zlepšit poskytování vládních služeb a podpořit ekonomický růst. Specifické cíle mají podpořit provádění fáze 3 a to prostřednictvím zlepšení:

 • vnitrostátních statistik
 • institucionální kapacity pro provedení reformy
 • rozpočtové komplexnosti a transparentnosti
 • předvídatelnosti a kontroly plnění rozpočtu
 • účetnictví, evidence a reportingu
 • externí kontroly a auditu rozpočtu
 • veřejné odpovědnosti

Finanční pomoc v rámci této akce bude poskytována prostřednictvím podpůrné smlouvy o rozpočtovém sektoru, spolu s doplňujícími podpůrnými opatřeními pro budování kapacit a koordinací napříč reformou.

Program podpory volebních reforem: 30 mil. EUR

Obecným cílem je podpořit volební reformu v Kambodži. Specifickým cílem je přispívat k věrohodnosti a přijatelnosti politických představitelů v rámci obecních voleb v roce 2017 a v rámci voleb do Národního shromáždění v roce 2018. Opatření budou zahrnovat podporu Národního volebního výboru, jak z hlediska technického vybavení, tak i z hlediska lidských zdrojů. Dalším cílem je budování kapacit, podpora volebního procesu (zejména s ohledem na registraci voličů do systému a dotazování) a podpora organizace občanské společnosti, která by posílila svou úlohu při volebních procesech.

Projekt bude realizován prostřednictvím nepřímé spolupráce UNOPS s EU.

Kolumbie: 20,8 mil. EUR

Podpora sektorových reforem pro udržitelný rozvoj v Kolumbii

Obecným cílem této akce je přispět k překonání sociálního a ekonomického znevýhodnění v okrajových a postižených oblastech konfliktu v Kolumbii, které povede k dosažení trvalého míru. Specifickým cílem je podpořit místní udržitelný rozvoj v oblastech zasažených konfliktem a v ekologicky citlivých oblastech, prostřednictvím odpovědného využívání biologické rozmanitosti a ekosystémů zboží a služeb.

Kuba: 8,2 mil. EUR

Program modernizace udržitelného hospodářství: 7,7 mil. EUR

Cílem programu je zaměřit se na probíhající proces hospodářské modernizace na Kubě, prostřednictvím sdílení osvědčených postupů a provádění opatření pro modernizaci veřejné správy, včetně zefektivnění procesu výběru daní a podpory využívání moderních metod řízení.

Program na podporu politických opatření na Kubě
Cílem je financování činností (např. hodnocení, studie, semináře a podobně), které zlepší znalosti odvětví a přispění ke zjištění totožnosti a formulace akcí v rámci prioritních oblastí spolupráce EU na Kubě. Na financování tohoto programu bylo navrženo 500 000 EUR od dobrovolných dárců.

KYRGYSTÁN – 49 mil. EUR

Sektorová reforma zaměřená na posílení demokracie prostřednictvím volební reformy: 13 mil. EUR

Obecným cílem je konsolidace demokratického systému prostřednictvím komplexní reformy volebního systému. Specifickým cílem je zvýšit důvěryhodnost, začlenění a řízení volebního procesu v Kyrgyzstánu. Program by navíc měl pomoct kyrgyzské vládě, aby vypracovala a přijala komplexní strategii zaměřenou na demokratické a volební reformy.

Program na podporu reformy vzdělávacího sektoru: 36 mil. EUR

Cílem je podporovat kyrgyzskou vládu při provádění strukturálních reforem v sektoru vzdělávání. Program se zaměří na posílení kapacit orgánů pro provádění a monitorování vzdělávací politiky. Financováno EU částkou 36 mil. EUR, doplněno o technickou a grantovou pomoc od nevládních organizací ve výši 553 526 EUR.

Laos: 60,5 mil. EUR

Program na posílení angažovanosti občanů v řádné správě věcí veřejných a právního státu: 5,5 mil. EUR

Obecným cílem je zapojení občanů do národního rozvoje, prostřednictvím podpory řádné správy věcí veřejných, dodržování lidských práv a právního státu. Specifické cíle jsou:

 • zlepšit životní prostředí a operační kapacity občanské společnosti
 • posílit konzultační, právní a funkční dohled nad Národním shromážděním
 • zlepšit dodržování povinností v oblasti lidských práv a právního státu

Financováno EU částkou 5,5 mil. EUR, Německem ve výši 3,5 mil. EUR a Švýcarskem ve výši 5 mil. EUR.

Program Partnerství pro lepší výživu: 50 mil. EUR

Obecným cílem je dosáhnout druhého rozvojového cíle tisíciletí. Specifické cíle jsou:

 • zlepšit zabezpečení potravin a výživy na venkově
 • vytvořit udržitelné zemědělství
 • zlepšit výživu

Program bude financován EU částkou 50 mil. EUR, UNICEF částkou ve výši 2,3 mil. EUR a Francouzskou rozvojovou agenturou AFD částkou 1 mil. EUR.

Podpora národního strategického plánu pro nevybuchlou munici: 5 mil. EUR

Obecným cílem je přispět k dosažení devátého cíle rozvojových cílů tisíciletí pro nevybuchlou munici, a tím zvýšit příležitosti ke zlepšení venkovského živobytí, za pomoci odstranění omezení pro zemědělství a rozvoj venkova.

Specifické cíle mají přispět k:

 • dekontaminaci půdy
 • snížení počtu obětí nevybuchlé munice
 • splnění Úmluvy o kazetové munici
 • posílení schopnosti vnitrostátních orgánů řídit a koordinovat sektor nevybuchlé munice

Program bude financován EU částkou 5 mil. EUR a UNDP částkou 450 000 EUR.

Myanmar/Barma: 70 mil. EUR

Program na podporu udržitelné akvakultury: 20 mil. EUR

Obecným cílem je přispět ke snížení chudoby a zvýšení zabezpečení potravin a výživy ve vybraných oblastech Myanmaru / Barmy. Specifickým cílem je udržitelný rozvoj akvakultury zaměřený na obnovu pobřežních garnátových farem, rozvoj místních líhní a zapojení venkova do akvakultury. Program je financován z rozpočtu EU částkou 20 mil. EUR a Německem ve výši 2,5 mil. EUR.

Program na podporu policejní reformy: 30 mil. EUR

Obecným cílem je přispět k preventivnímu, vyváženému a profesionálnímu přístupu ze strany donucovacích orgánů, založených na mezinárodně osvědčených postupech a dodržování lidských práv. Specifickým cílem je přispět k účinné, efektivní a odpovědné politice mezi různými komunitami, které uplatňují mezinárodně osvědčené postupy a respektují lidská práva a základní svobody.

Podpora míru od EU – Mír II.: 20 mil. EUR

Obecným cílem je přispět k trvalému míru, bezpečnosti a stabilitě udržitelného rozvoje v Myanmaru / Barmě. Specifickým cílem je:

 • zajištění trvalého příměří, které povede k národnímu dialogu
 • dosažení lepšího společensko-ekonomické oživení v oblastech zasažených konfliktem

Nepál: celkově 20 mil. EUR

Partnerství EU – Nepál pro technické odborné vzdělávání a reformy v sektoru vzdělávání

Obecným cílem je přispět k udržitelnému růstu v Nepálu prostřednictvím investic do lidského kapitálu a vytvářením lepších pracovních příležitostí. Specifickým cílem je vytvářet efektivněji politiku reagující na potřeby trhu práce a integrace veřejného sektoru ve třech klíčových hospodářských odvětvích: zemědělství (obchodní zemědělství a produkce potravin), výstavba a cestovní ruch. Program bude financován přímým grantem v hodnotě 5,5 mil. EUR a nepřímým grantem, který bude financován na základě smlouvy s British Council. Nepřímý grant bude obsahovat částku 14 mil. EUR. Celkové finanční náklady budou okolo 20 mil EUR.

Nikaragua: celkově 20 mil. EUR

Program na podporu hodnotového řetězce skotu v Nikaragui

Obecným cílem programu je přispět ke zlepšení využívání přírodních zdrojů a respektování místních ekosystémů a zároveň snižovat citlivost klimatu, aby malé a střední podniky byly schopné větší konkurenceschopnosti. Specifickým cílem je udržitelný růst podporující začlenění, což umožní zabezpečení generování příjmů, potravin a výživy, tedy blaho malých a středních zemědělců v Nikaragui. Program si také klade za cíl restrukturalizaci hodnotového řetězce odvětví skotu se zaměřením na více produktivní, efektivní a ekologicky udržitelné modely, spravedlivější a produktivní rozvoj venkovských malých a středních podniků.

Program je financován částkou 20 mil. EUR z příspěvku EU na základě spolupráce s Latinskou Amerikou.

Pákistán: celkově 90 mil. EUR

Podpora odborného vzdělávání a přípravy v sektoru vzdělávání

Celkovým cílem projektu je přispět ke společensko-hospodářskému růstu prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů, který umožňuje lidem zapojit se do produktivní zaměstnanosti. Specifickým cílem je zlepšit veřejnou správu a soukromý sektor. Účast v tomto odvětví povede ke zlepšení přístupu k rozvoji kvality dovedností, který splňuje požadavky trhu práce. Program je financován částkou 45 mil. EUR z příspěvku EU.

Program na podporu venkova a posílení venkovského společenství

Obecným cílem je podpořit vládu při snižování negativního dopadu ekonomické deprivace, chudoby a sociální nerovnosti, zhoršování životního prostředí a změny klimatu.

Specifické cíle jsou:

 • poskytnout občanům prostředky, které jim umožní realizovat sociálně-ekonomický rozvoj a jejich schopnost ovlivnit rozhodnutí veřejné politiky, prostřednictvím aktivního zapojení místních úřadů za účelem zlepšení kvality, inklusivního a spravedlivého poskytování služeb a občanského dohledu
 • posílení kapacit místních orgánů veřejné správy a zapojení komunit v zákonodárných procesech místního plánování veřejného sektoru

Program je financován částkou 45 mil. EUR z příspěvku EU.

Peru: celkově 45,3 mil. EUR

Podpora národního rozvoje a strategie sociálního začleňování

Program si klade za cíl posílit kapacity decentralizovaných vlád podporou integrovaného rozvoje a zlepšením poskytování veřejných služeb a finančního řízení. Podpora EU bude zaměřena na pomoc domorodým komunitám v peruánské Amazonii. Program je financován EURO-ENDIS částkou 42 mil. EUR.

Podpůrná opatření pro Peru

Program si klade za cíl pomoct peruánské vládě a ostatním hlavním zúčastněným stranám s efektivnějším a účinnějším prováděním veřejných politik, zejména těch, jejichž důležitost určí MIP 2014–2017. Dalším cílem je zlepšit součinnost a soudržnost s jinými akcemi EU a posílit komunikaci a viditelnost spolupráce EU s Peru. Program je financován celkovou částkou 3,3 mil. EUR.

Salvador: celkově 5 mil. EUR

Podpůrná opatření v rámci MIP

Hlavními aktivitami projektu jsou dlouhodobá technická pomoc ministerstvu financí s cílem zlepšit fiskální udržitelnost a správu veřejných financí. Další aktivitou je formulace a provádění programů MIP, jako je podpora posílení účinnosti pomoci a koordinace dárců, stejně jako činnosti zaměřené na zlepšení začlenění klíčových otázek veřejných politik souvisejících s oblastí intervence z MIP a programů EU.

Kromě toho se projekt zaměří na činnosti, jako jsou: studie, hodnocení, sledování spolupráce, školení, semináře a podobné akce zaměřené na dohodu na příležitosti pro salvadorské podnikatele, vývozce a spotřebitele, které jim umožní využít stávajících obchodních výhod. Projekt je financován celkovým příspěvkem v částce 5 mil. EUR.

Srí Lanka: celkově 33 mil. EUR

Podpora integrovaného rozvoje venkova v nejzranitelnějších oblastech v provinciích Central a Uva

Navrhované opatření se zaměřuje na nejchudší a nejzranitelnější komunity v okresech Monaragala, Badulla v provincii Uva a Matala v centrální provincii. Obecným cílem je podpořit přechod k více udržitelnému rozvoji v zaostávajících okresech. Dalším obecným cílem je vést k integrovanému, udržitelnému, vůči změně klimatu odolnému, inkluzivnímu a sociálně-ekonomickému rozvoji nejzranitelnějších venkovských komunit v rámci výše uvedených okresů. Specifickým cílem je:

 • zlepšení obživy, a to prostřednictvím podpory místního rozvoje podnikání, vytváření pracovních míst a diverzifikace, na zlepšení venkovské infrastruktury a na vytvoření příznivého podnikatelského prostředí s patřičným důrazem na environmentální udržitelnost a odolnost vůči změně klimatu
 • lepší zdraví a výživa (zejména žen a dětí mladších pěti let), a to prostřednictvím vytvoření systémů udržitelného hospodaření s vodou, a propagace sanace související s informovaností o hygieně
 • posílení socio-ekonomických služeb ze strany místních orgánů, občanských organizací a soukromých institucí, a to prostřednictvím zvýšené kapacity a efektivnosti místních institucí

Opatření jsou financována z EU částkou 29,5 mil. EUR a dalšími granty ve výši 3,3 mil. EUR.

Tádžikistán: celkově 15 mil. EUR

Program na podporu zlepšení kvality vzdělávání

Cílem tohoto programu je přispět k rozvoji moderního vzdělávacího systému, který je schopen připravit informované a kvalifikované občany, kteří jsou připraveni na „pracovní svět“, a kteří mohou přispět k větší politické stabilitě a hospodářské prosperitě v Tádžikistánu. Specifickým cílem programu je zlepšit výsledky vzdělávání na středních školách prostřednictvím účinnějšího a efektivnějšího poskytování služeb v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Financováno EU částkou 15 mil. EUR.

Thajsko: celkově 12,2 mil. EUR

Pomoc vykořeněním lidem v Thajsku

Obecným cílem je přispět k dlouhodobému řešení problémů, se kterými se setkávají uprchlíci Myanmaru žijící v 9 táborech podél hranice Myanmaru, dále pak muslimské komunity žijící ve městě Mae Sot (provincie Tak) a komunity uprchlíků žijící v provinciích v Thajsku. Specifické cíle jsou:

 • pokračovat v poskytování základních služeb v devíti uprchlických táborech a v hostitelských komunitách v Thajsku, při přípravě barmských uprchlíků na možný proces navracení
 • podpora integrace uprchlíků a migrantů do místní thajské občanské společnosti

Program je financován částkou 10 mil. EUR z rozpočtu EU a spolufinancován potenciálními dárci ve výši 2 152 000 EUR.
• Oblasti podnikání: Služby