Zápis do Obchodního rejstříku

Seznam příloh – Společnost s ručením omezeným

Nezbytnými přílohami návrhu na prvozápis s.r.o., které musí být předloženy v originále, příp. v ověřené kopii, jsou:

 • zakladatelská listina (je-li pouze jeden zakladatel) nebo společenská smlouva (je-li zakladatelů více) ve formě notářského zápisu
  • každý notář většinou disponuje svým vlastním základním vzorem zakladatelského právního jednání, jehož text se upraví dle přání zakládající osoby,
  • nezbytnými údaji jsou:
   • firma společnosti (název),
   • sídlo (postačí uvedení obce),
   • předmět podnikání nebo činnosti,
   • určení společníků uvedením jména a bydliště,
   • určení druhu podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojené, dovoluje-li zakladatelské právní jednání vznik různých druhů podílů,
   • výše vkladu nebo vkladů připadající na podíl nebo podíly,
   • výše základního kapitálu (nejméně 1 Kč),
   • počet jednatelů (nejméně jeden) a způsob jejich jednání za společnost,
   • určení správce nebo správců vkladu uvedením jména a bydliště,
   • vkladová povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,
   • údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle zákona o obchodních korporacích voleni valnou hromadou,
   • u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurz, určení znalce, který proveden ocenění nepeněžitého vkladu.
 • rozhodnutí jednatele o umístění sídla s konkrétně vymezenou adresou sídla společnosti
 • listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo
  • právní důvod užívání prostor není třeba dokládat, je-li tato skutečnost zjistitelná z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem (např. katastr nemovitostí);
  • k doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním sídla osoby souhlasí; prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně pověřeny.
 • oprávnění k podnikání
  • výpis z živnostenského rejstříku, či jiné oprávnění k podnikání v případě, že předmět podnikání není živností
 • potvrzení banky o splnění vkladové povinnosti (složení základního kapitálu)
 • čestné prohlášení jednatele nebo jednatelů, včetně souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem
  • prohlášení o svéprávnosti, dále prohlášení, že jednatel splňuje podmínky provozování živnosti, že u něho nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti,
  • prohlášení jednatele, že souhlasí s ustanovením do funkce jednatele společnosti
 • čestné prohlášení správce vkladu s úředně ověřeným podpisem
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem navrhovatele, pokud navrhovatel zmocní k podání návrhu do obchodního rejstříku jinou osobu.

Nezbytnou součástí návrhu je též připojení soudního poplatku ve výši 6 000 Kč ve formě kolků. Pokud je návrh podán elektronicky, rejstříkový soud vyzve navrhovatele k úhradě soudního poplatku bezhotovostním převodem.

Tip!

Jednatel je oprávněn rozhodnout sám o změně sídla v rámci obce v případě, že platné zakladatelské právní jednání určuje sídlo společnosti jako obec bez konkrétního vymezení adresy. Při změně adresy sídla v rámci jedné obce tak nemusí dojít ke změně zakladatelského právního jednání, tedy není zapotřebí vyhotovit notářský zápis.

Seznam příloh – Akciová společnost

Nezbytnými přílohami návrhu na prvozápis akciové společnosti, které musí být předloženy v originále, příp. v ověřené kopii, jsou:

 • stanovy ve formě notářského zápisu
  • nezbytnými údaji jsou:
   • firma společnosti (název),
   • sídlo (postačí uvedení obce),
   • předmět podnikání nebo činnosti,
   • počet akcií, jmenovitou hodnotu každé akcie, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou akcie imobilizovány,
   • mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených,
   • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě; mají-li být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také počet hlasů vztahujících se k té které výši jmenovité hodnoty akcií a celkový počet hlasů ve společnosti,
   • údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen (monistický či dualistický), a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady,
   • údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen,
   • v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti,
   • bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, jméno vkladatele, popis nepeněžitých vkladů, jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a určení znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu,
   • určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti,
   • alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,
   • údaj o tom, koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být podle stanov voleni valnou hromadou,
   • určení správce vkladů,
   • mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, čísla majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány.
 • rozhodnutí představenstva nebo správní rady o umístění sídla s konkrétně vymezenou adresou sídla společnosti
 • rozhodnutí představenstva o volbě předsedy a místopředsedy (má-li více členů)
 • rozhodnutí dozorčí rady o volbě předsedy a místopředsedy (má-li více členů)
 • listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo
  • právní důvod užívání prostor není třeba dokládat, je-li tato skutečnost zjistitelná z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem (např. katastr nemovitostí);
  • k doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním sídla osoby souhlasí; prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně pověřeny.
 • oprávnění k podnikání
  • výpis z živnostenského rejstříku, či jiné oprávnění k podnikání v případě, že předmět podnikání není živností
 • potvrzení banky o splnění vkladové povinnosti (složení základního kapitálu)
 • čestné prohlášení členů představenstva a dozorčí rady nebo správní rady, včetně souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem
  • prohlášení o svéprávnosti, dále prohlášení, že jednatel splňuje podmínky provozování živnosti, že u něho nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti,
  • prohlášení zapisované osoby, že souhlasí s ustanovením do funkce
 • čestné prohlášení správce vkladu s úředně ověřeným podpisem
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem navrhovatele, pokud navrhovatel zmocní k podání návrhu do obchodního rejstříku jinou osobu.

Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku podléhá poplatkové povinnosti ve výši 12 000 Kč.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme