Zápis do Obchodního rejstříku

Seznam příloh – Společnost s ručením omezeným

Nezbytnými přílohami návrhu na prvozápis s.r.o., které musí být předloženy v originále, příp. v ověřené kopii, jsou:

 • zakladatelská listina (je-li pouze jeden zakladatel) nebo společenská smlouva (je-li zakladatelů více) ve formě notářského zápisu

  • každý notář většinou disponuje svým vlastním základním vzorem zakladatelského právního jednání, jehož text se upraví dle přání zakládající osoby,
  • nezbytnými údaji jsou:

   • firma společnosti (název),
   • sídlo (postačí uvedení obce),
   • předmět podnikání nebo činnosti,
   • určení společníků uvedením jména a bydliště,
   • určení druhu podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojené, dovoluje-li zakladatelské právní jednání vznik různých druhů podílů,
   • výše vkladu nebo vkladů připadající na podíl nebo podíly,
   • výše základního kapitálu (nejméně 1 Kč),
   • počet jednatelů (nejméně jeden) a způsob jejich jednání za společnost,
   • určení správce nebo správců vkladu uvedením jména a bydliště,
   • vkladová povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,
   • údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle zákona o obchodních korporacích voleni valnou hromadou,
   • u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurz, určení znalce, který proveden ocenění nepeněžitého vkladu.
 • rozhodnutí jednatele o umístění sídla s konkrétně vymezenou adresou sídla společnosti
 • listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo

  • právní důvod užívání prostor není třeba dokládat, je-li tato skutečnost zjistitelná z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem (např. katastr nemovitostí);
  • k doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním sídla osoby souhlasí; prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně pověřeny.
 • oprávnění k podnikání

  • výpis z živnostenského rejstříku, či jiné oprávnění k podnikání v případě, že předmět podnikání není živností
 • potvrzení banky o splnění vkladové povinnosti (složení základního kapitálu)
 • čestné prohlášení jednatele nebo jednatelů, včetně souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem

  • prohlášení o svéprávnosti, dále prohlášení, že jednatel splňuje podmínky provozování živnosti, že u něho nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti,
  • prohlášení jednatele, že souhlasí s ustanovením do funkce jednatele společnosti
 • čestné prohlášení správce vkladu s úředně ověřeným podpisem
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem navrhovatele, pokud navrhovatel zmocní k podání návrhu do obchodního rejstříku jinou osobu.

Nezbytnou součástí návrhu je též připojení soudního poplatku ve výši 6 000 Kč ve formě kolků. Pokud je návrh podán elektronicky, rejstříkový soud vyzve navrhovatele k úhradě soudního poplatku bezhotovostním převodem.

Tip!
Jednatel je oprávněn rozhodnout sám o změně sídla v rámci obce v případě, že platné zakladatelské právní jednání určuje sídlo společnosti jako obec bez konkrétního vymezení adresy. Při změně adresy sídla v rámci jedné obce tak nemusí dojít ke změně zakladatelského právního jednání, tedy není zapotřebí vyhotovit notářský zápis.

Seznam příloh – Akciová společnost

Nezbytnými přílohami návrhu na prvozápis akciové společnosti, které musí být předloženy v originále, příp. v ověřené kopii, jsou:

 • stanovy ve formě notářského zápisu

  • nezbytnými údaji jsou:

   • firma společnosti (název),
   • sídlo (postačí uvedení obce),
   • předmět podnikání nebo činnosti,
   • počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou akcie imobilizovány,
   • mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených,
   • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě; mají-li být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také počet hlasů vztahujících se k té které výši jmenovité hodnoty akcií a celkový počet hlasů ve společnosti,
   • údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen (monistický či dualistický), a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady,
   • údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen,
   • v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti,
   • bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, jméno vkladatele, popis nepeněžitých vkladů, jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a určení znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu,
   • určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti,
   • alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,
   • údaj o tom, koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být podle stanov voleni valnou hromadou,
   • určení správce vkladů,
   • mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, čísla majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány.
 • rozhodnutí představenstva nebo statutárního ředitele o umístění sídla s konkrétně vymezenou adresou sídla společnosti
 • rozhodnutí představenstva o volbě předsedy a místopředsedy
 • rozhodnutí dozorčí rady o volbě předsedy a místopředsedy
 • listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo

  • právní důvod užívání prostor není třeba dokládat, je-li tato skutečnost zjistitelná z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem (např. katastr nemovitostí);
  • k doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním sídla osoby souhlasí; prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně pověřeny.
 • oprávnění k podnikání

  • výpis z živnostenského rejstříku, či jiné oprávnění k podnikání v případě, že předmět podnikání není živností
 • potvrzení banky o splnění vkladové povinnosti (složení základního kapitálu)
 • čestné prohlášení členů představenstva a dozorčí rady nebo statutárního ředitele, včetně souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem

  • prohlášení o svéprávnosti, dále prohlášení, že jednatel splňuje podmínky provozování živnosti, že u něho nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti,
  • prohlášení zapisované osoby, že souhlasí s ustanovením do funkce
 • čestné prohlášení správce vkladu s úředně ověřeným podpisem
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem navrhovatele, pokud navrhovatel zmocní k podání návrhu do obchodního rejstříku jinou osobu.

Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku podléhá poplatkové povinnosti ve výši 12 000 Kč.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání